Avize

05/10/2010

 

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului elaboreaz? avize ale proiectelor actelor normative prin prisma jurispruden?ei CtEDO. Acestea sunt prezentate mai jos n ordine cronologic? descresc?toare.


Scrisoare din 12 noiembrie 2010 adresat? Cur?ii Constitu?ionale privind sesizarea referitoare la controlul constitu?ionalit??ii art. 10 alin. 3 lit.a) al Legii cu privire la avocatur?


Scrisoare din 20 septembrie 2010 adresat? Cur?ii Constitu?ionale privind sesizarea referitoare la controlul constitu?ionalit??ii unor prevederi prin care s-a limitat dreptul persoanelor care nu au licen?? de avocat s? reprezinte n procedurile judiciare civile;

 

Aviz din 15 septembrie 2010 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de modificare a Codului Contraven?ional al Republicii Moldova;

 

Scrisoare din 8 iulie 2010 adresat? Cur?ii Constitu?ionale privind sesizarea referitoare la controlul constitu?ionalit??ii art. 22 alin. (1) lit. (b) al Legii cu privire la statutul judec?torului din 20 iulie 1995

 

Aviz din 21 iunie 2010 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de modificare ?i completare a hot?rrii Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie nr. 14 din 3 octombrie 2005;

 

Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de Lege privind compensarea de c?tre stat a prejudiciului cauzat n urma nc?lc?rii termenului rezonabil n procesul de judecare a cauzelor sau de executare a hot?rrilor instan?elor judec?tore?ti;

 

Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresat? Cur?ii Constitu?ionale privind analiza jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n cauzele referitoare la restric?ionarea accesului la justi?ie pentru demiterea dintr-o func?ie de conducere a unui judec?tor;

 

Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de lege ajustat privind modificarea cadrului legislativ n domeniul r?spunderii disciplinare a judec?torilor;

 

Aviz din 22 octombrie 2009 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de Lege privind excluderea competen?ei instan?elor specializate s? examineze pricini;

 

Aviz din 30 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ n domeniul avocaturii;

 

Aviz din 9 noiembrie 2009 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de lege privind modificarea cadrului legislativ n domeniul r?spunderii disciplinare a judec?torilor;

 

Aviz din 8 decembrie 2009 adresat Ministerului Justi?iei la proiectul de Lege privind modificarea cadrul legislativ n domeniul intercept?rii convorbirilor telefonice ?i m?surilor operative de investiga?ie;

 

Scrisoare din 19 decembrie 2008 adresat? Cur?ii Constitu?ionale privind art. 326 Cod de procedur? penal?;

 

Scrisoare din 18 decembrie 2008 adresat? Cur?ii Constitu?ionale privind analiza jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n ceea ce prive?te dreptul la pensie ?i la indemniza?ie.