Au fost f?cute publice regulile cu privire la plata satisfac?iei echitabile acordate de CtEDO

29 04 2008

La 11 martie 2008, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a f?cut public Documentul de Informare cu titlul Controlul achit?rii sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?: o privire general? asupra practicii actuale a Comitetului de Mini?tri.

Acest document are ca scop prezentarea practicii Comitetului de Mini?tri privind achitarea sumelor acordate n temeiul art. 41 CEDO. Acest document este actualizat n func?ie de evolu?ia practicii Comitetului de Mini?tri.

Una din sarcinile Comitetului de Mini?tri const? n supravegherea achit?rii de c?tre statele prte a sumelor acordate de CtEDO cu titlu de satisfac?ie echitabil?, precum ?i a dobnzilor de ntrziere. De regul?, CtEDO prevede expres n textul hot?rrii beneficiarul, suma ce urmeaz? a fi achitat?, termenul limit? ?i locul achit?rii, precum ?i dobnda de ntrziere, condi?ii care sunt obligatorii pentru statul prt ?i care nu pot fi modificate n mod unilateral.

Totu?i, n practic?, n anumite situa?ii specifice, cu acordul p?r?ilor, se admit alte modalit??i de plat? dect cele prev?zute de CtEDO. Astfel, guvernele se confrunt? uneori cu situa?ii cnd achitarea satisfac?iei echitabile este dificil? din cauze care nu le sunt imputabile, ?i anume reclamantul a disp?rut sau lipse?te informa?ia necesar? pentru efectuarea pl??ii (adresa, contul bancar etc.). n practic?, ntru solu?ionarea acestor probleme, sunt acceptate diverse modalit??i de plat?.

1. Cui urmeaz? s? fie pl?tit? satisfac?ia echitabil??

De regul?, beneficiarul satisfac?iei echitabile este reclamantul, victima viol?rii, care este indicat de CtEDO n dispozitivul hot?rrii.

n unele cazuri, ns?, satisfac?ia echitabil? poate s? fie v?rsat? n favoarea altei persoane dect cea desemnat? de CtEDO n calitate de beneficiar, cu condi?ia ca aceast? persoan? s? dispun? de un mandat (procur?) n acest scop. O ntrebare frecvent? este dac? mandatul stabilit pentru reprezentarea n fa?a CtEDO este suficient pentru a primi satisfac?ia echitabil?. n timp ce unele state accept? acest mandat pentru primirea satisfac?iei echitabile (Regatul Unit al Marii Britanii), altele solicit? un mandat eliberat special n acest scop ?i perfectat conform dreptului na?ional (de ex., autentificat la notar). n cazul beneficiarului cu re?edin?a n str?in?tate, legea aplicabil? mandatului este cea a statului prt.

Dac? reclamantul este reprezentat de c?tre un avocat, CtEDO, n unele cazuri, poate indica expres plata sumelor destinate reclamantului prin intermediul avocatului. Totu?i, astfel de preciz?ri se ntlnesc destul de rar. n mod normal, se accept? c? statele pot s? aleag? cui s? pl?teasc? sumele: reclamantului sau reprezentantului acestuia. Astfel, n unele cazuri, chiar dac? avoca?ii reclamantului dispuneau de un mandat special, totu?i, statul prt a v?rsat satisfac?ia echitabil? reclamantului (a se vedea Chichkov v. Bulgaria, hot?rre din 09/01/203, cererea nr. 38822/97 ?i Nikolov v. Bulgaria, hot?rre din 30/01/2003, cererea nr. 38884/97), iar aceste pl??i au fost acceptate de Comitetul de Mini?tri.

n unele cauze, CtEDO desemneaz? mai mul?i reclaman?i n calitate de beneficiari ai satisfac?iei echitabile ?i le acord? n comun o anumit? sum?, f?r? a indica mai multe detalii (a se vedea Jorge Nina Jorge and others v. Portugal, hot?rre din 19/02/2004, cererea nr. 52662/99; Nouhaud v. France, hot?rre din 09/07/2002, cererea nr. 33424/96 ?i Yagtzilar and others v. Greece, hot?rre cu privire la satisfac?ia echitabil? din 15/01/2004, cererea nr. 41727/98). n practic?, executarea unor astfel de hot?rri este problematic?. De aceea, Comitetul de Mini?tri ncurajeaz? ncheierea unui acord ntre reclaman?i privind distribuirea sumelor (a se vedea Yagtzilar and others v. Greece, hot?rre cu privire la satisfac?ia echitabil? din 15/01/2004, cererea nr. 41727/98). n lipsa unui asemenea acord, o solu?ie poate fi mp?r?irea sumei n mod egal ntre reclaman?i, dac? acest mod de achitare este confirmat de Comitetul de Mini?tri. O alternativ? poate fi achitarea sumei c?tre unul din reclaman?i, cu obliga?ia de a mp?r?i suma cu ceilal?i reclaman?i potrivit unei n?elegeri ntre ei (a se vedea Nouhaud v. France, hot?rre din 09/07/2002, cererea nr. 33424/96; Loyen v. France, hot?rre – acord amiabil – din 29/07/2003, cererea nr. 43543/98 sau Lemort v. France, hot?rre – acord amiabil – din 26/04/2001, cererea nr. 47631/99).

Dac? CtEDO este informat? despre schimb?ri importante care au intervenit n capacitatea juridic? a reclamantului sau despre existen?a unor conflicte de interese ntre reclamant ?i persoana abilitat? n dreptul na?ional s? primeasc? satisfac?ia echitabil?, de regul?, n textul hot?rrii se con?in indica?ii despre beneficiarul potrivit, care poate fi alt? persoan? dect reclamantul. Uneori, indicarea altui beneficiar dect reclamantul poate fi rezultatul cererii reclamantului, de exemplu, cu scopul asigur?rii pl??ii c?tre avocat. Astfel, de cteva ori, CtEDO a acordat sumele cu titlu de costuri ?i cheltuieli n mod direct reprezentantului reclamantului (a se vedea Bilgin v. Turkey, hot?rre din 16/11/2000, cererea nr. 23819/94; Ipek v. Turkey, hot?rre din 17/02/2004, cererea nr. 25760/94; Aksakal v. Turkey, hot?rre din 15/02/2007 ?i Scozzari and Giunta v. Italy, hot?rre din 13/07/2000).

n unele cazuri, plata satisfac?iei echitabile poate fi f?cut? n favoarea unei alte persoane dect cea indicat? de CtEDO, ?i anume n cazurile cnd beneficiarul desemnat de CtEDO este un minor, o persoan? f?r? capacitate juridic? sau cu capacitate juridic? restrns?, beneficiarul persoan? fizic? a decedat, beneficiarul persoan? juridic? se afl? n procedura de lichidare, beneficiarul persoan? juridic? nu mai exist? n forma sa ini?ial?, beneficiarul este de?inut, a disp?rut, refuz? s? primeasc? sumele acordate sau n cazul pl??ii eronate.

De regul?, atunci cnd beneficiarul desemnat de CtEDO este un minor, plata se efectueaz? n favoarea p?rin?ilor (a se vedea Eriksson v. Sweden, hot?rre din 22/06/1989, cererea nr. 11373/85) sau a tutorilor. n cazul conflictului de interese, CtEDO a ordonat uneori achitarea sumelor direct copiilor minori, excluznd astfel dreptul p?rin?ilor sau a tutorilor de a percepe sumele respective, sau avocatului minorului, dac? avocatul a acceptat s? gestioneze suma n favoarea minorului, sub supraveghere adecvat? (a se vedea Scozzari and Giunta v. Italy, hot?rre din 13/07/2000).

Dac? beneficiarul desemnat de CtEDO este o persoan? f?r? capacitate juridic? sau cu capacitate juridic? limitat?, practica este de a v?rsa satisfac?ia echitabil? curatorului sau tutorelui beneficiarului (a se vedea Herczegfalvy v. Austria, hot?rre din 24/09/1992, cererea nr. 10533/83) sau unei persoane care dispune de un mandat special eliberat n acest scop (a se vedea Magalhaes Pereira v. Portugal, hot?rre din 26/02/2002, cererea nr. 44872/98) ori avocatului care urmeaz? s? transmit? reclamantului sumele primite, potrivit dreptului na?ional (a se vedea Hutchison Reid v. United Kingdom, hot?rre din 20/02/2003, cererea nr. 50272/99).

n situa?ia n care beneficiarul persoan? fizic? desemnat de CtEDO a decedat, practica Comitetului de Mini?tri este urm?toarea:

  • dac? decesul intervine naintea adopt?rii hot?rrii, CtEDO stabile?te c? plata satisfac?iei echitabile se face n favoarea persoanei care are o leg?tur? strns? cu beneficiarul ?i care ?i-a exprimat interesul de a continua procedurile n fa?a CtEDO n numele persoanei decedate;
  • dac? decesul intervine dup? adoptarea hot?rrii, potrivit unei practici constante, statul prt va v?rsa satisfac?ia echitabil? mo?tenitorilor beneficiarului. Dac? pentru identificarea mo?tenitorilor este nevoie o perioad? de timp mai ndelungat?, solu?ia este de a v?rsa satisfac?ia echitabil? n masa succesoral? a persoanei decedate;
  • dac? decesul intervine naintea adopt?rii hot?rrii, dar acest fapt este adus la cuno?tin?a CtEDO dup? adoptarea acestei hot?rri, n cazul n care CtEDO este informat? de c?tre una din p?r?i n termen de 6 luni din momentul n care a aflat despre acest fapt (art. 80 al Regulamentului CtEDO), Curtea poate revizui hot?rrea n partea ce ?ine de satisfac?ia echitabil?, indicnd noul beneficiar (a se vedea Amassa and Frezza v. Italy, hot?rri din 25/10/2001 ?i 09/01/2003 (revizuire), cererea nr. 44513/98);
  • dac? decesul intervine naintea adopt?rii hot?rrii, iar acest fapt este adus la cuno?tin?a CtEDO dup? expirarea termenului n care o parte poate cere revizuirea hot?rrii sau nu este adus deloc la cuno?tin?a CtEDO, ci doar la cea a Comitetului de Mini?tri n cadrul controlului execut?rii hot?rrii, o solu?ie este de a pune satisfac?ia echitabil? la dispozi?ia succesiunii, pentru a fi mp?r?it? ntre mo?tenitori, dup? ce ace?tia sunt identifica?i. O alt? solu?ie poate fi re?inerea pl??ii pn? la sesizarea de c?tre unul din succesori. n cazul n care nici un succesor nu-?i manifest? interesul, Comitetul de Mini?tri ar putea conchide c? succesorii au renun?at la satisfac?ia echitabil? ?i s? nchid? dosarul.

n cazul n care beneficiarul persoan? juridic? se afl? n procedura de lichidare, iar situa?ia beneficiarului este cunoscut? de CtEDO pe parcursul procedurilor n fa?a sa, de regul?, n hot?rre sunt incluse dispozi?ii speciale cu privire la destinatarul potrivit pentru primirea satisfac?iei echitabile, care poate fi att reprezentantul companiei reclamante, n pofida faptului c? aceasta era administrat? de un administator judiciar (a se vedea Credit and Industrial Bank v. Czech Republic, hot?rre din 21/10/2003, cererea nr. 29010/95 – n aceast? cauz?, reclamantul se plngea anume de obligarea la aceast? administrare), ct ?i lichidatorul companiei reclamante, dac? nu exist? conflicte ntre lichidator ?i companie (a se vedea Buffalo Srl in liquidation v. Italy, hot?rrile cu privire la satisfac?ie echitabil? din 03/07/2003 ?i 22/07/2004, cererea nr. 38746/97). Dac? hot?rrea nu con?ine indica?ii, practica Comitetului de Mini?tri, de regul?, este conform? cu cea a CtEDO. Astfel, dac? exist? dubii n privi?a faptului dac? administratorul judiciar/lichidatorul reprezint? interesele companiei reclamantei, este admis ca plata satisfac?iei echitabile s? fie f?cut? n favoarea avocatului reclamantului (a se vedea Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, hot?rre din 23/07/2002, cererea nr. 36985/97; Presidential Party of Mordovia v. Russian Federation, hot?rre din 05/10/2004, cererea nr. 65659/01).

Cnd beneficiarul persoan? juridic? nu mai exist? n forma sa ini?ial?, iar aceast? situa?ie este cunoscut? de CtEDO pe durata procedurilor n fa?a ei, de regul?, n hot?rre sunt incluse dispozi?ii speciale cu privire la destinatarul potrivit pentru primirea satisfac?iei echitabile. n absen?a unor astfel de indica?ii, din practica Comitetului de Mini?tri rezult? c? v?rsarea satisfac?iei echitabile va fi f?cut? n favoarea succesorilor juridici ai persoanei juridice reclamante. De exemplu, n cazul fuziunii companiei reclamantei cu o alt? companie, a fost admis ca plata satisfac?iei echitabile s? fie f?cut? n favoarea noii companii constituite prin fuzionare (a se vedea Sovtransavto Holding v. Ukraine, hot?rrile cu privire la satisfac?ie echitabil? din 25/07/2002 and 02/10/2003, cererea nr. 48553/99). n caz de litigiu n privin?a calit??ii de succesor sau reprezentant al companiei, o solu?ie poate fi consemnarea sumelor pe un cont bancar blocat deschis pe numele companiei reclamante, pn? cnd litigiul va fi solu?ionat (a se vedea Qufaj Co. Sh.p.k v. Albania, hot?rre din 18/11/2004, cererea nr. 54268/00).

Dac? beneficiarul desemnat de CtEDO este de?inut, acesta poate mputernici o persoan? pentru primirea sumelor satisfac?iei echitabile (a se vedea Dorigo v. Italy, hot?rre din 16/11/2000, cererea nr. 46520/99), iar dac? guvernul nu are nici o informa?ie referitor la acest fapt, este admis ca suma s? fie blocat? pe un cont bancar deschis pe numele reclamantului, cu posibilitatea eventual? a reprezentantului de a o retrage (a se vedea Demirel v. Turkey, hot?rre din 28/01/2003, cererea nr. 39324/98). Pot ap?rea probleme atunci cnd reclamantul este de?inut ntr-un stat care nu este membru al Consiliului Europei (a se vedea Mamatkulov v. Turkey, hot?rre din 04/02/05, reclamantul a fost condamnat la priva?iune de libertate pe via?? n Uzbekistan), iar aceast? chestiune, care a ap?rut relativ recent, necesit? nc? a fi solu?ionat?.

n situa?ia n care beneficiarul desemnat de CtEDO a disp?rut (persoana nu poate fi g?sit? sau contactat?), Comitetul de Mini?tri accept? mai multe modalit??i de plat?, de exemplu depunerea sumelor pe un cont special deschis pe numele reclamantului la o banc? general? de depozite oficiale (a se vedea N.M.T., J.B.B. and L.B.A. v. Spain, cererea nr. 17437/90), punerea sumelor la dispozi?ia reclamantului pe lng? o autoritate (de ex., agentul guvernamental) abilitat? de a elibera banii dac? reclamantul se prezint? (a se vedea Müller v. Switzerland, hot?rre din 05/11/2002), plasarea banilor pe un cont bancar blocat pe numele reclamantului etc.  

n cazul n care beneficiarul refuz? de a intra n posesia sumelor alocate de CtEDO, au fost acceptate dou? solu?ii la dorin?a guvernului: sau se consider? c? reclamantul renun?? la dreptul s?u (n urma unei cereri scrise) ?i nu se efectueaz? nici o plat?, sau se aplic? una dintre solu?iile prev?zute pentru situa?ia cnd reclamantul a disp?rut. 

Plata eronat?. n cazul n care, de?i n textul hot?rrii CtEDO este clar indicat beneficiarul satisfac?iei echitabile, n realitate, aceasta a fost pl?tit? unei alte persoane (a se vedea Bilgin v. Turkey, hot?rre din 16/11/2000, cererea nr. 23819/94 sau Ipek v. Turkey, hot?rre din 17/02/2004, cererea nr. 25760/94), aceast? plat? nu a fost acceptat? pn? cnd nu a fost confirmat c? suma a fost transferat? beneficiarului indicat de CtEDO.

2. Care este locul pl??ii?

n practic?, plata este f?cut? la locul de re?edin?? al beneficiarului. Datorit? faptului c? majoritatea pl??ilor se fac prin transfer bancar, exist? pu?ine piedici n primirea sumei de c?tre reclamant la locul s?u de re?edin??. Atunci cnd CtEDO acord? compensa?ii unei persoane care nu ?i are re?edin?a n statul prt ?i nu identific? expres locul pl??ii, este general acceptabil ca satisfac?ia echitabil? s? fie pl?tit? n ?ara de re?edin?? a beneficiarului (a se vedea Ila?cu and Others v. Moldova and Russia, hot?rre din 8 iulie 2004, cererea nr. 48787/99), sau n conformitate cu cererea beneficiarului, dac? acest lucru este rezonabil (a se vedea Munari v. Switzerland, hot?rre din 12 iulie 2005).

3. Ce n?elegem prin "plata" satisfac?iei echitabile ?i n ce termen ea urmeaz? a fi f?cut??

ncepnd cu anul 1991, CtEDO indic? n dispozitivul hot?rrilor sale termenul limit? pn? la care urmeaz? a fi pl?tit? satisfac?ia echitabil?. Acest termen este calculat n zile. Se consider? c? plata a fost f?cut? atunci cnd satisfac?ia echitabil? efectiv "a fost pus? la dispozi?ia beneficiarului" n mod direct (cnd banii au fost transfera?i n contul bancar) sau indirect (cnd suma este disponibil? pentru a fi retras? de beneficiar ?i beneficiarul a fost informat de aceasta la adresa lui cunoscut?). Ziua pl??ii conteaz? pentru a stabili dac? urmeaz? a fi pl?tit? dobnda de ntrziere ?i pentru a stabili rata de schimb. n principiu, toate riscurile care nso?esc plata (ex. varia?iile de curs valutar) sunt prezumate a fi imputabile Guvernului Prt.

n scopul p?str?rii valorii satisfac?iei echitabile acordate n caz de executare a hot?rrii peste termenul indicat de CtEDO, ncepnd cu anul 1996, CtEDO include n dispozitivul hot?rrilor sale o clauz? de indexare. La ziua de ast?zi dobnda de ntrziere este calculat? n func?ie de rata minim? a dobnzii la creditele acordate de Banca Central? European? pe parcursul perioadei de ntrziere, plus trei procente. Clauze similare pot fi incluse de CtEDO ?i n deciziile sale pe marginea accept?rii acordurilor amiabile. 

n cazuri excep?ionale, cnd se admite examinarea revizuirii hot?rrii CtEDO, cnd aceast? procedur? are inciden?? asupra obliga?iei sau modalit??ii de plat?, termenul de plat? a satisfac?iei echitabile poate fi schimbat de CtEDO (a se vedea, Armando Grasso v. Italy, hot?rrea de revizuire din 29 aprilie 2003; Íkíncisoy v. Turkey, hot?rre din 27 iulie 2004; Zwierzyński v. Poland, hot?rre din 19 iunie 2001). Dup? ce cererea de revizuire este examinat? de CtEDO, n hot?rrea CtEDO de revizuire se indic? un nou termen pentru plata satisfac?iei echitabile. De obicei, cnd se admite examinarea cererii de rectificare a hot?rrii, acest lucru nu afecteaz? termenul de plat? indicat n hot?rrea care se cere a fi rectificat? (a se vedea, Siffre, Ecoffet and Bernardini v. France, hot?rre din 12 decembrie 2006). n cazul n care cererea de revizuire sau rectificare nu se admite spre examinare, satisfac?ia echitabil? urmeaz? a fi pl?tit? n termenul stabilit n hot?rrea de baz?.

4. Chestiuni legate de valuta n care se face plata

ncepnd cu anul 2000, CtEDO stabile?te valoarea satisfac?iei echitabile n euro. Totu?i, acest lucru nu nseamn? ca satisfac?ia echitabil? va fi pl?tit? numaidect n aceast? valut?. Atunci cnd beneficiarul pl??ii nu ?i are re?edin?a n zona euro, de obicei, este indicat? convertirea sumei acordate n valuta na?ional? a locului de re?edin?? a beneficiarului pl??ii. Costurile legate de convertirea sumelor n valuta oficial? a locului de re?edin?? trebuie acoperite de Guvernul Prt (a se vedea CM/Inf/DH(2008)7 revised Addendum (acces restric?ionat), partea 5.3). 

De obicei, satisfac?ia acordat? urmeaz? a fi convertit? "conform ratei aplicabile la data execut?rii hot?rrii". De regul?, aceast? rat? este rata folosit? de banca central? pentru transferurile interbancare. Aceast? rat? va fi calculat? conform situa?iei la ziua pl??ii. n cazul n care se folose?te o alt? rat? dect cea a zilei pl??ii, care este defavorabil? reclamantului, ar putea fi echitabil ca guvernul s? suporte consecin?ele.

 

Documentul de Informare al Comitetului de Mini?tri cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?, n varianta englez?, poate fi accesat aici.

Documentul de Informare al Comitetului de Mini?tri cu privire la achitarea sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil?, n varianta francez?, poate fi accesat aici.