CtEDO a pronun?at hot?rrea Bulava c. Moldovei

09 01 2008

La 8 ianuarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Bulava c. Moldovei (cererea nr. 27883/04).

n aceast? cauz?, reclaman?ii, so?ii Elena BULAVA ?i Nicolae BULAVA, erau angaja?i ntr-o ntreprindere de stat (ntreprinderea). ntre anii 2000 ?i 2004, ntreprinderea s-a aflat de cteva ori n ?omaj tehnic ?i reclaman?ilor nu le-a fost pl?tit salariul lor. Ei au ini?iat cteva proceduri judiciare mpotriva ntreprinderii, solicitnd achitarea salariilor.

Prin cteva hot?rri judec?tore?ti, Judec?toria Soroca a obligat ntreprinderea s? le achite reclaman?ilor urm?toarele sume:

  • n privin?a dnei Elena Bulava

Data adopt?rii hot?rrii de judecat?

Suma acordat? dnei Elena Bulava n urma adopt?rii hot?rrii de judecat?

26 martie 2003 MDL 1,820 (aproximativ EUR 118.86 la acel moment)
29 septembrie 2003
22 martie 2004 MDL 8,981 (aproximativ EUR 576.75 la acel moment) – ceea ce reprezenta penalitatea pentru neexecutarea hot?rrilor din 26 martie ?i 29 septembrie 2003, n valoare de 5% din suma de MDL 1,820 pentru fiecare zi de neplat? ?i MDL 1,820 cu titlu de prejudiciu moral
29 martie 2004 MDL 2,452 (aproximativ EUR 161.5 la acel moment)
15 iulie 2004 MDL 5,460 (aproximativ EUR 369.2 la acel moment)
13 septembrie 2004 MDL 13,286 (aproximativ EUR 897.38 la acel moment)
  • n privin?a dlui Nicolai Bulava

Data adopt?rii hot?rrii de judecat?

Suma acordat? dlui Nicolai Bulava n urma adopt?rii hot?rrii de judecat?

10 iulie 2003 MDL 10,938.50 (aproximativ EUR 682.25 la acel moment)
26 aprilie 2004 MDL 4,360 (aproximativ EUR 306.83 la acel moment)
13 septembrie 2004 MDL 13,375 (aproximativ EUR 903.39 la acel moment)

La 12 mai 2005, reclaman?ii au informat Curtea c? toate hot?rrile de judecat? n favoarea lor au fost executate la 29 aprilie 2005.

Reclaman?ii pretindeau n fa?a Cur?ii c? executarea ntrziat? a hot?rrilor de judecat? n favoarea lor este contrar? art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

n observa?iile sale asupra admisibilit??ii ?i fondului cauzei, Guvernul a afirmat c?, n urma execut?rii hot?rrilor de judecat? n favoarea reclaman?ilor la 29 aprilie 2005, ei ?i-au pierdut statutul de victim?. Curtea a reiterat c? adoptarea unei decizii sau ntreprinderea unor m?suri care sunt favorabile unui reclamant nu sunt, n principiu, suficiente pentru a lipsi un individ de statutul s?u de victim?, cu excep?ia cazului cnd autorit??ile au recunoscut, n mod expres sau n substan??, violarea Conven?iei ?i au redresat situa?ia reclamantului. n aceast? cauz?, Curtea a considerat c?, chiar dac? Guvernul a executat hot?rrile de judecat? n favoarea reclaman?ilor, el nu a recunoscut violarea ?i nici nu a acordat o redresare adecvat? pentru ntrzierea n executare a hot?rrilor. n aceste circumstan?e, reclaman?ii pot s? pretind? n continuare c? sunt victime ale viol?rii Conven?iei n privin?a duratei de neexecutare a hot?rrilor judec?tore?ti definitive n favoarea lor.

n observa?iile sale asupra admisibilit??ii ?i fondului cauzei, Guvernul a invocat obiec?ia c? nu au fost epuizate c?ile de recurs interne. Guvernul a declarat c? reclaman?ii nu au depus recurs mpotriva actelor executorului judec?toresc n conformitate cu art. 20 al Constitu?iei ?i art. 619 al Codului civil.

Curtea a notat c? ea deja a respins obiec?ii similare invocate de c?tre Guvernul prt n virtutea art. 426 al vechiului Cod de procedur? civil?, deoarece chiar dac? presupunem c? reclamantul ar fi depus recurs mpotriva actelor executorului judec?toresc ?i ar fi ob?inut o hot?rre care s? confirme c? neexecutarea a fost ilegal? conform dreptului na?ional, o astfel de ac?iune nu ar fi ob?inut nimic nou, singura consecin?? fiind eliberarea unui alt titlu executoriu care ar permite executorului judec?toresc s? continue executarea hot?rrii (a se vedea hot?rrea Popov v. Moldova (nr. 1), 18 ianuarie 2005, 32). Curtea nu vede nici un motiv pentru a ajunge la o alt? concluzie n aceast? cauz?.

Din acelea?i motive, Curtea consider? c? art. 20 al Constitu?iei consacr? un drept general de acces la justi?ie, ?i nu ofer? reclaman?ilor un recurs efectiv. Curtea s-a referit la astfel de obiec?ii n cauza Lup?cescu ?i al?ii v. Moldova (hot?rre din 21 martie 2006, 17) ?i nu consider? c? ar putea ajunge la o alt? concluzie n aceast? cauz?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie.

Curtea a notat c? hot?rrile de judecat? n favoarea dnei Bulava au fost adoptate la 26 martie ?i 29 septembrie 2003, 22 martie 2004, 29 martie 2004, 15 iulie 2004 ?i 13 septembrie 2004. Lund n considera?ie faptul c? aceste hot?rri au fost executate la 29 aprilie 2005, perioadele de neexecutare au fost de 25 de luni ?i 3 zile, 19 luni, 13 luni ?i 7 zile, 13 luni, 9 luni ?i 14 zile ?i, respectiv, 7 luni ?i 16 zile.

Curtea a notat c? hot?rrile de judecat? n favoarea dlui Bulava au fost adoptate la 10 iulie 2003, 26 aprilie 2004 ?i 13 septembrie 2004. Prin urmare, perioadele de neexecutare au fost de 21 de luni ?i 19 zile, 12 luni ?i 3 zile ?i, respectiv, de 7 luni ?i 16 zile.  

Curtea a constatat viol?ri ale art. 6 1 al Conven?iei ?i art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie n numeroase cauze privind termenele de executare a hot?rrilor judec?tore?ti definitive (a se vedea, printre altele, Prodan v. Moldova ?i Lupacescu ?i al?ii v. Moldova).

Prin urmare, din motivele men?ionate n aceste cauze, Curtea a constatat c? neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti definitive n favoarea reclaman?ilor ntr-un termen rezonabil constituie o violare a art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie.

Curtea a acordat dnei Elena BULAVA EUR 440 cu titlu de daune materiale ?i EUR 1,000 cu titlu de daune morale, iar dlui Nicolai BULAVA - EUR 457 cu titlu de daune materiale ?i EUR 800 cu titlu de daune morale. 

 *  *  *

 Hot?rrea CtEDO n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).