CtEDO a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 5) c. Moldovei

01 07 2008

La 1 iulie 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Flux (nr. 5) c. Moldovei (cererea nr. 17343/04).

n aceast? cauz?, reclamantul, ziarul Flux, a publicat la 15 noiembrie 2002 un articol intitulat Dosarul penal al Eugeniei Duca, ct cinci kilograme de maculatur?. n acest articol, ziarul se referea la evolu?ia dosarului penal intentat mpotriva dnei Eugenia Duca, un om de afaceri, la acel moment condamnat? pentru comiterea unor infrac?iuni, iar mai trziu achitat? integral, precum ?i reproducerea cu caractere italice a unei scrisori deschise adresat? de fiica dnei Duca Pre?edintelui Republicii, Pre?edintelui Parlamentului, Primului Ministru, Consiliului Europei, Misiunii OSCE n Moldova ?i altor organiza?ii. n scrisoare, ea se plngea de pretinsele abuzuri comise de procuratur? ?i de instan?ele de judecat? la ntocmirea ?i examinarea dosarelor penale mpotriva mamei sale. Articolul con?inea, printre altele, urm?torul pasaj: La 10 iulie 2001, adjunctul Procurorului General Vasile Solomon (concediat ulterior pentru afaceri dubioase), semneaz? concluziile de nvinuire pe dosarul penal intentat Eugeniei Duca … ?i-l remite Judec?toriei sect. R?cani f?r? ca m?car nvinuita s? ia cuno?tin?? de respectivul rechizitoriu.

La o dat? nespecificat?, Vasile Solomon, care ntre timp a fost retrogradat, a naintat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva ziarului, prin care pretindea c? declara?ia referitoare la concedierea sa pentru afaceri dubioase nu corespundea realit??ii ?i i leza onoarea ?i demnitatea, solicitnd dezmin?irea acesteia ?i compensa?ii morale pentru def?imarea sa.

La 12 februarie 2003, Judec?toria sectorului R?cani a admis integral cererea de chemare n judecat?, constatnd c? declara?ia referitoare la concedierea dlui Solomon nu corespundea realit??ii ?i era def?im?toare. Instan?a a mai men?ionat c?, la data public?rii articolului, dl Solomon era angajat la Procuratura pentru contribuirea exercit?rii justi?iei n Curtea de Apel ?i a obligat ziarul s? pl?teasc? dlui Solomon MDL 2,700 (EUR 178 la acea dat?), precum ?i s? publice o dezmin?ire n termen de 15 zile.

n cererea de apel mpotriva hot?rrii din 12 februarie 2003, ziarul Flux a sus?inut, printre altele, c? articolul constituia de fapt r?spndirea declara?iilor fiicei dnei Duca f?cute n scrisoarea sa deschis? ?i a argumentat c? el nu putea fi sanc?ionat pentru r?spndirea declara?iilor unui ter?. La 29 aprilie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul reclamantului ca nentemeiat ?i nu a examinat argumentul ziarului privind angajarea responsabilit??ii lui pentru r?spndirea declara?iilor f?cute de alte persoane.

n cererea sa de recurs, ziarul a argumentat c? expresia afaceri dubioase constituia o judecat? de valoare. La 19 noiembrie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului, constatnd c? dl Solomon a fost eliberat din func?ia sa prin hot?rrea Parlamentului f?r? indicarea motivelor, ulterior acesta continundu-?i activitatea n organele procuraturii ntr-o alt? func?ie. Instan?a nu s-a pronun?at asupra argumentului ziarului privind angajarea responsabilit??ii lui r?spndirea declara?iilor f?cute de ter?i.

n fa?a Cur?ii, ziarul Flux  pretindea violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), prin motivarea insuficient? a hot?rrilor judec?tore?ti, precum ?i violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), prin obligarea sa la plata desp?gubirilor ?i publicarea dezmin?irii n cauza n def?imare intentat? de dl Vasile Solomon.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO. Ea a notat c?, n aceast? cauz?, a existat o ingerin?? n libertatea de exprimare a ziarului reclamant, care era prev?zut? de lege ?i urm?rea un scop legitim, ns? care nu era necesar? ntr-o societate democratic?.

Curtea a notat c? articolul a fost scris de un jurnalist ?i a reiterat sarcina proeminent? a presei ntr-o societate democratic? de a comunica idei ?i opinii cu privire la chestiuni politice ?i la alte chestiuni de interes public (a se vedea Sunday Times v. the United Kingdom (nr. 1), hot?rre din 26 aprilie 1979, Seria A nr. 30,  65). Articolul n cauz? era relevant n dezbaterile privind pretinsele proceduri judiciare abuzive ?i rolul jucat n aceast? privin?? de un procuror. Nu exist? nici o ndoial? c? aceast? chestiune este foarte importat? ntr-o societate democratic? ?i publicul avea un interes legitim de a fi informat despre aceasta.

Ziarul reclamant a fost sanc?ionat la plata desp?gubirilor pe motiv c? nu a putut demonstra corespunderea cu adev?rul a declara?iei cu privire la dl Solomon. Declara?ia n cauz? era, de fapt, o parte a scrisorii deschise scrise de fiica pretinsei victime a procedurilor penale abuzive adresat? politicienilor de rang nalt ?i organiza?iilor interna?ionale.

Curtea a reiterat c? pedepsirea unui jurnalist pentru c? a ajutat la r?spndirea declara?iilor f?cute de o alt? persoan? … ar afecta serios contribu?ia presei la discutarea chestiunilor de interes public ?i nu ar trebui s? fie admis? dect dac? exist? motive deosebit de ntemeiate pentru a face acest lucru (a se vedea Jersild v. Denmark, hot?rre din 23 septembrie 1994, Seria A nr. 298, 35; ?i Thoma v. Luxembourg, nr. 38432/97,  62, ECHR 2001‑III).

n continuare, Curtea a notat c? plngerile con?inute n scrisoarea deschis? cu privire la abuzurile comise de procuratur? ?i instan?ele de judecat? n privin?a dnei Duca nu erau lipsite de temei, deoarece mai trziu dna Duca a fost achitat? ?i s-a constatat c? ea a fost urm?rit? penal ilegal (a se vedea Duca v. Moldova (cererea nr. 1579/02), decizia par?ial? cu privire la admisibilitate, 11 aprilie 2006). Curtea a mai notat c?, pe durata procedurilor na?ionale, nu a fost contestat faptul c? dl Solomon a fost implicat n procedurile mpotriva dnei Duca n calitatea sa de procuror ?i c? ulterior el a fost retrogradat. n aceste circumstan?e, ?i n lumina limbajului declara?iei n cauz?, Curtea nu a fost convins? c? au existat motive deosebit de ntemeiate pentru a sanc?iona ziarul reclamant pentru ajutarea fiicei dnei Duca s? r?spndeasc? scrisoarea ei deschis?. Prin urmare, Curtea a conchis c? ingerin?a n libertatea de exprimare a ziarului nu a fost necesar? ntr-o societate democratic?.

n lumina acestei constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat preten?ia privind nemotivarea hot?rrilor judec?tore?ti.

Curtea a acordat ziarului Flux EUR 185 (echivalentul n euro la ziua pronun??rii hot?rrii na?ionale a compensa?iilor acordate dlui Solomon ?i a taxelor de stat) cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,800, plus orice tax? perceput? la aceast? sum? la reclamant, cu titlu de costuri ?i cheltuieli. 

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.