Recomand?ri: secretizarea ?i desecretizarea informa?iei de interes public

03 07 2017

Pe parcursul ultimilor ani se atest? o tendin?? abuziv? de secretizare a informa?iilor de?inute de autorit??ile publice, invocndu-se motive de securitate na?ional?, secret comercial sau date cu caracter personal. Se pare c? legisla?ia n vigoare faciliteaz? secretizarea informa?iilor ?i impune proceduri anevoioase pentru desecretizarea lor. Aceasta se datoreaz? faptului c? legisla?ia  existent? este nvechit?, nu a fost ajustat? standardelor comune interna?ionale de asigurare a accesului la informa?ia de?inut? de autorit??ile publice.

Ca ?i standarde interna?ionale de asigurare a accesului la informa?ia de interes public sunt Principiile Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informa?ie, numite ?i Principiile Tshwane, care determin? un ?ir de standarde privind corela?ia dintre necesitatea de a asigura un grad necesar de securizare a actelor publice care se refer? la sectorul securitate na?ional?, f?r? a compromite dreptul fundamental la informa?ie al cet??eanului. Aceste principii reprezint? standarde pentru elaborarea, revizuirea ?i implementarea legisla?iilor na?ionale n domeniul accesului la informa?ii ?i securit??ii na?ionale. Scopul acestor standarde este de a asigura echilibrul necesar dintre respectarea dreptului la informa?ie al persoanelor ?i necesitatea autorit??ilor de a secretiza anumite categorii de informa?ii din varii motive. Obiectivul principal este de a asigura transparen?a procedurilor de secretizare a informa?iilor, n special din motive de securitate na?ional?, pentru a permite persoanelor s?-?i exercite efectiv dreptul la informa?ii.

n acela?i timp, comunitatea interna?ional? promoveaz? standarde comune de asigurare a accesului la informa?ia de?inut? de autorit??ile publice. Actorii interna?ionali opteaz? pentru stabilirea unor restric?ii rezonabile de acces la informa?ie atunci cnd se invoc? motive de securitate na?ional?. Astfel, pe 2 octombrie 2013, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a adoptat Rezolu?ia 1954 (2013) privind securitatea na?ionala ?i accesul la informa?ie, prin care a sus?inut Principiile Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informare. Avnd la baz? standarde ?i bune practici interna?ionale, Principiile Globale ghideaz? legiuitorii ?i oficialii din toat? lumea n ceea ce prive?te atingerea unui echilibru adecvat ntre interesul public de acces la informa?ie ?i interesul de securitate na?ional?.

n acest context, Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului, a elaborat o serie de recomand?ri de mbun?t??ire a cadrului legal n partea ce ?ine de secretizarea ?i desecretizarea informa?iilor de interes public:

1. Instituirea obliga?iei de a declara motivele pentru secretizarea informa?iei, prin adoptarea unei decizii scrise care s? serveasc? motiv pentru refuzul de a divulga informa?iile solicitate

Potrivit Principiului 11 lit.d), cnd informa?ia este secretizat? trebuie inclus? o declara?ie care justific? necesitatea secretiz?rii la acel nivel ?i pentru acea durat?. Este ncurajat? oferirea unei declara?ii care s? justifice fiecare decizie de secretizare, deoarece aceasta determin? func?ionarii de stat s? acorde aten?ie prejudiciului specific care ar rezulta din divulgare ?i faciliteaz? procesul de desecretizare ?i divulgare.

n Legea cu privire la secretul de stat nr. 245/2008,  n Hot?rrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret n cadrul autorit??ilor publice ?i al altor persoane juridice, precum ?i n Nomenclatoarele departamentale ?i cele interdepartamentale (n care sunt stabilite gradele ?i termenele de secretizare) urmeaz? s? fie introduse amendamente referitoare la procedura de secretizare, n sensul instituirii obliga?iei de a secretiza o informa?ie n baza unei decizii scrise care s? cuprind?: motivele secretiz?rii, categoria concret? de informa?ii c?reia i apar?ine informa?ia secretizat? (o referire general? la art.7 alin.(2) din Legea nr.245/2008 nu este suficient?), prejudiciul generat de poten?iala divulgare, gravitatea acestuia ?i ?ansele sale de a se petrece.

 Con?inutul acestor decizii ar trebui s? fie comunicat, pe ct posibil, solicitan?ilor de informa?ii secretizate, ca motiva?ie a refuzului de a le dezv?lui cele solicitate.

 2. Oferirea accesului pentru publicul larg la nomenclatoarele departamentale ?i interdepartamentale prin desecretizarea acestora

Potrivit Principiului 12 lit.b), publicul trebuie s? aib? acces la procedurile ?i standardele scrise care guverneaz? secretizarea. ns?, art. 10 din Legea 245/2008 prevede c?, n baza ?i n limitele Nomenclatorului informa?iilor atribuite la secret de stat ?i n scopul concretiz?rii ?i sistematiz?rii informa?iilor n domeniile lor de activitate, autorit??ile publice indicate n Nomenclator elaboreaz? nomenclatoare departamentale detaliate de informa?ii care urmeaz? a fi secretizate. n caz de necesitate, pot fi elaborate nomenclatoare interdepartamentale detaliate de informa?ii care urmeaz? a fi secretizate.

Secretizarea, inclusiv a listelor cuprinznd categoriile de informa?ii secrete, face, pe de o parte, ca legea s? nu fie accesibil? persoanei iar, pe de alt? parte, s? nu fie ndeplinit? cerin?a previzibilit??ii actului normativ, iar persoanele s? nu-?i poat? adapta comportamentul prevederilor legale ?i s? nu poat? ?ti care sunt categoriile de informa?ii exceptate de la liberul acces garantat prin Legea nr. 982/2000.

 3. Instituirea obliga?iei de a elabora, publica, revizui ?i actualiza periodic (anual) pe pagina web a Comisiei Interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat a unei liste detaliate a tuturor documentelor secretizate de?inute de autorit??i ?i persoane juridice, cu excep?ia celor cu caracter excep?ional.

Potrivit Principiului 15 lit.c), fiecare entitate public? trebuie s? creeze ?i s? fac? public?, precum ?i s? revizuiasc? ?i s? actualizeze periodic, o list? detaliat? ?i corect? a documentelor secretizate pe care le de?ine, mai pu?in a acelor documente cu caracter excep?ional a c?ror simpl? existen?? nu poate fi dezv?luit? legitim conform Principiului 19, dac?  acestea exist?. Not?: Este o practic? bun? de a actualiza anual aceste liste.

Legisla?ia Republicii Moldova nu prevede obliga?ia public?rii unei liste detaliate a tuturor documentelor secretizate pe care le de?ine fiecare entitate public?, list? ce trebuie revizuit? periodic. n acest context, se impune operarea modific?rilor la Legea nr.245/2008, inclusiv actele subordonate acesteia, pentru a include o astfel de obliga?ie (eventual ?i n Legea nr.982/2000 pentru a include ?i documentele secretizate ntre cele care sunt cuprinse n listele publice de documente emise).

4. Operarea unor amendamente n legisla?ia cu privire la secretul de stat care ar obliga autorit??ile s? revizuiasc? periodic (de ex. cel pu?in o data la 5 ani) informa?iile atribuite la secret de stat, inclusiv refuzurile de a divulga informa?ii atribuite la secret de stat

Potrivit Principiului 16 lit.a), informa?ia poate fi refuzat? de la divulgare pe motive de securitate na?ional? numai att timp ct este necesar pentru a proteja interesul legitim de securitate na?ional?. Deciziile de a refuza divulgarea trebuie s? fie revizuite periodic pentru a asigura respectarea acestui Principiu; Not?: Este o practic? bun? ca revizuirea s? fie solicitat? prin statut cel pu?in o dat? la cinci ani. Mai multe ??ri solicit? revizuirea n perioade mai scurte de timp.

Obliga?ia de revizuire periodic? se refer? la nomenclatoarele cu informa?ii, deci la categorii de informa?ii ce sunt supuse secretiz?rii. n acest context, Legea 245/2008 trebuie modificat? n sensul introducerii acestei obliga?ii de revizuire a informa?iilor secretizate, inclusiv a refuzurilor de a divulga informa?ii cu caracter secret.

5. Excluderea prevederilor legale n partea ce ?ine de secretizarea unor informa?ii pe un termen nelimitat ?i completarea cadrului legal cu prevederi clare ?i comprehensive n partea ce ?ine de prelungirea termenului de secretizare maxim, n condi?iile unei noi decizii de a restric?iona accesul cu stabilirea unui nou termen concret de secretizare ?i enumerarea exhaustiv? a informa?iilor ce pot fi secretizate n mod excep?ional.

Potrivit Principiului 16 lit.c) ?i d), nicio informa?ie nu poate r?mne secretizat? pe durat? nedeterminat?. Perioada prezumtiv? maxim? de secretizare pe motive de securitate na?ional? trebuie stabilit? prin lege; informa?ia poate fi restric?ionat? dincolo de prezumtivul termen limit? numai n circumstan?e excep?ionale, potrivit unei noi decizii de a restric?iona accesul, luat? de alt? factor de decizie, care s? stabileasc? un nou termen.

Totu?i, cadrul legal na?ional prevede un termen de secretizare nelimitat pentru anumite informa?ii (informa?iile despre persoanele care colaboreaz? sau au colaborat confiden?ial cu organe ce desf??oar? activit??i de informa?ii, de contrainforma?ii ?i operative de investiga?ii), chiar dac? exist? o durat? maxim? a secretiz?rii prev?zut? de lege (25 ani). Mai mult, n cazuri excep?ionale, pentru anumite informa?ii atribuite la secret de stat, Comisia interdepartamental? pentru protec?ia secretului de stat poate prelungi termenul de secretizare.

n acest context, se impune operarea unor modific?ri la Legea 245/2008 ?i la cadrul normativ subordonat n vederea aducerii n concordan?? a prevederilor legale na?ionale cu standardele interna?ionale.

6. Introducerea unor prevederi care ar obliga autorit??ile publice de a identifica activ ?i de a analiza oportunitatea desecretiz?rii cu prioritate a informa?iilor de interes public din domeniul securit??ii na?ionale

Potrivit Principiului 16 lit.b), trebuie stabilite proceduri pentru identificare a informa?iilor de interes public secretizate pentru desecretizare prioritar?. Dac? informa?iile de interes public, inclusiv informa?iile care se ncadreaz? ntr-una din categoriile enumerate n Principiul 10, sunt secretizate datorit? unor sensibilit??i excep?ionale, ele trebuie desecretizate ct de repede posibil;

Legisla?ia RM nu prevede proceduri pentru identificarea informa?iilor de interes public secretizate pentru desecretizare prioritar?. n acest context, este recomandabil obligarea autorit??ilor cu atribu?ii de desecretizare de a identifica activ ?i de a analiza oportunitatea desecretiz?rii cu prioritate a informa?iilor de interes public din domeniul securit??ii na?ionale.

7. Introducerea unor termene restrnse pentru furnizarea informa?iilor n regim de urgen?? atunci cnd situa?ia o cere

Potrivit Principiului 25 lit.b), termene scurte trebuie s? se aplice atunci cnd exist? o necesitate demonstrat? pentru informa?ie n regim de urgen??, cum ar fi atunci cnd informa?ia este necesar? pentru ap?rarea vie?ii sau libert??ii unei persoane.

Cadrul legal na?ional prevede termene relativ scurte de furnizare a informa?iilor, ns? acesta nu prevede furnizarea informa?iilor n regim de urgen?? n situa?ia n care informa?iile solicitate sunt imperios necesare ntr-un termen foarte restrns.

8.  Accelerarea procesului de elaborare/dezbatere/promovare/adoptare a proiectului legii speciale privind avertizorii de integritate, care urmeaz? s? elimine toate lacunele existente la moment n acest domeniu, inclusiv s? protejeze avertizorii de integritate care sesizeaz? mass-media

Partea VI se refer? la Informa?ii de interes public divulgate de c?tre func?ionarii publici ?i prevede la Principiul 37: Divulgarea, de c?tre func?ionarii publici, de informa?ii, chiar secretizate, care arat? activit??i ilicite care intr? n una din urm?toarele categorii trebuie considerat? divulgare protejat?, dac? respect? condi?iile stabilite de Principiile 38-40. O divulgare  protejat? se poate referi la o activitate ilicit? care s-a petrecut, se petrece sau se va petrece.

De asemenea, Partea a VI include Principiul 38: Temeiurile, motivarea ?i dovada pentru divulgarea informa?iei ce denot? activit??i ilicite; Principiul 39: Proceduri pentru divulg?ri protejate ?i reac?ionare la aceste divulg?ri; Principiul 40: Protec?ia divulg?rilor publice; Principiul 41: Protec?ia mpotriva represaliilor pentru divulg?ri de informa?ii care demonstreaz? activit??i ilicite; Principiul 42: ncurajarea ?i facilitarea divulg?rilor protejate; Principiul 43: Ap?rarea interesului public pentru func?ionarii publici.

Cadrul legal existent nu con?ie o lege special? dedicat? avertiz?rii de integritate ?i nici asigur?rii potec?iei avertizorilor n sectorul public ?i cel privat. Trebuie s? men?ion?m c?, la etapa actual?, se afl? n proces de elaborare la CNA un proiect de lege privind avertizorii de integritate care urmeaz? s? elimine toate lacunele existente la moment n acest domeniu ?i care ar putea include un capitol separat n ceea ce prive?te protec?ia avertizorilor de integritate care sesizeaz? mass-media.

9. Introducerea unor reglement?ri normative prin care Comisia Interdepartamental? pentru protec?ia secretului de stat ar fi obligat? de a face publice rezulatele activit??ii sale prin publicarea d?rii de seam? anuale pe care o prezint? Guvernului pe pagina sa oficial?.

Potrivit pct. 13 din Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat, Comisia prezint? Guvernului, periodic, dar nu mai rar dect o dat? pe an, darea de seam? privind rezultatele activit??ii sale. Astfel, pentru a asigura o transparentizare a activit??ii Comisiei, propunem de a se institui obliga?ia public?rii rezulatelor activit??ii sale prin plasarea d?rii de seam? anuale pe care o prezint? Guvernului pe pagina sa oficial?.

10. Introducerea r?spunderii pentru persoanele cu func?ii de r?spundere care au secretizat anumite informa?ii n mod nentemeiat.

11. Instituirea unor criterii clare de atribuire a parafelor de secretizare strict secret, secret, confiden?ial ?i restric?ionat ?i a modalit??ii de delimitare a acestora.

12. Operarea unor amendamente prin care autorit??ile publice ar fi obligate de a desecretiza de ndat? orice informa?ie care a avut caracter de secret de stat, din momentul n care dezv?luirea acesteia nu mai reprezint? un pericol real pentru securitatea na?ional? ?i instituirea obliga?iei imperative ca informa?iile desecretizate s? fie f?cute imediat publice.