CtEDO a pronun?at opt hot?rri n cauze contra Moldovei

16 10 2007

La 16 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at opt hot?rri n cauze contra Moldovei. Cauza Ţara ?i Poiat? c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizeaz? obligarea la plata desp?gubirilor ?i publicarea unor dezmin?iri ntr-o cauz? n def?imare. n cauzele Ţiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Naduli?neac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev ?i Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Ţiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) ?i Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclaman?ii se plngeau de neexecutarea sau executarea ntrziat? a hot?rrilor judec?tore?ti executorii n favoarea lor.

*  *  *

n cauza Ţara ?i Poiat? c. Moldovei, reclaman?ii, ziarul Ţara ?i Petru POIATĂ, pretindeau violarea art. 10 al Conven?iei (libertatea de exprimare) prin obligarea lor la plata desp?gubirilor ?i publicarea unor dezmin?iri ntr-o cauz? n def?imare pentru publicarea a dou? articole (din 31 octombrie 2002 ?i 21 noiembrie 2002) semnate de Petru POIATĂ ?i publicate n ziarul Ţara.

n articolul din 31 octombrie 2002, autorul se referea la neregulile care persistau n transportul de pasageri din jude?ul Chi?in?u. Articolul reproducea o scrisoare adresat? Pre?edintelui Republicii Moldova de c?tre conduc?torii unei companii private de transport din Ialoveni. n scrisoare se men?iona c? domnul Stepaniuc, liderul frac?iunii comuniste, a sunat ministrului Transporturilor, Cup?ov, ?i i-a cerut s? ia prin orice mijloace toate rutele de la [companie] ?i s? le transmit? SRL GAN-GRA, directorul c?ruia este ginerele dlui Stepaniuc ?i SRL Tuvit-Tur, directorul c?ruia este nepotul dlui Stepaniuc. Finalul articolului era urm?torul: Nu ne r?mne dect s? ne ntreb?m: cnd cineva i va scrie lui Vladimir Voronin despre un amestec identic cu cel relatat mai sus, n re?eaua de dealeri ai CTC Chi?in?u, unde n prezent ?i croie?te un loc c?ldu? acela?i Stepaniuc, eliminndu-?i prin metode bol?evice concuren?ii.

La 21 noiembrie 2002, ziarul Ţara a publicat articolul Clanul Stepaniuc ?i ntinde tentaculele semnat de Petru POIATĂ. n articol se men?iona despre lipsa reac?iei Pre?edin?iei la scrisoarea reprodus? par?ial n articolul din 31 octombrie 2002. n acest articol se f?cea trimitere la alte scrisori parvenite la redac?ia ziarului dup? publicarea primului articol, n care compania Tuvit-Tur se acuza de nc?lcarea legisla?iei. Aceste ilegalit??i au fost confirmate prin rapoarte ale autorit??ilor competente ?i ale administra?iei locale. Finalul articolului era urm?torul: A?adar, clanul Stepaniuc ?i ntinde tot mai mult tentaculele. Pn? unde? ?i pn? cnd?.

La o dat? neidentificat?, dl Stepaniuc a depus dou? cereri de chemare n judecat?, prin care pretindea c? informa?ia din pasajele de mai sus nu corespundea realit??ii ?i i lezeaz? onoarea ?i demnitatea, solicitnd dezmin?irea ei ?i compensa?ii morale pentru def?imarea sa. Ac?iunile au fost conexate.

Prin hot?rrea Judec?toriei sectorului Buiucani din 24 ianuarie 2003, preten?iile dlui Stepaniuc au fost admise integral, pe motiv c? el nu poate fi responsabil pentru activitatea companiilor care apar?in nepotului ?i ginerelui s?u, mai ales c? autorit??ile nu au constatat ilegalit??i n activitatea acestor companii. Instan?a a mai notat c? nu a fost stabilit? nici o leg?tur? dintre activitatea dlui Stepaniuc ?i activitatea acestor companii. Instan?a a constatat c? informa?ia r?spndit? n ziar este def?im?toare pentru dl Stepaniuc. Judec?toria Buiucani a obligat ziarul Ţara ?i autorul articolului s? pl?teasc? dlui Stepaniuc MDL 3,600 ?i, respectiv, MDL 1,800 cu titlu de prejudiciu moral ?i taxa de stat ?i s? publice o dezmin?ire a acestei informa?ii. Apelul ?i recursul ziarului Ţara ?i a autorului articolului au fost respinse de Tribunalul Chi?in?u ?i de Curtea de Apel a Republicii Moldova la 3 aprilie 2003 ?i, respectiv, 11 iunie 2003.

Curtea a notat c? declara?iile care au f?cut obiectul ac?iunii la nivel na?ional pot fi mp?r?ite n dou? grupe: declara?ii cu privire la pretinsele abuzuri ale dlui Stepaniuc ?i a rudelor sale n domeniul afacerilor de transport ?i declara?ii cu privire la pretinsele abuzuri ale dlui Stepaniuc n re?eaua de dealeri ai CTC Chi?in?u. Ele vizau chestiuni de interes public deosebit, dl Stepaniuc era o persoan? public?, care trebuie s? dea dovad? de o toleran?? sporit? fa?? de pres?, iar ziarul ?i jurnali?tii beneficiaz? de o protec?ie sporit? n temeiul art. 10 al Conven?iei. Curtea a mai notat c? pedepsirea unui jurnalist pentru c? a contribuit la r?spndirea declara?iilor unui ter? ar afecta serios contribu?ia presei la discutarea chestiunilor de interes public ?i nu trebuie s? fie permis? dect dac? exist? motive deosebit de temeinice.  

n ceea ce prive?te prima grup? de declara?ii, Curtea a conchis c?, aparent, o mare parte a acestei informa?ii reprezenta extrase dintr-o scrisoare adresat? de c?tre conducerea unei companii Pre?edintelui Republicii Moldova ?i dintr-o scrisoare adresat? ziarului de c?tre angaja?ii altei companii care au citit primul articol. Autorul articolelor a avut precau?ia de a men?iona c? citeaz? sau rezum? declara?iile unor ter?i. De asemenea, se pare c? informa?ia con?inea unele relat?ri de fapt adev?rate, cum ar fi leg?turile de familie dintre dl Stepaniuc ?i conducerea companiilor care ar fi comis abuzuri. Autorul s-a bazat ?i pe rapoarte oficiale ale autorit??ilor competente. n asemenea circumstan?e, aceast? informa?ie, n mod rezonabil, putea fi apreciat? de autor ca fiind credibil?. Mai mult, pasajul A?adar, clanul Stepaniuc ?i ntinde tot mai mult tentaculele. Pn? unde? ?i pn? cnd? constituie o judecat? de valoare adev?rtul c?reia  nu este susceptibil de a fi demonstrat.

Lund n considerare limbajul folosit de reclaman?i, pozi?ia dlui Stepaniuc ca politician de rang nalt la acel moment, faptul c? reclaman?ii sunt un ziar ?i un jurnalist care au relatat cu privire la chestiuni de interes public, ?i lund n calcul c? instan?ele de judecat? na?ionale nu au f?cut distinc?ie ntre fapte ?i judec??i de valoare, Curtea a conchis c? nu existe motive relevante ?i suficiente de a constata c? reclaman?ii l-au def?imat pe dl Stepaniuc ?i de a-i obliga s? pl?teasc? compensa?ii morale pentru r?spndirea acestei informa?ii. Prin urmare, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 al Conven?iei.

n ceea ce prive?te informa?ia cu privire la pretinsele abuzuri ale dlui Stepaniuc n re?eaua de dealeri ai CTC Chi?in?u, Curtea a constatat c? aceast? declara?ie poate fi considerat? ofensatoare, deoarece n urma studierii dosarului na?ional, Curtea nu a putut conchide c? a fost dovedit c? ea corespunde adev?rului, iar reclamantul nu a adus probe n fa?a instan?elor na?ionale care ar fi demonstrat c? el a f?cut ncerc?ri rezonabile s? verifice aceast? informa?ie pn? la publicare. n aceast? parte, Curtea a constatat, n unanimitate, c? nu a avut loc o violare a art. 10 al Conven?iei.

Curtea a acordat ziarului Ţara EUR 200 ?i dlui Poiat? EUR 70 cu titlu de prejudicii materiale (ce reprezint? o parte din compensa?iile pl?tite la nivel na?ional dlui Stepaniuc), ?i cte EUR 2,500 pentru fiecare din reclaman?i cu titlu de prejudicii morale, precum ?i suma total? de EUR 1,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. 

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre dl. Vladislav GRIBINCEA ?i dl. Vitalie ZAMA, membri ai organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

*  *  *

Curtea a pronun?at 7 hot?rri n urm?toarele cauze cu privire la neexecutarea sau executarea ntrziat? a unor hot?rri judec?tore?ti executorii:

Denumirea ?i num?rul cererii

Preten?iile invocate

Durata de neexecutare

Constatarea Cur?ii

Prejudiciul acordat

Reprezentant la CtEDO

1. Ţiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04)

neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 24 martie 2004, privind plata sumei de MDL 97,000 (EUR 6,284 la data hot?rrii na?ionale).

circa 43 de luni

(din 24 martie 2004 pn? n prezent).

violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii).

a) prejudicii materiale – EUR 6,284;

b) prejudicii morale – EUR 1,200.

Victor MARCU, avocat din Edine?

2. Naduli?neac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04)

neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 3 decembrie 2002 privind plata sumei de MDL 11,739 (EUR 850.04 la data hot?rrii na?ionale).

circa 41 de luni

(din 3 decembrie 2002 pn? n mai 2006).

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

a) prejudicii materiale – EUR 504;

b) prejudicii morale – EUR 1,400.

Victor MARCU, avocat din Edine?

3. Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04)

neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 27 februarie 2004 privind plata sumei de MDL 100,000 (EUR 6,333 la data hot?rrii na?ionale).

circa 43 de luni

(din 27 februarie 2004 pn? n prezent).

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

a) prejudicii materiale – EUR 6,333;

b) prejudicii morale – EUR 1,400.

Victor MARCU, avocat din Edine?

4. Deordiev ?i Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03)

neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 9 iunie 2003 privind evacuarea unei persoane din apartamentul reclaman?ilor.

12 luni ?i 20 de zile

(din 9 iunie 2003 pn? n 28 iunie 2004).

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

a) prejudicii morale – EUR 1,000

b) costuri ?i cheltuieli – EUR 500.

Vitalie ZAMA, membru al OO Juri?tii pentru drepturile omului.

5. Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03)

executarea ntrziat? a dou? hot?rri de judecat? din 25 aprilie 2000 ?i 24 noiembrie 2000 cu privire la obligarea companiei QBE ASITO s? execute contractul de pensie suplimentar? ncheiat cu reclamantul;

lipsa unui recurs efectiv pentru solu?ionarea preten?iilor de neexecutare la nivel na?ional.

circa 40 de luni ?i, respectiv, 34 de luni

(din 25 aprilie 2000 ?i 24 noiembrie 2000 pn? la 5 septembrie 2003).

violarea art. 6 1 CEDO, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO ?i a art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 6 1 CEDO.

a) prejudicii morale – EUR 800

b) costuri ?i cheltuieli – EUR 600.

Vanu JEREGHI, membru al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova

6. Ţiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04)

neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 24 decembrie 2003 cu privire la plata sumei de MDL 63,885 (EUR 3,901 la data hot?rrii na?ionale).

circa 45 de luni

(din 24 decembrie 2003 pn? n prezent).

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

prejudicii materiale – EUR 3,901.

Victor MARCU, avocat din Edine?

7. Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04)

neexecutarea unei hot?rri de judecat? din 25 septembrie 2003 cu privire la plata sumei de MDL 80,000 (EUR 5,198 la data hot?rrii na?ionale).

circa 48 de luni

(din 25 septembrie 2003 pn? n prezent).

violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

a) prejudicii materiale – EUR 5,198;

b) prejudicii morale – EUR 1,600.

Victor MARCU, avocat din Edine?

 *  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).