Hot?rrea n cauza Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei

09 05 2017

n cauza Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei, reclamantul este Vitalie Eriomenco, cet??ean al Republicii Moldova ?i locuie?te n Slobozia. 

Arestarea reclamantului ?i pretinsul transfer al propriet??ii sale

Reclamantul este un om de afaceri n regiunea Transnistrean?. De asemenea dnsul este co-fondator ?i director la mai multe societ??i cu r?spundere limitat? cu sediul n regiunea Transnistrean?. Partenerul s?u principal de afaceri, mpreun? cu care a fondat o societate comercial? este V.P. 

Potrivit reclamantului, el a fost arestat la 29 martie 2011 n jurul orei 9 diminea?a de c?tre mili?ia transnistrean?. Mili?ienii erau cu nc? dou? persoane, A. ?i R., care au venit s? efectueze un audit la cererea lui V.P. la una din societ??i. Dup? re?inere, reclamantul a fost umilit ?i intimidat de mili?ieni, inclusiv ?i de A. ?i R. cu scopul de a fi obligat s? cedeze toate propriet??ile sale lui V.P., inclusiv p?r?ile sale sociale la societ??ile comerciale, sau s?-i achite lui V.P. suma de 1 milion de dolari SUA. Reclamantul a fost transportat la sediul Direc?iei Crimei economice din cadrul ministerului de interne din regiunea Transnistrean?, unde a fost acuzat c? a estorcat bani de la V.P. Timp de 10 ore ct se afla n arest, reclamantul pretinde c? a fost maltratat ?i amenin?at cu moartea de c?tre colaboratorii direc?iei n cauz?. Asisten?? medical? nu i-a fost acordat?. Reclamantul nu a putut s?-?i informeze familia despre arestarea sa, nici s? contacteze vreun avocat. Pe parcursul zilei de 29 martie 2011 dnsul nu a primit hran? ?i ap?. 

n aceea?i zi de 29 martie 2011, autorit??ile transnistrene au efectuat o perchezi?ie la domiciliul reclamantului, o cas? din raionul Slobozia ?i respectiv au nceput s? sechestreze imobilul. Fiul minor al reclamantului a fost expulzat din cas? fiind n imposibilitatea de a se ntoarce pentru a-?i recupera lucrurile. Fiul reclamantului la moment locuie?te cu rudele. 

La 29 martie 2011 la miezul nop?ii, reclamantul a fost transferat ntr-un izolatorul de deten?ie preventiv? din regiunea Transnistrean?. El afirm? c? maltratarea a continuat ?i aici. Dnsul a fost for?at s? semneze la 3 ?i 5 aprilie 2011 procese-verbale datate cu 29 martie 2011, prin care reclamantul cedeaz? lui R. partea sa social? pe care o de?ine n societ??ile comerciale. Potrivit unei scrisori din 7 iunie 2011 a ministerului justi?iei din regiunea Transnistrean?, la 30 martie 2011 n registrul persoanelor juridice au fost introduse modific?ri prin care a fost desemnat un nou director al societ??ilor comerciale n persoana lui R. 

Condi?iile de deten?ie ?i starea de s?n?tate a reclamantului

Potrivit reclamantului, acesta a fost de?inut n izolatorul de la Tiraspol de la 29 aprilie pn? la 17 mai 2011. Se pare c? la momentul introducerii prezentei cereri, dnsul nc? se afla n deten?ie. Reclamantul sus?ine c? a fost plasat ntr-o celul? cu dimensiunile de 2,5 x 5 m mpreun? cu alte opt persoane. Celula se afla ntr-un subsol, f?r? acces la lumina natural?, ventilare ?i aer curat (de?inu?ii fumau n continuu); persista un miros de transpira?ie ?i mucegai; umiditatea era ridicat?; veceurile din celul? erau ntr-o stare deplorabil? ?i degajau un puternic miros al de?eurilor umane; podeaua era din beton ?i neacoperit?; nu existau produse de igien?; n celul? exista o chiuvet? ruginit? care n care picura apa permanent. Apa era ruginit? ?i de?inu?ii erau nevoi?i s? o bea. De?inu?ii ?i sp?lau rufele ?i le uscau n aceea?i celul?. Era imposibil de dormit din cauza supraaglomera?iei ?i a prezen?ei insectelor. Reclamantul f?cea du? o dat? pe s?pt?mn?. Din cauza condi?iilor neigienice reclamantul s-a infectat la picioare. Plimb?rile n aer liber erau limitate la o or? pe zi. n primele zile ale deten?iei sale reclamantul nu a primit hran? din cauza lipsei unei decizii de plasare n arest provizoriu. De?inu?ii mp?r?eau hrana cu reclamantul. Hrana era de proast? calitate ?i imposibil de mncat. Reclamantul afirm? c? a pierdut 5 kg n greutate n tip de 10 zile de deten?ie. 

Potrivit actelor prezentate de reclamant, dnsul sufer? de hipertensiune arterial?, insuficien?? cardiac? respiratorie, ulcer duodenal, prostatit? ?i hernie. El pretinde c? starea lui de s?n?tate s-a nr?ut??it n deten?ie. 

Conform unei scrisori din 30 mai 2011, centrul de asisten?? medical? ?i reabilitare social? pe lng? ministerul justi?ie din regiunea Transnistrean? a informat avocatul reclamantului c? ultimul urmeaz? s? fie internat ntr-un spital pentru o interven?ie chirurgical?, ceea ce a fost imposibil la acel moment. La 8 iunie 2011, reclamantul a fost spitalizat. Centrul de reabilitare MEMORIA a expediat n adresa autorit??ilor din regiunea Transnistrean? un ?ir de solicit?ri de prezentare a tuturor documentelor medicale n privin?a reclamantului. 

ntre timp, p?rin?ii reclamantului au adresat autorit??ilor competente mai multe cereri pentru a le permite vizita cu fiul s?u. Potrivit unei scrisori din 17 iunie 2011, ?eful direc?iei crimei economice de la ministerul de interne din regiunea Transnistrean? a informat p?rin?ii c? vizita cu fiul s?u este inoportun?. 

Procedurile legate de arestare a reclamantului

Potrivit unei hot?rri din 1 aprilie 2011, judec?toria de la Tiraspol a dispus plasarea reclamantului n arest preventiv pentru o perioad? de 60 zile. Instan?a a invocat faptul c? reclamantul ar fi comis o infrac?iune deosebit de grav?. De asemenea, a men?ionat c? reclamantul nu avea o reputa?ie bun? la locul de munc?, c? de?ine cet??enia unui alt stat, Republica Moldova, ?i c? nu este un rezident permanent al regiunii Transnistrene. Instan?a a mai notat c? perioada de 60 zile urmeaz? a fi calculat? de la data de 29 martie 2011, ora 19.00. 

Reclamantul a atacat hot?rrea ?i printr-o decizie definitiv? din 8 aprilie 2011, instan?a suprem? a regiunii Transnistrene a men?inut solu?ia instan?ei inferioare. 

La 26 mai 2011, judec?toria Tiraspol a prelungit arestul preventiv a reclamantului pn? la 29 iulie 2011, motivnd c? este necesar de a mai efectua careva m?suri de investiga?ie. Printr-o decizie definitiv? din 3 iunie 2011, instan?a suprem? a men?inut hot?rrea din 26 mai 2011. 

Sesizarea altor autorit??i dect cele din Transnistria

La date diferite, p?rin?ii reclamantului au expediat mai multe scrisori autorit??ilor din Republica Moldova, Ucraina ?i Federa?ia Rus? denun?nd situa?ia fiului s?u. De asemenea, au contactat mai multe ambasade europene. 

Potrivit unei scrisori din 31 mai 2011, Ambasada Ucrainei n Republica Moldova a informat p?rin?ii reclamantului c? plngerile sale urmeaz? a fi expediate autorit??ilor din Transnistria deoarece reclamantul nu este cet??ean al Ucrainei. 

Potrivit unei scrisori din 7 iunie 2011, Procuratura General? a Republicii Moldova a informat p?rin?ii reclamantului c? a fost pornit? urm?rirea penal? n ceea ce prive?te privarea ilegal? de libertate a fiului lor. 

Potrivit unei scrisori din 7 iunie 2011, Procuratura Federa?iei Ruse a informat p?rin?ii reclamantului c? jurisdic?ia Rusiei nu se extinde asupra acestui teritoriu ?i c? plngerea urmeaz? a fi expediat? procuraturii din Republica Moldova. 

Potrivit unei scrisori din 27 iunie 2011, Procuratura raionului Dub?sari a informat-o pe mama reclamantului c? autorit??ile moldovene?ti nu au posibilitatea s? intervin? n Transnistria pentru a proteja drepturile cet??enilor s?i ?i a mai ad?ugat c? Republica Moldova a formulat rezerve la momentul ratific?rii Conven?iei Europene pentru drepturile omului n virtutea c?rora nu inten?ioneaz? s?-?i asume responsabilitatea pentru omisiunile ?i faptele autorit??ilor din Transnistria. 

Plngerile reclamantului: Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul se plnge de condi?iile sale de deten?ie ?i de absen?a asisten?ei medicale pe durata deten?iei. n sensul art.5 CEDO, reclamantul a pretins c? privarea sa de libertate nu a fost efectuat? conform prevederilor legale ?i c? instan?ele care s-au pronun?at asupra arest?rii sale nu au fost competente s? o fac?. De asemenea, el se mai plnge c? deciziile acestor instan?e nu sunt suficient de motivate. Invocnd art. 8 CEDO, reclamantul afirm? c? perchezi?ia ilegal? efectuat? la domiciliul s?u ?i sechestrarea lucrurilor sale, precum ?i refuzul autorit??ilor din regiunea Transnistrean? de a primi vizite de la familia sa, i-a violat dreptul la respectarea vie?ii private ?i a familiei. n sensul art. 34 CEDO, reclamantul a pretins c? dreptul s?u la un recurs individual a fost nc?lcat de autorit??ile din regiunea Transnistrean? pe motivul imposibilit??ii familiei sale de a comunica cu dnsul ?i din cauza c? avocatul c? avocatul s?u a fost n imposibilitatea de a accede la dosarul s?u, inclusiv ?i la fi?a medical? din izolatorul de deten?ie. Invocnd violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, reclamantul se plnge de perchezi?ionarea ilegal? a domiciliului s?u ?i de transmiterea patrimoniului s?u unor ter?e persoane.  Reclamantul se plnge n final de lipsa unui recurs intern efectiv, n sensul art. 13 CEDO. 

Jurisdic?ia statelor respondente

Curtea a notat c? p?r?ile au adoptat pozi?ii identice celor adoptate n cauza Catan ?i al?ii ?i Mozer. n special, reclamantul ?i Guvernul Republicii Moldova au sus?inut c? acesta se afla sub jurisdic?ia ambelor state, pe cnd guvernul Federa?iei ruse a sus?inut c? nu are nici o competen??. Identic cauzei Mozer, guvernul rus ?i-a exprimat opinia c? concluzia adoptat? de Curte n ceea ce prive?te problema competen?ei n cazurile Ilascu ?i al?ii, Ivan?oc ?i al?ii. Moldova ?i Rusia (nr 23687/05, 15 noiembrie 2011) ?i Catan ?i al?ii a fost incorect? ?i n contradic?ie cu dreptul interna?ional public.

Curtea a reamintit c? principiile generale cu privire la chestiunea competen?ei n temeiul articolului 1 al Conven?iei n ceea ce prive?te ac?iunile ?i evenimentele care au avut loc n regiunea transnistrean? a Moldovei au fost stabilite n cauza Ila?cu ?i al?ii, Catan ?i al?ii ?i, mai recent, Mozer.

n ceea ce prive?te Republica Moldova, Curtea a notat c?, n Ila?cu ?i al?ii, Catan ?i al?ii, Mozer, Moldova nu exercit? nici o autoritate asupra regiunii transnistrene. Obliga?ia Moldovei potrivit Articolului 1 din Conven?ie referitoare la (recunoa?tere) oric?rei persoane aflate sub jurisdic?ia (sa) drepturile ?i libert??ile a fost totu?i n acele circumstan?e la o obliga?ie pozitiv? de a adopta m?surile diplomatice, economice, judiciare ?i de alt? natur? care ar fi fost ?i n puterile sale ?i in concordan?? cu dreptul interna?ional. Obliga?iile Republicii Moldova n conformitate cu articolul 1 din Conven?ie fiind obliga?ii pozitive.

Curtea nu a observat nici un motiv de a deosebi prezenta cauz? de acele citate mai sus. De?i Moldova nu exercit? controlul efectiv asupra ac?iunilor RMN n Transnistria, acel fapt c? regiunea este recunoscut? n sensul dreptului interna?ional public ca fiind partea teritoriului Moldovei na?te o obliga?ie pentru acest stat, n sensul articolului 1 din Conven?ie de a utiliza toate posibilit??ile juridice ?i diplomatice disponibile pentru a garanta beneficiul drepturilor ?i libert??ilor declarate n Conven?ie pentru to?i cei ce locuiesc n acea regiune. n cele ce urmeaz? Curtea va analiza dac? Moldova ?i-a ndeplinit oare obliga?ia sa pozitiv?.

n ceea ce prive?te Federa?ia Rus?, Curtea a reamintit c? deja s-a pronun?at asupra faptului c? Rusia a contribuit att militar ?i politic la crearea unui regim separatist n regiunea transnistrean? n 1991 -1992 (Ilascu si altii, 382). n cazurile ulterioare, referitoare la transnistria, de asemenea, ea a concluzionat c?, pn? n iulie 2010, RMN“ nu a mai putut continua s? existe - s? reziste eforturilor Republicii Moldova ?i actorii interna?ionali pentru a rezolva conflictul ?i restaurarea democra?iei ?i a statului de drept n regiune – datorit? influen?ei militare, economice ?i politice a Rusiei (Ivan?oc ?i al?ii, citat? mai sus, 116-120, Catan ?i al?ii, citat? mai sus, 121-122 ?i Mozer, supra, 108 ?i 110). n cauza Mozer, Curtea a ajuns la concluzia c? gradul ridicat de dependen?? al RMN“ n ceea ce prive?te sprijinul rus a fost un element solid pentru a considera c? Federa?ia Rus? a continuat s? exercite un control efectiv ?i influen?? decisiv asupra autorit??ilor transnistrene ?i c?, prin urmare, reclamantul este sub jurisdic?ia acestui stat n sensul articolului 1 al Conven?iei (Mozer, citat? mai sus, 110-111).

n lipsa unor informa?ii noi contrare, Curtea a considerat c? aceast? concluzie este n continuare valabil? pentru perioada n cauz?, n acest caz, ?i anume martie 2011 - septembrie 2016. Prin urmare, nu vede niciun motiv pentru a distinge prezenta cauz? de Ilascu ?i al?ii, ?i alte Ivantoc, Catan ?i al?ii ?i Mozer.

Violarea Articolului 3 din Conven?ie

Curtea a constatat c? reclamantul a avut mai multe patologii ?i c? medicii au stabilit c? el trebuia s? fie internat n spitalul din penitenciar. Pentru ea, este incontestabil faptul c?, n absen?a unui tratament eficient, problemele de s?n?tate ale reclamantei, n special, probleme cardiace, ar putea s?-i produc? suferin??. Ea a observat totu?i c? autorit??ile RMN“ nu a permis internarea reclamantului c?, astfel el c? nu a primit ngrijiri medicale adecvate.

n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie a reclamantului n custodia poli?iei din Tiraspol ?i nchisoarii nr 3, Curtea a constatat c? reclamantul s-a plns de promiscuitate n celule ?i absen?a luminii naturale ?i a ventila?iei. n ceea ce prive?te centrele de deten?ie din sec?ia de poli?ie din Tiraspol, ea a notat, de asemenea, c? reclamantul a sus?inut c? celula lui era umed?, trebuia s? se spele ?i usuce hainele n ea, toaleta a fost n aceea?i celul? ?i au fost ntr-o stare deplorabil?, el nu a putut dormi din cauza supraaglomer?rii ?i prezen?a insectelor, el nu a avut acces la ap? potabil?, el f?cea un singur du? o s?pt?mn? ?i el a permis doar o ora de exercitii fizice pe zi.

Curtea a reamintit c? deja a considerat c? condi?iile de deten?ie n sec?ia de poli?ie din Tiraspol ?i n nchisoarea nr. 3 au fost contrare articolului 3 al Conven?iei. Pentru a ajunge la aceast? concluzie, ea s-a bazat n special pe rapoartele Comitetului pentru Prevenirea Torturii ?i cele ale raportorului special al Na?iunilor Unite cu privire la vizitele lor la diferite locuri de deten?ie din "RMN". n acest caz, s-a constatat c? reclamantul a fost de?inut n martie 2011 ?i nu exist? nici o baz? pentru a concluziona mbun?t??irea dup? 2010, a condi?iilor de deten?ie n aceste institu?ii. Prin urmare, s-a considerat c? descrierea dat? de reclamant este mai mult dect plauzibil?, mai ales c? aceasta este sus?inut? pe scar? larg? de rapoartele interna?ionale. Ea, de asemenea, a subliniat faptul c? autorit??ile RMN“ au recunoscut c?, n ceea ce prive?te nchisoarea nr 3 din Tiraspol, nu au fost ndeplinite normele de igien?, condi?iile materiale de deten?ie ?i ngrijire medical?.

Prin urmare, Curtea a constatat c? lipsa de ngrijire medical? ?i condi?iile de deten?ie suferite de reclamant n custodia poli?iei din Tiraspol ?i nchisoarea nr. 3 constituie tratament inuman ?i degradant, contrar cerin?elor articolului 3 din Conven?ie.

n ceea ce prive?te primul aspect al obliga?iilor Republicii Moldova, ?i anume restabilirea controlului asupra teritoriului s?u, Curtea a decis n cauza Mozer, 1992 - iulie 2010, statul a luat toate m?surile disponibile (Mozer, citat? mai sus, 152). n acest caz, p?r?ile nu au prezentat nici un argument care ar indica faptul c? guvernul moldovean ?i-a schimbat pozi?ia cu privire la Transnistria n anii preceden?i, pn? la eliberarea reclamantului n septembrie 2016. n consecin??, Curtea nu vede nici un motiv pentru a ajunge la o concluzie diferit? n prezenta cauz?.

n ceea ce prive?te al doilea aspect al obliga?iilor pozitive ale Republicii Moldova, ?i anume de a asigura respectarea drepturilor reclamantului, Curtea a considerat c? autorit??ile statului au depus eforturi n acest caz, pentru a proteja interesele acestuia. n special, procurorul moldovean a ini?iat, n urma plngerilor depuse de p?rin?ii reclamantului, urm?rirea penal? pe capetele d, r?pire, ?antaj ?i violare de domiciliu. n procesul de negocieri cu partea transnistrean?, autorit??ile moldovene au cerut implementarea m?surilor prompte pentru a rezolva cazul, pentru a asigura respectarea drepturilor reclamantului ?i de a-l elibera ct mai rapid posibil.

Curtea a concluzionat c? Republica Moldova ?i-a onorat obliga?iile sale pozitive, corespunz?tor nu a existat o violare a Articolului 3 din Conven?ie.

n ceea ce prive?te Federa?ia Rus?, Curtea a observat c? nu exist? nici o dovad? de implicare direct? a agen?ilor s?i n ceea ce prive?te m?surile luate mpotriva reclamantului.

Cu toate acestea, s-a stabilit c? Rusia a exercitat controlul efectiv asupra RMN“ n perioada de referin??. Avnd n vedere aceast? concluzie, ?i n conformitate cu jurispruden?a sa, nu este necesar s? se determine dac? Rusia exercita un control direct asupra politicilor ?i ac?iunilor administra?iei locale subordonate, corespunz?tor este angajat? responsabilitatea Rusiei pentru nc?lcarea drepturilor reclamantului.

Violarea articolului 5 din Conven?ie

n cauza Mozer, Curtea a considerat c?, pn? n 2010, n regiunea transnistrean? nu a existat un sistem care s? reflecte o tradi?ie judiciar? compatibil? cu Conven?ia. Prin urmare, c? "instan?ele de judecat? din RMN" ?i, implicit, n orice alt? "autoritate din RMN", nu putea s? ordone "arestul sau o deten?ie legal?" a reclamantului, n sensul Articolului 5 1 (c) din Conven?ie. n consecin??, deten?ia reclamantului n baza dispozi?iilor "instan?elor din RMN" a fost ilegal? n sensul acestui Articol. n absen?a unor informa?ii noi contrare, Curtea a considerat c? constat?rile din Mozer r?mn valabilr n ceea ce prive?te perioada la care se refer? acest caz. Prin urmare, ea a considerat c? a existat o nc?lcare a articolului 5 1 din Conven?ie. Din acelea?i motive care le-a f?cut n cadrul examin?rii plngerii n temeiul articolului 3 al Conven?iei (a se vedea paragrafele 17-21 de mai sus), Curtea a declarat c? nu a avut loc o violare a articolului 5 1 al Conven?iei de c?tre Republica Moldova. Pentru acelea?i motive ca ?i cele enun?ate n acela?i context, Curtea a constatat o nc?lcare a acestei prevederi de c?tre Federa?ia Rus?.

Violarea Articolului 8 din Conven?ie ?i Articolului 1 Protocolul Adi?ional

Curtea a observat c? reclamantul nu a reu?it n mod evident s? se ntlneasc? cu p?rin?ii s?i pentru o perioad? lung? de timp. Astfel s-a concluzionat c? a existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea vie?ii de familie n conformitate cu articolul 8 1 din Conven?ie.

n continuare a considerat c? din cauza perchezi?iei locuin?ei reclamantului, a existat, de asemenea, o ingerin?? n exercitarea dreptului la respectare domiciliului s? garantat de articolul 8 1 din Conven?ie.

n cele din urm?, ea a considerat c?, din cauza confisc?rii bunurilor reclamantului, ca urmare a condamn?rii sale, a existat o ingerin?? n exercitarea de c?tre reclamantului a dreptului la respectarea bunurilor sale, n sensul articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie.

Curtea a notat c? nimic n prezenta cauz? nu i permite s? concluzioneze c? ingerin?a n litigiu a avut o baz? legal? ?i a concluzionat c? a existat o nc?lcare a articolului 8 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul 1 la Conven?ie.

Din acelea?i motive care le-a f?cut n cadrul examin?rii plngerii n temeiul articolului 3 al Conven?iei, Curtea a declarat c? nu a avut loc o nc?lcare a articolului 8 din Conven?ie sau a articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie de c?tre Republica Moldova.

Pentru acelea?i motive ca ?i cele enun?ate n acela?i context, Curtea a constatat o nc?lcare a acestor dispozi?ii de c?tre Federa?ia Rus?.

Violarea Articolului 13 combinat cu Articolele 3, 5, 8 ?i Articolului 1 Protocolul Adi?ional

Curtea a concluzionat c? a existat violarea de c?tre Federa?ia Rus? a Articolului 13 combinat cu Articolele 3, 5, 8 ?i Articolul 1 Protocolul Adi?ional ?i lipsa viol?rii n ceea ce prive?te Republica Moldova.

Violarea Articolului 34 din Conven?ie

Curtea a notat c? reclamantul s-a aflat ntr-o situa?ie deosebit de vulnerabil? pe durata deten?iei ?i nu a fost autorizat de a primi vizite din partea familiei. Prin urmare, au fost reduse semnificativ posibilit??ile de a comunica cu lumea exterioar?, ?i n special cu Curtea. n ceea ce prive?te afirma?ia c? ntlnirile reclamantului cu avocatul s?u la nivel na?ional au fost monitorizate de c?tre gardieni, Curtea a constatat c? deja  a avut ocazia s? se constate existen?a unei astfel de practici n nchisorile din rmn. Prin urmare, ea a considerat aceast? afirma?ie plauzibil?, ?i a considerat c? reclamantul a fost, probabil, n imposibilitatea de a semna o procur? scris? care s? permit? reprezentan?ilor a-?i ap?ra interesele sale. Nimic din nregistrarea dovede?te c? persoana a avut posibilitatea de a semna o astfel de procur?, iar guvernele prte nu au invocat c? a primit aceast? posibilitate.

Curtea a considerat c? dificult??ile ntmpinate de c?tre reclamant au ajuns la un asemenea grad nct exercitarea efectiv? a dreptului reclamantului n conformitate cu articolul 34 al Conven?iei a fost obstruc?ionat? grav.

Din acelea?i motive care le-a f?cut n cadrul examin?rii plngerii n temeiul articolului 3 al Conven?iei, Curtea a constatat c? Republica Moldova nu ?i-a nc?lcat obliga?iile care i revin n temeiul ultimei teze a articolului 34 al Conven?iei.

Pentru acelea?i motive ca ?i cele enun?ate n acela?i context, Curtea a considerat c? Federa?ia Rus? nu ?i-a ndeplinit obliga?iile care i revin n temeiul articolului 34 al Conven?iei .

Reclamantul a cerut suma de  123 596 Euro cu titlu de prejudiciu material, 60 000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 8040 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat 119 755 Euro cu titlu de prejudiciu material, 20 000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3 000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli; sume ce urmeaz? a fi pl?tite de Federa?ia Rus?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Postic?, A. Zubco, P. Postic?, N. Hriplivi juri?ti din cadrul Asocia?iei PROMO LEX.