Moldova a fost condamnat? la CtEDO n cauzele Megadat.com SRL ?i Gr?dinar c. Moldovei

09 04 2008

La 8 aprilie 2008, Curtea European? a pronun?at hot?rrile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04) ?i Gr?dinar c. Moldovei (cererea nr. 7170/02).

***

n cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, reclamantul, o companie din Moldova, la momentul evenimentelor era cel mai mare internet provider din Moldova. Compania reclamant? activa n baza a dou? licen?e eliberate de Agen?ia Na?ional? pentru Reglement?ri n Telecomunica?ii ?i Informatic? (ANRTI), care erau valabile pn? la 18 aprilie 2007 ?i, respectiv, 16 mai 2007, iar adresa str. Armeneasc? nr. 55 era indicat? n ele n calitate de adres? oficial? a companiei.

La 11 noiembrie 2002, sediul central al companiei ?i-a schimbat adresa de pe strada Armeneasc? pe bulevardul ?tefan cel Mare. Schimbarea adresei a fost notificat? Camerei nregistr?rii de Stat ?i Inspectoratului Fiscal, dar nu ?i ANRTI. Totodat?, la 20 mai 2003, compania reclamant? a cerut ANRTI eliberarea celei de-a treia licen?e, indicnd n cerere noua adres? a sediului central. ANRTI a eliberat licen?a, men?ionnd adresa veche.

La 17 septembrie 2003, ANRTI a constatat c? 91 de companii din domeniul comunica?iilor, inclusiv compania reclamant?, nu au achitat pl??ile de reglementare sau nu au prezentat informa?ia despre schimbarea adresei n termenul stabilit. ANRTI a anun?at aceste companii c? ele urmau s? elimine aceste iregularit??i n termen de 10 zile, n caz contrar r?scnd ca licen?ele lor s? fie suspendate. Companiei reclamante i-a fost expediat? aceast? notificare la 24 septembrie 2003. Potrivit ANRTI, doar 32 de companii, inclusiv compania reclamant?, s-au conformat cerin?ei ANRTI. Astfel, la 29 ?i 30 septembrie 2003, compania reclamant? a depus la ANRTI documentele care indicau noile adrese, a solicitat modificarea licen?elor n modul corespunz?tor ?i a achitat pl??ile de reglementare.

Joi, 3 octombrie 2003, ANRTI a informat compania reclamant? c? are cteva ntreb?ri privind documentele prezentate, ?i anume contractul de nchiriere a noului sediu central ?i denumirea companiei. Luni, 6 octombrie 2003, ANRTI a adoptat o decizie prin care licen?ele companiei reclamante au fost declarate nevalabile n temeiul art. 15 al Legii privind licen?ierea unor genuri de activitate ?i al art. 3.5.7 al Regulamentului ANRTI privind eliberarea licen?elor n domeniul telecomunica?iilor ?i informaticii, potrivit c?rora licen?ele care nu au fost modificate n termen de 10 zile urmeaz? a fi retrase. La aceea?i dat?, ANRTI a anun?at Procuratura General?, Inspectoratul Fiscal de Stat, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ?i a Corup?iei (CCCEC) ?i Ministerul de Interne despre faptul c?, n noiembrie 2002, compania reclamant? ?i-a schimbat adresa, dar nu a anun?at ANRTI pentru a introduce modific?rile n licen?? ?i a cerut sanc?ionarea companiei reclamante, deoarece a activat mai mult de 11 luni cu o licen?? nevalabil?. Din documentele prezente de c?tre p?r?i, se pare c? compania reclamant? a fost unica a c?rei licen?e au fost declarate nevalabile.

La 24 octombrie 2003, compania reclamant? a ini?iat proceduri judiciare mpotriva deciziei ANRTI din 6 octombrie 2003. La 2 decembrie 2003, n absen?a reclamantului, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea acestuia. De?i a solicitat examinarea cauzei ntr-o alt? zi, cererea de amnare a reclamantului a fost l?sat? f?r? examinare. Recursul companiei reclamante a fost respins ca nefondat de Curtea Suprem? de Justi?ie la 3 martie 2004. Unul dintre judec?torii Cur?ii Supreme de Justi?ie, D. Visterniceanu, a formulat o opinie separat?, potrivit c?reia Curtea Suprem? de Justi?ie trebuia s? caseze hot?rrea primei instan?e ?i s? trimit? cauza la reexaminare.

ntre timp, compania reclamant? a transferat toate contractele sale cu clien?ii la o companie care f?cea parte din concernul Megadat.com International ?i ale c?rei licen?e erau valabile. Totu?i, Moldotelecom, compania de stat care de?ine monopolul n telecomunica?ii, a refuzat s? semneze contracte cu aceast? companie.

La 16 martie 2004, ANRTI ?i Moldotelecom a informat clien?ii companiei reclamante c? din 17 martie 2004 conexiunea internet va fi oprit? ?i le-au oferit servicii internet de la Moldtelecom f?r? tax? de conectare.

n iulie 2004, licen?ele companiei Megadat.com International au fost retrase de c?tre ANRTI. Ca rezultat, compania reclamant? ?i Megadat.com International au fost for?ate s?-?i nceteze afacerile ?i s? vnd? toate bunurile. O s?pt?mn? mai trziu, dl E. Mu?uc, directorul companiei reclamante, a fost arestat n timpul unei demonstra?ii pa?nice mpotriva nchiderii companiei sale. n urma scrisorii ANRTI din 6 octombrie 2003, Inspectoratul Fiscal a obligat compania reclamant? s? pl?teasc? o amend? pentru faptul c? a activat timp de 11 luni f?r? o licen?? valabil?, iar CCCEC a ini?iat urm?riri penale ?i a pus sechestru pe toate documentele contabile ale companiei reclamante.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma declar?rii nevalabile a licen?elor sale , precum ?i a art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) combinat cu art. 1 al Protocolului nr. 1, deoarece compania reclamant? a fost tratat? diferit de alte 90 de companii care se aflau ntr-o situa?ie similar?. 

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Nu a fost contestat de c?tre p?r?i c? licen?ele companiei reclamante constituie un bun potrivit art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea a notat c?, potrivit jurispruden?ei sale, retragerea unei licen?e de activitate a unei companii poate reprezenta o ingerin?? n dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

Examinnd dac? n acest caz a avut loc o ngerin??, Curtea a notat c?, nainte de 6 octombrie 2003, compania reclamant? a activat nestingherit. Mai mult, din depozi?iile p?r?ilor rezult? clar c? ANRTI a fost con?tient? cu mult timp nainte de 6 octombrie 2003 c? compania reclamant? nu a solicitat modificarea adresei n licen?ele sale. ANRTI a fost informat? de c?tre compania reclamant? despre schimbarea adresei n mai 2003 ?i mai trziu a solicitat o nou? licen??, indicnd noua adres?. Din motive necunoscute, ANRTI nu a considerat necesar de a declara nevalabile licen?ele companiei existente la acea dat? ?i chiar i-a eliberat una nou?. n aceste circumstan?e, Curtea nu poate dect s? noteze c? decizia ANRTI din 6 octombrie 2003 a avut un efect imediat ?i inten?ionat de a mpiedica compania reclamant? s? continue activitatea sa ?i s?-i retrag? licen?ele existente.

De?i reclamantul nu a putut s?-?i continuie afacerea, el ?i-a men?inut drepturile economice asupra sediilor ?i bunurilor sale ?i, din aceste motive, ca ?i n cauza Bimer c. Moldovei, retragerea licen?elor trebuie s? fie privit? nu ca o lipsire de proprietate potrivit celei de-a doua propozi?ii a art. 1 al Protocolului nr. 1, ci ca o m?sur? de control al folosirii propriet??ii care urmeaz? a fi examinat? prin prisma paragrafului 2 al acestui articol.

Examinnd propor?ionalitate ntre metodele folosite, Curtea a notat c? are dubii c? m?surile ntreprise mpotriva reclamantului au urm?rit un scop legitim prev?zut de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, ns? a l?sat aceast? chestiune deschis? ?i a examinat propor?ionalitatea ingerin?ei.

Examinnd natura ?i seriozitatea nc?lc?rii comise de c?tre reclamant, f?r? a subestima importan?a controlului de stat n domeniul comunica?iilor internet, Curtea nu a putut dect s? noteze c? Guvernul a fost capabil de a cita doar consecin?e teoretice ?i abstracte negative ale neconform?rii reclamantului cu cerin?ele ANRTI. Guvernul nu a putut indica nici un detriment concret cauzat de omisiunea reclamantului de a modifica adresa n licen??. Mai mult, ANRTI nu a avut dificult??i de a contacta Megadat.com la 24 septembrie 2003. n plus, nu a fost demonstrat c? clien?ii companiei ar fi avut probleme n a contacta compania. Reclamantul ?i-a p?strat vechea adres? ?i orice tentativ? de a contacta compania reclamant?, cu siguran??, s-ar fi soldat cu succes. Megadat.com nu poate fi suspectat? de inten?ia de evaziune fiscal?, deoarece, ndat? dup? modificarea adresei, ea a notificat despre aceasta Camera nregistr?rii de Stat ?i Inspectoratul Fiscal. De asemenea, este important de notat c?, de fapt, compania reclamant? a informat ANRTI despre schimbarea adresei sale n mai 2003 ?i chiar a solicitat cea de-a treia licen??, indicnd noua adres?. Din motive care nu au fost indicate de c?tre ANRTI, a treia licen?? a fost eliberat? indicnd vechea adres?.

Curtea a notat c? m?surile aplicate companiei reclamante au fost de o a?a o severitate, nct compania, care era cea mai mare din Moldova n domeniul internet comunica?iilor, a fost nevoit? s?-?i nceteze activitatea ?i s?-?i vnd? bunurile n cteva luni. M?surile au avut efecte nu doar pentru viitor, dar au fost aplicate ?i retroactiv, prin aplicarea sanc?iunilor ?i investiga?iile efectuate de c?tre diverse autorit??i de stat, cum ar fi Inspectoratul Fiscal ?i CCCEC.

n continuare, Curtea a notat c? n scrisoarea ANRTI din 24 septembrie 2003, compania reclamant? a fost l?sat? s? n?eleag? c? va putea s? continue s? activeze dac? se va conforma cu cerin?ele ANRTI n termen de 10 zile. n pofida ncuraj?rilor ANRTI, ea a declarat nevalabile licen?ele companiei la 6 octombrie 2003. Curtea a reiterat c?, atunci cnd este vorba despre o chestiune de interes general, se incumb? autorit??ilor publice s? ac?ioneze n termen rezonabil, ntr-un mod potrivit ?i cu o consecutivitate maxim?(a se vedea Beyeler v. Italy [GC], nr. 33202/96, 120, ECHR 2000‑I). Nu se poate spune c? comportamentul ANRTI este conform cu aceste principii.

De asemenea, Curtea a examinat ?i garan?iile procedurale oferite reclamantului n procedurile na?ionale. A fost notat n aceast? privin?? c? reclamantului nu i-a fost acordat? posibilitatea de a ap?rarea n fa?a ANRTI pentru a-?i expune pozi?ia. De?i conform legisla?iei na?ionale aceast? cauz? nu trebuie examinat? cu prioritate, n acest caz Curtea de Apel pare s? fi dat dovad? de o diligen?? specific?, schimbnd data examin?rii cauzei la cererea ANRTI ?i respingnd cererea de amnare a reclamantului f?r? a prezenta motive, de?i chestiunea examinat? viza supravie?uirea economic? a companiei.

Mai mult, instan?ele judec?tore?ti nu s-au expus asupra unor argumente de importan?? major? invocate de reclamant. Examinarea cauzei a fost una formalist? ?i s-a limitat doar la stabilirea faptului dac? reclamantul a informat n mod corespunz?tor ANRTI despre schimbarea adresei, f?r? a ncerca s? se stabileasc? dac? a fost asigurat? a balan?? ntre interesul general ?i sanc?iunea aplicat?.

Curtea a f?cut referire n continuare la preten?ia reclamantului precum c? el a fost unica companie in cele inspectate c?reia i-a fost retras? licen?a. Spre regret, se pare c? Curtea Suprem? de Justi?ie a tratat acest argument ca irelevant, iar el pare s? fie adev?rat.  

Lund n considera?ie caracterul arbitrar al procedurilor, tratamentul discriminatoriu fa?? de compania reclamant? ?i m?sura dispropor?ionat de aspr? aplicat? ei, Curtea ajunge la concluzia c? nu a fost probat c? autorit??ile publice au urm?rit politici veritabile ?i consecventa atunci cnd au invalidat licen?ele companiei, cefiind astfel respectat? o balan?? echitabil?, iar reclamantul a suportat o povar? individual? ?i excesiv?.

n lumina constat?rilor f?cute n temeiul art. 1 al Protocolului nr. 1  la CEDO, Curtea nu a considerat necesar examinarea separat? a art. 14 CEDO combinat cu art. 1 al Protocolului nr. 1.

Chestiunea privind satisfac?ia echitabil? a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u. 

Comunicatul de pres? al reprezentantului reclamantului l pute?i accesa aici.

***

n cauza Gr?dinar c. Moldovei, reclamanta, Nina GRĂDINAR, a ac?ionat n procedurile n fa?a Cur?ii din partea so?ului s?u decedat, Petru GRĂDINAR (G.).

G. era n conflict cu poli?ia local? din Comrat. n 1993, G. a depus o cerere mpotriva mai multor ofi?eri de poli?ie, inclusiv mpotriva lui D., care era ?eful comisariatului de poli?ie Comrat. Urm?rirea penal? mpotriva poli?i?tilor a fost ncetat? din lips? de probe.

La 16 septembrie 1995, n p?durea de lng? Comrat a fost g?sit un automobil ars cu r?m??i?e umane n salonul automobilului. Potrivit raportului de expertiz?, r?m??i?ele apar?ineau lui D. A fost pornit? o urm?rire penal? ?i primii trei b?nui?i au fost G. ?i fra?ii C. (D.C. ?i G.C.).

Potrivit procuraturii, evenimentele din noaptea de 15 spre 16 septembrie 1995, au decurs n felul urm?tor. D. a vizitat un bar din Comrat unde i-a ntlnit pe fra?ii C., cu care se afla n rela?ii de conflict, ?i pe G. D. a fost insultat de ei ?i mpins afar?. Ei au convenit s? se ntlneasc? la ora 4 diminea?a ?i s? finiseze disputa. Cnd s-au ntlnit la 4 diminea?a, fra?ii C. ?i G. l-au b?tut pe D., l-au mpins n ma?ina poli?iei ?i au ?ofat pn? la p?dure, urma?i de G. n propriul automobil. n p?dure, ei au dat foc ma?inii poli?iei, unde se afla D. Reclamanta a contestat aceast? versiune.

La 20 mai 1997, Tribunalul Chi?in?u a achitat cei trei nvinui?i. La 21 octombrie 1997, Curtea de Apel a Republicii Moldova a men?inut aceast? hot?rre.

La 5 decembrie 1997, n apropierea casei lui G. a explodat o bomb?, dup? are G. a solicitat m?suri de protec?ie. Cererea sa nu a fost satisf?cut?, deoarece el nu a fost amenin?at ?i nu exista nici un motiv de a crede c? aceasta se va repeta.

La 12 ianuarie 1998, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrile instan?elor inferioare ?i a trimis cauza la reexaminare.

n iunie 1999, G. ?i fiul s?u au fost mpu?ca?i n automobilul lor. Identitatea uciga?ilor nu a fost descoperit?. La 6 iulie 1999, reclamanta a insistat ca procedura mpotriva so?ului ei s? continue, pentru a-i putea demonstra nevinov??ia.

La 16 septembrie 1999, Tribunalul Chi?in?u a constatat c? nvinui?ii au fost supu?i formelor ilegale de presiune de c?tre colaboratorii de poli?ie, iar martorii au fost for?a?i de c?tre colaboratorii de poli?ie s? depun? m?rturii false. Instan?a a constatat c?, n jurul orei 4 diminea?a, nvinui?ii se aflau n casa p?rin?ilor fra?ilor C. ?i nu puteau s? se afle n p?dure. Instan?a a constatat c? urm?rirea penal? a fost unilateral?, c? nu a fost dovedit c? r?m??i?ele din automobilul ars apar?ineau victimei, iar majoritatea probelor au fost ob?inute cu nc?lcarea procedurii ?i nu puteau servi temei pentru condamnare ?i i-a achitat pe to?i cei 3 nvinui?i.

La 31 ianuarie 2000, Curtea de Apel a Republicii Moldova a casat hot?rrea Tribunalului Chi?in?u din 16 septembrie 1999 ?i a adoptat o nou? hot?rre, prin care i-a condamnat pe to?i 3 nvinui?i. Instan?a s-a bazat inter alia pe declara?iile nvinui?ilor de recunoa?tere a vinov??iei, respingnd constatarea instan?ei inferioare precum c? aceste declara?ii au fost date n urma maltrat?rilor. La 30 mai 2000, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia din 31 ianuarie 2000, confirmnd constatarea instan?ei inferioare precum c? declara?iile de recunoa?tere a vinov??iei constituiau o prob? decisiv? n acea cauz?. Ambele instan?e nu s-au referit la faptul c? nvinui?ii aveau un alibi la momentul presupus al comiterii infrac?iunii, precum ?i la faptul c? probele au fost ob?inute cu nc?lcarea procedurii, iar martorii au fost influen?a?i de poli?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 2 CEDO (dreptul la via??) prin omisiunea autorit??ilor de a proteja via?a so?ului s?u, n pofida plngerilor sale mpotriva poli?ie locale; a art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) prin inechitatea procedurilor penale mpotriva so?ului s?u; precum ?i violarea art. 18 CEDO (limitarea aplic?rii restrngerilor drepturilor) prin lipsa autorit??ilor de a-l proteja pe so?ul s?u.

Curtea a declarat inadmisibile, ca v?dit nefondate, preten?iile cu privire la violarea art. 2 ?i a art. 18, deoarece din materialele de care dispune nu rezult? c? autorit??ile sunt responsabile de omisiunea de a-l proteja pe G. (a se compara, de exemplu, Osman v. the United Kingdom, hot?rre din 28 octombrie 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998‑VIII).

n privin?a preten?iei prin prisma art. 6 CEDO, Curtea a notat c? cererea a fost depus? de c?tre reclamant? dup? moartea so?ului s?u. Curtea reitereaz? c?, pentru ca o persoan? s? poat? nainta o cerere n temeiul art. 34 CEDO, ea trebuie s? poat? demonstra c? este victim? a pretinsei nc?lc?ri, adic? s? poat? demonstra c? a fost direct ?i personal afectat? prin pretinsa nc?lcare. Curtea a subliniat c? este important de a face distinc?ie ntre cererile care sunt continuate n fa?a Cur?ii de c?tre rudele reclaman?ilor atunci cnd reclaman?ii personal au depus cererea, dar au decedat n perioada examin?rii cauzei la Curte ?i cererile care au fost depuse de c?tre rude dup? moartea reclaman?ilor. Curtea noteaz? c? G. a murit dup? ce cauza sa a fost trimis? la reexaminare ?i pn? la adoptarea hot?rrilor n noile proceduri. De?i era decedat, G. a fost condamnat.

Curtea a stabilit n jurispruden?a sa c? dreptul de a se bucura de o bun? reputa?ie ?i de a cere stabilirea acesteia n instan?a de judecat? atunci cnd este atacat?, trebuie s? fie examinat? prin prisma art. 6 1 CEDO ?i poate fi legitim pretins de so?ul defunct. Curtea consider? c? reclamanta a fost afectat? n mod direct de condamnarea post-mortem a lui G. ( a se vedea, Nölkenbockhoff v. Germany, nr. 10300/83, 25 august 1987, 33). Mai mult, ns??i legisla?ia Republicii Moldova permitea rudelor defunctului s? intervin? n proceduri dup? decesul defunctului. Astfel, se permitea continuarea dosarului penal mpotriva defunctului dac? acest lucru era solicitat pentru reabilitarea acestuia (art. 5 alin. 8 Cod de procedur? penal? al RSSM) ?i exprimarea scuzelor fa?? de rudele defunctului pentru atragerea ilegal? a defunctului la r?spundere penal? (art. 15 al Legii 1545). Instan?ele penale nu au obiectat mpotriva calit??ii de victim? a reclamantului, permi?ndu-i s? intervin? n proceduri, s? prezinte probe, s? formuleze preten?ii civile ?i s? conteste hot?rrile judec?tore?ti. Toate acestea sunt "drepturi cu caracter civil" ale reclamantului. Astfel, orice omisiuni care ar fi dus la examinarea inechitabil? a acuza?iilor mpotriva lui G. ar rezulta implicit n nc?lcarea drepturilor cu caracter civil ale reclamantului, deoarece toate drepturile sale erau dependente de constatarea vinov??iei sau nevinov??iei lui G.

Curtea a constatat, cu cinci voturi pro ?i dou? mpotriv?, violarea art. 6  1 CEDO.

n aceast? cauz?, de?i G. a decedat nainte de reexaminarea cauzei mpotriva sa, el a fost condamnat. Curtea are rezerve serioase n privin?a unui sistem de drept care permite judecarea ?i condamnarea persoanelor decedate, lund n considera?ie imposibilitatea evident? a acestor persoane de a se autoap?ra. Totu?i, datorit? circumstan?elor foarte speciale ale acestei cauze, inclusiv cererea reclamantei de a continua procedurile pentru a demonstra nevinov??ia so?ului ei, Curtea nu consider? necesar de a decide dac? condamnarea lui G. dup? moartea lui constituie prin sine o violare a art. 6 CEDO.

Curtea noteaz? c?, n observa?iile sale, reclamanta s-a referit la constat?rile Tribunalului Chi?in?u care au confirmat nc?lc?rile de procedur? pe durata urm?ririi penale. Curtea men?ioneaz? c? anumite constat?ri ale Tribunalului Chi?in?u nu au fost n contradic?ie cu constat?rile instan?elor superioare ?i, prin urmare, trebuie s? fie considerate ca fapte stabilite (a se vedea, Bimer S.A. v. Moldova, nr. 15084/03,  57-59, 10 iulie 2007). Acestea includ faptul c? G. ?i al?i nvinui?i au fost aresta?i ?i de?inu?i n baza unui dosar administrativ fabricat, pe perioada acestei deten?ii ei au fost interoga?i ?i au f?cut declara?ii prin care au recunoscut comiterea infrac?iunii n lipsa oric?ror garan?ii procedurale. n continuare, Curtea noteaz? c? instan?ele superioare nu s-au referit la constatarea instan?ei inferioare precum c? nvinui?ii aveau un alibi la momentul presupus al comiterii infrac?iunii ?i c? rapoartele de expertiz? nu puteau fi luate n considera?ie din cauza nc?lc?rii procedurii. Instan?ele superioare s-au bazat pe depozi?iile martorilor, dar nu au comentat constatarea instan?ei inferioare, conform c?reia o parte din depozi?iile martorilor a fost fabricat? de poli?ie.

Curtea a concluzionat c?, n timp ce a acceptat ca prob? decisiv? declara?iile nvinui?ilor de recunoa?tere a vinov??iei, instan?ele na?ionale nu s-au referit la num?rul serios de viol?ri indicate de c?tre instan?a inferioar? ?i la chestiuni fundamentale, cum ar fi faptul c? nvinui?ii aveau un alibi la momentul presupus al comiterii infrac?iunii. Curtea nu poate g?si nici o explica?ie pentru astfel de omisiuni n hot?rrile instan?elor de judecat? ?i nici Agentul Guvernamental nu a adus clarific?ri la acest subiect. n lumina constat?rilor de mai sus ?i lund n considera?ie ntreaga procedur? de judecat?, Curtea consider? c? instan?ele de judecat? nu au adus motive suficiente pentru condamnarea lui G. Ţinnd cont de constat?rile de mai sus cu privire la statutul de victim? a reclamantului, Curtea a conchis c? prin condamarea lui G. a fost nc?lcat dreptul reclamantului garantat de art. 6  1 CEDO.

Judec?torii Sir Nicolas BRATZA ?i dl Stanislav PAVLOVSCHI au formulat opinii separate, iar dl Lech GARLICKI ?i dl Ján ŠIKUTA – o opinie concordant?.

Deoarece reclamanta nu a prezentat preten?iile cu privire la satisfac?ia echitabil?, Curtea nu acord? nici o sum? cu acest titlu.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre dl N. Arn?ut, avocat din Chi?in?u.