CtEDO a pronun?at hot?rrea sa n cauza Paladi c. Moldovei

11 07 2007

La 10 iulie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05).

n aceast? cauz?, reclamantul este fostul viceprimar al municipiului Chi?in?u. La 17 septembrie 2004, Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate ?i a Corup?iei (CCCEC) a ini?iat o urm?rire penal? n privin?a reclamantului n temeiul art. 185 (3) ?i 327 (2) ale Codului de procedur? penal?.

La 24 septembrie 2004, reclamantul a fost re?inut de c?tre ofi?erii CCCEC. La 27 septembrie 2004, Judec?toria Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 30 zile.

La 22 octombrie 2004, dosarul penal mpotriva reclamantului a fost transmis n instan?a de judecat? pentru examinare. La 15 decembrie 2005, reclamantul a fost eliberat de sub arest. Dup? data de 22 octombrie 2004 ?i pn? la eliberarea reclamantului de sub arest, mandatul de arest nu a fost prelungit. Pe durata arestului, reclamantul a depus 10 cereri de eliberare de sub arest (habeas corpus). Toate cererile au fost respinse.

ntre 24 septembrie 2004 ?i 25 februarie 2005, reclamantul a fost de?inut n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Reclamantul suferea de o serie de boli serioase (diabet (insulin dependent), insuficien?? cardiac?, hipertensiune arterial?, bron?it? cronic?, pancreatit? ?i hepatit?). Pe perioada deten?iei, el a fost vizitat de diferi?i medici. Unii din ei au considerat c? reclamantul avea nevoie de interven?ii chirurgicale, care puteau fi efectuate doar n institu?ii medicale. Potrivit reclamantului, CCCEC-ul nu dispunea de personal medical nainte de februarie 2005. Asisten?a medical? solicitat? de rude ?i avocat era acordat? sporadic ?i doar n cazuri de urgen??.

La 25 februarie 2005, reclamantul a fost transferat la nchisoarea nr. 3 din mun. Chi?in?u. n martie 2005, reclamantul a fost transferat la spitalul Departamentului Institu?iilor Penitenciare din localitatea Pruncul (spitalul penitenciar). La 20 mai 2005, un neurolog de la Centrul Republican de Neurologie (CRN) a recomandat transferarea reclamantului ntr-o institu?ie unde ar putea fi supus terapiei HBO (hyperbaric oxygen therapy). ntre mai ?i septembrie 2005, directorul spitalului a informat instan?ele de judecat? de 7 ori despre imposibilitatea aplic?rii acestei terapii n acest spital din cauza lipsei echipamentului medical.

La 7 ?i 15 septembrie 2005, reclamantul a fost examinat de consiliul medical al Ministerului S?n?t??ii. La recomandarea acestuia, la 20 septembrie 2005, Judec?toria Centru a dispus transferul reclamantului la CRN, unde dlui Paladi i s-a aplicat terapia HBO. Conform reclamantului, el era escortat fiecare a doua zi la Spitalul Clinic Republican (SCR), unde era examinat. Terapia a avut rezultate pozitive ?i medicii SCR au prescris reclamantului continuarea acesteia pn? la 28 noiembrie 2005. La 9 noiembrie 2005, CRN a informat instan?a de judecat? despre mbun?t??irea st?rii de s?n?tate a reclamantului ?i a recomandat externarea acestuia. La 10 noiembrie 2005, instan?a de judecat? a dispus transferul dlui Paladi la spitalul penitenciar.

n seara zilei de 10 noiembrie 2005, Curtea a indicat prin fax Guvernului Republicii Moldova m?sura interimar? potrivit art. 39 al Regulamentului Cur?ii, prin care cerea ca reclamantul s? nu fie transferat de la CRN. La 11 noiembrie 2005, Grefierul Adjunct al Sec?iunii a Patra a ncercat f?r? succes s? contacteze oficiul Agentului Guvernamental prin telefon. La 11 noiembrie 2005, avocatul reclamantului a solicitat instan?ei de judecat? suspendarea transfer?rii reclamantului, prezentnd instan?ei scrisoarea Cur?ii cu privire la m?sura interimar?. Aceast? cerere nu a fost examinat?. n aceea?i zi, reclamantul a fost transferat la spitalul penitenciar.

La 14 noiembrie 2005, la cererea Agentului Guvernamental, Judec?toria Centru a dispus transferarea reclamantului la CRN pn? la 29 noiembrie 2005. Potrivit reclamantului, fiind adus la CRN, el a a?teptat circa 6 ore pentru a fi internat la CRN, deoarece medicii refuzau s?-l interneze, motivul declarat fiind lipsa fi?ei medicale.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretindea violarea art. 3 (interzicerea torturii), deoarece pe perioada deten?iei nu a beneficiat de asisten?? medical? adecvat? ?i prin deten?ia sa n IDP al CCCEC n condi?ii inumane ?i degradante; violarea art. 5 1 (legalitatea lipsirii de libertate), deoarece a fost de?inut f?r? un mandat de arest valabil dup? transmiterea cauzei n instan?a de judecat? ?i prin arestarea sa n lipsa unor motive verosimile de a b?nui c? el a s?vr?it o infrac?iune; violarea art. 5 3 (motivarea arestului) prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante; violarea art. 5 4 (dreptul la un recurs mpotriva deciziei de privare de libertate) prin examinarea prea ndelungat? a cererii habeas corpus ?i refuzul de a examina recursul mpotriva ncheierii de respingere a cererii sale habeas corpus ?i violarea art. 34 ale Conven?iei (dreptul de a sesiza Curtea) prin conformarea ntrziat? cu m?surile interimare dispuse de Curte.

Curtea a declarat inadmisibil?, ca v?dit nefondat?, preten?ia reclamantului cu privire la condi?iile de deten?ie n IDP al CCCEC, deoarece suferin?ele cauzate reclamantului prin deten?ia n IDP nu atingeau nivelul minim de severitate necesar pentru ca art. 3 s? devin? aplicabil (a se vedea hot?rrea ?arban c. Moldovei, 4.10.2005). Curtea a mai notat c?, n baza materialelor dosarului de care dispune, nu a putut conchide c? reclamantul a fost arestat n lipsa unor motive verosimile de a b?nui c? el a s?vr?it o infrac?iune, astfel declarnd inadmisibil? preten?ia respectiv? cu privire la violarea art. 5 1 al Conven?iei.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei, deoarece reclamantul nu a beneficiat de asisten?? medical? necesar? n IDP al CCCEC, de?i suferea de cteva boli serioase, avea nevoie de supraveghere medical? constant?, asisten?a medical? i-a fost acordat? sporadic ?i doar n cazuri de urgen??, iar pn? n 11 februarie 2005 n IDP al CCCEC nu a fost angajat personal medical.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei prin transferarea ntrziat? (peste 4 luni) a reclamantului la CRN. Curtea a notat c? instan?ele de judecat? na?ionale trebuie s? se bazeze pe recomand?rile medicale cnd decid asupra transfer?rii persoanei de?inute ntr-un alt spital. Instan?a care examina transferarea reclamantului n CRN nu a luat n calcul recomandarea medical? din 20 mai 2005, nu a gr?bit ob?inerea unui raport medical alternativ ?i nu a luat vreo m?sur? pentru a gr?bi examinarea cauzei, ceea ce a pus n pericol s?n?tatea reclamantului.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei prin ntreruperea tratamentului medical al reclamantului la CRN ntre 11 ?i 14 noiembrie 2005. Ea a constatat c?, de?i instan?a de judecat? care a dispus transferarea reclamantului din CRN avea la dispozi?ie dou? concluzii medicale contradictorii (una eliberat? de SCR ?i alta de CRN) cu privire la necesitatea continu?rii tratamentului reclamantului, ea a ignorat una din ele ?i nu a examinat posibilul risc al ntreruperii tratamentului pentru s?n?tatea reclamantului.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 1 al Conven?iei prin de?inerea sa sub arest f?r? un mandat legal dup? expirarea mandatului de arest. n lumina acestei constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar de a examina separat preten?iile reclamantului cu privire la violarea art. 5 3 ?i 4 ale Conven?iei.

Curtea a constatat, cu ?ase voturi pro ?i unul contra, violarea articolului 34 al Conven?iei din cauza pericolului pentru s?n?tatea reclamantului ?i a deficien?elor serioase n executarea m?surilor interimare dispuse de Curte, mai ales datorit? lipsei unui func?ionar n cadrul biroului Agentului Guvernamental care s? r?spund? la sunetele urgente ale Grefei Cur?ii, inac?iunii Agentului Guvernamental ntre diminea?a zilei de 11 noiembrie ?i dup?-amiaza zilei de 14 noiembrie 2005, omisiunii Judec?toriei Centru de a examina de urgen?? cererea avocatului reclamantului din 11 noiembrie 2005 ?i refuzului, timp de 6 ore, de a-l interna pe reclamant n CRN la 14 noiembrie 2005. Pre?edintele Camerei, Sir Nicolas BRATZA, a votat mpotriva acestei viol?ri, considernd, inter alia, c? executarea ntrziat? a m?surii interimare nu pare s? fie inten?ionat?, nu a mpiedicat reclamantul s?-?i prezinte cererea la Curte, iar pericolul pentru via?a ?i s?n?tatea sa nu a fost suficient de iminent pentru a stabili o asemenea violare.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceste sume.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dr Gheorghe ULIANOVSCHI, avocat din Chi?in?u.