Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n martie 2008

03 06 2008

La 4 martie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Calbor Corporation S.A. c. Moldovei (cererea nr. 36001/03), Cericenco c. Moldovei (cererea nr. 33069/05) ?i Berzoi c. Moldovei (cererea nr. 77612/01).

***

n cauza Calbor Corporation S.A. c. Moldovei, reclamantul, Calbor Corporation, este o companie interna?ional? nregistrat? n Moldova (CALBOR). La 17 martie 1998, CALBOR a ncheiat cu Comitetul Executiv Cimi?lia (Comitetul) un contract, potrivit c?ruia CALBOR urma s? asigure Comitetul cu combustibil ?i s?-i pl?teasc? datoriile fa?? de o ter?? persoan?, iar Comitetul s-a angajat s? achite aceste servicii cu semin?e de floarea soarelui. Pre?ul total al contractului era de MDL 1,200,000. CALBOR a executat partea sa de contract.

ntre 1998-1999, Comitetul a pl?tit reclamantului echivalentul a MDL 655,601, restan?a constituind MDL 544,398. Contractul prevedea penalit??i n caz de pl??i ntrziate, precum ?i o clauz? de luare n considera?ie a infla?iei. Astfel, CALBOR a pretins c? datoria constituia MDL 1,920,428. Deoarece Comitetul a refuzat s? pl?teasc? aceast? sum?, CALBOR a ini?iat proceduri judiciare. La 21 iunie 1999, Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie Chi?in?u a dat c?tig de cauz? reclamantului ?i i-a acordat MDL 1,877,212 (EUR 154,918 la acea dat?). Deoarece hot?rrea nu a fost contestat? cu apel, ea a devenit irevocabil? ?i executorie peste 15 zile.

n 1999, a avut loc o reform? administrativ? ?i autorit??ile locale au fost reorganizate. Comitetul a fost succedat de c?tre Consiliul jude?ean L?pu?na. Direc?ia Financiar? (Direc?ia) a Consiliului jude?ean a continuat toate activit??ile financiare ale Comitetului. La 26 august 1999, Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie Chi?in?u ?i-a modificat hot?rrea din 21 iunie 1999, specificnd c? hot?rrea va fi executat? de Consiliul jude?ean L?pu?na, n calitate de succesor legal al Comitetului.

La 25 octombrie 1999, aceea?i instan?? de judecat? a admis apelul declarat de Direc?ie, pe motiv c? ea nu a fost citat? de instan?? ?i nu a fost reprezentat? la ?edin?a de judecat? din 21 iunie 1999. Instan?a a ordonat reexaminarea cazului. Printr-o hot?rre irevocabil? din 6 martie 2003 a Cur?ii Supreme de Justi?ie, Direc?ia a fost obligat? s?-i achite lui CALBOR MDL 1,485,696 (EUR 106,814).

n urma recursului n anulare a Procurorului General, depus la cererea Direc?iei, la 2 iunie 2003, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a casat toate hot?rrile judec?tore?ti adoptate n aceast? cauz? ?i a adoptat o nou? hot?rre, prin care a acordat lui CALBOR suma de MDL 280,000 (EUR 16,718).

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma admiterii recursului n anulare a Procurorului General ?i a cas?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie. De asemenea, reclamantul s-a plns de violarea art. 6 1 CEDO pe motiv c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu ?i-a motivat suficient hot?rrea sa, precum ?i pe motiv de durat? excesiv? a procedurilor.

La 10 octombrie 2007, p?r?ile au informat Curtea c?, la aceea?i dat?, ele au semnat un acord amiabil. P?r?ile au a expediat Cur?ii o copie a acestui acord, conform c?ruia Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de Conven?ie ?i s-a angajat s?-i pl?teasc?, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil, suma de MDL 1,205,696 (aproximativ EUR 73,288), ce reprezint? suma datoriei ini?iale, precum ?i EUR 50,000 cu titlu de orice prejudiciu cauzat reclamantului. P?r?ile au solicitat radierea cererii de pe rolul Cur?ii.

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i ?i a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.    

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre dl Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edinte al organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului.

***

n cauza Cericenco c. Moldovei, reclaman?ii, Galina CERICENCO ?i Boris CERICENCO, sunt proprietarii unei ntreprinderi individuale (ntreprinderea). Potrivit deciziei Colegiului de recurs al Judec?toriei Economice de Circumscrip?ie din 25 octombrie 2001, compania de stat Moldtranelectro (debitorul) a fost obligat? s? pl?teasc? ntreprinderii suma de MDL 315,828.94 (EUR 27,523.7 la acea dat?). Decizia a devenit irevocabil? ?i executorie la 19 martie 2002.

n august 2003, ntreprinderii i-a fost pl?tit? suma de MDL 13,019.28 (EUR 862.19), iar n ianuarie 2005 – suma de MDL 8,000 (EUR 490).

n mai 2004 ?i mai 2005, Judec?toria Centru a ncetat procedura de executare, pe motiv c? debitorul nu avea bunuri sau bani. n octombrie 2004 ?i, respectiv decembrie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a casat ncheierile de ncetare a procedurii de executare, a obligat executorul judec?toresc s? asigure executarea hot?rrii judec?tore?ti din 25 octombrie 2001 ?i a constatat c? executorul judec?toresc nu a verificat pe deplin dac? debitorul dispunea de bunuri sau bani.

Datoria restant? fa?? de ntreprindere n sum? de MDL 294,809.66 (EUR 26,171.51) nu a fost achitat? pn? la acest moment.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii depline a hot?rrii judec?tore?ti din 25 octombrie 2001, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs) n conjunc?ie cu art. 6 CEDO, pe motiv de lips? a unui recurs efectiv pentru solu?ionarea preten?iilor de neexecutare la nivel na?ional.

La 23 noiembrie ?i 6 decembrie 2007, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord de reglementarea amiabil?. Potrivit acordului, p?r?ile au convenit c? Guvernul va pl?ti reclaman?ilor, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, suma de MDL 566,775 (aproximativ EUR 34,167) ?i EUR 1,600, iar reclaman?ii vor retrage cererea lor.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te nici un motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

***

n cauza Berzoi c. Moldovei, reclamantul, Pavel BERZOI, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 2 martie 2000, prin care Curtea de Apel a Republicii Moldova a obligat o banc? comercial? s? pl?teasc? reclamantului MDL 4,186 (EUR 373.43 la acea dat?).

n urma recursului n anulare a Procurorului General, la 30 august 2000, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea judec?toreasc? n favoarea reclamantului ?i a respins preten?iile acestuia.

Dup? ce cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului, Agentul guvernamental a cerut Procurorului General s? ini?ieze procedura de revizuire a hot?rrii judec?tore?ti din 30 august 2000 n vederea cas?rii acesteia. n urma cererii de revizuire a Procurorului General, depus? n temeiul art. 449 1 (j) CPC, la 21 ianuarie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea sa din 30 august 2000.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma cas?rii, la 30 august 2000, a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa, de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, prin admiterea recursului n anulare a Procurorului General.

La 26 noiembrie 2007, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de CEDO n urma admiterii recursului n anulare a Procurorului General de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 3,000 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte.

Reclamantul a cerut Cur?ii s? resping? propunerea Guvernului, deoarece el dorea examinarea cererii sale ?i pronun?area unei hot?rri pe marginea cererii sale.

Curtea a notat c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006).

n ceea ce prive?te circumstan?ele acestei cauze, Curtea noteaz? c?, n mai multe cauze, ea a specificat natura ?i extinderea obliga?iilor care revin statului prt potrivit art. 6 1 CEDO ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma cas?rii unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile n favoarea reclamantului (a se vedea, printre multe altele, Ro?ca v. Moldova; nr. 6267/02, 22 martie 2005; Nistas GmbH v. Moldova, nr. 30303/03, 12 decembrie 2006; ?i Josan v. Moldova, nr. 37431/02, 21 martie 2006). Acolo unde Curtea a constatat o violare a acestor articole, ea a acordat o satisfac?ie echitabil?, m?rimea c?reia depindea de particularit??ile cauzei.

Lund n considera?ie natura recunoa?terilor din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i m?rimea compensa?iei propuse (care poate fi considerat? rezonabil? n compara?ie cu ceea ce a acordat Curtea n cauze similare), Curtea a considerat c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u potrivit art. 37 1 (c) CEDO.