Raportul de activitate al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pe anul 2007

31 01 2008

La 23 ianuarie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public raportul s?u de activitate pe anul 2007.

Conform acestui raport, n 2007, mpotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile ?i 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. n 2007, CtEDO a pronun?at 60 hot?rri contra Moldovei.

Schema de mai jos con?ine date statistice cu privire la activitatea Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n anul 2007 comparativ cu anul 2006 (varianta word a acestei scheme este disponibil? aici).

 

2006

2007

varia?ie

01.11.1998  – 2007

Cereri depuse la CtEDO ?i alocate unui organ decizional

39,373

41,700

+ 5.91 %

 

Cereri aflate pe rol la CtEDO (n general)

89,900

103,850

+ 15.51 %

 

Hot?rri adoptate de CtEDO (n general)

1,560

1,503

- 3.65 %

8,299

(ntre 1955 ?i 2007, au fost adoptate 9,031 de hot?rri)

Cereri la CtEDO depuse mpotriva Moldovei

621

987

+ 58.93 %

3,785

Cereri la CtEDO depuse mpotriva Moldovei, care au fost alocate unui organ decizional

519

887

+ 70.9 %

2,969

Cereri moldovene?ti aflate pe rol la CtEDO

1445

1830

   + 26.64 %  

 

Cereri comunicate Guvernului

99

73

- 26.26 %

349

Cereri declarate admisibile

36

63

+ 75 %

155

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol (inclusiv acordurile amiabile)

248

201

- 18.95 %

1043

Hot?rri pronun?ate

20

60

+ 300 %

105

(inclusiv 3 cu privire la satisfac?ia echitabil?)

Acorduri amiabile

2

20

+ 1000 %

23

 

Urm?toarea schem? prezint? analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2007 (varianta word a acestei scheme este disponibil? aici).

nr. de viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

principalele cauze

Articolul 3 al Conven?iei

(interzicerea torturii)

15

Maltratarea reclaman?ilor

3

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Hr?nirea for?at? a reclamantului

1

Ciorap c. Moldovei
Condi?ii inadecvate de deten?ie

5

Istratii ?.a. c Moldovei, Modrc? c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei, Ţurcan c. Moldovei

Neacordarea asisten?ei medicale strict necesare de?inu?ilor

2

Istratii ?.a. c. Moldovei, Paladi c. Moldovei
Anchetarea inadecvat?

4

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei,

Articolul 5 al Conven?iei

(dreptul la libertate ?i siguran??)

27

5.1 De?inerea neregulamentar? a reclamantului ntr-o institu?ie psihiatric?

1

David c. Moldovei
5.1 Re?inerea ilegal? a reclamantului pe motiv c? el nu s-a supus ordinelor legale ale poli?i?tilor

1

Gu?u c. Moldovei
5.1 Arestarea reclamantului f?r? a exista motive verosimile de a-l b?nui c? a s?vr?it o crim?

2

Mu?uc c. Moldovei, Stepuleac c. Moldovei
5.1 De?inerea n arest a reclamantului f?r? un mandat de arest valabil

7

Modrc? c. Moldovei, Paladi c. Moldovei, Gorea c. Moldovei, Stici c. Moldovei, Ursu c. Moldovei
5.3 Motivarea insuficient? a mandatului de arest

10

Istratii ?.a. c. Moldovei, Modrc? c. Moldovei, Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei, Mu?uc c. Moldovei
5.4 Neacordarea accesului avocatului reclamantului la probele care justificau necesitatea arest?rii/neaudierea, f?r? a prezenta motive, a unui martor al ap?r?rii chemat pentru a combate necesitatea arest?rii

3

Ţurcan ?i Ţurcan c. Moldovei, Mu?uc c. Moldovei
5.4 Neasigurarea ntrevederilor confiden?iale dintre reclamant ?i avocatul s?u la nivel na?ional

3

Castrave? c. Moldovei, Istratii ?.a. c. Moldovei, Modrc? c. Moldovei,

Articolul 6 al Conven?iei

(dreptul la un proces echitabil)

34

Necitarea reclamantului n judecat?

1

Gu?u c. Moldovei
Examinarea cauzei reclamantului de un judec?tor n privin?a c?ruia existau suficiente motive de a crede c? putea fi par?ial

1

Tocono ?i Profesorii Prometei?ti c. Moldovei
Neexaminarea scutirii reclamantului de plata taxei de stat n recurs

2

Ciorap c. Moldovei, Clionov c. Moldovei
Condamnarea reclamantului n recurs contrar procedurii na?ionale

1

Popovici c. Moldovei
nc?lcarea prezum?iei nevinov??iei

1

Popovici c. Moldovei
Casarea neregulamentar? a hot?rrilor judec?tore?ti

5

Moldovahidroma? c. Moldovei, Bujni?? c. Moldovei
Neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

21

Ungureanu c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei
Durata procedurilor

2

Gu?ovschi c. Moldovei, Mazepa c. Moldovei

Articolul 8 al Conven?iei

(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

3

Intrarea ilegal? a poli?i?tilor n ograda casei reclamantului

1

Gu?u c. Moldovei
Interdic?ia pentru reclamantul de?inut de a avea ntrevederi cu familia sa

1

Ciorap c. Moldovei
Cenzurarea coresponden?ei de?inu?ilor

1

Ciorap c. Moldovei

Articolul 9 al Conven?iei

(libertatea de gndire, con?tiin?? ?i religie)

1

Nenregistrarea unui cult religios Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova c. Moldovei

Articolul 10 al Conven?iei

(libertatea de exprimare)

7

Examinarea incorect? a cauzelor privind ap?rarea onoarei ?i demnit??ii

6

Flux nr. 2 c. Moldovei, Flux c. Moldovei,

Timpul Info-Magazin ?i Anghel c. Moldovei
Sistarea activit??ii unui ziar n temeiul art. 7 al Legii presei

1

Kommersant Moldovy c. Moldovei

Articolul 13 al Conven?iei

(dreptul la un recurs efectiv)

12

Lipsa dreptului la nivel na?ional de a cere compensa?ii pentru violarea Conven?iei si/sau de a se opune nc?lc?rii drepturilor sale garantate de Conven?ie

Gu?u c. Moldovei, Botnari c. Moldovei,

Bi?a ?.a. c. Moldovei, Lipatnicov ?i Dudic c. Moldovei, Dolneanu c. Moldovei, Popovici c. Moldovei

Articolul 18 al Conven?iei

(limitarea dreptului pentru un scop neadmis de Conven?ie)

1

Punerea sub urm?rire penal? a reclamantului pentru c? a refuzat s? dea declara?ii convenabile anchetei cu privire la un ter?. Cebotari c. Moldovei

Articolul 34 al Conven?iei

(dreptul de a sesiza Curtea)

3

Neasigurarea ntrevederilor confiden?iale dintre reclamant ?i avocatul s?u la Curte

1

Cebotari c. Moldovei
Neexecutarea adecvat? a m?surilor interimare indicate de Curte

1

Paladi c. Moldovei
Amenin?area reprezentantului reclamantului cu urm?rire penal? n urma sesiz?rii Cur?ii

1

Colibaba c. Moldovei

Articolul 1 al Protocolului adi?ional la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

28

Neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

21

Grivneac c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei
Casarea neregulamentar? a hot?rrilor judec?tore?ti

4

Ovciarov c. Moldovei
Lipsirea de o preten?ie legitim?

2

Dolneanu c. Moldovei, Cazacu c. Moldovei
mpiedicarea ilegal? a reclamantului de a-?i folosi licen?ele pentru ntre?inerea unui bar ?i magazin duty-free

1

Bimer S.A. c. Moldovei

 

Raportul de activitate al CtEDO pe anul 2007, n limba englez?, poate fi accesat aici.

Raportul de activitate al CtEDO pe anul 2007, n limba francez?, poate fi accesat aici.