Accesul la informa?ie ?i paravanul numit secret de stat

27 04 2017

Secretul de stat ?i datele cu caracter personal au devenit un paravan comod pentru autorit??ile care ascund informa?ii de interes public. De?i de 17 ani n Republica Moldova func?ioneaz? o lege care le permite cet??enilor s? solicite ?i s? ob?in? date de interes public, n realitate accesul la informa?ie este, de multe ori, restric?ionat n mod abuziv.

Dou? din trei autorit??i publice ncadrate ntr-un exerci?iu privind accesul la informa?ie, desf??urat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului, au refuzat s? ofere diverse informa?ii de interes public sub pretextul secretului de stat sau a datelor cu caracter personal. Numele demnitarilor care se trateaz? din bani publici peste hotare, sumele pl?tite pentru serviciile juridice sau lista persoanelor aflate n c?utare na?ional? ?i interna?ional? sunt doar cteva informa?ii pe care autorit??ile le ?in n secret. Din cele 30 de solicit?ri de informa?ii expediate de juri?ti, 22 con?in r?spunsuri par?iale ?i fac trimitere la secretul de stat ?i datele cu caracter personal.  

Ministerul S?n?t??ii ascunde numele demnitarilor care se trateaz? din banii no?tri

Func?ionarii de la Ministerul S?n?t??ii au refuzat nu au acceptat s? furnizeze informa?ii privind demnitarii care au beneficiat de tratamente medicale costisitoare pl?tite din bani publici n clinicile de peste hotarele ??rii. n r?spunsul pe care l-au oferit AO Juri?tii pentru drepturile Omului,  reprezentan?ii ministerului au invocat protec?ia datelor cu caracter personal ?i, par?ial, secretul de stat. La rndul lor, juri?tii consider? c? datele privind demnitarii ?i func?ionarii cu statut de demnitate public? sunt informa?ii cu caracter public. Pentru c? au primit un r?spuns evaziv de la minister, juri?tii au decis s? atace institu?ia n instan?a de judecat?. Procesul de af? acum n instan?a de fond.

Am solicitat de la miniser informa?ia privind mjloacele atribuite n ultimii ?apte ani pentru tratamente peste hotarele ??rii ?i beneficiarii acestora.  Ne interesa, n mod special, dac? printre beneficiari nu exist? persoane cu demnitate public?. n?elegem c? numele ?i prenumele unei persoane reprezint? date cu caracter personal, or aceste date intr? n categoria celor speciale, dar am considerat c? atunci cnd este vorba despre persoanele cu demnitate public?, societatea are dreptul s? cunoasc? aceste informa?ii, pentru c? e vorba de bani publici, consider? jurista Tatiana Puiu.  

Ministerul: Nu exist? niciun secret

La rndul s?u, Rodica Scutelnic, secretar de Stat la Ministerul S?n?t??ii sus?ine c? criteriile prin care o persoan? poate beneficia de tratamente din bani publici peste hotarele ??rii sunt stabilite clar ntr-un ordin al Ministerului S?n?t??ii. Unicul criteriu  de selectare este cel al imposibilit??ii de prestare a unui serviciu medical  n Repubica Moldova. Pacientul care se adreseaz? urmeaz? s? prezinte  concluzia comisiei de specialitate n domeniu privind posibilitatea sau imposibilitatea efectu?rii acestui tratament n Republica Moldova. Decizia este luat? de comisiile de profil, pe specialit??i, membri ai c?rora sunt  persoane cu grad ?tiin?ific, care au experien?? n domeniu, a men?ionat Scutelnic.

Totodat?, n opinia func?ionarei, ?i persoanele cu demnitate public? beneficiaz? de protec?ie n baza legii cu privire la datele cu caracter personal: Indiferent de faptul dac? persoana sau pacientul este persoan? cu demnitate public? sau nu, el oricum cade sub inciden?a Legii prind protec?ia datelor cu caracter personal. Datele privind bugetul alocat, num?rul de beneficiari sunt date publice ?i nu e niciun secret. Noi putem oferi informa?ia f?r? nume concret, diagnostic concret.

Expert: Este informa?ie de interes public

Potrivit Corneliei Cozonac, pre?edinta Centrului de Investiga?ii Jurnalistice, informa?ia despre persoanele care s-au tratat peste hotare din banii statului este una de interes public, iar jurnali?tii ar trebui s? aib? acces la ea. 

Secretizarea informa?iilor despre persoanele care au beneficiat de tratamente costisitoare
peste hotare a fost discutat? n cadrul ?edin?ei Clubului Jurnali?tilor de Investiga?ie din 6 aprilie

Dac? am avea acces la aceste informa?ii am putea verifica dac? selectarea se face n mod preferen?ial, dac? rudele unor demnitari beneficiaz? de tratament peste hotare. Noi, jurnali?tii, putem avea acces la documente cu nume concrete cnd este vorba de interes public ?i bani publici, dar trebuie s? facem un angajament c? nu divulg?m aceast? informa?ie dac? nu g?sim probleme, sus?ine jurnalista.  Potrivit ei, ascunznd aceste informa?ii autorit??ile nu fac dect s? sporeasc? ?i mai mult gradul de nencredere al popula?iei vizavi de corectitudinea gestion?rii banilor publici.  Noi cunoa?tem c? anumi?i demnitari au beneficiat de tratamente costisitoare peste hotare, de mai multe ori. Pentru noi este important s? afl?m dac? acest lucru s-a f?cut n mod echitabil, dac? ?i cet??enii de rnd au acces la asemenea tratamente ?i, dac? nu cumva, demnitarii au acces preferen?ial. Sunt lucruri care ne intereseaz? pe noi ca ?i cet??eni, care pl?tim contribu?ii la buget, a men?ionat Cornelia Cozonac.

Ministerul de Interne ?ine n secret numele persoanelor aflate n c?utare interna?ional? sau na?ional?

O alt? cauz? pus? pe rol se refer? la refuzul Ministerului Afacerilor Interne de a oferi lista persoanelor aflate n c?utare interna?ional? sau na?inal?, dar ?i date despre informa?ia atribuit? la secret de stat n perioada anilor 2009-2016. Juri?tii pentru Drepturile Omului au expediat solicitarea de informa?ie n octombrie 2016 ?i, pentru c? au primit un refuz,  au ac?ionat ministerul n judecat?.

n Republica Moldova, parafa secret poate fi men?inut? pentru maxim 25 de ani. La solicitarea noastr?, adresat? Ministerului Afacerilor Interne, ni s-a r?spuns c? desecretizarea se face, dar n scopul p?str?rii secretului anchetei, aceste informa?ii nu pot fi f?cute publice. La fel ne-a fost refuzat? informa?ia despre numele persoanelor anun?ate n c?utare na?ional? ?i interna?ional?, sub pretextul datelor cu caracter personal. R?spunsul MAI poate fi calificat drept ilegal deoarece informa?ia solicitat? este una de interes public, iar refuzul este unul nentemeiat, sus?ine jurista Tatiana Puiu.

La rndul s?u, Victor Rimi?, ofi?er superior din cadrul Inspectoratului Na?ional de Investiga?ii, sus?ine c? ministerul public? pozele, numele ?i anul na?terii tuturor persoanelor aflate n c?utare pentru crime excep?ional de grave, iar informa?ii suplimentare pot fi solicitate printr-un demers oficial adresat MAI.  

Po?ta Moldovei refuz? s? vorbeasc? despre banii achita?i pentru servicii juridice

O alt? structur? de stat – ntreprinderea Po?ta Moldovei, a refuzat s? prezinte informa?ia despre entit??ile care au prestat servicii juridice institu?iei n perioada anilor 2009-2016 dar ?i despre onorariile pe care le-a achitat entit??ilor juridice ?i avoca?ilor n aceast? perioad?.

ntr-un r?spuns oficial semnat de directorul general al ntreprinderii, Sergiu Nastas, se men?ioneaz? c? S Po?ta Moldovei nu se include n categoriile de furnizori de informa?ii prev?zute de Legea privind accesul la informa?ie. ntreprinderea se ascunde ?i dup? alt? prevedere, cea privind secretul comercial, dar invoc? ?i datele cu caracter personal.  Transmiterea informa?iilor ce constituie secret comercial unor ter?e persoane atrage dup? sine r?spunderea disciplinar?, material?, administrativ? ?i penal?, prev?zut? de legisla?ie, se mai arat? n r?spunsul ntreprinderii adresat AO Juri?tii pentru Drepturile Omului.

Legea este nvechit?

Potrivit exper?ilor de la Juri?tii pentru Drepturile Omului cadrul legal existent faciliteaz? secretizarea informa?iilor ?i impune proceduri birocratice de desecretizare a acestora.

Ace?tia consider? c? procedura de secretizare este excesiv de larg? ?i ofer? posibilitatea de atribuire la secretul de stat a informa?iei ce nu are leg?tur? direct? cu securitatea na?ional?, a?a cum este cea cu con?inut economic, ?tiin?ific sau informa?ii cu privire la administrarea public?.

Legisla?ia na?ional? este nvechit? ?i nu e racordat? la standartele interna?ionale de acces la informa?ie. O parte dintre prevederile legale trebuie abrogate, iar altele trebuie rev?zute sau amendate. Mai mult ca att, Legea cu privire la secretul de stat nu ?ine cont de prevalarea interesului public, sus?ine Stela Pavlov, coordonatorul proiectului.  

Legea privind secretul de stat a intrat n vigoare n luna mai 2009. Cteva luni, mai trziu, n noiembrie 2009 a fost constituit?, prin hot?rre de Guvern, Comisia Interdepartamental? pentru secretul de stat. Aceast? comisie ar trebui s? se ntruneasc? de cel pu?in dou? ori pe an. n prezent, nu este cunoscut? componen?a acestei comisii, iar ultima ?edin?? ar fi avut loc acum trei ani, reie?ind din informa?ia plasat? pe site-ul oficial al acesteia.  

Recent, autorit??ile au extins lista persoanelor care vor avea dreptul de acces la secretul de stat. Printre ei se num?r? pre?edintele Consiliului Superior al Magistraturii, pre?edin?ii instan?elor judec?tore?ti, dar ?i directorii Centrului Na?ional Anticorup?ie ?i Agen?iei Na?ionale de Reglementare n Energetic?. Accesul la acest gen de informa?ie presupune ?i acordarea sporurilor la salariu, sumele ridicate de func?ionari varind ntre 400 ?i 2500 de lei.

Materialul este realizat n cadrul proiectului Promovarea implement?rii eficiente a Principiilor Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informare n Republica Moldova apelnd la sistemul judiciar ?i litigare cu caracter strategic, implementat de  Asocia?ia Ob?teasc?  Juri?tii pentru Drepturile Omului ?i Centrul de Investiga?ii Jurnalistice cu sprijinul financiar al Departamentului Justi?ie ?i Drepturile Omului al Funda?iei Soros-Moldova.

(sursa foto http://clipartall.com)