Sesizarea Cur?ii cu o cerere individual?

Potrivit art. 34 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), orice persoan? care se consider? lezat? ntr-un drept al s?u garantat de CEDO poate depune o cerere la Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea).

Depunerea cererii

Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet al Cur?ii. Desc?rca?i formularul, completa?i toate rubricile, f?r? excep?ie, ?i trimite?i formularul completat, nso?it de copiile documentelor pertinente – nu trimite?i documente originale, deoarece acestea nu v? vor fi restituite la finalul procedurii.

Exist? riscul ca un dosar incomplet s? nu fie examinat de Curte. Prin urmare, trebuie s? completa?i formularul de cerere integral ?i cu mult? aten?ie. Orice omisiune n completarea formularului sau simplul fapt de a nu anexa copiile documentelor necesare poate determina Curtea s? refuze nregistrarea cererii f?r? a o examina.

Cum se completeaz? formularul de cerere

Articolul 47 din Regulamentul Cur?ii

Cereri grupate ?i mai mul?i reclaman?i

V? pute?i adresa Cur?ii ntr-una din cele dou? limbi oficiale ale Cur?ii, francez? sau englez?, sau n orice alt? limb? oficial? a unui stat membru al Consiliului Europei.

Nu sunte?i obligat s? fi?i reprezentat de un avocat n faza ini?ial? a procedurii. Dac? totu?i decide?i s? fi?i reprezentat, trebuie s? trimite?i Cur?ii o procur? pe numele avocatului ales, completat? ?i semnat? n mod corespunz?tor.

Dup? ce formularul de cerere va fi completat n ntregime, acesta trebuie expediat, mpreun? cu documentele pertinente, la adresa urm?toare:

Monsieur le Greffier

Cour européenne des droits de l’homme

Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

Este preferabil s? trimite?i cererea prin scrisoare recomandat?. Trebuie s? trimite?i cererea la Curte n termenul prev?zut de Conven?ie. Curtea va lua n considerare data indicat? pe ?tampila po?tei. Cererea trebuie expediat? Cur?ii numai prin po?t?.

n orice caz, formularul de cerere trebuie trimis n cel mai scurt timp posibil dup? finalizarea procedurilor interne ?i pronun?area unei decizii definitive de c?tre instan?ele na?ionale.

Scrisoarea dumneavoastr? va fi recep?ionat? de Biroul central al Cur?ii, care prime?te n medie 1500 scrisori zilnic. Din cauza acestui volum mare de coresponden??, Curtea nu va putea confirma imediat primirea cererii dumneavoastr?.

Biroul central triaz? coresponden?a, apoi o trimite diviziei juridice competente,  mai precis diviziei responsabile pentru statul mpotriva c?ruia este ndreptat? cererea. Astfel, o cerere mpotriva Germaniei va fi trimis? n divizia juridic? care se ocup? de toate cererile ndreptate mpotriva Germaniei ?i n care lucreaz? persoane care vorbesc limba german? ?i cunosc legisla?ia acestui stat.

Cererea dumneavoastr? va primi un num?r ?i va fi analizat? de c?tre un jurist. Aceasta nu nseamn? c? dosarul a fost acceptat, ci doar nregistrat. Dac? sunte?i contactat de Curte, trebuie s? r?spunde?i n termenul acordat, altfel cererea dumneavoastr? ar putea fi pur ?i simplu respins? sau distrus?.

Atunci cnd Curtea va dispune de toate elementele necesare pentru examinarea cererii, dosarul dumneavoastr? va fi atribuit unei forma?iuni judiciare a Cur?ii.

Pe ntreaga durat? a procedurii, chiar dac? aceasta v? pare ndelungat?, trebuie s? a?tepta?i s? fi?i contactat de Curte. Dat fiind num?rul mare de cereri introduse n fiecare an (peste 50000) ?i num?rul considerabil de dosare aflate pe rol, Curtea nu are posibilitatea s? confirme primirea scrisorilor sau a documentelor recep?ionate ?i nu va putea oferi informa?ii privind o dat? aproximativ? a examin?rii unei cereri.

Procedura n fa?a Cur?ii este scris?. Astfel, orice informa?ie pe care dori?i s? o aduce?i la cuno?tin?? Cur?ii trebuie comunicat? n scris.