Dezmin?ire: Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016

27 02 2017

Referitor la afirma?ia exprimat? n articolul privind Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016, f?cut public de Asocia?ia Juri?tii pentru Drepturile Omului la data de 25 ianuarie curent, conform c?reia judec?torul Viorel Pu?ca? s-ar face vinovat de condamnarea Republicii Moldova la Curtea European? pentru Drepturile Omului, n cauza Morari c. Moldovei (cerere nr. 65311/09, hot?rre din 08/03/2016), facem urm?toarele preciz?ri:

Informa?ia privind emiterea sentin?ei de condamnare a lui Morari Oleg la data de 17 decembrie 2008 de c?tre judec?torul Judec?toriei B?l?i Viorel Pu?ca? este una eronat? ?i nu corespunde realit??i.

Potrivit judec?torului Viorel Pu?ca?, la data de 26.05.2008 n adresa Judec?toriei B?l?i a parvenit cauza penal? nr. 1-435/2008 de nvinuire a lui Z. I. n comiterea infrac?iunilor prev?zute la art. 217 alin. (4) lit. d) ?i art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal ?i Morari Oleg Gheorghe n comiterea infrac?iunii prev?zute la art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal. Conform ncheierii pre?edintelui Judec?toriei B?l?i din 26.05.2008 cauza respectiv? a fost redistribuit? spre examinare mie, judec?torului Viorel Pu?ca?. Prin ncheierea judec?torului Judec?toriei B?l?i Viorel Pu?ca? din 06.06.2008 a fost disjungat? cauza penal? de nvinuire a lui Z. I. n comiterea infrac?iunilor prev?zute la art. 217 alin. (4) lit. d) ?i art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal n leg?tur? cu acceptarea de c?tre instan?a de judecat? a acordului de recunoa?tere a vinov??iei, iar cauza penal? de nvinuire a lui Morari Oleg n comiterea infrac?iunii prev?zute de art. 361 alin. (2) lit. b), c) Cod penal a fost transmis? pre?edintelui Judec?toriei B?l?i pentru desemnarea unui alt complet de judecat?.

La data de 06.06.2008 n privin?a lui Z. I. a fost adoptat? sentin?a de condamnare. Prin ncheierea pre?edintelui Judec?toriei B?l?i din 24.06.2008 cauza respectiv? a fost redistribuit? spre examinare unui alt complet de judecat? din cadrul acelea?i instan?e de judecat?.

n circumstan?ele enun?ate se constat? c? cauza penal? de nvinuire a lui Morari Oleg n comiterea infrac?iunii ncriminate nu a fost examinat? de c?tre judec?torul Judec?toriei B?l?i Viorel Pu?ca?.

Men?ion?m, Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene. Informa?ia privind examinarea cauzei penale de nvinuire a lui Morari Oleg de c?tre Judec?torul Viorel Pu?ca? ne-a fost oferit? de c?tre avocatul care l-a reprezentat pe reclamant la CtEDO.

Asocia?ia Juri?tii pentru Drepturile Omului i cere scuze judec?torului Judec?toriei B?l?i Viorel Pu?ca? ?i familiei sale pentru difuzarea unei informa?ii neveridice ?i incomodit??ile create.