CtEDO a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Ipteh S.A. ?i Al?ii

29 06 2010

La 29 iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Ipteh S.A. ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclaman?ilor. 

*  *  *

Anterior, la 24 noiembrie 2009 (hot?rrea principal?), Curtea a decis c? a existat nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor prev?zute de art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de anulare a privatiz?rii unei cl?diri n Chi?in?u, cu nc?lcarea principiului egalit??ii armelor ?i a securit??ii raporturilor juridice. Deoarece, la acel moment, chestiunea aplic?rii art. 41 CEDO nu era gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o pentru o hot?rre separat?, invitnd Guvernul ?i reclaman?ii s? prezinte, n termen de 3 luni, observa?ii cu privire la satisfac?ia echitabil? sau s? informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil ncheiat ntre p?r?i.

Ca urmare a hot?rrii din 24 noiembrie 2009, la 22 aprilie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire depus? de reclaman?i mpotriva deciziei sale din 28 august 2008, prin care a fost anulat? privatizarea, ?i a casat-o. Instan?a a reexaminat fondul cauzei, a respins ac?iunea Procurorului General de anulare a privatiz?rii ?i a obligat Ministerul Finan?elor s? compenseze reclaman?ilor daunele materiale, morale ?i costuri ?i cheltuieli. Primului reclamant (Ipteh S.A.) i s-au acordat EUR 196,952.53, celui de-al doilea (Worldway Limited) – EUR 46,545.47, celui de-al treilea (Kapital Invest S.A.) – EUR 58,000 ?i celui de-al patrulea (Ion Rusu) – EUR 18,434.88. Decizia a devenit irevocabil? la momentul pronun??rii.

La 10 mai 2010, reclaman?ii au informat Curtea despre hot?rrea din 22 aprilie 2010, solicitnd scoaterea de pe rol a cererii deoarece litigiul a fost solu?ionat la nivel na?ional.

Curtea a notat c? reclaman?ii nu mai doresc s? men?in? cererea pe rolul ei, deoarece litigiul lor a fost rezolvat (art. 37 1 (a) ?i (b) CEDO). Curtea a notat c? nu g?se?te vreun motiv special care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.