CtEDO a pronun?at hot?rrea Pnzari c. Moldovei

29 09 2009

La 29 septembrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Pnzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04).

*  *  *

La 4 noiembrie 2008, Sec?iunea a Patra a Cur?ii a adoptat o hot?rre n aceast? cauz?, prin care a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO din cauza duratei excesiv de lungi a procedurilor n fa?a instan?elor judec?tore?ti na?ionale, precum ?i violarea art. 13 CEDO n conjunc?ie cu art. 6 1 CEDO, pe motiv c? reclamanta nu a dispus de niciun mijloc pentru a accelera procedurile sau de a ob?ine compensa?ii. Curtea a acordat reclamantei EUR 1,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 745 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul de 5 judec?tori al Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza s? fie reexaminat? de o Sec?iune a Cur?ii n alt? componen??. Astfel, cererea a fost examinat? de Sec?iunea a Treia a Cur?ii.

*  *  *

n cauza Pnzari c. Moldovei, reclamantei, Larisa PÂNZARI, care lucra la S.A. Floare-Carpet, la 29 noiembrie 1999, o comisie medical? i-a acordat gradul doi de invaliditate ?i i-a recomandat ncetarea activit??ii n cadrul fabricii de covoare din cauza condi?iilor de munc? care i afectau s?n?tatea. Dup? ce reclamanta a prezentat certificatul ntreprinderii angajatoare, la 30 decembrie 1999, ea a fost concediat? pe motivul c? nu mai era capabil? de a lucra din starea s?n?t??ii.

Deoarece angajatorul a refuzat s? modifice motivul concedierii n carnetul de munc?, la 7 februarie 2000, reclamanta a ini?iat proceduri judiciare. La 11 februarie 2000, Judec?toria sectorului Botanica a l?sat cererea reclamantei f?r? examinare. La 10 mai 2000, Tribunalul Chi?in?u a casat aceast? hot?rre ?i a dispus reexaminarea cauzei. n urma reexamin?rii, la 31 ianuarie 2001, Curtea de Apel a Republicii Moldova a casat hot?rrile instan?elor inferioare ?i a dispus reexaminarea cauzei. Dup? cea de-a doua reexaminare, la 4 februarie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul angajatorului depus la 7 noiembrie 2003 mpotriva deciziei Cur?ii de Apel Chi?in?u din 9 septembrie 2003 (care a fost primit? prin po?t? la 16 octombrie 2003), a casat hot?rrile anterioare ?i a respins toate preten?iile reclamantei.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 1 CEDO (obliga?ia de a respecta drepturile omului), pe motiv c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale nu au respectat drepturile sale prin prisma CEDO; violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), n urma duratei excesive a procedurilor judec?tore?ti, n urma examin?rii recursului angajatorului s?u depus n afara termenului de atac ?i n urma adopt?rii unei hot?rri incorecte de c?tre instan?ele judec?tore?ti; violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) n conjunc?ie cu art. 6 CEDO; precum ?i violarea art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) ?i a Protocolului nr. 12 la CEDO, pe motiv de aplicare discriminatorie a legii n cauza sa.

Curtea a considerat c? preten?ia reclamantei n privin?a art. 1 CEDO este mai degrab? o generalizare a altor preten?ii ale reclamantei ?i ea nu a examinat aceast? preten?ie separat.

Reclamanta s-a mai plns de aplicarea incorect? a legii de c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale. Curtea a reiterat c? art. 6 1 CEDO garanteaz? dreptul la un proces echitabil, dar nu stabile?te reguli de admisibilitate a probelor sau de apreciere a lor, ceea ce este de competen?a instan?elor na?ionale. Curtea nu a g?sit niciun motiv de a constata c? hot?rrile din aceast? cauz? au fost arbitrare. Astfel, aceast? parte din cerere a fost respins? ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

Reclamanta a mai pretins c? Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul angajatorului s?u care a fost depus peste termen. Curtea a notat c?, n timp ce vechiul CPC prevedea un termen de 15 zile pentru a depune o cerere de recurs, noul CPC care era n vigoare la momentul depunerii recursului de c?tre angajatorul reclamantei, prevedea un termen limit? de 2 luni. Recursul a fost depus la mai pu?in de o lun? ?i, prin urmare, n cadrul termenului limit?. Astfel, aceast? parte din cerere a fost respins? ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

Reclamanta a mai invocat aplicarea discriminatorie a legii n cauza sa. Curtea a considerat aceast? preten?ie mai degrab? reitereaz? preten?ia privind inechitatea procedurilor ?i a respins aceast? preten?ie ca fiind n mod v?dit nentemeiat?, potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO din cauza duratei excesiv de lungi a procedurilor n fa?a instan?elor judec?tore?ti na?ionale. Curtea a reiterat c? durata rezonabil? a procedurilor trebuie s? fie evaluat? n lumina circumstan?elor cauzei ?i a urm?toarelor criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului ?i a autorit??ilor relevante ?i ceea ce era important pentru reclamant (a se vedea Cravcenco c. Moldovei, hot?rre din 15 ianuarie 2008, 44).

n ceea ce prive?te complexitatea cauzei, Curtea a notat c? instan?ele judec?tore?ti nu au solicitat efectuarea expertizei sau a altor modalit??i de probare care ar necesita mult timp. Probele administrate de c?tre instan?e (documente ?i 2 declara?ii ale martorilor) au fost la dispozi?ia lor chiar de la nceput. Prin urmare, Curtea a concluzionat c? durata procedurilor nu poate fi explicat? prin complexitatea cauzei.

Referitor la comportamentul reclamantei, Curtea a men?ionat c? Guvernul nu a prezentat probe care ar fi demonstrat c? reclamanta a cerut repetat amnarea cauzei ?i chiar dac? aceasta ntr-adev?r a avut loc, aceasta nu poate explica termenul de 4 ani de examinare a cauzei.

Privind comportamentul autorit??ilor relevante, Curtea a notat c? durata ndelungat? a procedurilor s-a datorat ?i reexamin?rilor cauzei. De?i cauza nu implic? vreo complexitate specific?, reexaminarea a fost dispus? de c?tre instan?ele judec?tore?ti de dou? ori. Chiar dac? Curtea nu analizeaz? calitatea jurispruden?ei na?ionale, ea consider? c?, att timp ct trimiterea la reexaminare se dispune n rezultatul erorilor comise de c?tre instan?ele inferioare, repetarea unor astfel de ordine mai mult dect ntr-un set de proceduri relev? deficien?e serioase ale sistemului judiciar.

Referitor la ceea ce era important pentru reclamant?, Curtea a notat c? procedurile vizau un subiect deosebit de important pentru reclamant?, ?i anume angajarea sa. Legislatorul a confirmat importan?a acestor proceduri pentru angaja?i, prev?znd-o expres n legisla?ia privind examinarea urgent? ?i cu prioritate a litigiilor de munc?. Curtea consider? c? instan?ele na?ionale nu au dat dovad? de suficient? diligen??, care este cerut? att de legisla?ia na?ional?, ct ?i de art. 6 1 CEDO.

n lumina celor expuse mai sus, incluznd reexaminarea repetat? a cauzei n lipsa oric?rei complexit??i a cauzei, lund n considera?ie durata ndelungat? a procedurilor n litigiul de munc? ?i avnd n vedere ceea ce era important pentru reclamant?, Curtea a conchis c? cerin?a termenului rezonabil consfin?it? de art. 6 1 CEDO nu a fost respectat? n aceast? cauz?.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO n conjunc?ie cu art. 6 1 CEDO. Curtea a notat c?, n pofida numeroaselor ac?iuni ntreprinse de autorit??i n vederea execut?rii hot?rrilor n favoarea reclamantei, aceasta nu a dispus de nici un mijloc pentru a accelera procedurile sau de a ob?ine compensa?ii.

Curtea a acordat reclamantei EUR 1,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 745 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamanta a  fost reprezentat? la CtEDO de c?tre dl T. Deli, avocat din Chi?in?u.