Sinteza hot?rrilor CtEDO n cauzele Cazacu, Colibaba ?i Flux ?i Samson contra Moldovei

26 10 2007

La 23 octombrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 40117/02), Colibaba c. Moldovei (cererea nr. 29089/06), Flux ?i Samson c. Moldovei (cererea nr. 28700/03).

*  *  *

n cauza Cazacu c. Moldovei, reclamantul, dl Vasile CAZACU, a fost concediat de la locul s?u de munc? (Prim?ria Cimi?lia) la 29 decembrie 1999 n urma reducerii num?rului de personal, n rezultatul reorganiz?rii institu?iei angajatoare. La 12 ianuarie 2000, el a fost informat n scris despre concediere.

Reclamantul a solicitat de la fostul angajator, n conformitate cu legisla?ia muncii, plata unor compensa?ii (o indemniza?ie de concediere n m?rimea c?tigului mediu lunar, salariul mediu pe perioada a dou? luni, salariul mediu pe perioada a trei luni dup? concediere, salariul pentru concediul nefolosit pe anul 1999 ?i salariul pentru luna decembrie 1999 ?i o parte pentru luna ianuarie 2000). n urma refuzului angajatorului, el a ini?iat ac?iuni judiciare, solicitnd compensa?ii n urma concedierii. Instan?ele judec?tore?ti na?ionale i-au respins preten?iile, invocnd, printre altele, c? Prim?ria se autofinan?a ?i nu avea surse financiare suficiente pentru a-i pl?ti reclamantului compensa?iile solicitate, c? reclamantul nu a oferit servicii noi dup? octombrie 1999 ?i nu putea s? cear? salariul pentru lunile noiembrie-decembrie 1999, c? reclamantul nu s-a nregistrat la oficiul for?ei de munc? ca ?omer ?i, prin urmare, nu putea solicita compensa?ii de concediere.

Reclamantul ?i membrii familiei sale se plngeau n fa?a Cur?ii de nc?lcarea drepturilor sale garantate de art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil), din cauza lipsei de independen?? ?i impar?ialitate a judec?torilor ?i a nr?ut??irii situa?iei sale n urma recursului depus de el, ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii), din cauza refuzului instan?elor na?ionale de a-i acorda compensa?ii de concediere care i se cuveneau conform legisla?iei muncii.

Curtea a considerat n mod v?dit nefondate preten?iile membrilor familiei reclamantului ?i preten?iile reclamantului referitor la violarea art. 6 CEDO ?i le-a respins ca inadmisibile n conformitate cu art. 35 4 CEDO. n ceea ce prive?te preten?iile membrilor familiei reclamantului, Curtea a notat c? reclamantul putea singur s? se plng? n instan?ele de judecat? de refuzul de a-i pl?ti compensa?iile de concediere ?i de pretinsa nc?lcare a drepturilor lui procedurale, ceea ce el a ?i f?cut. De?i familia reclamantului se afla ntr-o situa?ie financiar? dificil?, n aceast? cauz? afectarea familiei reclamantului nu este suficient? pentru a reprezenta o ingerin?? suficient de distinct? de cea a reclamantului, care ar acorda membrilor familiei reclamantului calitatea de victim?. n ceea ce prive?te independen?a ?i impar?ialitatea judec?torilor, Curtea a notat c? reclamantul nu a prezentat probe care ar demonstra c? ntregul sistem judiciar din Moldova ?i instan?ele de judecat? care au examinat cauza au fost dependente de executiv, sau c? judec?torii au fost p?rtinitori n detrimentul reclamantului. n ceea ce prive?te nr?ut??irea situa?iei reclamantului n recurs, Curtea a notat c? o asemenea solu?ie nu era contrar? legisla?iei na?ionale (art. 296 al Codului de procedur? civil? n vigoare pn? la 12 iunie 2003) ?i ea nu vede nici o problem? prin prisma art. 6 CEDO n aceast? privin??.  

Curtea a notat c? art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO nu garanteaz? un drept de a dobndi propriet??i. Totu?i, o preten?ie poate reprezenta un bun n sensul art. 1 dac? reclamantul poate argumenta c? avea cel pu?in o speran?? legitim? c? va ob?ine un drept de proprietate. Pentru a stabili dac? a?teptarea este legitim?, Curtea trebuie s? stabileasc? dac? preten?ia reclamantului se baza pe un fundament legal suficient. Curtea a reiterat c? dou? dintre preten?iile reclamantului au fost respinse de c?tre instan?ele na?ionale, deoarece el nu s-a conformat cerin?elor legale, ?i anume: reclamantul nu a oferit servicii dup? octombrie 1999 ?i nu putea solicita salariu pentru acea perioad? ?i nu s-a nregistrat la oficiul for?ei de munc? pentru a putea solicita salariul mediu pentru a treia lun?, dup? cum era prev?zut de art. 45/3 Codul muncii n vigoare la acea dat?. Curtea a respins aceste dou? preten?ii ale reclamantului, deoarece n privin?a lor reclamantul nu avea o speran?? legitim?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO referitor la celelalte preten?ii (plata unei indemniza?ii de concediere n m?rimea c?tigului mediu lunar, salariul mediu pe perioada a dou? luni dup? concediere ?i compensa?ia pentru concediul nefolosit). Curtea a considerat c? aceste preten?ii ale reclamantului se bazau pe un fundament legal suficient, deoarece angajatorii din Moldova erau obliga?i necondi?ionat prin lege la plata compensa?iilor de concediere (art. 45 ?i art. 80 ale Codului muncii), iar instan?ele na?ionale nu s-au referit la vreo prevedere legal? sau alte circumstan?e care ar permite o excep?ie de la prevederile sus-men?ionate ale Codului muncii. Prin urmare, ingerin?a n dreptul reclamantului la respectarea bunurilor sale a fost contrar? legii.

Curtea a acordat reclamantului EUR 805 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. 

Reclamantul a  fost reprezentat la CtEDO de c?tre d-a Luciana IABANGI, membru al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.

*  *  *

n cauza Colibaba c. Moldovei, reclamantul, Vitalie COLIBABA, a fost re?inut la 21 aprilie 2006 fiind nvinuit c? ar fi agresat un poli?ist. Reclamantul sus?ine c? la 25 ?i 27 aprilie, pe perioada afl?rii sale n custodia poli?iei, el a fost torturat de c?tre trei poli?i?ti, fiind obligat s?-?i recunoasc? vina. Potrivit reclamantului, minile ?i picioarele sale erau legate mpreun? la spate ?i o bar? de metal era plasat? sub bra?ele sale ?i pus? pe dou? scaune, fiind suspendat astfel timp de 40 de minute. Avnd corpul suspendat ?i capul acoperit cu un mantou, el era b?tut cu un scaun n partea posterioar? a craniului. Minile sale erau acoperite cu haine pentru ca funia s? nu lase urme, iar muzica cnta tare, pentru a acoperi ?ipetele sale. Aceste ac?iuni erau nso?ite de agresiuni verbale ?i psihologice.

Mai trziu, n aceea?i zi, reclamantul ?i-a t?iat venele, ncercnd s? se sinucid?. La 27 aprilie, pentru prima dat? i-a fost permis? o ntrevedere cu avocatul s?u, dar numai n prezen?a poli?i?tilor. Reclamantul s-a plns avocatului c? a fost torturat. Potrivit reclamantului, ulterior, ca pedeaps? pentru aceasta, el a fost torturat din nou: a fost lovit n cap cu o sticl? de plastic de 2 litri umplut? cu ap? ?i b?tut cu pumnii ?i picioarele. Guvernul neag? toate aceste alega?ii.

La 28 aprilie 2006, avocatul reclamantului a depus o plngere la Procuratura Buiucani, n care reclama maltrat?rile la care a fost supus clientul s?u.

La 29 aprilie 2006, dl Colibaba a fost dus de poli?i?tii acuza?i de reclamant c? l-au maltratat la Centrul de Medicin? Legal?, unde a fost examinat n prezen?a poli?i?tilor. Aceast? procedur? a avut loc n absen?a avocatului reclamantului ?i, potrivit reclamantului, examinarea medical? a durat cteva minute ?i a fost superficial?. Raportul medical a Centrului de Medicin? Legal?, care era datat din 28 aprilie 2006, conchidea c? n afar? de r?nile cauzate de tentativa de suicid, dl Colibaba nu avea alte semne de violen?? pe corp.

La 2 mai 2006, avocatul reclamantului a solicitat procurorului de la Procuratura Buiucani numirea unei expertize medicale neurologic?, oftalmologic?, psihiatric?, care ar fi fost efectuat? de c?tre medici independen?i n prezen?a rudelor reclamantului. Aceast? cerere a fost respins?.

La 16 mai 2006, reclamantul a fost eliberat din deten?ie. n aceea?i zi, el a solicitat asisten?? medical? la Centrul medical de reabilitare a victimelor torturii Memoria. O concluzie medical? eliberat? de Centru la 16 iunie 2006 statua c? reclamantul suferea consecin?ele unei traume craniene, otit? post-traumatic?, surditate mixt? a p?r?ii stngi ?i hipoacuzie a p?r?ii stngi. Acela?i diagnostic a fost confirmat printr-un raport al Institutului de Neurologie ?i Neurochirugie a Ministerului S?n?t??ii, redactat n urma examin?rii medicale a reclamantului la 18 mai 2006.

La 24 mai 2006, procurorul G.B. de la Procuratura Buiucani a respins plngerea avocatului reclamantului din 28 aprilie 2006. Procurorul a indicat c? poli?i?tii implica?i n pretinsele acte de tortur? au negat acuza?iile aduse mpotriva lor, raportul medical din 28 aprilie 2006 nu confirma c? reclamantul nu avea semne de violen?? pe corp, iar n biroul unde reclamantul pretinde c? a fost torturat nu a fost descoperit nici un cuier. n ceea ce prive?te tentativa de suicid, procurorul a considerat c? aceasta a fost simulat? pentru a evita r?spunderea penal?.

Reclamantul a contestat n Judec?toria Buiucani decizia din 24 mai 2006, invocnd faptul c? procurorul a refuzat efectuarea unei expertize medicale independente, contrar art. 3 CEDO ?i prezentnd raportul medical efectuat de Institutul de Neurologie ?i Neurochirugie, care a fost admis la dosar. La 15 iunie 2006, Judec?toria Buiucani a respins cererea reclamantului despre maltratarea sa de c?tre poli?i?ti, invocnd acelea?i motive care fuseser? indicate de Procuratura Buiucani, f?r? a se expune asupra raportul anexat de reprezentantul reclamantului.

La 22 iunie 2006, reclamantul a sesizat CtEDO cu o cerere individual?, prin care se plngea de violarea art. 3 CEDO, deoarece a fost supus maltrat?rilor ?i deoarece plngerea cu privire la matratare nu a fost examinat? adecvat.

La 26 iunie 2006, Procurorul General al Republicii Moldova, dl Valeriu BALABAN, a adresat o scrisoare Baroului Avoca?ilor din Republica Moldova, n care se referea la fenomenul implic?rii de c?tre unii avoca?i din Republica Moldova a organiza?iilor interna?ionale specializate n protec?ia drepturilor omului n examinarea cauzelor penale administrate de autorit??ile na?ionale. n scrisoare era citat? cauza reclamantului, n care avocatul s-a adresat la organiza?ia Amnesty International. n scrisoare se men?iona c? aceste organiza?ii sunt folosite ca un instrument pentru servirea intereselor personale ?i pentru evitarea responsabilit??ii penale a persoanelor nvinuite ?i c? acest gen de practici ale avoca?ilor constituie o def?imare a statului. n consecin??, Procuratura General? urma s? examineze intentarea urm?ririi penale mpotriva avocatului reclamantului n temeiul art. 335 2 Cod penal. Aceast? scrisoarea a fost larg discutat? n pres?. Printr-o declara?ie din 30 iunie 2006, Baroul Avoca?ilor a calificat aceast? scrisoare ca o tentativ? de intimidare a avoca?ilor.

Reclamantul pretindea violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) prin maltratarea reclamantului pe cnd se afla n custodia poli?iei, neasigurarea cu mncare ?i ap? ntre 25 ?i 27 aprilie 2006 ?i lipsa unei anchete efective din partea autorit??ilor cu privire la plngerile cu privire la maltratare; violarea art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) prin lipsa unui recurs efectiv pentru a se opune nc?lc?rii dreptului s?u garantat de art. 3 CEDO ?i violarea art. 34 CEDO (cereri individuale) deoarece, prin scrisoarea sa din 26 iunie 2006, Procurorul General a amenin?at avocatul reclamantului cu intentarea unui dosar penal pentru depunerea cererii la CtEDO.

Curtea a declarat inadmisibil?, ca v?dit nefondat?, preten?ia reclamantului referitor la violarea art. 3 CEDO prin pretinsa neasigurare cu mncare ?i ap? a reclamantului ntre 25 ?i 27 aprilie 2006, pe motiv c? reclamantul nu a prezentat probe n sus?inerea acestei preten?ii.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO prin maltratarea reclamantului pe perioada deten?iei. Curtea a notat c? i apar?ine statului s? aduc? explica?ii plauzibile leziunilor cauzate unei persoane cnd se afla n custodia autorit??ilor, iar neonorarea acestei obliga?ii determin? o prezum?ie puternic? c? persoana a fost maltratat? de autorit??i. Este indisputabil faptul c? ntre 21 aprilie ?i 16 mai 2006 reclamantul s-a aflat n custodia poli?iei. Autorit??ile na?ionale nu au constatat c? reclamantul a fost maltratat ?i au motivat decizia lor prin raportul medical din 28 aprilie 2006. Curtea a avut dubii n privin?a credibilit??ii raportului medical din 28 aprilie 2006. Ea a men?ionat c? reclamantul a fost dus la Centrul de Medicin? Legal? de c?tre poli?i?tii acuza?i de maltratare ?i c? examinarea medical? a avut loc n prezen?a lor. Este posibil ca reclamantul s? se fi sim?it intimidat de persoanele pe care el le-a acuzat de tortur?. Cu att mai mult, cu ct reclamantul pretindea c? la 27 aprilie 2006 a fost torturat dup? ce s-a plns avocatului despre maltrat?ri. n aceste circumstan?e, Curtea nu poate acorda credibilitate unui asemenea raport medical. n observa?iile depuse la CtEDO, Guvernul pretindea c? rapoartele medicale din 16 iunie ?i 18 mai 2006 nu demonstrau c? reclamantul suferea de o traum? cerebral? la momentul eliber?rii sale din deten?ie, iar eventualele semne de maltratare ar fi putut fi cauzate dup? eliberarea reclamantului din deten?ie. Curtea a respins aceste argumente, men?ionnd c?, de?i raportul ntocmit de c?tre Centrul Memoria era datat din 16 iunie 2006, n el era indicat expres c? examinarea medical? a avut loc la 16 mai 2006; iar raportul din 18 mai 2006 confirma diagnosticul stabilit de Centru. Prin urmare, Curtea a conchis c? trauma cranian? a reclamantului a fost provocat? pe perioada deten?iei sale, iar autorit??ile na?ionale nu au furnizat nici o explica?ie plauzibil? cu privire la originea traumei craniene.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO din cauza lipsei unei anchete efective din partea autorit??ilor cu privire la plngerea despre maltratare. Curtea a notat c? orice plngere credibil? de maltratare de c?tre agen?ii statului impune statului obliga?ia de a efectua o anchet? efectiv? pentru stabilirea ?i atragerea la r?spundere a persoanelor responsabile de maltratare. Ea a constatat existen?a mai multor lacune n ancheta efectuat? de autorit??ile na?ionale. n primul rnd, cererea reclamantului de examinare medical? independent? adresat? procuraturii a fost respins? f?r? nici un motiv rezonabil. n al doilea rnd, Judec?toria Buiucani nu a examinat argumentul avocatului reclamantului cu privire la refuzul procurorului de efectuare a unei expertize medicale independente, f?r? a oferi motive n acest sens. Instan?a de recurs nu a atras aten?ia asupra argumentului avocatului precum c? n urma examin?rii medicale din 16 mai 2006, pe corpul reclamantului s-au constatat urme de maltratare, precum nici nu s-a expus asupra raportului medical din 18 mai 2006, care men?iona prezen?a semnelor de maltratare. Mai mult, procuratura a refuzat s? examineze cererea avocatului relcamantului de reexaminare a cauzei n lumina documentelor ntocmite de Centrul Memoria. Prin urmare, Curtea a conchis c? autorit??ile na?ionale nu au depus eforturi serioase de a investiga plngerea reclamantului cu privire la maltratare.

Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina separat preten?ia cu privire la violarea art. 13 CEDO, deoarece aceasta este, n esen??, identic? cu preten?ia examinat? cu privire la lipsa unei anchete efective prin prisma art. 3 CEDO.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, c? Moldova nu ?i-a respectat obliga?iile prev?zute de art. 34 CEDO.  Guvernul a argumentat c? scrisoarea Procurorului General din 26 iunie 2006 nu avea scopul de intimida pe cineva, ci de a chema avoca?ii s? se conformeze normelor deontologice. Curtea a respins acest argument, considernd c? limbajul folosit de Procurorul General; faptul c? el a men?ionat expres numele avocatului reclamantului; ?i avertizarea de intentare a unui dosar penal, n urma depunerii de c?tre avocat a cererii la organiza?ii interna?ionale, pot fi interpretate ca o intimidare a avocatului reclamantului ?i a avoca?ilor n general. Aceasta a fost percep?ia avoca?ilor din Moldova ?i a Amnesty International. Curtea a notat c?, de?i n scrisoarea Procurorului General nu se face referire la cererea reclamantului ?i Curtea nu este sigur? c? Procurorul General cuno?tea despre depunerea cererii la Curte, nici unul din aceste elemente nu este determinant, deoarece limbajul din scrisoare a avut un efect descurajator asupra inten?iei avocatului reclamantului de a depune ?i a men?ine cererea clientului s?u la Curte.

Curtea a acordat reclamantului EUR 14,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. 

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre dl Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.

*  *  *

n cauza Flux ?i Samson c. Moldovei, ziarul Flux (primul reclamant) a publicat la 13 decembrie 2001 un articol intitulat Un fost demnitar ?i nal?? castele. Acest articol se baza pe informa?ia furnizat? de c?tre dna Z. Samson cu privire la un conflict ntre fiica sa, Aurelia SAMSON (al doilea reclamant), ?i ex-ministrul Construc?iilor, Gheorghe CĂLUGĂRU. n articol, printre altele, se afirma c? ex-ministrul Construc?iilor, Gheorghe C?lug?ru, a hot?rt s? se mbog??easc? pe s?r?cia altora, prin diverse metode, acesta i for?a pe b?trnii care locuiau ntr-o curte cu Aurelia, s?-?i p?r?seasc? casele n schimbul unor sume mizere, Gheorghe C?lug?ru a n?l?at adev?rate cur?i mp?r?te?ti. n afar? de aceasta, n final, articolul con?inea opinia dlui C?lug?ru oferit? la telefon privind acea situa?ie, care reclama o construc?ie neautorizat? ridicat? de familia Samson.

La 17 septembrie 2001, dl C?lug?ru a naintat o ac?iune mpotriva celor doi reclaman?i, prin care pretindea c? informa?ia din pasajele de mai sus nu corespundea realit??ii ?i i lezeaz? onoarea ?i demnitatea, solicitnd dezmin?irea ei ?i compensa?ii morale pentru def?imarea sa. Din ini?iativa dnei Samson, nainte de pronun?area hot?rrii de judecat? a primei instan?e, ziarul Flux a publicat scuzele sale fa?? de fostul ministru pentru dauna moral? cauzat?, f?r? a recunoa?te ns? preten?iile acestuia din ac?iunea de judecat?.

La 17 octombrie 2002, Judec?toria sectorului Buiucani a satisf?cut par?ial preten?iile dlui C?lug?ru, n urma public?rii scuzelor. Instan?a a apreciat ca necorespunznd adev?rului urm?toarea informa?ie: un fost demnitar ?i nal?? castele, vecinii spun c? el le d? n chirie, agonisind o groaz? de bani, ex-ministrul Construc?iilor, Gheorghe C?lug?ru, a hot?rt s? se mbog??easc? pe s?r?cia altora, prin diverse metode, acesta i for?a pe b?trnii care locuiau ntr-o curte cu Aurelia, s?-?i p?r?seasc? casele n schimbul unor sume mizere, Gheorghe C?lug?ru a n?l?at adev?rate cur?i mp?r?te?ti, el i-a spus Aureliei c?-?i va atinge scopul cu orice pre? ?i c?-i va face via?a imposibil?. Instan?a a obligat ziarul s? publice o dezmin?ire pe aceea?i pagin? a ziarului ?i la aceea?i rubric? ?i s? pl?teasc? dlui C?lug?ru MDL 1,404 (EUR 105 la acea dat?) cu titlu de prejudiciu moral ?i taxa de stat.

n cererea de apel mpotriva hot?rrii din 17 octombrie 2002, ziarul Flux a sus?inut c? declara?iile publicate constituiau judec??i de valoare, veridicitatea c?rora nu era susceptibil? de a fi demonstrat? ?i a subliniat c? nu a existat nici o reac?ie asupra faptului c? mama celui de-al doilea reclamant ?i-a confirmat afirma?iile n instan?a de judecat?. La 14 ianuarie 2003, Tribunalul Chi?in?u a respins apelul reclamantului ?i a men?inut hot?rrea de judecat? din 17 octombrie 2002. Cererea de recurs a reclamantului mpotriva deciziei Tribunalului Chi?in?u a fost respins? de Curtea de Apel a Republicii Moldova la 20 martie 2003.

n fa?a Cur?ii, ziarul Flux  pretindea violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare) prin obligarea sa la plata desp?gubirilor ?i publicarea dezmin?irilor n cauza n def?imare intentat? de Gheorghe C?lug?ru, ex-ministru al Construc?iilor. Aurelia SAMSON pretindea violarea art. 8 CEDO.

Dup? depunerea cererii, Aurelia SAMSON a informat Curtea c? nu mai dore?te s? men?in? preten?ia sa. Din acest motiv, Curtea a decis s? lase preten?ia ei f?r? examinare. 

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO. Ea a notat c? n aceast? cauz? a existat o ingerin?? n libertatea de exprimare a ziarului reclamant, care era prev?zut? de lege ?i urm?rea un scop legitim de protec?ie a reputa?iei dlui C?lug?ru, ns? care nu era necesar? ntr-o societate democratic?.

Curtea a notat c? ziarul Flux a fost obligat la plata desp?gubirilor, deoarece nu a putut demonstra veridicitatea informa?iei publicate. Chiar dac? ziarul a sus?inut c? cea mai mare parte a informa?iei publicate constituia judec??i de valoare ?i, n cererile sale de apel ?i recurs, s-a referit la cteva fapte suplimentare, nici una dintre instan?ele na?ionale nu a comentat ?i nu a r?spuns la aceste argumente. Curtea a considerat c? expresiile un fost demnitar ?i nal?? castele, ex-ministrul Construc?iilor, Gheorghe C?lug?ru, a hot?rt s? se mbog??easc? pe s?r?cia altora constituie judec??i de valoare care exprimau opinia ziarului asupra activit??ilor de construc?ie ale dlui C?lug?ru ?i consecin?ele lor asupra vecinilor acestuia ?i nu se poate spune c? acestea nu se bazau pe un substrat factologic suficient. Curtea a reamintit c? cerin?a de a demonstra c? judec??ile de valoare corespund adev?rului este irealizabil? ?i afecteaz? libertatea de opinie, care este un element fundamental garantat de art. 10 CEDO.

Curtea a notat c? obligarea ziarului de a proba adev?rul informa?iei r?spndite ?i, pe de alt? parte, ignorarea probelor prezentate n acest sens nu poate fi justificat? ntr-o societate democratic?.  n procedurile na?ionale ziarul a f?cut referire la declara?iile mamei celui de al doilea reclamant pentru a demonstra c? faptele r?spndite de el nu sunt false. Instan?ele de judecat? nu s-au expus asupra acestei probe prezentate de ziar.

Curtea a reiterat c? pedepsirea unui jurnalist pentru c? a ajutat la diseminarea declara?iilor f?cute de o alt? persoan? ntr-un interviu ar afecta serios contribu?ia presei la discutarea chestiunilor de interes public ?i nu ar trebui s? fie admis? dect dac? exist? motive deosebit de ntemeiate pentru a face acest lucru. n articol se con?ineau urm?toarele declara?ii ale unor ter?e persoane: vecinii spun c? el le d? n chirie, agonisind o groaz? de bani, el i-a spus Aureliei c?-?i va atinge scopul cu orice pre? ?i c?-i va face via?a imposibil?. Curtea a ?inut cont de tonul balansat al articolului ?i de faptul c? dup? ce a prezentat punctul de vedere al uneia din p?r?i, ziarul a dat posibilitate cititorului de a afla punctul de vedere al celeilalte p?r?i ?i s-a referit la unele documente care sugerau c? al doilea reclamant nu a respectat unele prevederi legale. Chiar dac? n articol se con?inea o doz? de exagerare sau de provocare, ziarul Flux a respectat principiile inerente unui jurnalism responsabil. Pe lng? acestea, articolul punea n discu?ie ntreb?ri de interes public, ?i anume, pretinsele abuzuri ale unui fost func?ionar de stat ?i incapacitatea justi?iei moldave de a reac?iona n mod adecvat. n circumstan?ele de mai sus, Curtea nu a g?sit motive suficient de conving?toare pentru a admite pedepsirea ziarului pentru declara?iile ter?ilor.

Ţinnd cont de cele expuse ?i de faptul c? orice prejudiciere care ar fi putut fi adus? reputa?iei dlui C?lug?ru a fost reparat? prin publicarea prompt? a scuzelor, Curtea a considerat c? ingerin?a n libertatea de exprimare a ziarului nu a fost necesar? ntr-o societate democratic?.

Curtea a acordat ziarului Flux EUR 112 cu titlu de daune materiale (echivalentul n euro la ziua pronun??rii hot?rrii na?ionale a sumelor acordate lui Gheorghe CĂLUGĂRU ?i echivalentul n euro a taxei de stat pl?tite pentru examinarea cauzei n apel ?i recurs), EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. 

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.