Exper?i: Legisla?ia n domeniul secretului de stat trebuie modificat? urgent

09 06 2017

Cadrul legal existent n Republica Moldova favorizeaz? ngr?direa accesului la informa?ia de interes public, sub pretextul protej?rii secretului de stat. La aceast? concluzie au ajuns exper?ii Asocia?iei Ob?te?ti Juri?tii pentru Drepturile Omului, care au analizat legisla?ia prin prisma Principiilor globale privind securitatea na?ional? ?i dreptul la informa?ie ?i au elaborat un ?ir de recomand?ri pentru autorit??i. Exper?ii au naintat 12 propuneri pentru Guvern ?i Serviciul de Informare ?i Securitate, care se refer? att la Legea privind secretul de stat ct ?i la documente conexe.

Principiile globale privind securitatea na?ional? ?i dreptul la informa?ie ( numite ?i Principiile Tshwane) au fost publicate pe 12 iunie 2013 ?i determin? un ?ir de standarde privind corelarea dintre necesitatea de a asigura un grad de securizare a actelor publice referitoare la sectorul securitate na?ional? ?i asigurarea dreptului fundamental la informa?ie al cet??eanului.

Autorit??ile trebuie obligate s? explice motivul secretiz?rii

Lund la baz? aceste principii, juri?tii au analizat legisla?ia na?ional? ?i au ajuns la concluzia c?, de multe ori, accesul la informa?ie este ngr?dit n mod nejustificat, iar autorit??ile nu informeaz? aproape deloc publicul despre criteriile n baza c?rora sunt secretizate anumite informa?ii sau cnd acestea sunt desecretizate.

Astfel, una dintre primele recomand?ri ale exper?ilor se refer? la obligarea autorit??ilor de a declara motivele pentru secretizarea unei informa?ii, dar ?i termenul pentru care aceasta nu va fi accesibil? pentru publicul larg. Acest lucru trebuie f?cut, potrivit lor, prin adoptarea unei decizii scrise care s? serveasc? motiv pentru refuzul de a divulga informa?iile solicitate.

Att n Legea cu privire la secretul de stat, ct ?i n Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret n cadrul autorit??ilor publice ?i altor persoane juridice, precum ?i n nomenclatoarele departamentale ?i cele interdepartamentale trebuie introduse amendamente care s? oblige autorit??ile s? explice motivele secretiz?rii unei informa?ii, gradul de secretizare ?i perioada pentru care aceasta urmeaz? s? fie ?inut? n secret, sus?ine Stela Pavlov, coordonator de proiecte la AO Juri?tii pentru Drepturile Omului.

Juri?tii mai recomand? ca publicul larg s? aib? acces la nomenclatoarele departamentale ?i interdepartamentale (n care sunt listate informa?iile care pot constitui secret de stat) prin desecretizarea acestora.

Secretizarea, inclusiv a listelor cuprinznd categoriile de informa?ii secrete, face, pe de o parte, ca legea s? nu fie accesibil? persoanei, iar, pe de alt? parte, s? nu fie ndeplinit? cerin?a previzibilit??ii actului normativ, iar persoanele s? nu-?i poat? adapta comportamentul prevederilor legale ?i s? nu poat? ?ti care sunt categoriile de informa?ii exceptate de la liberul acces garantat prin lege, men?ioneaz? Stela Pavlov.

Juri?tii pledeaz? ?i pentru instituirea obliga?iei de a elabora, publica ?i revizui ?i actualiza periodic pe pagina web a Comisiei interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat o list? detaliat? a tuturor materialelor ?i documentelor secretizate de?inute de autorit??i ?i persoane juridice. De remarcat c?, ultima informa?ie desecretizat? de pe site-ul comisiei dateaz? din anul 2010. n context, exper?ii au cerut introducerea unor reglement?ri normative prin care Comisia ar fi obligat? de a face publice rezultatele activit??ii sale.

O alt? recomandare a expe?ilor ?ine de operarea unor amendamente n legisla?ia cu privire la secretul de stat care ar obliga autorit??ile s? revizuiasc? periodic (de exemplu, cel pu?in o data la 5 ani) informa?iile atribuite la secret de stat, inclusiv refuzurile de a le divulga. Asta nseamn? c? la expirarea termenului de secretizare, informa?ia ar trebui oferit? n mod obligatoriu persoanei care a solicitat-o anterior, n perioada cnd aceast? informa?ie se afla nc? sub parafa secret, sus?ine Stela Pavlov.

Informa?ii secretizate pe un termen nelimitat, o realitate n Republica Moldova

Printre neconcordan?ele depistate de juri?ti se num?r? ?i faptul c? legisla?ia na?ional? permite secretizarea unor informa?ii pe o perioad? nelimitat? de timp, asta n timp ce Principiile globale sus?in contrariul. n Republica Moldova, chiar dac? exist? o durat? maxim? pentru secretizarea informa?iei, exist? ?i prevederi care stabilesc c? anumite informa?i pot fi secretizate pe termen nelimitat. La aceast? categorie se refer?, de exemplu, datele  despre persoanele care colaboreaz? sau au colaborat confiden?ial cu organe ce desf??oar? activit??i de informa?ii, de contrainforma?ii ?i operative de investiga?ii. Mai mult, n cazuri excep?ionale, pentru anumite informa?ii atribuite la secret de stat, Comisia interdepartamental? pentru protec?ia secretului de stat poate prelungi termenul de secretizare.

Pled?m pentru excluderea prevederilor legale n partea ce ?ine de secretizarea unor informa?ii pe un termen nelimitat ?i completarea cadrului legal cu prevederi clare ?i comprehensive n partea ce ?ine de prelungirea termenului de secretizare maxim, n condi?iile unei noi decizii de a restric?iona accesul cu stabilirea unui nou termen concret de secretizare ?i enumerarea exhaustiv? a informa?iilor ce pot fi secretizate n mod excep?ional, sus?ine juristul Vitalie Zam?.

n alt? ordine de idei, juri?tii solicit? accelerarea procesului de elaborare/dezbatere/promovare/adoptare a proiectului legii speciale privind avertizorii de integritate, care urmeaz? s? elimine toate lacunele existente la moment n acest domeniu, inclusiv s? protejeze avertizorii de integritate care sesizeaz? mass-media. Potrivit lor, cadrul legal existent nu con?ine o lege special? dedicat? avertiz?rii de integritate ?i nici asigur?rii potec?iei avertizorilor n sectorul public ?i cel privat.

Juri?tii le-au mai recomandat autorit??ilor s? introduc? penalit??i pentru persoanele cu func?ii de r?spundere care au secretizat anumite informa?ii n mod nentemeiat, dar ?i s? stabileasc? criterii foarte clare de atribuire a parafelor de secretizare strict secret, secret, confiden?ial ?i restric?ionat ?i a modalit??ii de delimitare a acestora.

Directorul Institutului de Politici Publice de la Chi?in?u, Arcadie Barb?ro?ie, sus?ine c? autorit??ile publice ar putea fi deschise la schimb?ri asupra legii ce ?ine de secretul de stat, ns? este nevoie de un proiect bine pus la punct cu prevederi clare.

Exist? situa?ii n care autorit??ile sunt perfect con?tiente c? legisla?ia nu se respect? sau c? legisla?ia este contradictorie ?i nu vor s? schimbe legisla?ia. Da, sunt ?i cazuri din astea, ?i aici trebuie presiune. Autorit??ile pe de o parte vor, dar nu au cnd, dar pe de alt? parte nu vor ?i nu o vor schimba, atta timp ct nu va exista presiune enorm? din partea societ??ii asupra lor, a mai spus Barb?ro?ie.

Propunerile de modificare a legisla?iei n domeniul secretului de stat urmeaz? a fi transmise autorit??ilor.

Materialul este realizat n cadrul proiectului Promovarea implement?rii eficiente a Principiilor Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informare n Republica Moldova apelnd la sistemul judiciar ?i litigare cu caracter strategic, implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului ?i Centrul de Investiga?ii Jurnalistice cu sprijinul financiar al Departamentului Justi?ie ?i Drepturile Omului al Funda?iei Soros-Moldova.