Parlamentul a organizat audieri publice cu privire la cauzele moldovene?ti la CtEDO

20 07 2007

La 19 iulie 2007 Comisia parlamentar? juridic?, pentru numiri ?i imunit??i ?i Comisia parlamentar? pentru drepturile omului au organizat n incinta Parlamentului, n comun, audieri publice cu privire la executarea hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoac? condamnarea, precum ?i m?surile de prevenire ?i neadmitere a condamn?rii viitoare a Republicii Moldova. Audierile au nceput la ora 14:00 ?i au durat circa 2 ore ?i 20 de minute.

La audieri au fost prezen?i Ministrul Justi?iei, Agentul Guvernamental, Procurorul General, Directorul CCCEC, Pre?edintele Consiliului Superior al Magistraturii, un vicepre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie, Pre?edintele Consiliului Baroului Avoca?ilor ?i reprezentan?i ai ctorva organiza?ii nonguvernamentale (organiza?iile Juri?tii pentru Drepturile Omului, Amnesty International Moldova ?i CREDO).

Audierile au nceput cu cuvntul de salut al vicepre?edintelui Parlamentului, Maria POSTOICO, care a p?r?sit sala n scurt timp dup? finalizarea discursului s?u. Audierile au continuat cu prezentarea rapoartelor cu privire la executarea hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului ale Agentului Guvernamental, Procurorului General, Pre?edintelui Consiliului Superior al Magistraturii ?i Directorului CCCEC, care au durat circa o or? ?i 40 de minute.

Agentul Guvernamental, Vladimir GROSU, a prezentat statistica cauzelor moldovene?ti la CtEDO, a trecut n revist? ac?iunile ntreprinse de Direc?ia Agent Guvernamental ntru executarea hot?rrilor ?i prevenirea unor condamn?ri pe viitor ?i a propus unele m?suri cu privire la diminuarea num?rului de adres?ri la CtEDO. n final, Agentul Guvernamental a sugerat revenirea la discu?iile cu privire la instituirea unui mecanism na?ional de protec?ie a drepturilor omului, mecanism care anul trecut nu a fost votat de Parlament. El a mai subliniat c? Agentul Guvernamental informeaz? periodic Procurorul General despre condamn?rile Republicii Moldova la Curtea de la Strasbourg n vederea examin?rii posibilit??ii ini?ierii ac?iunilor de regres.

Procurorul General, Valeriu GURBULEA, a declarat c? chestiunea respect?rii Conven?iei Europene a Drepturilor Omului a fost discutat? la Colegiul Procuraturii din 24 aprilie 2007. El a notat c? principalele cauze pierdute de Moldova la CtEDO n care era vizat? procuratura se refereau la unele practici vicioase ale organelor de urm?rire penal?, precum re?inerea ilegal? ?i arestul nefondat. El s-a pronun?at pentru aplicarea mai frecvent? a arestului la domiciliu. n r?spuns la o ntrebare, Procurorul General a notat c? nici o ac?iune de regres nc? nu a fost intentat? mpotriva persoanelor vinovate de faptele care au dus la condamnarea Moldovei la CtEDO deoarece, pe de o parte, modific?rile legale care au introdus aceast? ac?iune de regres nu au efect retroactiv, iar, pe de alt? parte, pentru intentarea ac?iunii de regres legea oblig? stabilirea vinov??iei persoanei printr-o sentin?? de condamnare. Referindu-se la cauzele de maltratare a de?inu?ilor de c?tre poli?i?ti, dl Gurbulea a declarat c? s?pt?mna trecut? au fost pronun?ate 2 sentin?e de condamnare n asemenea cauze, n care 3 poli?i?ti au fost condamna?i la cte 8 ani priva?iune de libertate, iar al?i 2 poli?i?ti – la cte 5 ani priva?iune de libertate.

Pre?edintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae CLIMA, a declarat c? "sistemul judec?toresc din Republica Moldova ?i asum? toat? responsabilitatea care rezult? din condamnarea Republicii Moldova la CtEDO ntr-o bun? parte din hot?rrile adoptate". El a notat totu?i c? o parte din condamn?rile care exist? la moment nu vizeaz? sistemul judec?toresc, iar o alt? parte se refer? la caren?ele care existau anterior n legisla?ia Republicii Moldovei (recursul n anulare). Referindu-se la cauzele pierdute la CtEDO cu privire la libertatea de exprimare, dl Clima a declarat c? este de acord c? n aceste cazuri a fost ngr?dit? libertatea de exprimare ?i a men?ionat c? persoanele oficiale ar trebui s? examineze dac? este cazul ?i rostul de a se adresa n instan?ele judec?tore?ti.

Directorul CCCEC, Valentin MEJINSCHI, a declarat c? ndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova n fa?a organismelor interna?ionale n domeniul respect?rii drepturilor omului constituie una din priorit??ile Centrului. Este de remarcat c? pornind de la rezonan?a ?i complexitatea cazurilor de corup?ie ?i crime economice investigate de Centru, statutul persoanelor cercetate pentru astfel de acte infrac?ionale este de un nivel nalt. Majoritatea neavnd alte argumente credibile de respingere a acuza?iilor naintate, ncearc? s? foloseasc? cu orice pre? mecanismul european de protec?ie a drepturilor omului, n scopul distragerii aten?iei organismelor interna?ionale ?i a autorit??ilor na?ionale de la esen?a cazurilor investigate, manipul?rii opiniei publice ?i ob?inerii c?tigurilor materiale nemeritate.

Dup? prezentarea rapoartelor, au urmat ntreb?rile adresate raportorilor de c?tre membrii Comisiilor parlamentare. Dup? r?spunsurile la ntreb?ri au fost audia?i doi reprezentan?i ai sectorului neguvernamental. Discursul lor a durat circa 20 de minute. Dup? aceasta, ?edin?a a fost nchis? de c?tre Pre?edintele acesteia, Vladimir ŢURCAN, n pofida dorin?ei altor reprezentan?i ai sectorului neguvernamental s? ia cuvntul. Dl Ţurcan a informat audien?a c? o nou? audiere cu aceea?i tematic? va avea loc la sfr?itul anului curent sau la nceputul anului viitor.

Pn? la ziua de ast?zi Curtea European? a pronun?at hot?rri n 67 de cauze depuse contra Moldovei, Moldova fiind obligat? s? pl?teasc? n temeiul hot?rrilor Cur?ii peste EUR 1,416,000 cu titlu de prejudicii ?i costuri ?i cheltuieli. Suplimentar la aceast? sum?, n urma reglement?rii cauzelor la nivel na?ional ?i reglement?rii amiabile la Curte, Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclaman?ilor peste EUR 73,000, USD 55,000 ?i MDL 1,694,000.