CtEDO a pronun?at hot?rrile Ro?ca, Sec?reanu ?.a. c. Moldovei ?i Vacarencu c. Moldovei

27 03 2008

La 27 martie 2008, Curtea European? a pronun?at hot?rrile Ro?ca, Sec?reanu ?.a. c. Moldovei (cererile nr. 25230/02, 25203/02, 27642/02, 25234/02 ?i 25235/02) ?i Vacarencu c. Moldovei (cererea nr. 10543/02).

***

n cauza Ro?ca, Sec?reanu ?.a. c. Moldovei, reclaman?ii, Iurie RO?CA, ?tefan SECĂREANU, Petru BUBURUZ, Anatol RO?COVAN ?i Anatol EREMIA, sunt membri ?i/sau simpatizan?i ai Partidului Popular Cre?tin Democrat (PPCD), partid de opozi?ie la momentul evenimentelor care au avut loc la sfr?itul anului 2001, cnd Guvernul ?i-a exprimat inten?ia de a introduce n ?coli studierea obligatorie a limbii ruse.

La 26 decembrie 2001, frac?iunea parlamentar? a PPCD a informat Consiliul municipal Chi?in?u despre inten?ia sa de a organiza o ntlnire cu aleg?torii s?i la 9 ianuarie 2002, n Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale, n fa?a cl?dirii Guvernului. El a declarat c? ntlnirea cu aleg?torii va viza introducerea studierii obligatorii a limbii ruse n ?coli ?i s-a bazat pe articolul 22 al Legii despre statutul deputatului n Parlament, care, potrivit PPCD, nu cere membrilor Parlamentului s? ob?in? autoriza?ie prealabil? pentru ntlnirile cu aleg?torii lor.

Printr-o decizie din 3 ianuarie 2002, Consiliul municipal a calificat adunarea care urma s? aib? loc la 9 ianuarie 2002 drept o demonstra?ie conform Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor ?i a autorizat grupul parlamentar al PPCD s? o desf??oare n scuarul Operei Na?ionale. El nu a motivat n niciun fel schimbarea locului desf??ur?rii adun?rii. Mai trziu, la 23 ianuarie 2002, Consiliul municipal a adresat o scrisoare Ministerului Justi?iei, informndu-l c? exista o discrepan?? ntre prevederile Legii despre statutul deputatului n Parlament ?i cele ale Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor ?i c? Consiliul nu ?tia pe care dintre ele s-o aplice. El a declarat inter alia c? numero?i avoca?i cu renume sus?ineau ideea c? deputa?ii PPCD aveau dreptul s? organizeze ntlniri cu aleg?torii lor n Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale conform prevederilor articolelor 22 ?i 23 ale Legii despre statutul deputatului n Parlament, f?r? a ob?ine autoriza?ie prealabil?. Consiliul municipal a cerut Ministerului Justi?iei s? solicite Parlamentului o interpretare oficial? a legisla?iei n cauz?. La 26 ianuarie 2002, Consiliul municipal a emis o decizie prin care a suspendat decizia sa din 3 ianuarie 2002 pn? la interpretarea oficial? care urma a fi dat? de Parlament.

ntre timp, la 9 ianuarie 2002, grupul parlamentar al PPCD a desf??urat o adunare n Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale, n fa?a sediului Guvernului. El, de asemenea, a desf??urat adun?ri la 11, 13, 15, 16 ?i 17 ianuarie 2002. PPCD a informat Consiliul municipal din timp despre fiecare adunare, totu?i, el nu a cerut autoriza?ie n conformitate cu Legea cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor.  

La 14 ianuarie 2002, Ministerul Justi?iei a emis o avertizare oficial? PPCD, afirmnd inter alia c? PPCD a nc?lcat prevederile articolului 6 al Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor prin organizarea demonstra?iilor n Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale la 9, 10, 11 ?i 13 ianuarie 2002, n pofida autoriza?iei emise de Consiliul municipal, care a permis doar organizarea demonstra?iei din 9 ianuarie 2002 n scuarul Operei Na?ionale. Ministerul Justi?iei a cerut ncetarea imediat? a ac?iunilor, pe care le considera ilegale ?i neconstitu?ionale ?i care, dup? cum pretindea el, nu erau ntlniri cu aleg?torii n sensul Legii despre statutul deputatului n Parlament, ci demonstra?ii care c?deau sub inciden?a Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor. El i-a cerut PPCD o explica?ie scris? n termen de trei zile ?i l-a avertizat c? dac? nu se va conforma avertiz?rii, ministerul va suspenda activitatea partidului n conformitate cu articolul 29 al Legii privind partidele ?i alte organiza?ii social-politice.

La 17 ianuarie 2002, pre?edintele PPCD a scris Ministerului Justi?iei o scrisoare n care a declarat c? adun?rile nu au fost organizate de c?tre PPCD, ci de membrii grupului s?u parlamentar ?i c?, prin urmare, deputa?ii n cauz? erau responsabili, nu partidul. In fine el a afirmat c? suspendarea activit??ii partidului, cu care a fost amenin?at, ar constitui o m?sur? politic? luat? de Partidul Comunist n scopul reprim?rii opozi?iei.

La 18 ianuarie 2002, Ministerul Justi?iei a emis o decizie prin care a dispus suspendarea activit??ii PPCD timp de o lun?. M?sura a fost impus? pentru organizarea de c?tre PPCD a demonstra?iilor neautorizate la 9, 10, 11, 13, 15, 16 ?i 17 ianuarie 2002. La 24 ianuarie 2002, PPCD a contestat decizia Ministerului Justi?iei.

La 8 februarie 2002, Ministerul Justi?iei a emis o decizie prin care a revocat suspendarea activit??ii PPCD. El a subliniat c? PPCD a nc?lcat toate legile men?ionate n decizia din 18 ianuarie 2002 ?i c? suspendarea a fost necesar? ?i justificat?. Totu?i, datorit? solicit?rii f?cute de Secretarul General al Consiliului Europei, n temeiul articolului 52 al Conven?iei ?i avnd n vedere apropiatele alegeri locale, PPCD a fost autorizat s?-?i renceap? activitatea. Decizia din 8 februarie 2002 nu a anulat decizia din 18 ianuarie 2002.

La 7 martie 2002, Curtea de Apel i-a dat c?tig de cauz? Ministerului Justi?iei ?i a hot?rt c? decizia din 18 ianuarie 2002 a fost legal?. Ea a respins argumentul PPCD c? partidul nu putea fi responsabil pentru ac?iunile membrilor s?i, ?i anume ale grupului s?u parlamentar. Ea a constatat c? adun?rile organizate de PPCD erau de fapt demonstra?ii, ntlniri ?i mar?uri, care c?deau sub inciden?a prevederilor Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor, ?i nu ntlniri cu aleg?torii. Chiar dac? s-ar presupune c? adun?rile au fost planificate ca ntlniri cu aleg?torii, acestea au fost transformate treptat n demonstra?ii ?i, prin urmare, PPCD avea nevoie de autoriza?ie pentru a le organiza. De asemenea, ea a statuat c?, n urma demonstra?iilor, compania de transport public a suferit pierderi n m?rime de MDL 12,133 (echivalentul a EUR 1,050 la acea dat?).

PPCD a depus recurs mpotriva acestei decizii la Curtea Suprem? de Justi?ie, bazndu-se inter alia pe articolele 10 ?i 11 ale Conven?iei. La 17 mai 2002, un colegiu al Cur?ii Supreme de Justi?ie a pronun?at decizia sa prin care a respins recursul depus de PPCD. El a reprodus argumentele Cur?ii de Apel ?i a constatat inter alia c?, deoarece demonstra?iile organizate de PPCD erau ilegale, sanc?iunea care i-a fost aplicat? nu a fost dispropor?ional?. El a stabilit, de asemenea, c? n orice caz, decizia Ministerului Justi?iei nu a avut un efect negativ asupra PPCD, deoarece ea nu a fost executat?, conturile PPCD nu au fost sechestrate, iar partidul a putut s?-?i continue activitatea n mod nestingherit.

Ministerul Justi?iei nu a r?spuns la cererea Prim?riei din 23 ianuarie 2002 pentru interpretarea legii ?i nici nu a adresat Parlamentului vreo solicitare. Totu?i, la 21 februarie 2002, Guvernul a depus o cerere la Curtea Suprem? de Justi?ie, solicitnd acesteia inter alia s? declare ilegale demonstra?iile organizate de PPCD ?i s? dispun? ncetarea lor. La 25 februarie 2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a hot?rt n favoarea Guvernului ?i a declarat adun?rile ilegale. Reclaman?ii au depus recurs. La 15 martie 2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul, iar hot?rrea din 25 februarie 2002 a devenit irevocabil?.

La o dat? nespecificat?, poli?ia a ntocmit dosare administrative n leg?tur? cu participarea reclaman?ilor la demonstra?ii neautorizate. Dosarele au fost transmise la Judec?toria Buiucani. Prin deciziile sale din 21 februarie 2002, 21 februarie 2002, 24 ianuarie 2002, 29 ianuarie 2002 ?i, respectiv, 24 ianuarie 2002, Judec?toria Buiucani a constatat vinov??ia reclaman?ilor de comiterea contraven?iei administrative prev?zut? de art. 174/1 Cod cu privire la contraven?iile administrative ?i i-a obligat pe reclaman?i s? achite amenzi n sum? de MDL 450 (EUR 40), MDL 450 (EUR 40), MDL 90 (EUR 8), MDL 90 (EUR 8) ?i, respectiv, MDL 90 (EUR 8). Recursurile reclaman?ilor au fost respinse de Tribunalul Chi?in?u, care nu a motivat decizia sa.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins c? obligarea lor de a pl?ti amenzi administrative a constituit o nc?lcare a dreptului lor garantat de art. 10 CEDO (libertatea de exprimare) ?i de art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire ?i de asociere).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO. Curtea a notat c? reclaman?ii au fost amenda?i pentru participarea la ntrunirile neautorizate organizate de PPCD. Curtea a reiterat c? n cauza PPCD c. Moldovei, partidul reclamant a fost sanc?ionat pentru organizarea acestor ntruniri. n acest mod, acuza?iile aduse mpotriva reclaman?ilor care au participat la acele ntruniri nu pot fi disociate de acuza?iile mpotriva PPCD n acea cauz?. Curtea a reiterat constat?rile sale din hot?rrea PPCD c. Moldovei, ?i anume:

«71. Curtea noteaz? c?, la momentul evenimentelor, PPCD era un partid parlamentar de opozi?ie minoritar, care de?inea aproximativ zece procente din locurile din Parlament, n timp ce Partidul Comunist majoritar avea aproximativ ?aptezeci de procente din locuri. Suspendarea activit??ii i-a fost impus? reclamantului ca rezultat al adun?rilor pe care el le-a organizat pentru a-?i exprima dezacordul ?i pentru a protesta mpotriva planurilor Guvernului de a face obligatorie studierea limbii ruse n ?coli. La acel moment, acesta constituia subiectul unor dezbateri aprinse n societatea moldoveneasc?. Ţinnd cont de interesul public pentru libera exprimare n aceste circumstan?e ?i faptul c? reclamantul era un partid politic parlamentar de opozi?ie, Curtea consider? c? marja de apreciere a statului a fost, prin urmare, limitat? ?i c? numai motive foarte conving?toare ar fi putut justifica ingerin?a n dreptul PPCD la libertatea de exprimare ?i de ntrunire (a se vedea paragraful 68 de mai sus). 

72. Ministerul Justi?iei ?i, ulterior, instan?ele judec?tore?ti na?ionale, atunci cnd au justificat suspendarea activit??ii PPCD, s-au bazat pe trei motive principale: c? PPCD nu a ob?inut autoriza?ie pentru adun?rile sale n conformitate cu Legea cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor, c? la adun?ri au fost prezen?i copii ?i c? unele declara?ii f?cute la adun?ri au constituit incit?ri la violen?? public?.

73. n ceea ce prive?te primul motiv, Curtea noteaz? c? a existat o disput? cu privire la aplicabilitatea prevederilor Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor fa?? de adun?rile PPCD. Consiliul municipal, care era unica autoritate mputernicit? s? elibereze autoriza?ii n conformitate cu acea lege, a considerat legisla?ia ca fiind neclar? ?i a refuzat s-o aplice fa?? de PPCD, pn? cnd Parlamentul nu va da interpretarea sa oficial? (a se vedea paragraful 13 de mai sus). Astfel, ar p?rea dubios faptul dac? nerespectarea legisla?iei n acele circumstan?e ar fi justificat o asemenea m?sur? sever? precum este suspendarea. Totu?i, chiar admi??nd faptul c? legisla?ia era clar?, Curtea nu este convins? c? nerespectarea acelei legisla?ii, care, de altfel, se pedepsea cu amend? administrativ? n m?rime de MDL 180 - 450 (EUR 16 - 40) (a se vedea paragraful 41 de mai sus), ar putea fi considerat? un motiv relevant ?i suficient pentru a impune suspendarea activit??ii unui partid de opozi?ie.

74. n ceea ce prive?te prezen?a copiilor, Curtea noteaz? c? nu a fost stabilit de c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale c? ei se aflau acolo din cauza ac?iunilor sau a politicii ntreprinse de reclamant. Deoarece adun?rile se desf??urau ntr-un loc public, oricine, inclusiv copiii, puteau s? participe la ele. Mai mult, n opinia Cur?ii, acest lucru constituia mai degrab? o chestiune de alegere personal? a p?rin?ilor de a decide dac? s? permit? copiilor lor s? participe la acele adun?ri ?i ar p?rea contrar libert??ii de ntrunire a p?rin?ilor ?i a copiilor de a-i mpiedica s? participe la astfel de evenimente, care, trebuie de reamintit acest fapt, erau desf??urate pentru a protesta mpotriva politicii Guvernului n domeniul educa?iei. Prin urmare, Curtea nu este convins? c? acest motiv a fost relevant ?i suficient.  

75. Referitor la cel de-al treilea motiv pentru aplicarea suspend?rii activit??ii, Curtea nu este convins? c? interpretarea unui cntec studen?esc destul de moderat putea fi, n mod rezonabil, interpretat? ca o instigare la violen?? public?. Nici Ministerul Justi?iei ?i nici instan?ele judec?tore?ti na?ionale n-au ncercat s? explice n ce mod versurile contestate ale refrenului cntecului au constituit o instigare la violen??. Prin urmare, acest motiv, de asemenea, nu poate fi considerat relevant ?i suficient.    

76. Curtea reitereaz? c? doar nc?lc?rile foarte grave, precum cele care pun n pericol pluralismul politic sau principiile democratice fundamentale ar putea justifica suspendarea activit??ilor unui partid politic. Deoarece adun?rile PPCD au fost totalmente pa?nice, nu au existat instig?ri la r?sturnarea violent? a Guvernului sau orice alte ac?iuni care ar submina principiile pluralismului ?i ale democra?iei, nu poate fi n mod rezonabil sus?inut faptul c? m?sura aplicat? a fost propor?ional? cu scopul urm?rit ?i c? a reprezentat o necesitate social? imperioas?.»

n lumina constat?rilor sale referitor la violarea art. 11 CEDO, Curtea nu consider? necesar examinarea separat? a art. 10 CEDO.

Curtea a acordat reclaman?ilor urm?toarele sume: cu titlu de prejudiciu materialEUR 28 dlui Ro?ca, EUR 28 dlui Sec?reanu, EUR 6 dlui Buburuz, EUR 6 dlui Ro?covan ?i EUR 6 dlui Eremia; cu titlu de prejudiciu moralcte EUR 2,000 dlui Buburuz, dlui Ro?covan ?i dlui Eremia ?i o sum? total? de EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i n fa?a Cur?ii de c?tre dl Vitalie NAGACEVSCHI, dl Vladislav GRIBINCEA ?i dl Victor CONSTANTINOV, pre?edinte ?i, respectiv, membri ai organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului

***

n cauza Vacarencu c. Moldovei, reclamantul, Tudor VACARENCU, n anii ’70 a primit de la autorit??ile locale o cas? care a fost confiscat? de autorit??ile sovietice de la o ter?? persoan?.

n 1993, fostul proprietar a pretins retrocedarea imobilului na?ionalizat ?i, potrivit Legii nr. 1225-XII, consiliul local a recunoscut dreptul s?u de proprietate asupra imobilului. Reclamantul a fost evacuat din cas?, ns? consiliul local i-a promis o locuin?? alternativ?, promisiune care nu a fost realizat?. n martie 2000, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare mpotriva consiliului local, solicitnd compensa?ii n locul locuin?ei promise. Printr-o hot?rre de judecat? definitiv? din 5 iunie 2001, consiliul local a fost obligat s?-i pl?teasc? reclamantului MDL 52,797.00 (aproximativ EUR 5,000 la acea dat?). Aceast? hot?rre de judecat? nu a fost executat?.

n mai 2001, hot?rrea din 5 iunie 2001 a fost casat? n urma procedurii de revizuire ?i procedurile judiciare au fost redeschise. Acestea s-au finalizat cu adoptarea unei hot?rri de judecat? definitive din 13 iulie 2004, conform c?reia consiliul local era obligat de a asigura reclamantul cu locuin??. Aceast? hot?rre nu a fost executat? pn? n prezent. Din documentele prezentate de c?tre p?r?i, se pare c? reclamantul dispune de o locuin?? ntr-o localitate vecin?, unde el locuia mpreun? cu familia.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), a art. 3 (interzicerea torturii) ?i a art. 8 (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale) n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti din 5 iunie 2001 ?i 13 iulie 2004, precum ?i violarea art. 6 1 CEDO n urma cas?rii abuzive a hot?rrii judec?tore?ti din 5 iunie 2001 (printr-o scrisoare din 10 mai 2004).

n ceea ce prive?te preten?ia referitor la neexecutarea hot?rrii de judecat? din 5 iunie 2001, Curtea a notat c? aceast? hot?rre a fost casat? n mai 2002 n urma procedurilor de revizuire. Lund n considerare jurispruden?a sa cu privire la acest subiect (a se vedea Timofeyev c. Rusiei, nr. 58263/00,  37, 23 octombrie 2003) ?i faptul c? durata de neexecutare a fost doar circa zece luni, Curtea nu poate constata c? aceast? durat? a fost excesiv de lung?. Mai mult ca att, reclamantul nu a prezentat nici o prob? care ar fi indicat c? hot?rrea urma a fi executat? n regim de urgen??. Prin urmare, potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO, Curtea a respins aceast? preten?ie ca v?dit nefondat? (a se vedea decizia Osoian c. Moldovei, nr. 31413/03, 28 februarie 2006).

Curtea a mai declarat inadmisibil? preten?ia formulat? n temeiul art. 6 1 CEDO referitor la casarea abuziv? a hot?rrii judec?tore?ti din 5 iunie 2001, deoarece ea a fost depus? la Curte cu omiterea termenului de 6 luni.

Curtea a mai declarat inadmisibil?, ca v?dit nefondat?, preten?ia cu privire la violarea art. 3 ?i a art. 5 CEDO, deoarece din materialele de care dispune nu rezult? nici o aparen?? de violare a drepturilor garantate de aceste articole.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO  ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din motivul neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 13 iulie 2004.

Curtea a acordat reclamantului EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu material ?i moral ?i EUR 875 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre Elena BOTNARI, avocat din Chi?in?u.