Hot?rrea CtEDO cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Avramenko c. Moldovei

26 01 2010

La 26 ianuarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02).

*  *  *

Anterior, la 6 februarie 2007 (hot?rrea principal?), Curtea a decis c? a existat nc?lcarea drepturilor reclamantului prev?zut? de art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutarea timp de 21 de luni a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 26 iunie 2002 privind acordarea sumei de MDL 285,503 (EUR 20,272) .

Suplimentar, n iunie 2002, reclamantul a naintat o ac?iune, solicitnd indexarea sumei ce urma a-i fi restituit? conform hot?rrii din 26 iunie 2002. La 29 aprilie 2004, Judec?toria B?l?i a pronun?at o hot?rre prin care acorda reclamantului MDL 285,503 (aproximativ EUR 20,272). Aceast? hot?rre a devenit irevocabil?. La 12 octombrie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a redeschis procedura n urma unei cereri de revizuire a Ministerului Finan?elor. n urma reexamin?rii, la 9 februarie 2006, Curtea de Apel B?l?i a casat hot?rrea din 29 aprilie 2004 ?i a mic?orat suma index?rii pn? la MDL 180,698 (aproximativ EUR 11,678). Chestiunea privind casarea hot?rrii din 29 aprilie 2004 a fost disjuns? ntr-un dosar separat (cererea nr. 7467/06).

Reclamantul a solicitat EUR 41,152 cu titlu de satisfac?ie echitabil?. Deoarece, la acel moment, chestiunea aplic?rii art. 41 CEDO nu era gata pentru a fi adoptat? o decizie cu privire la dauna material? ?i moral?, Curtea a rezervat-o pentru o hot?rre separat?, invitnd Guvernul ?i reclamantul s? prezinte observa?ii, n termen de 3 luni, sau s? informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil ncheiat ntre p?r?i.

*  *  *

La 11 ?i 13 noiembrie 2009, Guvernul ?i reclamantul au prezentat Cur?ii un acord amiabil, potrivit c?ruia Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului EUR 37,500 cu titlu de compensa?ii pentru orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 ?i 7467/06 (Avramenko (nr. 1) ?i Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Cur?ii n temeiul acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.