Deciziile n cauzele Manea, Stingaci ?i Petrea c. Moldovei

17 11 2016

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a f?cut publice deciziile n cauza Manea c. Moldovei (cerere nr. 28231/13), Stingaci c. Moldovei (cerere nr. 62542/09) ?i Petrea ?i Petrea c. Moldovei (cereri nr. 6490/14 ?i 6959/14).

***

n cauza Manea, reclamantul, Marin Manea, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1977 ?i locuie?te n Chi?in?u. n temeiul articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plns de neexecutarea unei hot?rri definitive care obliga Prim?ria Chi?in?u s?-i oferi o locuin??.

La 1 septembrie 2015, Curtea a comunicat Guvernului cererea reclamantului. Prin scrisoarea primit? la 22 martie 2016, reclamantul a informat Grefa c? nu mai dore?te continuarea examin?rii cererii sale de c?tre Curte, dat fiind faptul c? prin intermediul procedurilor interne, a ajuns la un acord cu Prim?ria Chi?in?u. Conform acordului, aceasta din urm? s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de 41,000 Euro n schimbul apartamentului pe care urma s?-l furnizeze.

La 1 septembrie 2015, Curtea a decis s? comaseze prezenta cerere, avnd n vedere similitudinea dintre cauze, la cererile nr. 16000/10 ?i al?ii (Ialtexgal Aurica S.A. c. Republicii Moldova ?i al?ii 60 (dec.), nr. 16000/10 ?i altele, 1 septembrie 2015). Curtea a considerat totu?i c? este necesar s? separe acest? cauz? ?i a decis s? o examineze separat.

Avnd n vedere cele men?ionate anterior ?i n absen?a unor circumstan?e speciale n ceea ce prive?te respectarea drepturilor garantate de Conven?ie sau de Protocoalele sale, Curtea, n conformitate cu articolul 37 1 a) din Conven?ie, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cererii ?i a decis, n unanimitate, s? radieze cererea de pe rol.

***

n cauza Stingaci, reclamantul, Stela Stngaci, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1971 ?i locuie?te n Chi?in?u. n temeiul articolului 6 1 din Conven?ie, s-a plns de lipsa motiv?rii hot?rrilor na?ionale adoptate n cadrul procesului deschis mpotriva Ministerului Afacerilor Externe. Ac?iunea reclamantului a avut drept scop anularea ordinului de demiterii din func?ia de?inut? n serviciul diplomatic.

La 21 ianuarie 2015, Curtea a recep?ionat declara?iile de reglementare amiabil?, semnate de c?tre p?r?i. Prin aceste declara?ii, pe de o parte, Guvernul s-a angajat s? anuleze deciziile privind concedierea reclamantei ?i s? o repun? n func?ia de?inut? anterioar, iar pe de alt? parte, reclamantul a renun?at la orice preten?ie mpotriva Republicii Moldova privind faptele au stat la baza cererii sale. Ordinul de repunere n func?ie urmeaz? a fi semnat n termen de o lun? de la data notific?rii deciziei Cur?ii. Avnd n vedere angajamentele asumate de Guvern, reclamantul a renun?at, de asemenea, la toate preten?iile pecuniare mpotriva Moldovei. Punerea n aplicare a m?surilor corective convenite ntre p?r?i constituie solu?ionarea definitiv? a cauzei.

Curtea a luat act de acordul de reglementare amiabil? ncheiat ntre p?r?i, fiind convins? de faptul c? reglementarea amiabil? s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i a constatat c? nici un alt motiv nu justific? examinarea n continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol, n conformitate cu prevederile Articolului 39 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de I. So?chi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Petrea ?i Petrea, primul reclamant, Gheorghe Mihai Petrea, este cet??ean al Republicii Moldova, de?inut n Chi?in?u. Al doilea reclamant este Ivan Petrea, cet??ean al Republicii Moldova, de?inut n Chi?in?u.

Reclaman?ii s-au plns, n temeiul articolului 3 din Conven?ie, cu privire la condi?iile neadecvate de deten?ie din Penitenciarul nr. 13.

Cererile reclaman?ilor au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost transmise reclaman?ilor, fiind invita?i s?-?i prezinte propriile observa?ii. Niciun r?spuns la scrisoarea grefei nu a fost recep?ionat.

Prin scrisoarea recomandat? din 2 februarie 2016, Curtea i-a n?tiin?at pe reclaman?i c? perioada de timp pentru prezentarea observa?iilor lor a expirat la 18 decembrie 2015 ?i c? nu a fost solicitat? prelungirea acesteia. Totodat?, reclaman?ilor le-a fost adus la cuno?tin?? con?inutul articolul 37 1 (a) al Conven?iei, care prevede c? Curtea poate radia cererea de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Cu toate acestea, nici un r?spuns nu a fost recep?ionat.

Avnd n vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consider? c? este oportun s? le examineze comasate ntr-o singur? decizie. n circumstan?ele enumerate mai sus, conform articolului 37 1 (a) din Conven?ie, Curtea a considerat c? reclaman?ii nu mai doresc s? continue examinarea cererilor lor. Mai mult dect att, n conformitate cu articolul 37 1, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale, privind respectarea drepturilor omului, care s? impun? continuarea examin?rii cauzelor. Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererile de pe rol.