Hot?rrea Vasiliciuc c. Moldovei

02 05 2017

n cauza Vasiliciuc, reclamantul Axenia Vasiliciuc, din cauza situa?iei economice din Republica Moldova a p?r?sit ?ara ?i a plecat n Grecia unde ?i-a g?sit un loc temporar de munc?. Ea ?i vizita rudele n timpul vacan?elor.

La 15 septembrie 2008 reclamantul se ntorcea n Grecia din Moldova. Ea a fost oprit? la vama din aeroport, deoarece avea cu sine o cutie cu bijuterii, pe care nu le-a declarat. Reclamantul a fost dus la poli?ia din aeroport, unde a declarat c? nu ncercat s? fac? contraband? cu bijuterii.

Reclamantul era ncrezut c? nu este necesar? nici o declara?ie pentru bunurile a c?ror valoare este mai mic? de 5,000 EURO. Ea a sus?inut, de asemenea, c? nu i s-a cerut s? declare nimic de c?tre colaboratorii vamali. Poli?ia a ntocmit un proces-verbal, potrivit c?ruia reclamanta avea n posesia sa 29 unit??i de bijuterii de aur n valoare total? de 55,582 MDL.

Reclamantul a pierdut zborul ?i a petrecut mai mult de dou? s?pt?mni n Moldova, f?cnd diverse vizite la poli?ie, unde a semnat o declara?ie prin care s-a obligat s? se prezinte n fa?a autorit??ilor na?ionale la solicitare. De asemenea, ea a comunicat adresa sa din Grecia.

La 1 octombrie 2008, reclamantul s-a ntors n Grecia, deoarece nu mai putea absenta de la serviciu. Ea nu a ntmpinat dificult??i la ie?irea din ?ar? prin acela?i aeroport.

La 7 octombrie 2009, poli?ia aeroportului Chi?in?u a ini?iat formal proceduri penale mpotriva reclamantului pentru tentativ? de contraband? cu bijuterii. Reclamanta nu a fost informat? despre aceasta.

La 19 iunie 2009 Procuratura a cerut Judec?toriei Botanica eliberarea mandatului de arest pe numele reclamantului. n aceea?i zi instan?a a eliberat mandatul de arest pentru 15 zile.

Reclamantul a aflat despre acest mandat mai trziu ?i a angajat un avocat. La o dat? nespecificat?, avocatul a depus o cerere habeas corpus judec?toriei Botanica, n care a sus?inut, printre altele, c? reclamantul nu a ?tiut despre cauza penal? intentat? mpotriva sa, c? nu a fost niciodat? invitat? s? se prezinte la Procuratur? ?i c? nu a fost informat? despre obligativitatea de nep?r?sire a localit??ii.

La 18 septembrie 2010, cererea avocatului a fost respins? pe motivul c? reclamantul formal ?i-a asumat obliga?iunea de a se prezenta n fa?a organelor de urm?rire penal?, iar n consecin?? a evitat s? se prezinte. Reprezentantul reclamantului a atacat decizia, dar care a fost respins? de c?tre instan?a de recurs. De atunci reclamantul nu s-a mai ntors n Moldova.

n iulie 2011, dup? comunicarea cererii Guvernului, autorit??ile moldovene?ti s-au adresat la Interpol pentru eliberea unui mandat de arest interna?ional a reclamantului. In rezultat, reclamantul a fost arestat n Grecia ?i ?inut n deten?ie pentru de 23 de zile. In documentele privind arestarea ?i deten?ia reclamantului, autorit??ile grece?ti au f?cut referire la decizia judec?toriei Botanica din 19 iunie 2009. Procedurile de extr?dare s-au finalizat la 21 septembrie 2011 cnd o instan?? din Atena a refuzat extr?darea reclamantului ?i a dispus eliberarea reclamantului din deten?ie, concluzionnd c? potrivit Articolului 5 din Conven?ia European? privind Extr?darea, persoanele suspectate de comiterea infrac?iunilor fiscale, obliga?iunilor vamale pot fi extr?da?i doar dac? p?r?ile contractante au convenit n acest sens pentru aceste categorii de infrac?iuni. In lipsa vreunui Acord dintre Grecia ?i Moldova, cererea de extr?dare nu poate fi satisf?cut?. Aparent reclamantul nu s-a ntors n Moldova.  

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 5 1 CEDO, deoarece nu a existat o suspiciune rezonabil?, care ar justifica dispunerea arest?rii sale.

Curtea a constatat n unanimitate violarea Articolului 5 1 din Conven?ie, dreptul la libertate.

Ea a notat c? n ceea ce prive?te Grecia, deten?ia pentru 23 de zile cade sub inciden?a Articolului 5 1 (f) din Conven?ie ?i anume deten?ie pentru extr?dare. Totu?i, Curtea nu a examinat responsabilitatea Greciei pentru legalitatea deten?iei, ?i responsabilitatea Moldovei pentru deten?ia respectiv?, ?i anume mandatul interna?ional de arest eliberat de Interpol la cererea autorit??ilor moldovene?ti pentru executarea mandatului de arest din 19 iunie 2009. Reclamantul a abordat doar legalitatea mandatului de arest care a stat la baza priva?iunii de libertate n Grecia, ?i anume legalitatea mandatului de arest emis la 19 iunie 2009. Este incontestabil c? deten?ia reclamantului n Grecia a fost o consecin?? direct? a mandatului respectiv de arest ?i nu era posibil? privarea de libertate n Grecia n lipsa unui mandat emis de instan?ele judec?tore?ti moldovene?ti. Acest fapt este notat expres de c?tre instan?ele judec?tore?ti grece?ti privind extr?darea reclamantului, care au f?cut referire expres? la decizia judec?toriei Botanica din 19 iunie 2009.

Corespunz?tor, Curtea a considerat c? deten?ia reclamantului n Grecia, de?i formal urm?rea extr?darea, era parte a mecanismului folosit de c?tre autorit??ile moldovene?ti pentru executarea deciziei judec?toriei Botanica din 19 iunie 2009 n afara hotarelor Moldovei ?i a aduce reclamantul n fa?a autorit??ii competente moldovene?ti privind b?nuiala rezonabil? c? a comis o infrac?iune. Corespunz?tor n ceea ce prive?te Moldova, deten?ia reclamantului urma a fi conform? Articolului 5 1 (c) din Conven?ie.

Curtea a notat c? motivul pentru dispunerea arest?rii reclamantului invocate de instan?ele na?ionale a fost faptul c? aceasta a e?uat s? se prezinte la citarea organului de investiga?ie. n aceast? privin??, Curtea a notat c? reclamantul a p?r?sit ?ara n mod legal n perioada cnd nu era ini?iat? urm?rirea penal? mpotriva acesteia. Urm?rirea penal? mpotriva reclamantului a fost ini?iat? dup? p?r?sirea ??rii de c?tre aceasta. Curtea n continuare a notat alega?ia reclamantului, necontestat? de c?tre Guvern, n cadrul unei vizite la poli?ie ea a informat pe ace?tia despre adresa sa de contact din Grecia. n pofida acestui fapt, procurorii au expediat cita?ii la adresa din Moldova, n C?u?eni. Mai mult ca att, procurorii au contactat feciorul reclamantei ?i o rud? a acesteia ?i au omis s? cear? s? informeze reclamantul despre cita?ie ?i nu au ncercat s? fac? uz de informa?ia precum c? era n Grecia. De fapt, n dosar lipse?te vreo dovad? c? autorit??ile au ntreprins m?suri rezonabile pentru a informa reclamantul privind procedurile penale ?i necesitatea apari?iei n cadrul acestor proceduri.

Curtea a considerat c? din moment ce n spe?? era vorba de o chestiune a?a de important? precum dreptul la libertate, instan?ele na?ionale urmau s? demonstreze n mod conving?tor c? deten?ia era necesar?. n cazul cnd autorit??ile dispun arestarea preventiv? pe motivul omiterii de a da curs cita?iei, acestea urmeaz? s? se asigure c? persoana respectiv? a fost citat? corespunz?tor ?i c? a dispus  de timp suficient s? se conformeze ?i c? s-au ntreprins m?suri rezonabile pentru a verifica dac? aceasta de fapt se ascunde. De fapt acesta nu a fost cazul din spe??, unde autorit??ile au ales o abordare formalistic? a chestiunii cit?rii reclamantului ?i cnd reclamantul nu a ap?rut au concluzionat c? acesta se ascunde. Curtea a notat c? aceasta este aparent contrar Articolului 176 Codul de procedur? penal? care prevede explicit c? arestarea preventiv? poate fi dispus? doar cnd exist? motive suficiente de a considera c? b?nuitul poate s? se ascund? de la autorit??i. De asemenea, aparent aceasta este contrar? Articolului 238 Cod de procedur? penal? care prevede c? dac? persoana a declarat n cadrul procedurilor o alt? adres?, atunci cita?iile urmeaz? s? fie expediate la aceast? adres?.

n cererea sa habeas corpus reclamantul a invocat c? ea nu a fost citat? la procuratur? ?i s-a obligat s? se prezinte ?i a predat pa?aportul. Refuzul autorit??ilor na?ionale de a verifica argumentele reclamantului privind citarea necorespunz?toare ?i de a-i acorda posibilitatea de a ap?rea n fa?a autorit??ilor a convins Curtea c? deten?ia reclamantului nu poate fi considerat? necesar? ?i lipsit? de arbitraritate n sensul Articolului 5 1 (c) din Conven?ie (comparativ cu Ladent v. Poland, no. 11036/03, 56, 18 martie 2008).

Reclamantul a solicitat 8,000 Euro cu titlu de prejudicii morale ?i 890 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu de prejudicii morale ?i 890 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de S.Coptu, avocat din Chi?in?u.