Concurs de selectare a unei companii IT privind crearea paginii web a Asocia?iei

09 06 2017

Concurs de selectare a unei companii IT privind crearea paginii web a Asocia?iei Ob?te?ti Juri?tii pentru Drepturile Omului din Republica Moldova

Context

AO Juri?tii pentru Drepturile Omului (JDO) este o organiza?ie non-guvernamental?, scopul c?reia este promovarea ?i protec?ia drepturilor omului n Republica Moldova ?i dup? hotarele ei ?i pentru stabilirea echilibrului atunci cnd acestea sunt n pericol sau sunt nc?lcate. La 14 aprilie 2017 a demarat proiectul JDO “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova, realizat cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Proiectul are o durat? de implementare de 6 luni, iar printre activit??ile de baz? ale proiectului se numar? crearea unei pagini web pentru JDO.

Scopul  concursului:

Selectarea unei companii IT care va elabora pagina web a Asocia?iei, care va implica publicul larg, membrii societ??ii civile ?i jurnali?tii s? afle despre drepturile omului ?i jurispruden?a CtEDO contra Republicii Moldova, precum ?i despre accesul la informa?ii publice, dar ?i s? participe ?i s?-?i expun? p?rerea cu privire la cele mai relevante ?i stringente probleme legate de drepturile omului pentru Moldova.

Durata de realizare a sarcinii:

1 iulie – 30 august 2017

Activit??i planificate:

·         Elaborarea conceptului, design-ului paginii web

·         Dezvoltarea paginii web pn? la 30 august 2017

·         Elaborarea unui Ghid  (instruc?iuni) de utilizare a paginii web ?i instruirea a 2 speciali?ti din cadrul Asocia?iei

·         n urma lans?rii paginii web, Compania va oferi mentenan?? pentru o perioad? de 12 luni; adi?ional va oferi consulta?ii tehnice, cu posibile interven?ii tehnice

Cerinte fa?? de candida?i:

·         Cel pu?in 2 ani de experien?? n dezvoltarea ?i punerea n aplicare a website-urilor;

·         Experien?? ?i cuno?tin?e solide n dezvoltarea ?i implementarea de solu?ii web similare;

·         Experien?a de prestare a serviciilor la institu?ii publice in Moldova este un avantaj;

·         Experien?a de lucru cu standardele interna?ionale privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilit??i.

Compania va prezenta CV-urile persoanelor antrenate n realizarea roiectului.

Criterii de evaluare

Ofertele vor fi evaluate in baza urmatoarelor criterii de evaluare si punctare

·         Oferta financiar? - 40%

·         Experien?a companiei, n ultimii 2 ani - 15%

·         Experien?a liderului de echip?, n ultimii 2 ani - 15%

·         Experien?a altor membri ai echipei, n ultimii 2 ani - 15%

·         Calitatea ofertei prezentate ?i descrierea sarcinilor, termene de realizare – 15%

Candida?ii interesa?i sunt ruga?i s? expedieze dosarul precum urmeaz?:

Termenul limit? pentru depunerea dosarului este: 22 iunie 2017 (ora 17.00).

Dosarul trebuie expediat prin e-mail la adresa: olegpostovanu@gmail.com, cu men?iunea Propunere website. Textul din mesajul de e-mail va con?ine n mod obligatoriu informa?ia de contact privind expeditorul.

Dosarul poate fi, de asemenea, depus personal sau trimis prin po?t? la urm?toarea adres?: Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului, str. Vlaicu Prc?lab, nr. 2, of. 13, MD-2009, Chi?in?u, Moldova.

Pentru mai multe informa?ii referitor la activitatea Asocia?iei Juri?tii pentru Drepturile Omului, V? rug?m s? accesa?i pagina web old.lhr.md.

Pentru ntreb?ri ?i detalii referitor la serviciile solicitate, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de telefon 022 26 09 37, sau pe e-mail la olegpostovanu@gmail.com. Persoan? de contact – Oleg Postovanu.

Dosarul va include urmatoarele:

1. Ofert? tehnic? succint?, n care va fi expus? viziunea companiei privind crearea conceptual? a paginii web

·         planul de elaborare a paginii web

·         portofoliul companiei

·         alte documente care vor demonstra experien?? n domeniu

2. Oferta financiar? cu indicarea pre?urilor n MDL va fi formulat? separat pentru fiecare tip de serviciu, astfel nct s? includ? urmatoarele componente:

·         Pre?ul pentru elaborarea paginii web

·         Pre?ul pentru hosting, domen

·         Pre?ul pentru instruire/transfer de abilit??i tehnice de administrare a paginii web

·         Pre?ul pentru mentenan?? pentru o perioad? de 12 luni

Vor fi contacta?i doar candida?ii eligibili.

Pute?i face cuno?tin?? cu caietul de sarcini aici.

Plata pentru serviciile prestate: Compania va fi remunerat? n baza unui contract de prest?ri servicii n cadrul proiectului, n lei moldovene?ti (MDL), prin virament bancar.

NOTĂ: Rug?m companile interesate s? prezinte dou? propuneri financiare, una care s? cuprind? modulul de c?utare dup? criterile descrise la pct. 2.3.3. Descrierea paginilor speciale din caietul de sarcini ?i una f?r? acest modul.

Proiectul “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova este realizat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.