Hot?rrea n cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei 

13 12 2016

La data de 13 decembrie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei (cerere nr. 17992/09).

Reclamantul, Rusu Lintax SRL, este o societate cu r?spundere limitat? constituit? n conformitate cu legisla?ia Republicii Moldova.

La 11 iunie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a recunoscut dreptul companiei reclamante asupra  terenului adiacent unui depozit, de?inut de aceasta. Totodat?, hot?rrea obliga Agen?ia Propriet??ii Publice s? vnd? terenul vizat societ??ii reclamante. Hot?rrea era irevocabil?.

La 24 decembrie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire depus? de c?tre o parte ter??, a casat hot?rrea definitiv? din 11 iunie 2008 ?i a trimis cauza pentru o nou? examinare n fond. Drept circumstan?? nou?, instan?a a citat o scrisoare a Agen?iei Propriet??ii Publice din 2 noiembrie 2007, care se referea la terenul n litigiu ?i la alte loturi de teren, enumernd dispozi?iile legale aplicabile nstr?in?rii terenurilor proprietate public?.

Dup? rexaminare, la 16 iunie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins, ca nentemeiate, preten?iile companiei reclamante asupra terenului.

Reclamantul, s-a plns c? anularea hot?rrii judec?tore?ti irevocabile a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11 iunie 2008, pronun?at? n favoarea sa, prin admiterea cererii de revizuire, a fost contrar articolul 6 1 din Conven?ie ?i articolul 1 Protocolul nr. 1.

Curtea a constat c? cererea nu este n mod v?dit nefondat? n sensul articolului 35 3 (a) din Conven?ie. De asemenea, a constatat c? nu exist? nici un alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, a declarat cererea admisibil?.

n plus, Curtea a constatat n mod frecvent nc?lc?ri ale articolului 6 1 din Conven?ie n cauze care au ridicat probleme similare cu cea din prezenta cerere (a se vedea Popov c. Moldovei (nr. 2), nr. 19960/04, 52-58, 06 decembrie 2005; Oferta Plus SRL c. Moldova, nr. 14385/04, 104-107 ?i 112-115, 19 decembrie 2006; Melnic c. Moldovei, nr. 6923/03, 38-44, 14 noiembrie 2006; ?i Istrate c. Moldova, nr. 53773/00, 46-61, 13 iunie 2006).

De asemenea, Curtea a constat c? Agen?ia Propriet??ii Publice a fost parte la ac?iunea principal?, ?i n calitate de semnatar al scrisorii din 2 noiembrie 2007, a avut n mod evident cuno?tin?? de scrisoare ?i nu a avut niciun impediment n naintarea acestui document n fa?a instan?elor. n plus, de?i scrisoarea f?cea referire la lotul de teren n litigiu, con?inutul s?u enumera normele legale aplicabile n mod general la orice nstr?inare a terenurilor cu statut de proprietate public?.

Curtea a considerat c? o situa?ie n care s? se admit? cererea de revizuire a unei hot?rri irevocabile, naintat? de o parte n proces, prin admiterea ca circumstan?? nou? o scrisoare a unei autorit??i parte a acestor proceduri ?i care reitereaz? prevederile legale generale, ar fi contrar? principiului securit??ii juridice.

Dup? ce a examinat toate materialele prezentate, Curtea nu a constatat nici un motiv s? se abat? de la constat?rile sale anterioare, n cazurile men?ionate mai sus. Curtea a considerat c? n prezenta cauz?, procedura de revizuire a fost utilizat? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie ntr-un mod care este incompatibil cu principiul securit??ii juridice.

n ceea ce prive?te plngerea societ??ii reclamante cu privire la drepturile sale de proprietate, Curtea a constat, n conformitate cu jurispruden?a similar? n aceast? privin?? (a se vedea Popov c. Moldovei (nr. 2), citat? anterior), c? casarea abuziv? de c?tre instan?ele na?ionale a unei hot?rri irevocabile, prin care societatea reclamant? a dobndit dreptul de proprietate asupra terenului vizat, a nc?lcat drepturile sale garantate de articolul 1 din Protocolul 1 la Conven?ie. Prin urmare, a existat o nc?lcare a acestor prevederi.

Reclamantul a pretins 375,065.57 Euro cu titlu de prejudiciu material, reprezentnd profitul pierdut din chiria terenului aflat n litigiu, de transport ?i de construc?ie legate de utilizarea terenului ?i pre?ul pl?tit pentru teren plus interese. Compania reclamant? a pretins 200,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, argumentnd c? nc?lcarea drepturilor sale aproape au falimentat-o. De asemenea, a pretins 1,300 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Guvernul a contestat sumele pretinse de compania reclamant?, sus?innd c? acestea sunt exagerate. Totodat?, a men?ionat c? n cazul n care se va constata o nc?lcare a drepturilor acesteia, o compensa?ie de 2.000 Euro pentru repararea prejudiciului moral ar fi echitabil?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6  1 din Conven?ie ?i a articolului 1 din Protocolul 1 n ceea ce prive?te neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti irevocabile din 11 iunie 2008.

n ceea ce prive?te satisfac?ia echitabil?, Curtea a considerat c? problema aplic?rii articolului 41 nu este gata pentru a fi decis? ?i a a rezervat-o pentru o hot?rre separat?, ?innd cont de posibilitatea ajungerii la un acord ntre Guvernul Republicii Moldova ?i compania reclamant?.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de Vitalie NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u.