Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei din ianuarie – februarie 2008

28 05 2008

La 22 ianuarie, 29 ianuarie ?i 12 februarie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Gru?ca ?.a. c. Moldovei (cererea nr. 26916/04), Gajiu c. Moldovei (cererea nr. 18569/03) ?i, respectiv, Coreiba c. Moldovei (cererea nr. 32911/03).

***

n cauza Gru?ca ?.a. c. Moldovei, reclaman?ii, dl Leonid GRU?CA, dl Vitalie CHITOROAGĂ ?i dl Victor UNGUREANU, fiind suspecta?i de furt, au fost re?inu?i de poli?ie la 16 septembrie 2001 ?i lua?i la comisariatul de poli?ie Sngerei. Potrivit reclaman?ilor, ei au fost b?tu?i n timp ce se aflau n custodia poli?iei. La 18 septembrie 2001, Judec?toria Sngerei a constatat c? re?inerea reclaman?ilor a fost ilegal? ?i a ordonat eliberarea lor. n aceea?i zi, dl Chitiroag? a fost spitalizat, fiind diagnosticat cu traum? la cap.

La cererea procurorului, la 19 septembrie 2001, reclaman?ii au fost examina?i de un medic, care a g?sit r?ni numeroase pe corpurile lor, care nu puteau fi cauzate prin simple c?z?turi. La 17 octombrie 2001, procurorul a adoptat o ordonan?? de refuz a ini?ierii urm?ririi penale mpotriva ofi?erilor de poli?ie pe motiv c? nu a fost stabilit c? ei au comis o infrac?iune. Procurorul a constatat c? reclaman?ii nu s-au ntors la oficiul s?u cu rezultatele examin?rii medicale ?i nu au oferit mai multe detalii privind preten?iile lor, pe cnd ofi?erii de poli?ie au negat maltratarea reclaman?ilor. Reclaman?ii nu au contestat aceast? ordonan?? n instan?a de judecat?.

n 2003, reclaman?ii au ini?iat proceduri judiciare, solicitnd compensa?ii pentru prejudiciul cauzat prin deten?ia lor ilegal? ?i maltratare, precum ?i prin confiscarea ?i re?inerea automobilului lor timp de 6 luni ?i prin perchezi?ii ilegale. La 10 septembrie 2003, Judec?toria Sngerei a acceptat par?ial preten?iile lor, constatnd c? deten?ia lor ilegal? de c?tre ofi?erii de poli?ie timp de 2 zile le-a cauzat prejudicii, acordndu-le MDL 1,000 (EUR 65 la acea dat?) fiec?rui reclamant. Aceast? hot?rre judec?toreasc? a fost men?inut? de Curtea de Apel B?l?i la 4 decembrie 2003. Recursul reclaman?ilor a fost respins de Curtea Suprem? de Justi?ie la 3 ianuarie 2004, pe motiv c? nu a fost achitat? taxa de stat. Deoarece reclaman?ii nu au pl?tit taxa de stat, hot?rrea judec?toreasc? din 10 septembrie 2003 a devenit definitiv?. La 18 august 2004, aceasta a fost executat?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) prin maltratarea lor de c?tre ofi?erii de poli?ie pe durata deten?iei lor n 2001, precum ?i a art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), deoarece instan?ele de judecat? le-au oferit compensa?ii inadecvate, cererea lor de recurs a fost respins? ?i procedurile au fost excesiv de lungi. 

La 25 ?i 30 octombrie 2007, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord de reglementarea amiabil?. Potrivit acordului, p?r?ile au convenit c? Guvernul va pl?ti reclaman?ilor, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, suma total? de EUR 1,800, iar reclaman?ii vor retrage cererea lor.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te nici un motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Ion MANOLE, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gajiu c. Moldovei, fiica reclamantei a decedat dup? ce a fost c?lcat? de un camion ce apar?inea unei companii de stat de canalizare (compania). Reclamanta a ini?iat proceduri judiciare mpotriva companiei, solicitnd compensa?ii pentru daune materiale ?i morale. Printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? din 25 octombrie 2001 a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova, reclamantei i s-au acordat MDL 52,992 (EUR 3,843 la acea dat?) cu titlu de daune materiale ?i cheltuieli de reprezentare, precum ?i MDL 150,000 (EUR 12,866 la acea dat?) cu titlu de daune morale.

n urma recursului n anulare a Procurorului General, la 20 martie 2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat par?ial hot?rrea sus-men?ionat?, acordndu-i reclamantei suma de MDL 100,000 (EUR 6,293) cu titlu de daune morale, men?innd m?rimea compensa?iilor pentru daunele materiale.

La 11 septembrie ?i 2 octombrie 2002, reclamantei i-a fost achitat? suma de MDL 154,582 (EUR 11,635 la acea dat?), dup? cum era prev?zut n hot?rrea judec?toreasc? din 20 martie 2002.

n urma recursului n anulare a Procurorului General n care el cerea din nou reducerea compensa?iilor pentru dauna moral?, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a casat ambele hot?rri judec?tore?ti men?ionate mai sus ?i a adoptat o nou? hot?rre, prin care a redus compensa?ia acordat? reclamantei pn? la MDL 42,192 (EUR 3,146 la acea dat?) cu titlu de daune materiale ?i pn? la MDL 50,000 (EUR 3,730 la acea dat?) cu titlu de daune morale.

Compania, la rndul s?u, a ini?iat proceduri judiciare mpotriva reclamantei, solicitnd recuperarea a MDL 62,389 (EUR 3,993 la acea dat?), care reprezenta diferen?a ntre ceea ce reclamanta a primit la 11 septembrie ?i 2 octombrie 2002 ?i suma care i se cuvenea potrivit hot?rrii Cur?ii Supreme de Justi?ie din 28 octombrie 2002. Printr-o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? a Cur?ii de Apel Chi?in?u din 9 septembrie 2004, cererea companiei a fost respins? ?i procedura a fost ncetat?. Reclamanta nu a restituit nici o sum? companiei.

La 25 aprilie 2003, reclamanta a depus cererea sa la CtEDO, n care pretindea violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma cas?rii, la 20 martie ?i 28 octombrie 2002, a hot?rrilor judec?tore?ti n favoarea sa, de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, n urma admiterii recursurilor n anulare a Procurorului General.

A. Casarea din 28 octombrie 2002

La 14 iunie 2007, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantei prev?zute de CEDO n urma admiterii recursurilor n anulare a Procurorului General de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantei suma de EUR 3,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte.

Reclamanta a cerut Cur?ii s? resping? propunerea Guvernului, deoarece ea dorea examinarea cererii sale ?i pronun?area unei hot?rri pe marginea cererii sale.

Curtea noteaz? c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, ntr-un num?r de cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 6 1 CEDO ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma cas?rii unei hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea reclamantului (a se vedea, printre multe altele, Ro?ca v. Moldova; nr. 6267/02, 22 martie 2005; Nistas GmbH v. Moldova, nr. 30303/03, 12 decembrie 2006; ?i Josan v. Moldova, nr. 37431/02, 21 martie 2006). Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei.

Lund n considera?ie natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse (care poate fi considerat? rezonabil? n compara?ie cu ceea ce a acordat Curtea n cauze similare), Curtea consider? c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii acestei p?r?i a cererii (art. 37 1 in fine CEDO).

B. Casarea din 20 martie 2002

Reclamanta s-a mai plns de casarea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, la 20 martie 2002, a hot?rrii irevocabile a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 25 octombrie 2001.

Curtea reaminte?te c?, potrivit art. 35 1 CEDO, ea va examina doar cererile depuse ntr-un termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive. Deoarece reclamanta a depus cererea sa la Curte n care s-a plns de casarea din 20 martie 2002 doar la 25 aprilie 2003, rezult? c? aceast? parte a cererii a fost introdus? n afara termenului ?i trebuie s? fie respins? potrivit art. 35 1 ?i 4 CEDO.

***

n cauza Coreiba c. Moldovei, reclamantul, Ion COREIBA, a ncheiat n 1994 un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia el pl?tea prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere. Reclamantul a nceput s? primeasc? pensia lunar?, n m?rime de MDL 100 (USD 21 la acea dat?) la 1 februarie 1999. n ianuarie 1999, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensia, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractului.

n 2001, reclamantul a intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractul din 1994. La 11 decembrie 2001, Judec?toria sectorului R?cani a obligat ASITO s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractului. La 29 mai 2002, apelul companiei ASITO a fost respins de c?tre Tribunalul Chi?in?u, care a confirmat validitatea contractului din 1994. Deoarece nu a fost depus? o cerere de recurs, aceast? hot?rre a devenit definitiv? ?i executorie. 

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

La o dat? nespecificat?, ASITO a intentat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva reclamantului, solicitnd rezilierea contractului ncheiat n 1994. La 3 septembrie 2002, Judec?toria R?cani a dat c?tig de cauz? reclamantului. n urma apelului ASITO, la 18 decembrie 2002, Tribunalul Chi?in?u a anulat contractul din 1994, bazndu-se pe temeiurile invocate de Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie n hot?rrea sa din 11 martie 2002. Cererea de recurs a reclamantului a fost respins? la 22 aprilie 2003.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea ASITO a nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a avut drept efect nc?lcarea dreptului s?u la protec?ia propriet??ii.

La 22 noiembrie 2007, Guvernul a informat Curtea c?, la aceea?i dat?, p?r?ile au semnat un acord amiabil. P?r?ile au a expediat Cur?ii o copie a acestui acord, semnat de c?tre Agentul Guvernamental ?i reprezentantul reclamantului, conform c?ruia, Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de Conven?ie ?i s-a angajat s?-i pl?teasc?, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul ncheierii acordului amiabil, suma de EUR 600 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. De asemenea, Agentul Guvernamental va cere Procurorului General s? sesizeze Curtea Suprem? de Justi?ie n vederea revizuirii hot?rrilor judec?tore?ti care au generat nc?lcarea drepturilor reclamantului. n schimb, reclamantul a acceptat s?-?i retrag? cererea sa de la Curte. P?r?ile au solicitat radierea cererii de pe rolul Cur?ii.

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i ?i a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.    

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl Victor CONSTANTINOV, avocat din Chi?in?u.