CtEDO a pronun?at hot?rrea Cogut c. Moldovei

04 12 2007

La 4 decembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Cogut c. Moldovei (cererea nr. 31043/04).

n aceast? cauz?, reclamantul, Vadim COGUT, dup? 27 ani de serviciu militar, a solicitat Ministerului Ap?r?rii (Ministerul) s?-i fie alocat un apartament cu dou? od?i. n urma refuzului Ministerului, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare, solicitnd obligarea Ministerului s?-i acorde un apartament cu dou? od?i. Printr-o hot?rre irevocabil? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 noiembrie 2000, preten?iile reclamantului au fost satisf?cute.

Deoarece Ministerul nu dispunea de apartamente libere, n anul 2001 reclamantul a naintat o ac?iune la Judec?toria sectorului Centru, prin care solicita schimbarea modului de executare a hot?rrii din 23 noiembrie 2000, prin achitarea de c?tre Minister a valorii unui apartament cu dou? od?i. La 18 mai 2001, Judec?toria sectorului Centru a satisf?cut preten?iile reclamantului ?i a obligat Ministerul s? achite reclamantului suma de MDL 83,000 (echivalentul a EUR 7,133 la acea dat?). La 4 iulie 2001, Tribunalul municipiului Chi?in?u a admis recursul Ministerului ?i a casat ncheierea din 18 mai 2001, cu ncetarea procedurii.  Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 5 iunie 2002, emis? n urma procedurii n recurs n anulare, a fost casat? decizia din 4 iulie 2001 ?i men?inut? ncheierea din 18 mai 2001, ultima hot?rre devenind irevocabil?.

La 25 iunie 2002, reclamantul a solicitat Judec?toriei sectorului Centru eliberarea unui titlu executoriu. La 19 iulie 2002, executorul judec?toresc a solicitat Ministerului s? se conformeze ncheierii din 18 mai 2001. La 13 septembrie 2002, Ministerul a r?spuns c? nu dispune de surse financiare pentru a executa aceast? hot?rre.

La 21 ianuarie 2003, executorul judec?toresc a emis o cerere dispozi?ie de plat? privind ncasarea a MDL 83,000 din contul Ministerului. La 18 aprilie ?i 25 iulie 2003, executorul judec?toresc a informat reclamantul c? Ministerul a refuzat s? execute ncheierea din 18 mai 2001 ?i, din acest motiv, au fost ini?iate proceduri administrative mpotriva persoanelor responsabile de neexecutarea acestei hot?rri. Printr-o ncheiere din 26 februarie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a ncetat procesul administrativ pe motiv c?, de?i ncheierea nu a fost executat?, Ministerul nu poate fi responsabil pentru nealocarea de c?tre Guvern a resurselor financiare pentru a acoperi aceste cheltuieli.

ntre 2002 ?i 2003, reclamantul s-a plns mai multor autorit??i de neexecutarea ncheierii din 18 mai 2001, dar f?r? vreun rezultat. La 1 iulie 2004, reclamantul a depus o cerere la CtEDO, prin care se plngea de neexecutarea acestei hot?rri de judecat?.  La 15 martie 2005, reclamantului i-au fost pl?ti?i MDL 83,000. La 4 martie 2006, cererea a fost comunicat? Guvernului.

Reclamantul pretindea n fa?a Cur?ii c? executarea ntrziat? a ncheierii din 18 mai 2001 este contrar? art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

n observa?iile sale asupra admisibilit??ii cauzei, Guvernul a sus?inut c?, n urma achit?rii la 15 martie 2005 a sumei de MDL 83,000, reclamantul ?i-a pierdut statutul de victim?.

Curtea a reiterat c? o decizie sau m?sur? favorabil? reclamantului nu este n principiu suficient? pentru a-l lipsi de statutul s?u de victim?, dect dac? autorit??ile na?ionale au recunoscut, expres sau n substan??, violarea ?i au oferit o redresare pentru violarea Conven?iei. Curtea a considerat c?, n aceast? cauz? este vorba despre neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti pe parcursul unei perioade ndelungate de timp, iar Guvernul nu a recunoscut ?i nici nu a acordat o redresare adecvat? pentru executarea ntrziat? a hot?rrii. n aceste circumstan?e, reclamantul poate s? pretind? n continuare c? este o victim? a pretinselor viol?ri ale Conven?iei.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie prin neexecutarea hot?rrii de judecat? n favoarea reclamantului din 18 mai 2001, timp de 33 de luni ?i 10 zile.

n observa?iile sale cu privire la satisfac?ia echitabil?, Guvernul sus?inea c?, la 21 ianuarie 2003, Ministerul a transferat executorului judec?toresc suma de MDL 83,000 ?i c? reclamantul a venit s?-?i ia banii abia la 15 martie 2005. Guvernul a afirmat c?, deoarece reclamantul a solicitat eliberarea titlului executor doar la 25 iunie 2002, perioada de neexecutare constituia n total doar 7 luni, ?i, prin urmare, nu a existat o violare a art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea nu a fost convins? de argumentul Guvernului precum c? Ministerul a pl?tit banii c?tre executor la 21 ianuarie 2003, iar reclamantul nu a venit s?-i ridice pn? la 15 martie 2005. Curtea a notat c?, cererea dispozi?ie de plat? din 21 ianuarie 2003 a fost emis? de c?tre executorul judec?toresc, precum ?i c?, ulterior, Ministerul nu ?i-a respectat obliga?ia, fapt care este expres indicat n scrisorile executorului judec?toresc din aprilie ?i iulie 2003. Mai mult, chestiunea neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului a fost discutat? n cadrul procedurilor de judecat? na?ionale, iar instan?a de judecat? a constatat n februarie 2004 c? Ministerul nc? nu executase hot?rrea men?ionat?. n final, n observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei, Guvernul a afirmat c? hot?rrea de judecat? n favoarea reclamantului a fost executat? la 15 martie 2005. Prin urmare, Curtea consider? c? perioada de neexecutare trebuie s? fie calculat? din 5 iunie 2002, cnd ncheierea din 18 mai 2001 a devenit irevocabil?, pn? la 15 martie 2005, cnd reclamantul a primit MDL 83,000, ceea ce constituie 33 de luni ?i 10 zile.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CtEDO de c?tre Valeriu PELIN, avocat din Chi?in?u

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune materiale ?i EUR 800 cu titlu de daune morale. 

*  *  *

Hot?rrea CtEDO n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).