Unde se termin? secretele de stat ?i ncepe dreptul cet??eanului de a fi informat?

26 06 2017

Pe parcursul ultimilor ani exist? tendin?? de a se face abuz de secretizarea informa?iilor de?inute de autorit??i pe motiv de securitate na?ional?. V? rug?m s? specifica?i ce informa?ii pot constitui secret de stat.

Atribuirea informa?iilor la secret de stat ?i secretizarea acestora se efectueaz? n baza principiilor legalit??ii, argument?rii ?i oportunit??ii. Argumentarea atribuirii informa?iilor la secret de stat ?i a secretiz?rii acestora const? n stabilirea caracterului ra?ional al secretiz?rii unor informa?ii, a eventualelor consecin?e economice ?i de alt? natur?, ?innd cont de echilibrul dintre interesele primordiale ale statului, ale societ??ii ?i ale cet??eanului.

n Republica Moldova la secret de stat sunt atribuite un ?ir de informa?ii din domeniul ap?r?rii na?ionale, economiei, ?tiin?ei ?i tehnicii, rela?iilor externe, securit??ii statului, asigur?rii ordinii de drept ?i activit??ii autorit??ilor publice. Categoriile informa?iilor atribuite la secret de stat se stabilesc n conformitate cu un Nomenclator aprobat n acest scop. Informa?ia este secretizat? prin ncadrarea acesteia la un anumit grad de secretizare - strict secret, secret, confiden?ial ?i restric?ionat.

n Republica Moldova exist? cteva zeci de categorii de func?ionari care au acces la secretul de stat ?i, respectiv, sunt retribui?i pentru p?strarea acestuia. Recent s-a propus ca lista s? fie completat? cu al?i func?ionari, cum ar fi pre?edintele Consiliului Superior al Magistraturii, ?eful Centrului Na?ional Anticorup?ie, al Comisiei Electorale Centrale, primarul general al Capitalei ?i al?ii. Ct de justificat este faptul c? autorit??ile extind aceast? list? n condi?iile n care num?rul de informa?ii care constituie secret pentru publicul larg este destul de restrns?

Argumentarea autorilor proiectului este c?  mai mul?i conduc?tori ai autorit??ilor publice (numi?i n func?ie de Parlament ?i Guvern) nu dispun de dreptul de acces la secretul de stat, pe motiv c? func?iile date nu se reg?sesc n lista n cauz?. De facto ace?tia lucreaz? cu materialele atribuite la secret de stat, f?r? ca de jure activitatea s? fie organizat? conform legisla?iei.

Num?rul tot mai mare de func?ionari care au acces la secretul de stat ar putea proteja ?i mai mult informa?iile cu acces limitat. Pe de alt? parte, acest fapt ar putea afecta gradul de transparentizare ?i  accesul la informa?iile de interes public.

De exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii ini?iaz? verificarea tuturor judec?torilor ?i a candida?ilor la func?ia de judec?tor, iar SIS prezint? avize consultative n acest sens, care con?in ?i informa?ii referitor la factorii de risc depista?i n activitatea acestora. Pre?edintele CSM ar urma s? aib?  drept de acces la secretul de stat, iar ulterior s? perfecteze dreptul de acces celorla?i membri ai CSM, n condi?iile legii. Prin urmare, sub paravanul protec?iei informa?iei cu caracter secret, membrii CSM ar putea ngr?di ?i mai mult accesul publicului la deficien?ele depistate n activitatea judec?torilor sau a diferitor factori de risc identifica?i n privin?a candida?ilor la func?ia de judec?tor.

De men?ionat c? persoanele care se vor reg?si n aceast? list? vor beneficia ?i de sporuri  salariale n valoare de 10 la sut? (sumele variind ntre 400 ?i 2500 de lei lunar). Deci, pe lng? faptul c? informa?iile vor fi p?strate sub ?apte lac?te, vom pl?ti din bani publici mai mul?i func?ionarii pentru ca ace?tia s? nu divulge anumite informa?ii de interes public.

n lista persoanelor pentru care se propune accesul la secretul de stat  se reg?sesc ?i func?ionari despre care presa a scris c? ar avea probleme de integritate. n acest context, ct de logic este s? le ncredin??m secrete de stat ?i s? i mai pl?tim pentru p?strarea acestora?

Dac? e s? reie?im din propunerea legislativ?, atunci, n principiu, aceasta nu promoveaz? nemijlocit persoane concrete despre care, dup? cum spune?i, se vehiculeaz? c? ar avea probleme de integritate. Proiectul de lege instituie Lista func?iilor ai c?ror titulari au drept de acces la secretul de stat. C? n aceste func?ii sunt alese ?i/sau promovate persoane cu integritate dubioas? nu ?ine de domeniul secretului de stat. Totu?i, autorit??ile ar trebui s? se ngrijeasc? despre ce fel de persoane promoveaz? n func?iile publice, iar noi, cet??enii, despre ce fel de persoane alegem n astfel de func?ii.

 Legea privind secretul de stat a fost modificat? de mai multe ori de cnd a fost adoptat?. n acela?i timp, exper?i independen?i men?ioneaz? c? documentul con?ine  mai multe lacune de natur? s? ngr?deasc? accesul la informa?ie. Care sunt cele mai grave probleme n acest sens?

Este adev?rat, doar anul trecut legea a fost modificat? de trei ori. n acela?i timp, pe parcursul ultimilor ani se atest? o tendin?? abuziv? de secretizare a informa?iilor de?inute de autorit??ile publice, invocndu-se varii motive de securitate na?ional?, secret comercial sau date cu caracter personal. Se pare c? legisla?ia n vigoare faciliteaz? secretizarea informa?iilor ?i impune proceduri anevoioase pentru desecretizarea lor. Aceasta se datoreaz? faptului c? legisla?ia existent? este nvechit?, nu a fost ajustat? standardelor comune interna?ionale de asigurare a accesului la informa?ia de?inut? de autorit??ile publice. De exemplu, Legea secretului comercial a fost adoptat? n anul 1994 ?i nc? nu a fost ajustat? realit??ilor existente, iar Legea privind secretul de stat vine n contradic?ie cu Legea cu privire la Serviciul de Informa?ii ?i Securitate, precum ?i cu Legea securit??ii statului.

n practic? se constat? necorespunderea prevederilor Codului fiscal cu cele din legea fundamental? a statului n materie de acces la informa?iile privind contribu?iile la bugetul de stat. n particular, autoritatea fiscal? refuz? furnizarea informa?iei privind veniturile ncasate la bugetul na?ional ?i informa?iei privind neregulile nregistrate n activitatea financiar? a persoanelor juridice, invocnd o list? exhaustiv? a solicitan?ilor de informa?ii, exceptnd, n particular, societatea civil?.

O alt? problem? este ngr?direa nejustificat? de c?tre autorit??i a accesului la informa?ia care a fost desecretizat?. Legea privind secretul de stat stabile?te patru grade de secretizare a informa?iilor: restric?ionat, confiden?ial, secret, strict secret. Iar n corespundere cu gradele de secretizare a informa?iilor sunt stabilite ?i termene de secretizare, care nu pot dep??i 25 ani. De?i cadrul normativ instituie obliga?ia de desecretizare a informa?iilor de c?tre autorit??i, aparent  informa?iile desecretizate nu sunt accesibile publicului larg. n asemenea circumstan?e, se constat? ?i ngr?direa de c?tre autorit??i a accesului la informa?ia de interes public din arhivele na?ionale.

Legisla?ia na?ional?, de asemenea, nu define?te f?r? echivoc cine sunt furnizorii de informa?ii. n particular, persoanele fizice ?i juridice care n baza legii sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice, deseori refuz? s? furnizeze informa?ia oficial? pretinznd c? nu sunt furnizori conform legii sau invoc? nefondat existen?a secretului comercial.

Problemele cele mai r?spndite cu care se confrunt? solicitan?ii de informa?ii constau n limitarea accesului la informa?ii cu caracter public, precum ?i asigurarea cu protec?ie adecvat? a avertizatorilor de integritate pentru divulgarea unor informa?ii cu acces limitat, ns? de interes public major.

Legea privind secretul de stat este tot mai des invocat? de func?onari ?i autorit??i atunci cnd jurnali?tii ncearc? s? documenteze anumite cazuri de interes public. Ce solu?ii exist? n acest sens?

Atunci cnd accesul la informa?ie de interes public este obstruc?ionat n mod nejustificat, jurnali?tii au instrumente de ap?rare ?i de impunere sau obligare a furnizorilor de informa?ii de a prezenta informa?ia solicitat?. n acest context, potrivit prevederilor Legii privind accesul la informa?ie, persoana care se consider? lezat? ntr-un drept sau interes legitim de c?tre furnizorul de informa?ii poate ataca ac?iunile acestuia att pe cale extrajudiciar?, ct ?i direct n instan?a de contencios administrativ competent?. Persoana, de asemenea, se poate adresa pentru ap?rarea drepturilor ?i intereselor sale legitime Avocatului Poporului.

Amenzile prev?zute de Codul contraven?ional, n vigoare din martie anul curent, pentru nc?lcarea inten?ionat? a dispozi?iilor legale privind accesul la informa?ie sau a celor cu privire la peti?ionare variaz? de la 9 la 15  unit??i conven?ionale (450 – 750 lei) aplicat? persoanei fizice ?i cu amend? de la 18 la 30 de unit??i conven?ionale (900 – 1500 lei) aplicat? persoanei cu func?ie de r?spundere, iar pentru prezentarea, la solicitare, a unui r?spuns cu date v?dit eronate variaz? de la 27 la 33 de unit??i conven?ionale (1350 – 1650 lei) aplicat? persoanei cu func?ie de r?spundere.

Asocia?ia Juri?tii pentru drepturile omului a f?cut ?i un studiu al legisla?iei privind secretizarea ?i desecretizarea informa?iilor. Care sunt concluziile de baz??

Lund n considerare faptul c? legisla?ia existent? este nvechit? ?i nu a fost ajustat? standardelor comune interna?ionale de asigurare a accesului la informa?ia de?inut? de autorit??ile publice, am f?cut un screening al cadrului legal privind secretul de stat prin prisma Principiilor Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informa?ie, numite ?i Principiile Tshwane, care determin? un ?ir de standarde privind corela?ia dintre necesitatea de a asigura un grad necesar de securizare a actelor publice care se refer? la sectorul securit??ii na?ionale, f?r? a compromite dreptul fundamental la informa?ie al cet??eanului ?i am formulat o serie de recomand?ri de mbun?t??ire a acestuia.

Printre acestea se num?r? instituirea obliga?iei de a declara motivele pentru secretizarea informa?iei, prin adoptarea unei decizii scrise care s? serveasc? motiv pentru refuzul de a divulga informa?iile solicitate. Noi consider?m c? decizia n cauz? ar trebui s? cuprind?: motivele secretiz?rii, categoria concret? de informa?ii c?reia i apar?ine informa?ia secretizat?, prejudiciul generat de poten?iala divulgare ?i gravitatea acestuia.  

O alt? propunere ?ine de oferirea accesului pentru publicul larg la nomenclatoarele departamentale ?i interdepartamentale prin desecretizarea acestora. Secretizarea, inclusiv a listelor care con?in categoriile de informa?ii secrete, face, pe de o parte, ca legea s? nu fie accesibil? persoanei iar, pe de alt? parte, s? nu fie ndeplinit? cerin?a previzibilit??ii actului normativ.

De asemenea, credem c? autorit??ile ar trebui s? se oblige s? publice (cel pu?in o dat? pe an) pe pagina web a Comisiei Interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat o list? detaliat? a tuturor documentelor secretizate de?inute de autorit??i ?i persoane juridice, cu excep?ia celor cu caracter excep?ional. Legisla?ia noastr? nu prevede obliga?ia public?rii unei liste detaliate a tuturor documentelor secretizate pe care le de?ine fiecare entitate public?, list? ce trebuie revizuit? periodic.


Am propus ?i operarea unor amendamente n legisla?ia cu privire la secretul de stat care ar obliga autorit??ile s? revizuiasc? periodic (de exemplu o data la 5 ani) informa?iile atribuite la secret de stat, inclusiv refuzurile de a le divulgaobliga?ie ce se refer? la nomenclatoarele de informa?ii, deci la categorii de informa?ii ce sunt supuse secretiz?rii.


n acela?i context, credem c? autorit??ile ar trebui s? exlud? din legisla?ie prevederea ce ?ine de secretizarea unor informa?ii pe un termen nelimitat. Totodat?, cadrul legal trebuie completat cu prevederi clare ?i comprehensive n partea ce ?ine de prelungirea termenului maxim de secretizare  ?i enumerarea exhaustiv? a informa?iilor ce pot fi secretizate n mod excep?ional. La fel, credem c? este important s? fie introdus? posibilitatea atragerii la r?spundere a func?ionarilor care au secretizat anumite informa?ii n mod nentemeiat.


A?i depistat ?i cazuri cnd anumite informa?ii au fost secretizate n mod nentemeiat?


Pe site-ul oficial al Comisiei interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat nu sunt publicate informa?iile desecretizate ?i nici datele despre ?edin?ele pe care aceasta le organizeaz?.


Totu?i, analiznd ultimele decizii desecretizate de pe site-ul comisiei, putem observa c? au fost desecretizate un ?ir de hot?rri ale Executivului, datate din 2008, care se refer? la alocarea unor mijloace financiare. De exemplu, n anul 2008, Ministerului Construc?iilor ?i Dezvolt?rii Teritoriului i-au fost alocate 54,84 milioane lei n scopul major?rii cheltuielilor la compartimentul Gospod?ria drumurilor. Al?i 2,8 mln lei i-au fost aloca?i Ministerului Educa?iei ?i Tineretului pentru Organiza?ia “Or??elul Copil?riei, n scopul sus?inerii activit??ii de prestare a serviciilor copiilor orfani ?i celor din familiile defavorizate. O alt? hot?rre desecretizat? se refer? la alocarea a 15 mln lei autorit??ilor din UTA G?g?uzia pentru finan?area lucr?rilor de repara?ie capital? a institu?iei medico-sanitare publice Spitalul raional Ceadr-Lunga ?i 18 mln lei  Consiliului raional C?l?ra?i –pentru finan?area lucr?rilor de repara?ie capital? a spitalului raional.


Am constatat ?i unele situa?ii bizare. De exemplu, una din ultimele informa?ii desecretizate a fost propunerea unei candidaturi pentru ?efia la Serviciul de arhiv?.
Informa?ia a fost la nceput secretizat?, dup? care a fost desecretizat?.

n acest context, nu v?d care ar fi fost oportunitatea ?i argumentarea atribuirii acestor informa?ii la secret de stat din moment ce acestea sunt principii ce stau la baza secretiz?rii informa?iilor publice ?i care ar fi fost eventualul pericol sau prejudiciu generat sau cauzat securit??ii na?ionale.


Materialul este realizat n cadrul proiectului n cadrul proiectului Promovarea implement?rii eficiente a Principiilor Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informare n Republica Moldova apelnd la sistemul judiciar ?i litigare cu caracter strategic, implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului ?i Centrul de Investiga?ii Jurnalistice cu sprijinul financiar al Departamentului Justi?ie ?i Drepturile Omului al Funda?iei Soros-Moldova.