CtEDO a condamnat Moldova n cauza Gorea c. Moldovei

17 07 2007

La 17 iulie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Gorea c. Moldovei (cererea nr. 21984/05).

Reclamantul a activat n calitate de comisar-adjunct al Comisariatului de Poli?ie sectorul Botanica mun. Chi?in?u. La 13 noiembrie 2001 mpotriva reclamantului a fost pornit? o urm?rire penal? cu privire la eliberarea ilegal? din arest a doi b?nui?i. La 12 martie 2002 Procuratura mun. Chi?in?u a ncetat urm?rirea penal? din lips? de probe.

La 13 octombrie 2003 reclamantul a fost angajat de c?tre Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate ?i a Corup?iei (CCCEC). Conform reclamantului, la 19 noiembrie 2004 el a fost chemat de superiorii s?i ?i impus s?-l aresteze pe dl ?arban, care de?inea la acel moment func?ia de secretar al Consiliului municipal Chi?in?u. n aceea?i zi dl ?arban a fost re?inut de c?tre  reclamant.

La 20 decembrie 2004 un post de televiziune a difuzat imagini video n care reclamantul f?cea declara?ii cu privire la urm?rirea penal? mpotriva dlui ?arban, declarnd c? aceasta a fost inventat? pe motive politice ?i nu au existat motive legale pentru ini?ierea ei.

Potrivit reclamantului, la 21 decembrie 2004 Procuratura General? a solicitat de la Procuratura mun. Chi?in?u dosarul penal mpotriva reclamantului. La 29 decembrie 2004 urm?rirea penal? mpotriva reclamantului a fost reluat? prin ordonan?a Procurorului General.

La 26 aprilie 2005 Judec?toria R?cani a eliberat un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 30 de zile. La 11 mai 2005 procurorul a solicitat Comisariatului de Poli?ie Buiucani s?-l dea pe reclamant n c?utare pe motiv c? acesta nu s-a prezentat procurorului, de?i a fost citat de cteva ori.

La 18 mai 2005 reclamantul a fost re?inut. ntre 18 mai 2005 ?i 8 iunie 2005 el a fost de?inut n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al Inspectoratului General de Poli?ie mun. Chi?in?u. La 8 iunie 2005 el a fost transferat n nchisoarea nr. 3 mun. Chi?in?u. La 3 noiembrie 2005 arestul reclamantului a fost nlocuit cu arestul la domiciliu. La 15 decembrie 2005 m?sura preventiv? a fost nlocuit? cu declara?ia de nep?r?sire a localit??ii.

La 1 iunie 2005 dosarul penal mpotriva reclamantului a fost transmis n instan?a de judecat? pentru examinare. Pe durata examin?rii cauzei mandatul de arest nu a fost prelungit.

n decembrie 2006 reclamantul a solicitat Judec?toriei Buiucani s? anuleze ordonan?a Procurorului General din 29 decembrie 2004. Reclamantul a invocat c? ordonan?a era contrar? art. 22 ?i art. 287 Cod de procedur? penal?, care prescriau posibilitatea relu?rii urm?ririi penale ncetate la un an de zile de la intrarea n vigoare a ordonan?ei de ncetare a urm?rii penale. La 13 decembrie 2006 Judec?toria Buiucani a anulat ordonan?a din 29 decembrie 2004, notnd c? simpla constatare a ilegalit??ii actului procedural nu poate constitui temei pentru redeschiderea procedurilor penale, iar temeiurile prev?zute de art. 287 CPP nu au fost ntrunite. Instan?a a mai notat c? reluarea urm?ririi penale n aceast? cauz? ar reprezenta o dubl? incriminare pentru aceea?i fapt?, dispunnd ncetarea urm?ririi penale. ncheierea Judec?toriei Buiucani din 13 decembrie 2006 a fost men?inut? prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 12 februarie 2007.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretindea violarea art. 3 (interzicerea torturii) n privin?a condi?iilor de deten?ie n care a fost de?inut ntre 18 mai 2005 ?i 8 iunie 2005 n IDP al Inspectoratului General de Poli?ie mun. Chi?in?u (neacordarea asisten?ei medicale, plasarea n celule cu persoane condamnate, supraaglomerarea celulelor, calitatea insuficient? a hr?nii, lipsa lenjeriei de pat); violarea art. 5 1 (legalitatea lipsirii de libertate) deoarece a fost de?inut f?r? un mandat de arest valabil dup? transmiterea cauzei n instan?a de judecat? ?i prin reluarea ilegal? a urm?ririi penale mpotriva sa la 29 decembrie 2004 ?i violarea art. 5 3 ale Conven?iei (motivarea arestului) prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante.

Curtea a declarat inadmisibil?, ca v?dit nefondat?, preten?ia reclamantului cu privire la condi?iile de deten?ie n IDP al Inspectoratului General de Poli?ie mun. Chi?in?u, deoarece reclamantul a fost de?inut n aceast? institu?ie doar 21 de zile, reclamantul nu s-a plns c? ar fi fost amenin?at de persoanele condamnate care erau de?inu?i cu el n aceea?i celul?, reclamantul a fost examinat de c?iva medici ?i a primit tratamentul prescris de ace?tia, supraaglomerarea celulelor a durat doar 14 zile, reclamantul a beneficiat de lenjerie de pat adus? de rude, iar hrana acordat? pare s? fi fost adecvat? ?i so?iei reclamantului nu i-ai fost impuse restric?ii de a-l vizita. Curtea a conchis c? n aceste condi?ii suferin?ele cauzate reclamantului prin deten?ia n IDP nu atingeau nivelul minim de severitate necesar pentru ca art. 3 al Conven?iei s? devin? aplicabil.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 1 al Conven?iei prin de?inerea sa sub arest f?r? un mandat legal dup? expirarea mandatului de arest. n lumina acestei constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar de a examina separat preten?ia reclamantului cu privire la violarea art. 5 3  al Conven?iei.

Curtea a decis c? nu exist? motive care ar justifica examinarea preten?iei cu privire la violarea art. 5 1 al Conven?iei prin reluarea ilegal? a urm?ririi penale deoarece instan?ele na?ionale au constatat ilegalitatea relu?rii urm?ririi penale, iar reclamantul poate solicita compensa?ii la nivel na?ional pentru aceast? ac?iune ilegal?.

Curtea a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceste sume.

*  *  *

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dl Alexandru T?nase ?i Vasile Nicoar?, avoca?i din Chi?in?u.

Comunicatul de pres? al avocatului Alexandru T?nase poate fi accesat aici.

Pn? la aceast? dat? Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rri n 68 de cauze depuse mpotriva Moldovei. n 67 din aceste cauze Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale. ntr-o cauz? Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantului.

Hot?rrea Cur?ii n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).