Moldova a fost condamnat? la CtEDO n cauza Ungureanu c. Moldovei

06 09 2007

La 6 septembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02).

n aceast? cauz? reclamantul, Petru Ungureanu, activa n calitate de ?ef al Inspectoratului transportului m?rfurilor ?i a pasagerilor, o subdiviziune a Ministerului Transporturilor (Ministerul).

n luna octombrie 2001 reclamantul a fost concediat. El a intentat o ac?iune de judecat? prin care a contestat legalitatea concedierii. n noiembrie 2001 Judec?toria sectorului Centru a decis restabilirea reclamantului la locul de munc?.

Reclamantul a fost restabilit la locul de munc? dar a fost concediat n urm?toarea zi. El a intentat o nou? ac?iune mpotriva Ministerului, prin care a solicitat restabilirea la locul de munc? ?i plata salariului pentru ntreaga perioad? de absen?? for?at? de la munc?. La 21 decembrie 2001, Judec?toria sectorului Centru a adoptat o hot?rre prin care a obligat Ministerul sa-l restabileasc? imediat pe reclamant la locul de munc? ?i s?-i pl?teasc? o compensa?ie de MDL 3,800 (echivalentul a EUR 323 la acea dat?). Aceast? hot?rre a fost men?inut? de c?tre Tribunalul Chi?in?u la 13 februarie 2002 ?i de c?tre Curtea de Apel a Republicii Moldova la 23 mai 2002.

La 22 decembrie 2001, Judec?toria sectorului Centru a emis un titlu executoriu care a fost transmis Departamentului de executare a deciziilor judiciare. Deoarece Ministerul nu executa hot?rrea din 21 decembrie 2001, el a fost avertizat ?i i-au fost stabilite de dou? ori termene limit? pentru executare. Hot?rrea nu a fost executat? n termenii stabili?i.

La 8 februarie 2002, Judec?toria Centru a obligat Ministrul Transporturilor la plata unei amenzi n sum? de MDL 900 pentru neexecutarea hot?rrii din 21 decembrie 2001. De asemenea, instan?a de judecat? a obligat Ministerul s?-i pl?teasc? reclamantului salariul pentru perioada de absen?? for?at? de la munc? ntre 21 decembrie 2001 ?i 8 februarie 2002, n sum? de MDL 2,219.

La 28 februarie 2002, reclamantul s-a plns Ministerului Justi?iei de neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa. La 22 martie 2002, Ministerul Justi?iei a informat reclamantul despre ncerc?rile anterioare de executare a hot?rrii ?i i-a recomandat adresarea repetat? c?tre executorul judec?toresc.

n urma cererii executorului judec?toresc, la 9 aprilie 2002, Judec?toria Centru a obligat din nou Ministerul la plata unei amenzi n sum? de MDL 1,350. Instan?a de judecat?, de asemenea, a obligat Ministerul s? pl?teasc? reclamantului salariul pentru perioada de absen?? for?at? de la munc? dup? 8 februarie 2002, n sum? de MDL 3,360.

La 12 septembrie 2002, reclamantul a fost restabilit la locul de munc? iar la 18 septembrie 2002 el a primit restan?ele salariale n sum? de MDL 9,925. La 1 octombrie 2002, reclamantului i-au fost restituite cheltuielile de judecat? suportate n leg?tur? cu derularea procesului. Conform reclamantului, amenzile impuse Ministrului Transporturilor nu au fost pl?tite. 

n fa?a Cur?ii reclamantul se plngea de nc?lcarea drepturilor sale prev?zute de art. 6 1 (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 13 ale Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv) ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin durata ndelungat? de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti din 21 decembrie 2001.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei  ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie. Curtea a men?ionat c? cererile privind restabilirea la locul de munc? sunt de o importan?? crucial? pentru reclaman?i ?i c? ele trebuie s? fie solu?ionate cu promptitudine. Curtea a notat c? legisla?ia na?ional? a prev?zut n art. 208 al Codului de procedur? civil? (n vigoare la acel moment) c? hot?rrile de judecat? privind restabilirea la locul de munc? urmau a fi executate imediat. n lumina circumstan?elor cauzei date, termenul de 9 luni n care hot?rrea de judecat? a fost executat? nu este rezonabil. n mod aparent, nu au existat factori obiectivi de ordin pecuniar sau administrativ care ar fi ngreunat executarea imediat? a hot?rrii din 21 decembrie 2001.

De asemenea, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 13 al Conven?iei deoarece reclamantul nu a dispus de un recurs efectiv pentru a preveni nc?lcarea continu? a dreptului s?u garantat de art. 6 al Conven?iei sau pentru a ob?ine compensa?ii.

Curtea a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.

* * *

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre dna Natalia Mardari, n numele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.