Reducerea desp?gubirilor n caz de malpraxis pe criterii de vrst? ?i sex, descriminatorie

27 07 2017

Curtea European? a Drepturilor Omului a constatat c? acordarea unor desp?gubiri diferite n cauze de malpraxis pe criterii de vrs? ?i sex este contrar? prevederilor Conven?iei Europene a Drepturilor Omului.

n hot?rrea Camerei, din 25 iulie 2017, n cauza Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugaliei, Curtea European? a decis, cu cinci voturi la dou?, c? a existat o nc?lcare a articolului 14 (interzicerea discrimin?rii), nso?it? de articolul 8 (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie) din Conven?ie.

Cauza s-a referit la decizia instan?ei supreme de a reduce suma desp?gubirilor acordate reclamantei, o femeie n vrst? de 50 de ani care sufer? de complica?ii ginecologice, ca urmare a erorii medicale survenite n timpul unei interven?ii chirurgicale din 1995, care i-a cauzat reclamantei dureri intentese, incontinen?? ?i dificult??i n a avea rela?ii sexuale. Reclamanta s-a plns, n special, c? decizia de a reduce cuantumul desp?gubirilor a fost discriminatorie, dat fiind faptul c? instan?a nu a luat n considerare importan?a vie?ii sexuale pentru ea ca femeie.

La nivel na?ional, prima instan?? i-a acordat reclamantei 80.000 de euro cu titlu de desp?gubiri pentru suferin?ele fizice ?i psihice provocate de eroarea medical? ?i 16.000 de euro pentru serviciile unei asistente care s? o ajute la treburile casnice. Cu toate acestea, instan?a superioar?, de?i a confirmat concluziile primei instan?ei, a constatat c? desp?gubirile acordate au fost excesive ?i le-a redus la 50.000 euro ?i, respectiv, 6.000 euro. Instan?a superioar? ?i-a motivat decizia pe faptul c? durerea reclamantei a crescut n intensitate dup? interven?ia chirurgical?, dar c? nu a fost nou? ?i nu rezult? exclusiv din eroarea medical?; ?i c?, n orice caz, fiind n vrst? de 50 de ani n momentul opera?iei ?i mam? a doi copii, era la o vrst? la care sexualitatea nu era la fel de important?.

Curtea a constatat, n special, c? vrsta ?i sexul reclamantei au fost factori decisivi n decizia final? a instan?elor na?ionale portugheze de a reduce suma desp?gubirilor. Decizia a fost motivat? de presupunerea general? conform c?reia sexualitatea nu ar fi la fel de important? pentru o femeie de 50 de ani, mam? a doi copii, ca pentru o persoan? de vrst? mai mic?. n opinia Cur?ii, aceste considera?ii au ar?tat prejudec??ile existente n sistemul judiciar din Portugalia.

Curtea a reamintit c? egalitatea de gen reprezint? n prezent un obiectiv major pentru statele membre ale Consiliului Europei. Astfel, e necesar ca la baza unui tratament diferen?iat pe criteriul de gen s? fie invocate motive temeinice care s? poat? fi acceptate ca fiind compatibile cu Conven?ia European?. n special, trimiterile la tradi?ii, ipoteze generale sau atitudini sociale predominante ntrun stat sunt insuficiente pentru un tratament diferen?iat bazat pe criteriul de gen.

Totodat?, Curtea a observat o abordare diferit? a instan?elor na?ionale n alte dou? hot?rri judec?tore?ti din 2008 ?i 2014 privind plngerile f?cute de doi b?rba?i cu privire la malpraxisul medical. n aceste cauze, instan?a suprem? din Portugalia a constatat faptul c? b?rba?ii nu mai puteau ntre?ine rela?ii sexuale normale, ceea ce le afectase stima de sine ?i a avut drept rezultat un "?oc psihic puternic", indiferent de vrsta lor sau dac? aveau sau nu copii.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.