CtEDO a pronun?at hot?rrile Mu?uc, Stepuleac ?i Banca VIAS c. Moldovei

06 11 2007

La 6 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Mu?uc c. Moldovei (cererea nr. 42440/06), Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 8207/06) ?i Banca VIAS c. Moldovei (cererea nr. 32760/04).

*  *  *

n cauza Mu?uc c. Moldovei, reclamantul, Eduard MU?UC, a fost re?inut la 28 septembrie 2006, fiind b?nuit c? ar fi procurat, n calitatea sa de director al companiei Megadat.com, o cl?dire de la Moldinconbank la un pre? pretins a fi mai mic dect valoarea de pia??. Instan?a de judecat? a eliberat mandat de arest pe numele reclamantului, motivndu-?i ncheierea prin faptul c? reclamantul ar fi ncercat s? influen?eze martorii.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 CEDO (legalitatea deten?iei) prin de?inerea reclamantului f?r? motive verosimile c? el ar fi comis o infrac?iune; violarea art. 5 3 CEDO (motivarea deten?iei) prin deten?ia reclamantului f?r? motive suficiente ?i relevante; violarea art. 5 4 CEDO (garan?ii n cazul lipsirii de libertate), deoarece reclamantul ?i avocatul s?u nu au avut acces la materialele dosarului penal care justificau deten?ia reclamantului, neavnd posibilitatea efectiv? de a contesta arestarea reclamantului ?i din cauza ingerin?ei n dreptul reclamantului la ntrevederi confiden?iale cu avocatul s?u n cadrul IDP al CCCEC.

Curtea a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre d-a Janeta HANGANU, avocat-stagiar din Chi?in?u.

Comunicatul de pres? al reprezentantului reclamantului l pute?i g?si aici.

*  *  *

n cauza Stepuleac c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe STEPULEAC, este directorul Tantal SRL, o companie ce ofer? servicii de securitate. Reclamantul a fost arestat la 29 noiembrie 2005, arestul fiind motivat prin faptul c? reclamantul a fost identificat de c?tre o victim? ?i c? el putea influen?a martorii sau victima. El a r?mas n deten?ie pn? la 7 decembrie 2005, cnd a fost eliberat pe cau?iune. Dup? eliberarea sa, reclamantul a dat un interviu n care a men?ionat c? arestul ?i deten?ia sa au constituit rezultatul eforturilor Ministerului Afacerilor Interne de a monopoliza pia?a serviciilor de securitate. La 18 decembrie 2005, reclamantul a fost arestat din nou ?i de?inut pn? la 23 mai 2006.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor de deten?ie n IDP al Direc?iei Generale de Combatere a Crimei Organizate ?i Corup?iei al MAI, a insuficien?ei asisten?ei medicale acordate reclamantului n acest centru de deten?ie ?i a lipsei unei anchete adecvate din partea autorit??ilor privind pretinsa intimidare a reclamantului n celul?; ?i violarea art. 5 1 CEDO (legalitatea deten?iei) deoarece cele dou? arest?ri ale reclamantului au avut loc f?r? a exista motive verosimile c? el ar fi comis o infrac?iune.

Curtea a acordat reclamantului EUR 12,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Alexandru TĂNASE, avocat din Chi?in?u.

Comunicatul de pres? al reprezentantului reclamantului l pute?i g?si aici.

*  *  *

n cauza Banca VIAS c. Moldovei, reclamantul, Banca VIAS, se plngea de neexecutarea unei hot?rri de judecat? definitive din 26 februarie 2002 n favoarea sa.

A. Modificarea statutului debitorului reclamantului

n urma reorganiz?rii ntreprinderii de stat Vibropribor (SCV), la 3 iulie 1996, la Camera nregistr?rii de Stat (CS) a fost nregistrat? Societatea pe Ac?iuni Vibropribor (V.), fondat? n baza unui contract ntre Departamentul Privatiz?rii ?i dou? companii private.

n 1998, Departamentul Privatiz?rii a ini?iat proceduri judiciare n vederea anul?rii contractului de fondare a lui V., pretinznd c? a fost ncheiat cu nc?lcarea legisla?iei ?i a solicitat restitutio in integrum. Cererea a fost respins? de toate instan?ele de judecat? competente: de Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie la 14 septembrie 1998, de Curtea de Apel Economic? la 24 mai 1999, culminnd cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 29 septembrie 1999.

Departamentul Privatiz?rii a solicitat redeschiderea procedurilor. La 22 februarie 2001, Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie a respins aceast? preten?ie pe motiv de res judicata. La 25 iunie 2001, printr-o decizie definitiv?, Curtea de Apel Economic? a satisf?cut preten?ia Departamentului Privatiz?rii ?i a dispus lichidarea lui V. ?i restitutio in integrum. n vederea execut?rii deciziei din 25 iunie 2001, Departamentul Privatiz?rii a creat o comisie de lichidare, care urma s? determine datoriile lui V. fa?? de ter?i ?i debitorii lui V., precum ?i s? dispun? restituirea datoriilor lui V., n urma aprob?rii Departamentului Privatiz?rii.

n 2002, Procurorul General a solicitat Cur?ii Supreme de Justi?ie redeschiderea procedurilor ?i casarea hot?rrilor de judecat? din 1998-1999. La 11 martie 2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a satisf?cut aceast? cerere ?i a casat hot?rrile din 14 septembrie 1998, din 24 mai 1999 ?i din 29 septembrie 1999. Curtea Suprem? de Justi?ie a adoptat o nou? decizie, prin care a declarat nul contractul de fondare a lui V. Instan?a a constatat c? cele dou? companii private nu ?i-au respectat obliga?iunile de transferare a contribu?iilor lor n capitalul social al lui V. n urma acestei hot?rri, la 18 mai 2002, a fost anulat? nregistrarea lui V. de la CS ?i n locul lui V. a fost nregistrat SCV (noul SCV). n statutul SCV se men?iona c? este fondat n baza ntreprinderii Vibropribor (existent? nainte de crearea lui V.).

La 3 aprilie 2002, Departamentul Privatiz?rii a solicitat revizuirea hot?rrii definitive din 25 iunie 2001. La 24 aprilie 2002, Curtea de Apel Economic? a satisf?cut aceast? preten?ie ?i a modificat formularea hot?rrii din dispunerea lichid?rii lui V. n declara?ia c? V. nu a fost fondat n mod legal ?i c? toate bunurile trebuie s? fie rentoarse a?a precum au fost la 3 iulie 1996. Instan?a s-a referit la decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11 martie 2002, prin care a fost anulat contractul de fondare a lui V.

B. Creditul acordat de c?tre reclamant lui V. ?i procedurile de executare

La 8 august 1997, reclamantul a acordat lui V. un credit n valoare de MDL 3,472,965. n 1999, reclamantul a ini?iat procedura de lichidare, care continu? pn? n prezent. La 18 septembrie 2001, Departamentul Privatiz?rii a informat reclamantul despre ini?ierea procedurii de lichidare a lui V. La 2 octombrie 2002, reclamantul a solicitat comisiei de lichidare s? fie inclus n lista creditorilor lui V. Nu este clar dac? aceast? cerere a fost satisf?cut?.

Reclamantul a ini?iat proceduri judiciare mpotriva lui V. La 26 februarie 2002, Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie Chi?in?u a acordat reclamantului MDL 3,383,991 (echivalentul a EUR 294,623 la acea dat?). Hot?rrea nu a fost contestat? ?i a devenit irevocabil? peste 15 zile. La 14 martie 2002, instan?a a eliberat un titlu executoriu.

La 2 aprilie 2002, executorul judec?toresc a pus sechestru pe dou? dintre cl?dirile lui V. n vederea organiz?rii unei licita?ii. Licita?ia nu a avut loc din cauza lipsei poten?ialilor cump?r?tori. Procesul de executare a fost suspendat la 2 iulie 2002 de c?tre Judec?toria sectorului Centru, la cererea lui SCV formulat? cu referire la hot?rrea din 11 martie 2002.

V. a fost radiat din Registrul ntreprinderilor. La 18 iulie 2002, reclamantul a contestat decizia CS din 18 mai 2002, prin care a fost anulat? nregistrarea lui V., pe motiv c? aceasta a fost f?cut? cu nc?lcarea legii, autorit??ile fiind obligate mai nti s?-l lichideze pe V. ?i s? pl?teasc? datoria acestuia c?tre reclamant.

La 23 iulie 2003, reclamantul a solicitat modificarea modului de executare a hot?rrii din 26 februarie 2002, l?snd alegerea acestuia la discre?ia instan?ei. Reclamantul s-a referit la cl?dirile lui V. pe care a fost pus sechestru n 2002, n vederea vnz?rii la licita?ie, ?i la imposibilitatea vnz?rii acestei cl?diri, deoarece V. a fost radiat din Registrul ntreprinderilor. Reclamantul a notat c? nu au fost respectate prevederile legale cu privire la modul de lichidare a unei ntreprinderi.

Cererea reclamantului a fost respins? de c?tre Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie ?i de c?tre Curtea de Apel Economic? la 11 decembrie 2003 ?i, respectiv, la 29 ianuarie 2004. Instan?ele au notat c? reclamantul nu a demonstrat c? SCV era succesorul lui V., deoarece instan?ei nu i-a fost prezentat nici un act care ar confirma c? bunurile, drepturile ?i obliga?iile lui V. au fost transmise lui SCV dup? declararea nul? a acordului de constituire a lui V..

C. n drept

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (dreptul la protec?ia propriet??ii) prin neexecutarea hot?rrii definitive din 26 februarie 2002.

Curtea a notat c? reclamantul avea o hot?rrea judec?toreasc? irevocabil? n folosul s?u, care nu a fost executat?. Neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului se datoreaz? inexisten?ei debitorului ?i a bunurilor acestuia. Totu?i, este evident c? inexisten?a debitorului rezult? din hot?rrea din 24 aprilie 2002, care a declarat nul acordul de constituire a lui V. Curtea a notat c? reclamantul nu a contestat declararea nul? a acordului de constituire a lui V., ci doar modul n care proprietatea acestuia a fost mp?r?it? ulterior. n timp ce dup? prima dispunere a lichid?rii lui V. a fost creat? o comisie de lichidare, care urma s? pl?teasc? datoriile lui V. creditorilor acestuia, se pare c? o asemenea procedur? nu a fost urmat? dup? declararea nul? a acordului de constituire a lui V. Instan?ele de judecat? ?i autorit??ile na?ionale nu s-au referit la soarta de mai departe a bunurilor lui V., cu excep?ia hot?rrii de judecat? din 24 aprilie 2002, n care se indica c? toate bunurile urmau a fi rentoarse conform situa?iei la 3 iulie 1996. Aceast? dispozi?ie poate fi interpretat? doar ca transferul bunurilor lui V. ntreprinderii de stat care exista pn? a fi reorganizat? n V.

Curtea a observat c? V. a ncetat s? existe ?i c? ntreaga sa proprietate a fost transmis? altor persoane, f?r? ca datoriile lui V. s? fie pl?tite. Curtea a considerat c? posibilitatea autorit??ilor de a lichida o companie, indiferent de mijloace, ?i transferul propriet??ii companiei unui ter? n limita bunurilor de care le avea la momentul lichid?rii, f?r? a pl?ti datoriile companiei, contravine pricipiului general al echit??ii. Totu?i, acest lucru s-a ntmplat. Ca rezultat, V. nu mai exist?, nu dispune de nici un bun ?i hot?rrea de judecat? n favoarea reclamantului nu poate fi executat?. Prin urmare, statul este direct responsabil de imposibilitatea de executare a hot?rrii n folosul reclamantului.

Curtea a acordat reclamantului EUR 301,000 cu titlu de daune materiale ?i morale ?i EUR 95 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

*  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).