Publicarea listei persoanelor vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO

06 12 2006

La 6 decembrie 2006, ora 11.00, organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului n incinta Agen?iei de Pres? Infotag (Chi?in?u, str. Coglniceanu 76) a f?cut public? lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO ntre 1 iunie 2005 ?i 1 decembrie 2006. O sintez? de acest gen a fost f?cut? public? pentru prima dat? n Republica Moldova. Aceast? list? actualizat? o pute?i accesa la compartimentul "Cauze moldovene?ti"  (http://old.lhr.md/2/66.html). 

Acest repertoriu reprezint? o sinteza care include denumirea ?i num?rul cererii examinate de CEDO, descrierea succint? a viol?rilor constatate, satisfac?ia echitabil? acordat? reclamantului ?i persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de c?tre Curtea de la Strasbourg.

Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la CEDO ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene ?i, eventual, ar putea s? con?in? unele incorectitudini. Lista este incomplet? ?i urmeaz? a fi completat? de c?tre autorit??ile de stat.

Repertoriul a fost ntocmit pentru a asista autorit??ile n ini?ierea ac?iunilor de regres (de recuperare a sumelor pl?tite de c?tre Guvern) mpotriva persoanelor care sunt vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO.

R?spndirea listei este prilejuit? cu ocazia zilei interna?ionale a drepturilor omului, care va fi omagiat? la 10 decembrie. Organiza?ia Juri?tii pentru drepturile omului va ntocmi asemenea sinteze la sfr?itul fiec?rui an calendaristic.