Hot?rrea ?olari c. Moldovei

29 03 2017

La data de 28 martie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Șolari c. Moldovei (cerere nr. 42878/05).

Reclamant n prezenta cauz? este Eugen Șolari, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1983 ?i locuie?te n Chi?in?u.

Printr-o decizie din 25 aprilie 2005, primarul de Chi?in?u a autorizat Asocia?ia "Proiect Nou – Bugeac (Asocia?ia) s? organizeze n data de 1 mai 2005 un miting n centrul ora?ului. Autoritatea public? a indicat locul exact unde urma s? aib? loc evenimentul, ?i anume "n scuarul Operei Na?ionale, lnga havuz, la dreapta intr?rii din scuar", care m?soar? aproximativ 40 metri pe 80. n conformitate cu punctul 6 din aceast? decizie, asocia?ia a fost obligat? s? nu foloseasc? simboluri de partide, organiza?ii politice ?i asocia?ii nenregistrate.

La 1 mai 2005, cca patruzeci de persoane, inclusiv reclamantul, care nu era membru al Asocia?iei, au participat la demonstra?ie. Protestatarii au scandat, printre altele, lozinci de sus?inere a muncitorilor, sloganuri anti-guvernamentale ?i anti-capitaliste. Unii dintre ei purtau simboluri care aminteau de Uniunea Sovetic?, n special secera ?i ciocanul.

La 04 mai 2005, poli?ie a ntocmit un proces-verbal pe numele reclamantului privind s?vr?irea contraven?iei administrative prev?zut? de articolul 174¹ alineat 2 din Codul cu privire la contraven?iile administrative (nc?lcarea legisla?iei cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor).

Printr-o hot?rre pronun?at? n aceea?i zi, de c?tre Judec?toria Buiucani, reclamantul a fost g?sit vinovat de comiterea contraven?iei administrative prev?zute de articolul 174¹ alineat 2 al CCA. Reclamantului i-a fost aplicat? o amend? de 450 lei  (aproximativ 28 Euro la acel moment). Judec?torul nu a luat n considera?ie argumentul invocat de reclamant precum c? nu a fost organizatorul evenimentului ?i a considerat c? vinov??ia acestuia a fost constatat?, printre altele, prin fotografiile efectuate la eveniment.

La data de 13 mai 2005, reclamantul a depus apel. El a sus?inut, printre altele, c?, n timpul evenimentului, nici reprezentan?ii Prim?riei nici ofi?erii de poli?ie prezen?i nu au f?cut careva observa?ii cu privire la locul sau modul de desf??urare a evenimentului.

Printr-o hot?rre difinitiv? din 25 mai 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut hot?rrea primei instan?e ?i a rspins apelul ca nefondat.

La 14 noiembrie 2005, Judec?toria Buiucani a constatat neplata amenzii de c?tre reclamant ?i a convertit aceast? pedeaps? ntr-o deten?ia adminstrativ? pentru o perioad? de treizeci de zile, fiind plasat n deten?ie.

La o dat? nespecificat? n dosar, reclamantul a atacat decizia. Iar la 3 decembrie 2005 a achitat amenda. Printr-o decizie din 7 decembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a admis recursul, a casat hot?rrea instan?ei inferioare ?i a dispus eliberarea imediat? a reclamantului. Aceasta a constatat c? reclamantul a achitat amenda integral, c? avea un domiciliu, nu avea antecedente administrative sau penale, nu avea un loc de munc? ?i nu avea resurse mari.

n temeiul articolelor 6, 10, 11 ?i 14 din Conven?ie, reclamantul s-a plns c? a fost amendat administrativ pentru c? participat n data de 1 mai 2005 la mitingul ce a avut loc n fa?a Operei Na?ionale din Chi?in?u.

Responsabil? de calificarea juridic? a faptelor cauzei, Curtea a considerat c? este necesar s? se examineze aceast? cerere n temeiul unui singur articol, ?i anume articolul 11 din Conven?iei (Sáska c. Ungaria, nr. 58050/08, 12, 27 noiembrie 2012 ?i Kudrevičius ?i al?ii c. Lituaniei [GC], nr. 37553/05, 85, CEDO 2015).

Constatnd c? cererea nu este n mod v?dit nefondat? n sensul articolului 35 3 a) din Conven?ie ?i c? aceasta nu se confrunt? nici cu un alt motiv de inadmisibilitate, Curtea a declarat cererea admisibil?.

Reclamantul a sus?inut c? el a suferit o ingerin?? n dreptul s?u la libertatea de ntrunire ?i c? acest lucru nu a fost prev?zut? de lege, deoarece, potrivit acestuia, articolul 174¹ al CCA ar fi fost aplicabil? numai organizatorilor ?i liderilor unui miting. Or el sus?ine c? nu a fost unul dintre organizatorii sau liderii evenimentului din 1 mai 2005. De asemenea, el a invocat c? ingerin?a nu a avut un scop legitim  ?i a fost dispropor?ionat? n raport cu circumstan?ele. n acest sens, el indic? faptul c? protestul a fost unul pa?nic ?i c? autorit??ile nu l-au informat la momentul respectiv despre ilegalitatea comportamentul s?u. El a ad?ugat c? acestea ar fi putut pronun?a o pedeaps? mai blnd? pentru atingerea scopului urm?rit ?i c? amenda aplicat? a fost ulterior transformat? ntr-o pedeaps? cu nchisoarea.

Guvernul a admis c? a existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la libertatea de ntrunire men?ionat n articolul 11 al Conven?iei. ns? a men?ionat, c? ingerin?a a fost justificat? n temeiul celui de al doilea paragraf al acestui articol. n special, a fost prev?zut? de articolul 13 din Legea cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor ?i articolul 174¹ din CCA, a urm?rit men?inerea ordinii publice ?i a fost propor?ional? cu acest scop. n cele din urm?, a afirmat c? poli?ia nu a intervenit n timpul evenimentului ?i c? reclamantului i-a fost aplicat? pedeapsa minim?.

n ceea ce prive?te dreptul la libertatea de ntrunire, Curtea a f?cut trimitere la principiile generale prezentate n hot?rrea Kudrevičius ?i al?ii (citat? mai sus, 91-92, 100, 108-110 ?i 142-157).

n acest caz, Curtea a men?ionat c? p?r?ile nu au contestat faptul c? a existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la libertatea de ntrunire ?i nu vede nici un motiv pentru a ajunge la o concluzie diferit?. O astfel de ingerin?? ncalc? prevederile articolului 11 din Conven?ie, cu excep?ia c? a fost prev?zut? de lege, urm?re?te unul sau mai multe scopuri legitime enumerate n paragraful 2 al acestui articol ?i poate fi considerat? necesar? ntr-o societate democratic?.

Ulterior, Curtea a observat c? p?r?ile nu au fost de acord cu privire la problema legalit??ii ingerin?ei. S-a constatat c? dezacordul principal se refer? la aplicabilitatea articolului 174¹ alineat 2 al CCA n situa?ia reclamantului ?i, n special, dac? acesta a fost sau nu a fost un organizator al evenimentului. S-a observat n aceast? privin?? c?, n conformitate cu textul dispozi?iei, o amend? poate fi impus? organizatorilor (conduc?torilor) ntrunirii. Conform raportului ntocmit de poli?ie, reclamantul a participat activ la ac?iuni presupuse ilegale. Cu toate acestea, nici Judec?toria Buiucani, nici Curtea de Apel Chi?in?u nu s-au ntrebat dac? reclamantul a fost un organizator sau participant la eveniment. n observa?iile sale, Guvernul nu a abordat aceast? problem?. Prin urmare, Curtea are dubii cu privire la legalitatea ingerin?ei. Se consider?, totu?i, c? nu este necesar s? se examineze acest punct, deoarece, n orice caz, ingerin?a nu a fost necesar?, n sensul articolului 11 2 din Conven?ie.

Se poate presupune c? m?sura litigioas? vizat? urm?re?te cel pu?in un scop legitim n conformitate cu paragraful 2 al articolului 11 din Conven?ie, ?i anume prevenirea dezordinii (a se vedea, de exemplu, Körtvélyessy c. Ungaria, nr. 7871/10, 23, 5 aprilie 2016).

n ceea ce prive?te problema dac? ingerin?a n cauz? a fost necesar? ntr-o societate democratic?, Curtea a reamintit c? libertatea de ntrunire pa?nic?, unul dintre fundamentele unei societ??i democratice, este nso?it? de un num?r de excep?ii care trebuie interpretate restrictiv ?i necesitatea unor astfel de restric?ii trebuie s? fie stabilit? n mod conving?tor. Atunci cnd examineaz? dac? restric?iile privind drepturile ?i libert??ile garantate de Conven?ie poate fi considerat? necesare ntr-o societate democratic?, Statele semnatare se bucur? de o anumit? marj? de apreciere, dar aceasta nu este nelimitat?. Este n puterea Cur?ii s? se pronun?e definitiv cu privire la compatibilitatea restric?iei cu Conven?ia ?i face acest lucru apreciind circumstan?ele cazului (Kudrevičius ?i al?ii, citat? mai sus, 142).

Curtea a reamintit, de asemenea, c? organizarea unui eveniment public n urma unei notific?ri sau o procedur? de autorizare nu atenteteaz? la esen?a dreptului consacrat de articolul 11 ​​din Conven?ie, astfel nct scopul procedurii este de a permite autorit??ilor s? ia m?suri rezonabile ?i adecvate pentru a asigura buna func?ionare a unor astfel de evenimente. Organizatorii evenimentelor publice trebuie s? respecte normele care reglementeaz? acest proces prin respectarea reglement?rilor (Kudrevičius ?i al?ii, citat? mai sus, 147, ?i Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ?i al?ii c. Turciei, nr. 20347/07, 96, 5 iulie 2016). Cu toate acestea, o situa?ie ilegal? nu justific? n mod necesar o ingerin?? n exercitarea de c?tre o persoan? a dreptului s?u la libertatea de ntrunire ?i reglement?rile de aceast? natur? nu ar trebui s? fie un obstacol ascuns la libertatea de ntrunire a?a cum este protejat? prin Conven?ie (Samut Karabulut c. Turcia, nr. 16999/04, 35, 27 ianuarie 2009, ?i Berladir ?i al?ii c. Russie, nr. 34202/06, 39, 10 iulie 2012).

n acest caz, Curtea a observat c? protestul incriminat era pa?nic ?i f?r? incidente violente semnalate de c?tre autorit??i. Ea a reiterat faptul c?, n lipsa unor acte de violen?? ale participan?ilor, este important ca autorit??ile publice s? arate o anumit? toleran?? fa?? de ntrunirile pa?nice, astfel nct libertatea de ntrunire, astfel cum este garantat? de articolul 11 din Conven?ie s? nu fie lipsit? de con?inut (Oya Ataman c. Turcia, nr. 74552/01, 42, CEDO 2006-XIV). Gradul de toleran??“ nu poate fi definit in abstracto; Curtea a trebuit s? examineze circumstan?ele specifice ale cazului, n special, gradul de perturbarea vie?ii de zi cu zi“, care ar fi rezultat din evenimentul n cauz? (Primov ?i al?ii c. Russie, nr. 17391/06, 145, 12 iunie 2014, ?i Kudrevičius ?i al?ii, citat? mai sus, 155).

n prezenta spe??, Curtea a constatat c? reclamantul a fost supus unei sanc?iuni administrative fiindc?, n ciuda condi?iilor stipulate n autoriza?ia prealabil? emis? de municipalitate, a manifestat ntr-un alt? loc dect cel permis, ?i pentru fluturarea simbolurilor unor organiza?ii politice nenregistrate n Moldova.

n ceea ce prive?te loca?ia evenimentului, Curtea a constatat c? aceasta a fost cu siguran?? diferit? de locul exact desemnat de Prim?rie n autoriza?ia prealabil?. Cu toate acestea, se afla doar cteva zeci de metri de locul respectiv. De asemenea, s-a constat c? mitingul a avut loc ntr-o zi liber? ?i nu pare c?, prin ocuparea treptelor Operei Na?ionale, protestatarii au perturbat n vreun fel func?ionarea acesteia. S-a constat n continuare c? manifestan?ii au r?mas pe toat? durata evenimentului pe treptele Operei, n care se afl? scuarul, nu au ie?it n strada din apropiere ?i nu au perturbat n careva mod traficul. Avnd n vedere ace?ti factori, ?i avnd n vedere dimensiunile scuarului, precum ?i num?rul relativ mic de participan?i - patruzeci - Curtea a concluzionat c? perturbarea vie?ii de zi cu zi a fost nesemnificativ? ?i c?, n mod evident, nu le-au dep??it pe cele de obicei cauzate prin exercitarea dreptului la ntrunire pa?nic? (a se compara cu Barraco c. Fran?a, nr. 31684/05, 46, 5 martie 2009 ?i Budahazy c. Ungaria, nr 41479/10, 43, 15 decembrie 2015).

Curtea a estimat, de asemenea, c? schimbarea locului de petrecere a evenimentului nu a constituit o nc?lcare flagrant? a condi?iilor stabilite n autoriza?ia prealabil?, ?i nu poate fi considerat? un delict n sensul jurispruden?ei sale (a se compara cu Kudrevičius al?ii, citat? mai sus, 165 ?i 173-174).

Curtea a observat, n continuare, c? nu pare c? desf??urarea evenimentului la cteva zeci de metri de locul autorizat de autorit??i a luat prin surprindere ?i a afectat capacitatea lor de a men?ine ordinea ?i de a garanta n general, buna desf??urare a evenimentului. Acesta nu a fost invocat nici de c?tre autorit??i nici de c?tre Guvern.

n ceea ce prive?te simbolurile arborate de c?tre reclamant ?i ceilal?i participan?i, Curtea a notat c? seam?n? izbitor de mult cu acelea folosite de regimul comunist al Uniunii Sovietice.

n acest sens, a reamintit c? libertatea de ntrunire garantat? de articolul 11 ​​al Conven?iei protejeaz? demonstra?iile ce pot deranja sau ofensa persoanele care se opun ideilor sau revendic?rilor pe care le promoveaz?. M?surile care mpiedic? libertatea de ntrunire ?i de exprimare, cu excep?ia ​​cazurilor de instigare la violen?? sau la respingerea principiilor democratice - cu toate acestea ?ocante ?i inacceptabile, care pot respinge anumite puncte de vedere sau cuvinte utilizate n fa?a autorit??ilor – servesc democra?ia , chiar dac? uneori o pune n pericol (a se vedea Kudrevičius ?i al?ii, citat? mai sus, 145, ?i jurispruden?a citat?). Curtea a admis deja c? utilizarea stelei ro?ii, omniprezent? sub conducerea regimurilor comuniste din mai multe ??ri, a fost de natur? s? provoace disconfort victimelor acestora ?i a familiilor acestora, care ar putea fi n mod legitim s? ofenseze. Dar aceste sentimente u?or de n?eles, nu pot s? limiteze libertatea de exprimare (Vajnai c. Ungaria, nr. 33629/06, 57, CEDO 2008). De asemenea, Curtea a reiterat faptul c?, n pofida rolului s?u autonom ?i a sferei sale speciale de aplicare, articolul 11 ​​trebuie, de asemenea, s? fie luat n considerare n lumina articolului 10 atunci cnd exercitarea libert??ii de ntrunire are ca scop exprimarea opiniilor personale sau ?i propune s? ofere locul s?u n dezbatere public? ?i s? lase litigiul s? fie exprimat n mod deschis (Kudrevičius ?i al?ii, citat? mai sus, 86).

n acest caz, Curtea noteaz? c? Guvernul nu a explicat modul n care portul n public de c?tre reclamant a simbolurilor n cauz? ar fi cauzat sau risca s? cauzeaze tulbur?ri ale ordinii publice. S-a considerat, de asemenea, c? pur ?i simplu purtarea acestor simboluri nu a fost de natur? s? ncurajeze violen?a infiltrndu-o ntr-o ur? profund? ?i ira?ional? fa?? de anumite persoane (a se vedea, mutatis mutandis, Fáber c. Ungaria, nr. 40721/08, 56, 24 iulie 2012). Mai mult dect att, s-a constat c? nu a fost stabilit faptul c? portul simbolurile discutabile promova aderarea la idei totalitare sau inten?ia de a participa n dezbateri politice contra statului de drept ?i a principiilor democratice, mai ales din moment ce protestul a fost pa?nic ?i a fost autorizat n mod legal (a se vedea, mutatis mutandis, Vajnai, citat? mai sus, 53).

n ceea ce prive?te sanc?iunea aplicat? reclamantului, Curtea a amintit c? libertatea de a participa la o ntrunire pa?nic? este de o asemenea importan?? nct o persoan? nu poate fi supus? oric?rei sanc?iuni – chiar ?i o sanc?iune care este cea mai blnd? - pentru participarea la un miting neinterzis, cu condi?ia ca persoana s? nu se angajeze, cu aceast? ocazie, n oricare act condamnabil (Kudrevičius ?i al?ii, citat? mai sus, 149). Un protest pa?nic nu trebuie s? fac?, n principiu, obiectul unei sanc?iuni penale, inclusiv privarea de libertate (ibidem, 146).

Curtea a considerat c?, n lipsa unei ac?iuni condamnabile a reclamantului, amenda aplicat?, chiar dac? a fost suma minim? prev?zut? n acest caz, nu a fost propor?ional? cu scopul legitim urm?rit. Mai mult dect att, aceast? sanc?iune a fost transformat? ntr-o pedeaps? cu nchisoarea, pe care reclamantul a executat-o par?ial.

Avnd n vedere toate cele de mai sus, Curtea a concluzionat c? condamnarea reclamantului pe motiv c? ?i-a exprimat ntr-un alt loc dect cel permis ?i a arborat simboluri comuniste nenregistrate nu poate fi luat? n considerare pentru a satisface o necesitate social? imperioas?. De asemenea, ea a constatat c? autorit??ile na?ionale au dep??it marja de apreciere n acest domeniu. Prin urmare, ingerin?a nu a fost necesar? ntr-o societate democratic? n sensul articolului 11 din Conven?ie.

Prin urmare, a existat o nc?lcare a acestei dispozi?ii, n acest caz.

Reclamantul a pretins 28  Euro pentru prejudiciul material pe care pretinde c? l-a suferit. Acesta a indicat c? aceast? sum? corespunde amenzii achitate. Totodat?, a solicitat 4,000 Euro pentru prejudiciul moral suferit.

Reclamantul a mai pretins 1,560 Euro pentru costurile ?i cheltuielile suportate n fa?a Cur?ii. Reclamantul a prezentat o declara?ie detaliat? a orelor lucrate de c?tre avocatul s?u n cadrul procedurii n fa?a Cur?ii (15,6 ore facturate cu 100 Euro ora).

Guvernul a considerat c? aceste preten?ii nu sunt justificate.

Curtea, n unanimitate, a constatat nc?lcarea articolului 11 din Conven?ie ?i i-a acordat reclamantului 28 Euro cu titlu de prejudiciu material; 4,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,560 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de V. Zama, avocat din Chi?in?u.