Decizia n cauza Ste?co c. Moldovei

01 12 2016

La data de 1 decembrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Ste?co c. Moldovei (cerere nr. 8189/09).

Reclamantul, Valentina STEȚCO, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1966 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 22 februarie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a pronun?at o hot?rre definitiv? n favoarea reclamantului. Instan?a a constatat calitatea acestuia de ac?ionar unic al N., o societate cu r?spundere limitat? constituit? n conformitate cu legisla?ia Republicii Moldova ?i a respins preten?iile altor p?r?i care pretindeau a fi co-proprietari ai societ??ii.

La data de 25 decembrie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire naintat? de celelalte p?r?i, a casat hot?rrea definitiv? din 22 februarie 2007 ?i a trimis cauza pentru o nou? examinare n fond. n cursul unei proceduri redeschise, celelalte p?r?i au depus noi cereri n privin?a reclamantului, iar instan?a a dispus m?suri provizorii.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 6 din Conven?ie ?i n temeiul articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie, de casarea abuziv? a hot?rrii judec?tore?ti irevocabile pronun?ate n favoarea sa. Cererea a fost comunicat? Guvernului la data de 23 iunie 2010.

Dup? comunicare, Procurorul General, n  urma solicit?rii parvenite din partea Agentului Guvernamental, a depus o cerere de revizuire la Curtea Suprem? de Justi?ie, solicitnd redeschiderea procedurilor ?i solu?ionarea drepturilor reclamantului. La 13 octombrie 2011, Curtea Suprem? de Justi?ie a constatat nc?lcare drepturilor reclamantului ca urmare a anul?rii hot?rrii judec?tore?ti irevocabile pronun?ate n favoarea sa ?i a casat hot?rrea din 25 decembrie 2008, adoptat? cu nc?lcarea principiului securit??ii juridice. Drept urmare, hot?rrea irevocabil? din 22 februarie 2007, pronun?at? n favoarea reclamantului a fost men?inut?.

La data de 11 ianuarie 2012, reclamantul a solicitat Judec?toriei comerciale s? nceteze procedurile civile redeschise ?i s? anuleze m?surile provizorii dispuse. La data de 6 februarie 2012 Judec?toria a ncetat procedurile civile n ceea ce prive?te crean?ele stabilite prin hot?rrea definitiv? din 22 februarie 2007, dar a continuat cu examinarea noilor solicit?ri de plat? depuse de celelalte p?r?i ?i a men?inut m?surile provizorii aferente acestor proceduri.

Dup? e?ecul ncerc?rilor de a ajunge la o n?elegere amiabil?, prin scrisorile din 23 martie 2011 ?i 7 februarie 2012, Guvernul a informat Curtea despre declara?ia sa unilateral? n vederea solu?ion?rii cererii reclamantului, prin care a recunoscut existen?a unei nc?lc?ri ?i i-a propus reclamantului suma de 2.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 700 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Totodat?, a solicitat Cur?ii s? radieze cererea n conformitate cu articolul 37 din Conven?ie.

Prin scrisorile din 27 aprilie 2011 ?i 30 august 2012, reclamantul a informat Curtea c? nu este de acord cu termenii declara?iei unilaterale, dat fiind faptul c? nu toate procedurile civile naintate de p?r?ile adverse au fost ncetate, precum ?i insuficien?a desp?gubirilor propuse. Reclamantul a solicitat 20,250 Euro cu titlu de prejudiciu material, reprezentnd venituri pierdute din cauza m?surilor provizorii impuse n cursul procedurii redeschise, 5.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1.315 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a reamintit c? articolul 37 al Conven?iei prevede c? aceasta poate decide n orice stadiu al procedurii scoaterea cererii de pe rol n cazurile n care circumstan?ele permit s? identifice una din situa?iile prev?zute la lit. (a), (b) sau (c) din paragraful 1 al acestui articol. De asemenea, Curtea a mai notat c? n anumite circumstan?e, poate s? scoat? de pe rol o cerere n conformitate cu articolul 37 1 (c), n baza unei declara?ii unilaterale naintate de c?tre un guvern reclamat, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei.

n acest scop, Curtea a examinat declara?ia Guvernului prin prisma principiilor ce reies din jurispruden?a sa, n special hot?rrea Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turcia (obiec?ii preliminare) [GC], nr. 26307/95, 75-77, CEDO 2003-VI. WAZA Sp. z o.o. c. Poloniei (dec.), nr. 11602/02, 26 iunie 2007; ?i Sulwińska c. Poloniei (dec.), nr. 28953/03, 18 septembrie 2007).

Curtea a stabilit prin anumite cauze, inclusiv pronun?ate mpotriva Moldovei, jurispruden?a sa n ceea ce prive?te plngerile referitoare la nc?lcarea principiului securit??ii juridice (a se vedea, de exemplu, Popov c. Moldovei (nr. 2), nr. 19960/04, 52-58, 6 decembrie 2005; Oferta Plus SRL c. Moldova, nr. 14385/04, 104-107 ?i 112-115, 19 decembrie 2006; Melnic c. Moldovei, nr. 6923/03, 38-44, 14 noiembrie 2006; Istrate c. Moldovei, nr. 53773/00, 46-61, 13 iunie 2006).

Avnd n vedere natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia Guvernului, precum ?i valoarea compensa?iei propuse – care este n concordan?? cu sumele acordate n cazuri similare - Curtea a considerat c? nu se mai justific? continuarea examin?rii cererii (articolul 37 1 (c)).

Mai mult dect att, n lumina considera?iilor de mai sus, ?i, n special, avnd n vedere jurispruden?a clar? ?i extins? pe acest subiect, Curtea a fost convins? c? respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite n Conven?ie ?i Protocoalele sale nu impun continuarea examin?rii cererii reclamantului(articolul 37 1).

Totodat?, Curtea subliniaz? faptul c?, n cazul n care Guvernul nu va respecta termenii declara?iei sale unilaterale, cererea ar putea fi reinclus? n lista de cereri a Cur?ii, n conformitate cu articolul 37 2 din Conven?ie (Josipovic v. Serbia (dec.), nr. 18369/07, 4 martie 2008).

Astfel, avnd n vedere con?inutul declara?iei Guvernului, n virtutea articolului 37 1 (c), Curtea n unanimitate a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de Vitalie NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u.