Hot?rrea B?rbulescu c. Romaniei

05 09 2017

La data de 05 septembrie 2017 Marea Camer? a f?cut public? hot?rrea n cauza B?rbulescu c. Romniei, cererea nr. 61496/08.

Reclamantul este Bogdan Mihai B?rbulescu, de na?ionalitate romn, n?scut n 1979, din Bucure?ti. n perioada 01 august 2004 ?i 06 august 2007 reclamantul a fost angajat la o companie privat? n calitate de inginer. La cererea angajatorului acesta a creat un cont Yahoo Messenger cu scopul de a r?spunde la cererile clien?ilor.

La 13 iulie 2007 reclamantul a fost informat de angajator c? comunic?rile prin Yahoo Messenger au fost monitorizate n perioada 5 – 13 iulie 2007 ?i c? nregistr?rile demonstreaz? c? el a folosit internetul n scopuri personale. Reclamantul a r?spuns n scris c? el a folosit acest serviciu doar n scopuri profesionale. El a prezentat transcrierea comunic?rilor sale inclusiv transcrierea mesajelor cu fratele s?u ?i cu logodnica viznd chestiuni personale.

La 01 august 2007 angajatorul a ncetat contractul de munc? cu reclamantul pentru nc?lcarea reglement?rilor interne a companiei care interziceau utilizarea resurselor companiei n scopuri personale. Reclamantul a contestat decizia angajatorului n instan?a de judecat? invocnd c? decizia de ncetare a contractului este nul? pe motivul c? angajatorul prin accesarea comunic?rilor i-a nc?lcat dreptul la coresponden?? contrar Constitu?iei ?i Codului penal.

Cererea reclamantului a fost respins? pe motivul c? angajatorul a respectat procedurile de concediere prev?zute de Codul muncii ?i c? acesta a fost informat n mod corespunz?tor de reglement?rile interne a companiei. Reclamantul a declarat apel invocnd c? po?ta electronic? este protejat? de Articolul 8, dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie, locuin?? ?i coresponden??.

Prin decizia definitiv? din 17 iunie 2008 Curtea de apel a respins apelul reclamantului, f?cnd trimitere la legisla?ia UE, re?innd c? conduita angajatorului a fost rezonabil? ?i c? monitorizarea comunic?rilor reclamantului a fost unica metod? de a stabili dac? a avut loc o nc?lcare disciplinar?.

Invocnd Articolul 8 reclamantul s-a plns c? decizia angajatorului de a nceta contractul de munc? dup? monitorizarea comunic?rilor electronice ?i accesarea con?inutului acestora s-a bazat pe nc?lcarea intimit??ii ?i c? instan?ele na?ionale au e?uat s? protejeze dreptul la respectul vie?ii private ?i coresponden?ei.

Prin hot?rrea din 12 ianuarie 2016 Curtea, cu ?ase voturi la unu, a constatat c? nu a avut loc violarea Articolului 8 din Conven?ie, concluzionnd c? instan?ele na?ionale au asigurat un echilibru just dintre drepturile reclamantului la respectul vie?ii private ?i coresponden?ei ?i interesele angajatorului. Ea a notat c? a fost implicat? via?a privat? ?i coresponden??, totu?i monitorizarea de c?tre angajator a comunic?rilor acestuia a fost rezonabil? n contextul procedurilor disciplinare.

La cererea reclamantului, la 06 iunie 2016, cauza a fost referit? Marii Camere.

Prin hot?rrea Marii Camere din 05 septembrie 2017, cu 11 voturi la 6, c? a avut loc violarea Articolului 8 din Conven?ie.

Curtea a confirmat c? Articolul 8 este aplicabil n spe??, concluzionnd c? comunic?rile de la locul de munc? pot fi acoperite de conceptele de via?? privat? ?i coresponden??. Ea a notat, n particular, c? de?i era discutabil dac? n lumina reglement?rilor restrictive a angajatorului a folosirii internetului, reclamantul putea s? aib? o a?teptare rezonabil? a intimit??ii, despre care el a fost informat, instruc?iunile angajatorului nu pot reduce via?a privat? social? la locul de munc? la zero. Dreptul la respectul vie?ii private ?i a intimit??ii coresponden?ei continu? s? existe, chiar dac? poate fi restric?ionat n m?sura necesit??ii.

De?i m?sura de care s-a plns, monitorizarea comunic?rilor reclamantului n rezultatul c?rora el a fost concediat, a fost realizat? de o companie privat?, ele au fost acceptate de instan?ele na?ionale. Corespunz?tor Curtea a considerat c? cererea urmeaz? a fi examinat? din perspectiva obliga?iilor pozitive a statului. Autorit??ilor na?ionale li s-a cerut s? efectueze un exerci?iu de balansare a drepturilor concurente, ?i anume dreptul la respectul vie?ii private a reclamantului, pe de o parte, ?i dreptul angajatorului de a lua m?suri pentru asigurarea conducerii fluente a companiei, pe de alt? parte.

n ceea ce prive?te chestiunea dac? instan?ele na?ionale au asigurat un echilibru just dintre aceste interese, Curtea a observat c? instan?ele na?ionale s-au referit expres la dreptul reclamantului la respectul vie?ii sale private ?i principiile legale aplicabile. Curtea de apel a f?cut trimitere la Directiva UE ?i la principiile stabilite n aceasta, n particular necesitatea, scopul specifica?iei, transparen?a, legitimitatea, propor?ionalitatea ?i securitatea. Instan?ele na?ionale, de asemenea, au examinat dac? procedurile disciplinare au fost realizate ntr-o manier? contradictorie ?i dac? reclamantului i-a fost oferit? posibilitatea de a-?i prezenta propriile argumente. Totu?i, instan?ele na?ionale au omis s? stabileasc? dac? reclamantul a fost notificat n prealabil despre posibilitatea c? angajatorul s?u poate introduce m?suri de monitorizare, ?i de natura acestor m?suri. Instan?a de sector a observat doar c? salaria?ilor le-a fost atras? aten?ia asupra faptului c? cu pu?in timp nainte de sanc?ionarea disciplinar? a reclamantului, un alt angajat a fost concediat pentru utilizarea internetului, telefonului ?i copiatorului n scopuri personale.

Curtea de Apel a constatat c? el a fost aten?ionat c? nu poate folosi resursele companiei n scopuri personale. Curtea a considerat c?, considernd standardele interna?ionale ?i europene, pentru a se califica ca notificare prealabil?, aten?ionarea urmeaz? a fi realizat? nainte de ini?ierea monitoriz?rii, n special cnd vizeaz? accesarea con?inutului comunic?rilor salaria?ilor.

Curtea a concluzionat c? reclamantul nu a fost informat n prealabil despre ntinderea ?i natura monitoriz?rii angajatorului, sau posibilitatea c? angajatorul poate avea acces la con?inutul mesajelor. Scopul monitoriz?rii ?i gradul de intruziune n intimitatea reclamantului, aceast? chestiune nu a fost examinat? de c?tre instan?ele na?ionale, de?i angajatorul a nregistrat toate comunic?rile reclamantului pe durata monitoriz?rii n timp real ?i a printat con?inutul acestora.

Instan?ele na?ionale nu au efectuat o evaluare suficient? dac? au existat motive legitime care s? justifice comunic?rilor reclamantului. Instan?a de sector s-a referit, n particular, la necesitatea de a evita deteriorarea sistemelor IT a companiei sau survenirea r?spunderii companiei n cazul activit??ilor online ilegale. Totu?i, aceste exemple pot fi privite ca teoretice, din moment c? nu exista nici o sugestie c? reclamantul a expus compania la astfel de riscuri.

n plus, instan?ele na?ionale nu au examinat n mod suficient dac? scopul urm?rit de angajator putea fi atins prin metode mai pu?in intruzive dect accesarea con?inutului comunic?rilor reclamantului. Mai mult dect att, instan?ele nu au luat n considera?ie seriozitatea consecin?elor monitoriz?rii ?i procedurile disciplinare ce au urmat, ?i anume faptul c? a fost concediat, el a primit cea mai sever? sanc?iune disciplinar?. n final, instan?ele nu au stabilit la ce moment a procedurilor disciplinare angajatorul a accesat con?inutul relevant, n particular dac? el a accesat con?inutul n timpul cnd a somat reclamantul s? dea explica?ii pentru utilizarea resurselor companiei.

Lund n considera?ie cele expuse, Curtea a concluzionat c? autorit??ile na?ionale nu au protejat n mod adecvat dreptul reclamantului la respectul vie?ii sale private ?i a coresponden?ei ?i ca consecin?? au e?uat s? asigure un echilibru just dintre interesele concurente.