Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei pronun?ate n aprilie 2008

23 06 2008

n luna aprilie 2008, CtEDO a pronun?at deciziile Lungu c. Moldovei (cererea nr. 33072/05), Caraman c. Moldovei (cererea nr. 3755/05), Hanganu c. Moldovei (cererea nr. 34169/04) ?i Ciobanu ?.a. c. Moldovei (cererile nr. 33607/04, 22907/04 ?i 21376/04).

***

n cauza Lungu c. Moldovei, reclamanta, Dora LUNGU, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti din 24 aprilie 2004 privind plata a MDL 87,177 (EUR 7,531 la acea dat?), cu titlu de compensa?ii pentru proprietatea confiscat? de autorit??ile sovietice.

La 5 iulie 2001, executorul judec?toresc a primit titlul executor, ns? hot?rrea din 24 aprilie 2004 nu a fost executat?.

n fa?a Cur?ii, reclamanta pretindea violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 24 aprilie 2004.

La 10 octombrie ?i 16 noiembrie 2007, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord de reglementarea amiabil?. Potrivit acordului, p?r?ile au convenit c? Guvernul va pl?ti reclamantei, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, suma de MDL 179,042 (aproximativ EUR 10,831) ?i EUR 2,000, cu titlu de daune morale ?i materiale, iar reclamanta va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te nici un motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Vitalie ZAMA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

***

n cauza Caraman c. Moldovei, reclamantul, Anatolie CARAMAN, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 4 iunie 2003, prin care Judec?toria Grigoriopol a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclamantul cu spa?iu locativ. Deoarece hot?rrea nu se executa, reclamantul a ini?iat noi proceduri judiciare civile, solicitnd schimbarea modului de executare a hot?rrii din 4 iunie 2003, prin acordarea unei sume de bani n locul spa?iului locativ.

La 6 septembrie 2004, Judec?toria Grigoriopol a admis cererea reclamantului ?i a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? pl?teasc? reclamantului USD 29,000, precum ?i MDL 10,440 (EUR 708 la acea dat?) cu titlu de tax? de stat. La 7 decembrie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea Judec?toriei Grigoriopol, a respins cererea reclamantului ?i l-a obligat s? achite MDL 7,830 (EUR 466 la acea dat?) cu titlu de tax? de stat. La 28 decembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a informat reclamantul c? recursul s?u nu putea fi examinat din cauza neachit?rii taxei de stat. Reclamantul a depus din nou cererea de recurs, solicitnd Cur?ii Supreme de Justi?ie s? se pronun?e asupra cererii sale de scutire de la achitarea taxei de stat. La 10 ianuarie 2005, reclamantul a fost informat din nou c? recursul s?u nu poate fi examinat din acela?i motiv.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 4 iunie 2003, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) prin lipsa remediilor na?ionale de a ob?ine redresarea nc?c?rilor drepturilor sale garantate de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

La 14 ?i 22 februarie 2007, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord de reglementarea amiabil?. Potrivit acordului, p?r?ile au convenit c? Guvernul va lua toate m?surile necesare n vederea execut?rii silite a hot?rrii judec?tore?ti din 4 iunie 2003 ?i va pl?ti reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, suma de EUR 2,000, cu titlu de daune morale ?i materiale, iar reclamantul va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te nici un motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edintele organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

***

n cauza Hanganu c. Moldovei, reclamantul, Constantin HANGANU, a ncheiat n 1994 un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia el a pl?tit prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere n m?rime de MDL 100 (USD 24 la acea dat?). n ianuarie 1999, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensia, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractului.

n 2001, reclamantul a intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractul din 1994. La 9 aprilie 2002, Tribunalul Chi?in?u a obligat ASITO s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractului.

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

n septembrie 2002, ASITO a intentat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva reclamantului, solicitnd rezilierea contractului ncheiat n 1994. Printr-o hot?rre irevocabil? din 26 mai 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis preten?iile ASITO ?i a reziliat contractul din 1994.

La 25 octombrie 2004, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis cererea de revizuire, depus? de un grup de pensionari ASITO, mpotriva hot?rrii din 11 martie 2002. Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea contestat? ?i a notat c? ASITO nu putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?.

Dup? ce cererea reclamantului la CtEDO a fost comunicat? Guvernului, Agentul guvernamental a cerut Procurorului General s? solicite revizuirea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 26 mai 2004. La 19 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire a Procurorului General ?i a anulat decizia din 26 mai 2004. La 20 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a pronun?at o nou? decizie n cauza civil? naintat? de ASITO n 2002. F?cnd referire la cauza Macovei and Others v. Moldova (cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 ?i 31761/03, hot?rre din 25 aprilie 2006), ea a constatat nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin casarea hot?rrii irevocabile din 9 aprilie 2002 ?i a acordat reclamantului EUR 850 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 40 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Instan?a a confirmat validitatea contractului din 1994 ?i a notat c? p?r?ile trebuie s? respecte prevederile acestuia.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea ASITO a nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a avut drept efect nc?lcarea dreptului s?u la protec?ia propriet??ii.

La 26 decembrie 2007, Guvernul a informat Curtea despre decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007 ?i a solicitat radierea cererii reclamatului de pe rolul Cur?ii. La 27 decembrie 2007, reclamantul, de asemenea, a comunicat Cur?ii rezultatul procedurilor na?ionale care s-au finalizat cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007 ?i, considernd c? i-au fost acordate compensa?ii adecvate pentru nc?lcarea drepturilor sale, a solicitat radierea cererii sale de pe rolul Cur?ii.

Curtea a notat c? reclamantul a primit compensa?ii adecvate la nivel na?ional ?i c? nu dore?te continuarea examin?rii cererii sale. Potrivit art. 37 1 in fine CEDO, Curtea a considerat c? nu exist? circumstan?e speciale care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 (a) ?i (b) CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.    

***

n cauza Ciobanu ?.a. c. Moldovei, reclamantele, Nina CIOBANU, Nina TARUTIN ?i Galina COSENCOV, n 1994, au ncheiat fiecare cte un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia ele au pl?tit prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere a c?rei m?rime varia ntre MDL 100 (USD 24 la acea dat?) ?i MDL 200 (USD 48 la acea dat?). n 1999, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensiile, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractelor.

n 2001, reclamantele au intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractele din 1994. ntre 2001 ?i 2002, toate reclamantele au ob?inut hot?rri irevocabile prin care ASITO a fost obligat? s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractelor.

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

Ulterior, ASITO a intentat ac?iuni judiciare civile mpotriva reclamantelor, solicitnd rezilierea contractelor ncheiate n 1994. ntre septembrie ?i decembrie 2003, ASITO a ob?inut hot?rri judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa mpotriva fiec?rei reclamante.

La 25 octombrie 2004, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis cererea de revizuire, depus? de un grup de pensionari ASITO, mpotriva hot?rrii din 11 martie 2002. Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea contestat? ?i a notat c? ASITO nu putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?.

n fa?a Cur?ii, reclamantelel au invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea ASITO a nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a avut drept efect nc?lcarea dreptului lor la protec?ia propriet??ii. Dna Tarutin a mai invocat inechitatea procedurilor din cauza unei pretinse n?elegeri secrete ntre ASITO ?i Guvern, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), prin lipsa remediilor na?ionale de a ob?ine redresarea nc?c?rilor drepturilor sale.

La 20 noiembrie 2006, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care el a recunoscut violarea drepturilor reclamantelor garantate de CEDO. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? dnei Ciobanu, Tarutin ?i Cosemcov sumele de EUR 500, EUR 700 ?i, respectiv, EUR 850 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material?, precum ?i EUR 2,000 pentru fiecare cu titlu de daune morale. Guvernul s-a mai angajat s? pl?teasc? dnelor Ciobanu ?i Cosemcov costurile ?i cheltuielile probate care au fost suportate n fa?a Cur?ii, iar dnei Tarutin – suma de EUR 300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? aceste sume n termen de 3 luni de la radierea cererilor de c?tre Curte.

La 15, 19 ?i 23 februarie 2007, reclamantele au informat Curtea c? ele sunt de acord cu propunerile Guvernului.

Lund n considera?ie faptul c? reclamantele nu s-au opus cererii Guvernului de radiere ?i condi?iile prev?zute de declara?ia Guvernului, Curtea a considerat c? litigiile au fost solu?ionate (art. 37 1 (b) CEDO). Curtea a considerat c? respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie nu cere continuarea examin?rii cererilor (37 1 in fine CEDO), radiind cererile de pe rolul s?u.