CtEDO a adoptat decizia n cauzele Catan ?i Al?ii contra Moldovei ?i Rusiei

06 07 2010

La 15 iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat decizia cu privire la admisibilitatea cauzelor Catan ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06).

Reclaman?ii sunt cet??eni ai Republicii Moldova care locuiesc n Republica Moldoveneasc? Nistrean? (RMN). Fiecare cerere se refer? la o ?coal? distinct? cu predarea n limba romn? (moldoveneasc?) ?i a fost depus? de c?tre un grup de p?rin?i, copii ?i profesori.

La 9 iunie 2009, au avut loc audieri n fa?a CtEDO cu privire la admisibilitatea ?i la fondul cauzelor.

***

n cererea nr. 43370/04 reclaman?ii sunt copii care studiaz? la liceul Alexandru cel Bun din Tighina (Bender) ?i p?rin?ii acestora. n cererea nr. 18454/06 reclaman?ii sunt copii care studiaz? la liceul ?tefan cel Mare din Grigoriopol ?i p?rin?ii acestora. n cererea nr. 8252/05 reclaman?ii sunt circa 600 de copii care studiaz? la liceul Evrica din Rbni?a, p?rin?ii acestora ?i un profesor.

La 18 august 1994, regimul RMN a interzis folosirea grafiei latine n ?coal?.  n 1999, regimul RMN a ordonat ca toate ?colile apar?innd altor state ?i func?ionnd pe teritoriul RMN s? fie nregistrate la autorit??ile RMN. n caz contrar ele nu vor fi recunoscute ?i vor fi private de drepturile lor. nregistrarea prezuma sistarea folosirii grafiei latine ?i a curriculumului elaborat de Chi?in?u. La 14 iulie 2004 autorit??ile RMN au nceput s? ntreprind? m?suri pentru nchiderea tuturor ?colilor care foloseau grafia latin?. La acel moment, n Transnistria existau 6 ?coli care predau n limba romn? (moldoveneasc?) cu grafie latin?, toate finan?ate din fonduri venite de la Chi?in?u. 

La 4 iunie 2004 liceul "Alexandru cel Bun" din Tighina (Bender) a primit o avertizare de la "Ministerul Educa?iei al RMN" c? va fi nchis dac? nu se va nregistra la acesta ?i c? mpotriva directorului vor fi pornite proceduri disciplinare. La 18 iulie 2004 sediul ?colii a fost deconectat de la electricitate ?i apeduct iar la 19 iulie 2004 administra?ia liceului a fost informat? c? liceul nu mai poate folosi imobilul n care se afla. Totu?i, profesorii, elevii ?i p?rin?ii acestora au ocupat cl?direa ?i au refuzat s? l cedeze. Poli?ia transnistrean? a ncercat s? preia controlul asupra cl?dirii ns? nu au reu?it ?i s-au retras. La 20 septembrie 2004, datorit? interven?ie Consiliului Europei, liceul a fost reconectat la electricitate ?i apeduct. n septembrie 2004 regimul RMN a permis ?colii s? se redeschid?, ns? n sedii diferite nchiriate de la autorit??ile RMN. La moment liceul folose?te 3 imobile amplasate n diferite regiuni ale ora?ului. Principalul imobil nu are cantin? sau sal? de sport ?i nici acces la transport public. De?i n anul academic 2002-2003 liceul avea 1,751 elevi, n anul academic 2008-2009 n liceu nv??au doar 901 elevi.  

Din 1997, liceul Evrica este nregistrat la Ministerul Educa?iei din Moldova. Dup? 1999 liceul a refuzat s? se nregistreze la autorit??ile RMN. La 26 februarie 2004, cl?direa folosit? de liceu a fost transferat? de c?tre transnistreni administra?iei Departamentului de Educa?ie din Rbni?a. Ei au cerut includerea liceului n sistemul de educa?ie al RMN.  n iulie 2004, ca urmare a nchiderii ?colilor cu predare n grafie latin?, p?rin?ii, elevii ?i profesorii liceului Evrica au nceput s? p?zeasc? cl?direa liceului zi ?i noapte. La 29 iulie 2004, poli?ia transnistrean? a p?truns cu for?a n liceu ?i a evacuat femeile ?i copiii care se aflau n?untru. Cinci b?rba?i care se aflau n cl?dire au fost aresta?i ?i sanc?iona?i cu 3 sau 5 zile arest administrativ. n aceea?i zi, so?ul directoarei liceului a fost arestat n strad? ?i sanc?ionat cu 7 zile de arest administrativ pentru nc?lcarea ordinii publice. n urm?toarele zile, poli?ia ?i func?ionari publici din cadrul Departamentului de Educa?ie din Rbni?a au vizitat p?rin?ii copiilor care ?i f?ceau studiile la liceu ?i le-au cerut s?-?i transfere copiii n alte ?coli nregistrate n RMN, amenin?ndu-i c? vor fi concedia?i sau chiar vor fi lipsi?i de drepturile p?rinte?ti. La 29 septembrie 2004, dup? interven?ia Misiunii OSCE n Moldova, liceul a fost totu?i nregistrat la "Camera nregistr?rii de stat din Tiraspol" ca o institu?ie de nv???mnt privat?, ns? nu a reu?it s?-?i ncep? activitatea deoare nu avea sediu. La 2 octombrie 2004, regimul RMN a permis deschiderea liceului n cl?direa unei foste gr?dini?e, care nu era adaptat? pentru activit??i ?colare. Ca urmare a acestor evenimente, mul?i p?rin?i au transferat copiii lor n alte ?coli. De?i n anul academic 2002-2003 liceul avea 683 elevi, n anul academic 2008-2009 n liceu nv??au doar 345 elevi.

Liceul "?tefan cel Mare" din Grigoriopol folosea grafia chirilic?. n anul 1996, la solicitarea p?rin?ilor elevilor, ?coala a depus mai multe peti?ii la autorit??ile RMN n care solicita s? i se permit? s? foloseasc? grafia latin?. Ca urmare, ntre 1996 ?i 2002 "RMN" a orchestrat mai multe campanii ostile n pres?, intimid?ri ?i amenin??ri din partea serviciilor secrete. Aceste m?suri au culminat la 22 august 2002 cu luarea cu asalt a ?colii ?i evacuarea profesorilor, elivilor ?i a p?rin?ilor acestora care se aflau n cl?direa ?colii. La 28 august 2002 directorul asocia?iei elevilor a fost re?inut ?i condamnat la 15 zile de arest administrativ. Ca urmare a ocup?rii de c?tre autorit??ile RMN a cladirii liceului, Ministerul Educa?iei de la Chi?in?u a decis ca liceulul s? fie transferat temporar la Doro?caia, o localitate care se afl? la 20 km de Grigoriopol ?i se este sub controlul autorit??ilor de la Chi?in?u. n fiecare zi elevii ?i profesorii sunt transporta?i cu autobuzele la Doro?caia, fiind supu?i perchezi?iilor, verific?rii identit??ii ?i, dup? cum se pretinde, agresiunilor verbale. De?i n anul academic 2002-2003 liceul avea 709 elevi, n anul academic 2008-2009 n liceu nv??au doar 169 elevi.

Reclaman?ii au adresat numeroase plngeri autorit??ilor Federa?iei Ruse, avnd n vedere faptul c? cea mai mare parte a liderilor RMN sunt cet??eni ru?i, unii dintre ace?tia fiind chiar decora?i de c?tre autorit??ile Rusiei; Federa?ia Rus? continu? s? aib? trupe care sta?ioneaz? n Transnistria ?i este mediator n conflictul ntre Moldova ?i regimul secesionist de la Tiraspol. Ministerul Afacerilor Externe al Federa?iei Ruse a r?spuns utiliznd fraze generale despre dep??irea conflictului n privin?a ?colile de limb? moldoveneasc? din RMN ?i a aten?ionat asupra pericolului utiliz?rii for?ei n rezolvarea conflictului, recomandnd folosirea negocierilor.

Reclaman?ii s-au plns ?i autorit??ilor de la Chi?in?u, care, n pofida promisiunilor de solu?ionare a situa?iei ?colilor, nu au reu?it s? fac? acest lucru.

***

Reclaman?ii s-au plns c? ei au fost intimida?i de c?tre autorit??ile RMN din cauza dorin?ei lor de a continua predarea n ?coli n limba romn? cu grafia latin? potrivit curriculum-ului moldovenesc. Ei au invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea tratamentului inuman ?i degradant), a art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale), a art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) ?i a art. 2 al Protocolului nr. 1 la CEDO (dreptul la instruire).

***

Decizia Cur?ii

1. Dac? reclaman?ii se afl? sub jurisdic?ia unui sau celor dou? state prte

Curtea a considerat c? ntrebarea dac? se afl? sub "jurisdic?ia" unui sau celor dou? state prte, n sensul articolului 1 al Conven?iei, este strns legal? de fondul cauzei. Prin urmare, aceast? chestiune preliminar? a fost conexat? la fondul cauzei.

2. Dac? reclaman?ii au epuizat c?ile de recurs interne

Avnd n vedere pozi?ia Rusiei, potrivit c?reia evenimentele din Transnistria nu cad sub "jurisdic?ia" sa, ?i c? nu exist? remedii accesibile n sistemul de drept rus, Curtea a constatat c? reclaman?ii nu au dispus de remedii n sistemul na?ional de drept al Rusiei.

n ceea ce prive?te preten?ia mpotriva Moldovei, reclaman?ii ?i Guvernul Moldovei au recunoscut unanim c? hot?rrile judec?tore?ti moldovene?ti nu se execut? pe teritoriul controlat de RMN. Curtea a notat c? lipsa controlului de c?tre autorit??ile Moldovei asupra teritoriului RMN constituie subiectul central al cererilor. Nu a fost demonstrat n fa?a Cur?ii c? ar exista careva remedii n dreptul na?ional al Moldovei care ar fi obligat Guvernul Moldovei s? ntreprind? m?suri suplimentare pentru a rec?p?ta controlul asupra Transnistriei sau n orice alt mod s? se asigure c? sunt respectate drepturile garantate de CEDO ale locuitorilor regiunii, cum ar fi reclaman?ii.

Curtea a mai examinat chestiunea dac? reclaman?ii trebuiau s? se adreseze instan?elor de judecat? din RMN. n acest sens, Curtea s-a referit la constat?rile sale n cauzele Cyprus v. Turkey (cererea nr. 25781/94) ?i Demopoulos ?i Al?ii v. Turcia (cererea nr. 46113/99), precum c?, n interesele locuitorilor, dreptul interna?ional nu poate s? nu ia n considera?ie n totalitate sistemele de drept a entit??ilor de facto care nu sunt recunoscute de comunitatea interna?ional?. n caz contrar, locuitorii acestor teritorii ar fi lipsi?i de un nivel minim de drepturi. Prin urmare, locuitorii unor astfel de regiuni li se poatecere s? epuizeze recursurile locale, cu excep?ia cazurilor cnd lipsa sau ineficien?a acestora poate fi dovedit? – o chestiune ce urmeaz? a fi examinat? n fiecare caz n parte (Cyprus v. Turkey, 90-99; Demopoulos, 92-98). Totu?i, n acest caz, m?surile litigioase au fost ntreprinse de c?tre autorit??ile RMN cu scopul de a executa Constitu?ia RMN ?i legisla?ia RMN privind utilizarea limbilor. Curtea nu dispune de probe privind existen?a vreunui recurs efectiv n fa?a instan?elor judec?tore?ti ale RMN, iar Guvernele prte nu au invocat c? reclaman?ii trebuiau s? ncerce s? epuizeze un astfel de recurs.

Din aceste motive, Curtea nu a constatat c? ar fi existat vreun recurs disponibil reclaman?ilor n privin?a preten?iilor lor.

3. Preten?ia privind violarea art. 3 CEDO

Reclaman?ii s-au plns de tratament discriminatoriu din partea autorit??ilor Transnistriei ?i au pretins c? criza ?colilor le-au cauzat multora dintre ei st?ri grave de anxietate ?i depresie. Totu?i, ei nu au prezentat probe medicale obiective. Curtea nu a avut dubii c? nchiderea temporar? a ?colilor ?i situa?ia actual?, cnd copiii sunt obliga?i s? studieze n condi?ii proaste, cu frica de ingerin?e n viitor, a cauzat ngri?orare ?i stres reclaman?ilor. Totu?i, probele de care dispune nu confirm? c? a fost atins nivelul minim de severitate cerut de art. 3 CEDO. Prin urmare, aceast? parte a cererii a fost g?sit? ca fiind n mod v?dit nefondat? ?i a fost respins? ca fiind inadmisibil?, potrivit art. 35 3 CEDO.

4. Preten?iile privind violarea art. 8 CEDO, art. 2 Protocol nr. 1 la CEDO ?i art. 14 CEDO

Curtea a considerat c? preten?iile reclaman?ilor privind violarea art. 8 CEDO, a art. 2 Protocol nr. 1 la CEDO, examinate separat ?i n conjunc?ie cu art. 14 CEDO ridic? chestiuni serioase de fapt ?i de drept, inclusiv obiec?ia preliminar? cu privire la aplicabilitatea art. 8 faptelor cauzei, care sunt de o astfel de complexitate nct determinarea lor depinde de examinarea fondului cauzei. Aceste preten?ii nu au fost considerate n mod v?dit nefondate, n sensul art. 35 3 CEDO, iar alte temeiuri pentru declararea lor inadmisibile nu au fost stabilite.

***

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre dl Ion MANOLE, dl Alexandru POSTICĂ ?i dl Veaceslav ŢURCAN, avoca?i din Chi?in?u ?i dl A. UNGER, profesor de drept la Universitatea London South Bank.