CtEDO a pronun?at hot?rrile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei ?i Cur?raru c. Moldovei

09 10 2007

La 9 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at trei hot?rri, n cauzele Clionov c. Moldovei (cererea nr. 13229/04), Grivneac c. Moldovei (cererea nr. 35994/03) ?i Cur?raru c. Moldovei (cererea nr. 34322/02).

*  *  *

n cauza Clionov c. Moldovei, reclamantul, Grigore CLIONOV, a suferit un accident de munc? din vina angajatorului n anul 1984. El a pierdut capacitatea de munc? n propor?ie de 100% ?i i-a fost acordat gradul nti de invaliditate. Angajatorul, Institutul Na?ional al Viei ?i Vinului (INVV), era obligat prin lege s?-i pl?teasc? o compensa?ie lunar? care ini?ial constituia circa EUR 18, care s-a majorat pn? la EUR 50 n anul 2003.

n anul 1996, INVV a ncetat s? pl?teasc? compensa?ia lunar? reclamantului. Acesta a ini?iat proceduri judiciare mpotriva INVV, solicitnd ncasarea compensa?iei restante. La 11 aprilie 2001, Judec?toria sectorului Ciocana a satisf?cut preten?iile reclamantului ?i a obligat INVV s?-i achite dlui Clionov MDL 23,921 (EUR 2,076 la acea dat?) cu titlu de compensa?ie restant? pn? la acea dat?. Hot?rrea din 11 aprilie 2001 nu a fost contestat? cu apel ?i a devenit definitiv? peste 15 zile.

La 20 februarie 2002, INVV a fost declarat? insolvabil?. Din iunie 2002 pn? n octombrie 2002 INVV a pl?tit reclamantului suma de MDL 8,000.

La 30 octombrie 2002, reclamantul a intentat o nou? ac?iune de judecat? prin care solicita recalcularea compensa?iei lunare (valoarea c?reia s-a diminuat din cauza infla?iei) ?i achitarea unei sume suplimentare n m?rime de MDL 49,178 (EUR 3,630 la acea dat?) pentru executarea par?ial? ?i ntrziat? a hot?rrii de judecat? din 11 aprilie 2001. La 13 noiembrie 2002, INVV a achitat reclamantului suma restant? conform hot?rrii din 11 aprilie 2001 (MDL 15,000).

La 26 iunie 2003, Judec?toria Centru a satisf?cut cerin?ele reclamantului ?i i-a acordat MDL 7,729 (EUR 478 la acea dat?) cu titlu de compensa?ie pentru perioada ntre 11 aprilie 2001 ?i 1 iunie 2003. Instan?a a respins preten?ia reclamantului de compensare a daunei cauzate de efectele infla?iei ?i de executarea ntrziat? a hot?rrii de judecat? din 11 aprilie 2001. Instan?a a acceptat cererea reclamantului de a fi scutit de la plata taxei de stat.

La 11 noiembrie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul depus de c?tre reclamant la hot?rrea din 13 noiembrie 2002. Reclamantul a depus recurs la decizia din 11 noiembrie 2003 de dou? ori. Curtea Suprem? de Justi?ie i-a restituit ambele cereri pe motiv c? reclamantul nu a achitat taxa de stat. Cererea sa de scutire de la plata taxei de stat a fost respins? pe motiv c? prevederile legale (art. 437 alin. 2 Cod de procedur? civil?) nu permitea scurtirea de plata taxei de stat la depunerea recursului. Avnd n vedere restituirea cererilor de recurs, decizia din 11 noiembrie 2003 a devenit definitiv?.

Potrivit informa?iei furnizate de c?tre Agentul Guvernamental, prin Hot?rrea Guvernului nr. 159 din 20 ianuarie 2004, INVV a fost divizat? n dou? companii de stat.

Reclamantul pretindea n fa?a Cur?ii c? executarea ntrziat? a hot?rrii din 11 aprilie 2001 n favoarea sa este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 al Conven?iei (protec?ia propriet??ii). El a mai invocat nc?lcarea dreptului s?u de acces la o instan??, garantat de art. 6 CEDO, pe motiv c? Curtea Suprem? de Justi?ie a refuzat s? examineze cererea sa de recurs din cauza neachit?rii taxei de stat.

Curtea a respins argumentul Guvenului precum c? el nu r?spunde pentru datoriile INVV. Curtea a notat c? INVV a fost declarat? formal independent? fa?? de stat. Totu?i, INVV a primit finan??ri substan?iale din partea statului, iar statul de?inea un control direct asupra conducerii INVV (a se vedea Hot?rrea Guvernului nr. 159 din 20 ianuarie 2004) ?i a fost implicat n diferite decizii cu privire la INVV. 

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma execut?rii ntrziate a hot?rrii din 11 aprilie 2001. Ea a notat c? nu exist? indicii n dosar c? au fost ntreprin?i pa?i pentru executarea hot?rrii pn? la declararea insolvabilit??ii INVV, de?i autorit??ile cuno?teau despre necesitatea urgent? a reclamantului n plata compensa?iei, care era principala sa surs? de existen??. CtEDO a men?ionat c? statul nu poate invoca lipsa fondurilor ca scuz? pentru neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti, iar, din motivele de mai sus, insolvabilitatea INVV nu reprezint? o justificare pentru executarea urgent? a hot?rrii.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO deoarece reclamantul a fost lipsit de dreptul de acces la o instan?a prin refuzul de a examina recursurile sale. Curtea a notat c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu a examinat cauza reclamantului ?i nu cuno?tea capacitatea reclamantului de a pl?ti taxa de stat. Totodat?, Curtea Suprem? de Justi?ie a fost mpiedicat? de a verifica situa?ia financiar? a reclamantului ?i capacitatea acestuia de a pl?ti taxa de stat printr-o prevedere legal? (art. 437 alin. 2 Cod de procedur? civil?). Curtea a notat c? o astfel de interdic?ie de blanchet? de scutire de la plata taxei de stat, f?r? a se examina situa?ia financiar? particular? a fiec?rui reclamant, constituie prin sine o problem? prin prisma art. 6  1 CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 300 cu titlu de daune materiale ?i EUR 2,700 cu titlu de daune morale.  

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre Vitalie ZAMĂ, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

*  *  *

n cauza Grivneac c. Moldovei, reclamantul, Mihai GRIVNEAC, a ini?iat proceduri judiciare mpotriva unei persoane fizice. La 6 octombrie 2000, Judec?toria sectorului Centru i-a acordat USD 2,000. Hot?rrea nu a fost contestat? cu apel ?i peste 15 zile ea a devenit definitiv?. A fost eliberat un titlu de executare, ns? hot?rrea nu se executa.

Ca urmare a unei cereri din partea Judec?toriei sectorului Centru din 22 decembrie 2000, Oficiul cadastral teritorial al mun. Chi?in?u a r?spuns c? debitorul nu dispunea de vreo proprietate imobiliar? nregistrat? n municipiul Chi?in?u. La 14 februarie 2001, executorul judec?toresc a stabilit c? debitorul nu locuia la adresa indicat? de c?tre reclamant ?i din acest motiv executarea hot?rrii din 6 octombrie 2000 era imposibil?. La 6 martie 2001, so?ia debitorului i-a restituit reclamantului suma de USD 1,000. La 16 martie 2001, Judec?toria sectorului Centru a ordonat poli?iei de a identifica adresa debitorului. La o dat? necunoscut?, o copie a hot?rrii a fost expediat? poli?iei. La 3 februarie 2004, poli?ia a decis de a ntreprinde m?suri pentru determinarea domiciliului debitorului. Potrivit poli?iei, debitorul nu a fost g?sit. Hot?rrea de judecat? din 6 octombrie 2000 nu a fost executat? pn? la acest moment.

Reclamantul pretindea n fa?a Cur?ii c? neexecutarea hot?rrii de judecat? din 6 octombrie 2000 n favoarea sa este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie prin neexecutarea hot?rrii de judecat? din 6 octombrie 2000. Curtea a men?ionat c? autorit??ile de stat nu pot fi responsabile pentru nexecutarea unei hot?rri de judecat? de c?tre un debitor insolvabil. Totu?i, statul are anumite obliga?ii pozitive ?i autorit??ile de stat sunt obligate de a ntreprinde m?suri n vederea asigur?rii execut?rii unei hot?rri judec?tore?ti. Curtea a notat c? dup? adoptarea hot?rrii din 6 octombrie 2000, care a devenit definitiv? la 21 octombrie 2000, prima ac?iune a autorit??ilor n vederea asigur?rii execut?rii hot?rrii a fost ntreprins? tocmai dup? dou? luni ?i s-a limitat la verificarea propriet??ii imobiliare a debitorului n mun. Chi?in?u. Executorul judec?toresc a avut nevoie de alte dou? luni pentru a vizita domiciliul debitorului pentru a se asigura c? acesta nu mai locuia la acea adres?. n pofida indica?iei instan?ei de judecat? de a determina domiciliul debitorului, poli?ia a nceput s? caute debitorul tocmai dup? trei ani. Curtea a notat c? autorit??ile de stat nu au ntreprins toate m?surile necesare n vederea execut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului ?i, prin lipsa de ac?iuni, l-au lipsit pe reclamant de orice ?ans? ca hot?rrea din 6 octombrie 2000 s? fie executat?, ce contravine Conven?iei.

Curtea a acordat reclamantului EUR 1,500 cu titlu de daune morale. 

*  *  *

n cauza Cur?raru c. Moldovei, reclaman?ii, Vasile CURĂRARU (primul reclamant) ?i Ludmila CURĂRARU (al doilea reclamant) sunt cet??eni ai Republicii Moldova care locuiesc n Chi?in?u.

La date necunoscute eu au fost concedia?i. Prin dou? proceduri judiciare separate, finalizate prin hot?rri din 10 septembrie 1999 ?i, respectiv, 11 iunie 2002.  

Reclaman?ii au mai intentat o ac?iune judiciar? mpotriva Consiliului municipal Chi?in?u solicitnd acordarea spa?iului locativ. Camera n care locuiau cei doi reclaman?i a fost recunoscut? nelocuibil? de c?tre o subdiviziune a Ministerului S?n?t??ii. La 23 aprilie 1999, Judec?toria sectorului Centru a adoptat o hot?rre n favoarea reclaman?ilor ?i a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? acorde reclaman?ilor spa?iu locativ n conformitate cu num?rul de membri ai familiei. Hot?rrea nu a fost contestat? cu apel ?i a devenit definitiv? peste 15 zile.

Deoarece hot?rrea din 23 aprilie 1999 nu se executa, n anul 2003 reclaman?ii au solicitat schimbarea modului de executare a acestei hot?rri fie prin achitarea de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u a valorii unui apartament cu dou? camere, fie prin nregistrarea dreptului lor de proprietate asupra unui apartament din casele nou construite n Chi?in?u ?i achitarea daunelor cauzate de neexecutarea hot?rrii. Preten?iile reclaman?ilor au fost respinse n instan?ele de judecat?.

La 11 octombrie 2005 Consiliul municipal Chi?in?u a acordat apartamente cu dou? camere unor persoane I.F., R.M., S.I. ?i V.N., n baza unor hot?rri de judecat? adoptate mai trziu dect hot?rrea n favoarea reclaman?ilor. Reclaman?ii au solicitat s? le fie acordat spa?iu locativ n conformitate cu data adopt?rii hot?rrilor de judecat?. Preten?iile lor nu au fost satisf?cute.

Hot?rrea de judecat? din 23 aprilie 1999 nu a fost executat? pn? la acest moment.

Reclaman?ii pretindeau n fa?a Cur?ii c? neexecutarea hot?rrii de judecat? din 23 aprilie 1999 este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) ?i violarea art. 14 al Conven?iei (interzicerea discrimin?rii) prin neexecutarea hot?rrii din 23 aprilie 1999 ?i executarea unor hot?rri similare pronun?ate ulterior.

Reclaman?ii s-au mai plns de ilegalitatea procedurii de cocediere. Aceste preten?ii au fost prezentate Cur?ii la 11 septembrie 2002 ?i, respectiv, 9 martie 2004.

La examinarea admisibilit??ii cererii, Curtea, n conformitate cu art. 35  1 ?i 4 al Conven?ie, a declarat, n unanimitate, inadmisibile preten?iile cu privire la ilegalitatea procedurilor de concediere, deoarece ele au fost depuse cu omiterea termenului de 6 luni.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie prin neexecutarea hot?rrii de judecat? din 23 aprilie 1999. Curtea a men?ionat c? statul nu poate invoca lipsa fondurilor sau a spa?iului locativ ca scuz? pentru neexecutarea unei hot?rri. Termenul de executare a hot?rrii poate fi justificat n anumite circumstan?e. Totu?i, acest termen nu trebuie s? afecteze n esen?? natura dreptului garantat de art. 6 1 CEDO. Prin urmare, argumentul Guvernului precum c? Consiliul municipal Chi?in?u nu poate acorda spa?iu locativ timp de mai mult de opt ani urmeaz? a fi respins.

Preten?iile reclaman?ilor privind nc?lcarea dreptului garantat de art. 14 al Conven?iei au fost respinse ca nentemeiate deoarece n materialele dosarului nu existau indicii care ar releva c? reclaman?ii sunt victime ale unui tratament disciminator la alocarea apartamentelor.

Curtea a acordat reclaman?ilor EUR 4,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 70 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. 

*  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).