Decizia n cauza Gu?ul ?i al?ii c. Moldovei

18 11 2016

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Gu?ul ?i al?ii c. Moldovei (cerere nr. 19234/08).

Reclaman?ii au ob?inut hot?rri judec?tore?ti irevocabile n favoarea lor. Ulterior, aceste hot?rri au fost anulate, fie prin acceptarea apelului formulat n afara termenului legal sau prin intermediul procedurii de revizuire. n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns cu privire la casarea abuziv? a hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile n favoarea lor.

Primul reclamant, Oxana Gu?ul, este cet??ean al Republicii Molodva, n?scut n anul 1979 ?i locuie?te n Chi?in?u.  n urma divor?ului, prin hot?rrea Judec?toriei Botanica din 28 februarie 2007 a acordat reclamantului o pensie alimentar? lunar? de 2.500 de lei. La 26 septembrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a admis recursul celeilalte p?r?i, cu nc?lcarea termenului de prescrip?ie, ?i a sc?zut pensia alimentar? 1.500 lei lunar. Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut hot?rrea la 16 ianuarie 2008. n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n temeiul articolului 6 din Conven?ie despre anularea ilegal? a hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa.

Al doilea reclamant, Rodica Buzurin, cet??ean al Republicii Molodva, n?scut n anul 1973, locuie?te n Chi?in?u. ntr-un proces de recuperare a datoriei, Curtea de Apel Chi?in?u prin hot?rrea sa din 15 octombrie 2008 a acordat reclamantului suma de 24,450 lei. La 28 ianuarie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea de revizuire a celeilalte p?r?i ?i a redeschis procesul. n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n temeiul articolului 6 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul 1, despre anularea ilegal? a hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa.

Al treilea reclamant, Svetlana Erhan, cet??ean al Republicii Molodva, n?scut n anul 1963, locuie?te n Ialoveni. n fa?a Cur?ii a fost reprezentat? de c?tre Vasile Tarnovschi, avocat din Chi?in?u. Judec?toria Ialoveni, prin hot?rrea din 23 aprilie 2007 a interzis ingerin?a angajatorul n drepturile de munc? ale reclamantului. La 1 iulie 2010, Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea de revizuire depus? de c?tre angajator ?i a redeschis procesul. n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n temeiul articolului 6 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul 1, despre anularea ilegal? a hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa.

Cererile au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova n perioada 26 aprilie 2010 ?i 13 noiembrie 2012.

Dup? comunicarea cererilor reclaman?ilor Oxana Gu?ul ?i Rodica Buzurin, Procurorul General, ca urmare a unei solicit?ri din partea Agentului Guvernamental, a depus cereri de revizuire la Curtea Suprem? de Justi?ie, solicitnd redeschiderea procedurilor ?i repunerea reclaman?ilor n drepturi. n ambele cazuri, la data de 8 decembrie 2010 ?i 13 aprilie 2011, respectiv, Curtea Suprem? de Justi?ie a constatat nc?lcarea articolului 6 din Conven?ie ca urmare a anul?rii hot?rrilor definitive pronun?ate n favoarea reclaman?ilor. Curtea a anulat hot?rrile adoptate cu nc?lcarea principiului securit??ii juridice. Drept urmare, hot?rrile irevocabile pronun?ate n favoarea reclaman?ilor au fost men?inute.

Dup? comunicarea cererii reclamantului Svetlana Erhan, la 20 martie 2013, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul reclamantului, a constatat nc?lcarea articolului 6 din Conven?ie ca urmare a anul?rii hot?rrii judec?tore?ti irevocabile pronun?ate n favoarea sa ?i i-a acordat  suma de 16.000 de lei (echivalent cu 1002 de euro (EUR)) cu titlu de prejudiciu moral. A fost men?inut? hot?rrea pronun?at? n favoarea reclamantului. Totodat?, a solicitat Cur?ii Supreme de Justi?ie s? emit? o hot?rre suplimentar? ?i s?-i acorde suma de 9811 lei (echivalentul a 520 euro) ?i 350 euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli. La 26 martie 2014, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea, motivnd c? reclamantul nu a pretins vreo compensa?ie n recursul s?u.

Curtea a constantat c?, avnd n vedere originea de fapt ?i de drept comun, este necesar s? comaseze examinarea cererilor.

Guvernul a sus?inut c? situa?ia reclaman?ilor a fost restabilit? ?i c? ace?tia nu au epuizat c?ile de atac interne sau au pierdut statutul de victim?; n special, c? ei nu au naintat nicio preten?iie pecuniar? n fa?a instan?elor na?ionale. Guvernul a solicitat Cur?ii s? declare cererile inadmisibile.

Reclaman?ii n-au fost de acord ?i au sus?inut c? au suferit prejudicii ca urmare a ac?iunilor ntreprinse de autorit??ile na?ionale atunci cnd au casat hot?rrile irevocabile pronun?ate n favoarea lor. Ei au sus?inut c? restabilirea valabilit??ii acestor hot?rri nu constituie o compensare suficient? pentru prejudiciul suportat. n fa?a Cur?ii reclaman?ii au naintat urm?toarele preten?ii pecuniare :

- Oxana Gu?ul: 13,000 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral;

- Rodica Buzurin: 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 10,000 Euro drept prejudiciu moral;

- Svetlana Erhan: 2,000 Euro drept prejudiciu moral ?i 870 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli n procedurile interne ?i procedurile n fa?a Cur?ii.

Curtea a reiterat c?, n temeiul articolului 34 din Conven?ie poate primi cereri de la orice persoan? care pretinde a fi victima unei nc?lc?ri de c?tre una dintre naltele P?r?ile Contractante a drepturilor prev?zute n Conven?ie sau n Protocoalele sale. Revine n primul rnd autorit??ilor na?ionale pentru a remedia orice presupus? nc?lcare a Conven?iei. n aceast? privin??, ntrebarea dac? un reclamant poate pretinde a fi victim? a pretinsei nc?lc?ri este relevant? n toate etapele procedurii n temeiul Conven?iei (a se vedea, printre altele, Burdov c. Rusiei (nr. 2), nr. 33509/04, 54-60 ?i 100, CEDO 2009 (extracte)). O decizie sau o m?sur? favorabil? unui reclamant, nu este, n principiu, suficient? pentru a-l priva de statutul s?u de "victim?", cu excep?ia cazului n care autorit??ile na?ionale au recunoscut, expres sau n drept, ?i apoi prin c?ile de atac s-a redresat nc?lcarea Conven?iei (a se vedea Dalban v. Romnia [GC], nr. 28114/95, 44, CEDO 1999-VI). n ceea ce prive?te c?ile de atac, care sunt adecvate ?i suficiente pentru a remedia o nc?lcare a unui drept din Conven?ie la nivel na?ional, Curtea a considerat, n general, acest lucru ca fiind dependent de toate circumstan?ele cauzei, avnd n vedere, n special, natura nc?lcarii n cauz? a Conven?iei (a se vedea, n calitate de exemple recente, Gäfgen v. Germania [GC], 116 ?i urm., CEDO 2010 ?i Sakhnovskiy v. Rusia [GC], nr. 21272/03, 76-84, 02 noiembrie 2010).

Revenind la circumstan?ele prezentelor cauze, Curtea a observat c? Procurorul General ?i reclamantul respectiv, au depus cerere pentru a constata nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor n temeiul Conven?iei ?i pentru a remedia casarea ilegal? a hot?rrilor n favoarea lor. Curtea Suprem? de Justi?ie (CSJ) a acceptat integral cererile. n acest sens, de asemenea, a stabilit n mod expres nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor n temeiul articolului 6 din Conven?ie. Men?innd hot?rrile n favoarea reclaman?ilor, CSJ a recunoscut, n esen??, nc?lcarea articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie (n cazul celui de al doilea ?i al treilea reclamant). n cazul reclamantului Svetlana Erhan, CSJ i-a acordat 1,002 Euro n calitate de prejudiciu moral. Hot?rrile pronun?ate de CSJ sunt definitive.

Curtea, prin urmare, a verificat dac? reclaman?ilor le-au fost oferite desp?gubiri propor?ionale prejudiciul cauzat de nc?lc?rile stabilite, astfel nct s? constate dac? ei ?i-au pierdut statutul de victim?.

n aceast? privin??, Curtea a notat c? Curtea Suprem? de Justi?ie prin hot?rrile sale a constatat n mod expres nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor. Cu toate acestea, reclaman?ii n-au naintat careva preten?ii pecuniare sau probe care s? demonstreze prejudiciul suportat, astfel c? instan?a de judecat? nu a acordat nicio compensa?ie, cu excep?ia cauzei reclamantului Svetlana ERHAN, unde s-a examinat un  litigiu de munc?.

Curtea a men?ionat, c? anterior a declarat ca inadmisibile cererile n cazul n care o nc?lcare a drepturilor din Conven?ie au fost pe deplin stabilite de c?tre instan?ele na?ionale ?i n cazul n care reclamantul nu a naintat preten?ii pecuniare la nivel na?ional (a se vedea, mutatis mutandis, M?t?saru ?i Savi?chi c. Moldovei , nr. 38281/08, 75-76, 2 noiembrie 2010, ?i Bisir ?i Tulus c. Moldovei, nr. 42973/05, 36-37, 17 mai 2011). S-a constatat, de asemenea, c? anterior instan?ele judec?tore?ti na?ionale n-au acordat compensa?ii n absen?a unei cereri sau au acordat doar o parte din suma solicitat? corespunz?toar probelor prezentate, situa?ie n care Curtea a acceptat ca suficiente c?ile de atac (a se vedea , de exemplu, Vladimir Kolobov c. Rusiei (dec.), nr. 26528/03, 28 iunie 2011, Daniel-P S.A. c. Republica Moldovei (dec.), nr. 32846/07, 20 martie 2012). Astfel, Curtea nu vede nici un motiv conving?tor s? se abat? de la constat?rile sale, n cazurile men?ionate mai sus.

Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea a considerat c? reclaman?ii ?i-au pierdut statutul de victime. Astfel, Curtea, n unanimitate, a concluzionat c? reclaman?ii nu mai sunt victime ale presupuselor nc?lc?ri ?i c? cererile lor urmeaz? a fi respinse n conformitate cu articolul 35 3 (a) ?i 4 din Conven?ie.