Raportul de activitate pentru anul 2016

27 01 2017

La 26 ianuarie 2017 Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut public raportul de activitate pentru anul 2016.

La ziua 31 decembrie 2016 aproximativ 79,750 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional, fa?? de 64,850 de cereri n 2015, atestnduse o cre?tere de 23 %. Aproape 70 % (ceea ce constituie 54,931 de cererei) din num?rul cauzelor pendinte au fost naintate mpotriva a cinci state: Ucraina – 18171, Turcia – 12575, Ungaria – 8962, Federa?ia Rus? – 7821 ?i Romnia – 7402.

Pe perioada anului 2016, Curtea a comunicat 9,534 de cereri (o sc?dere cu 40% fa?? de 2015, cnd au fost comunicate 15,964 cereri).

n anul 2016, Curtea a pronun?at 993 de hot?rri, o cre?tere de 21% fa?? de 823 n 2015. Totodat?, au fost solu?ionate doar 1,926 de cereri, n compara?ie cu 2,441 n 2015, ceea ce constituie o sc?dere cu 21 %. Mai mult de jum?tate dintre hot?rrile pronun?ate vizeaz? 6 state, ?i anume: Federa?ia  Rus? – 228, Turcia – 88, Romnia – 86, Ucraina – 73, Grecia – 45 ?i Ungaria – 41, ceea ce constituie 561 de hot?rri. n 829 de hot?rri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei de c?tre Statul prt.

Potrivit raportului, 53,500 de cereri au fost alocate unui organ judiciar n 2016, o cre?tere de 32%, comparativ cu 2015 (40,550). Aceast? cre?tere vine dup? doi ani de sc?dere. Cel mai mare num?r de cereri alocate unui organ judiciar s-a atestat n 2013, cnd au fost alocate 65,800 de cereri.

La 31 decembrie 2016 num?rul de cereri n etapa pre-judiciar? a fost de 13,800, o cre?tere de 38% n raport cu aceea?i dat? a anului precedent (10.000). Num?rul de cereri respinse din motive administrative, n 2016 a fost 20,950, o sc?dere de 35%. 65% din aceste cereri au fost respinse pentru nerespectarea cerin?elor articolului 47 din Regulamentul Cur?ii (con?inutul unei cereri individuale).

n 2016 - 38,505 cereri au fost respinse, ceea ce constituie o sc?dere de 16 % n raport cu anul 2015 (45,574). Num?rul de cereri alocate l-a dep??it pe cele respinse cu aproape 15.000 (adic? un deficit lunar de circa 1.250). Ca urmare, stocul de cereri alocate pendinte n fa?a Cur?ii a crescut pe parcursul anului, cu 23%, de la 64,850 la 79,750.

n 2016, un num?r de 36,579 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate din lista cauzelor de c?tre un judec?tor unic, un Comitet sau o Camer?, o sc?dere cu 15% comparativ cu 2015 (43,133).

3,772 cereri au fost radiate de pe rol de c?tre o Camer? sau un Comitet, printr-o decizie sau o hot?rre, ca urmare a unei reglement?ri amiabile sau a unei declara?ii unilaterale, atestnduse o sc?dere de 18% (4,628 n 2015). Num?rul reglement?rilor amiabile (2,005) a crescut cu 21% (1,658 n 2015), iar declara?iile unilaterale au sc?zut cu 41% (1,767 comparativ cu 2,970  n 2015).

n privin?a Moldovei – 839 de cereri (n anul 2015 - 1,011 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 12 din cele 47 de state membre, locul 11 n anul 2015); au fost comunicate Guvernului 41 de cereri (n anul 2015 - 121 de cereri); 750 de cereri (n anul 2015 - 926 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 23 hot?rri, referitor la 27 de cereri (19 hot?rri n anul 2015).

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2016, un num?r de 1,283 de cereri pendinte (n anul 2015 - 1,223 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 12 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 7, cu indicele 2,36 de cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2015 indicele era de 2,84, fiind pe locul 3.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2016, Curtea a pronun?at 23 hot?rri (n anul 2015 – 19 hot?rri), dintre care n 19 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei. Suma prejudiciilor la care a Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? le achite se ridic? la 187,407 EUR.

Totodat?, n 2016 Curtea European? a f?cut publice 25 de Decizii, 7 dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a ncheierii tranzac?iilor amiabile dintre Guvernul RM cu reclaman?ii ?i 3 ca urmare a recunoa?terii de c?tre Curte a declara?iilor unilaterale naintate de Guvern. Pentru aceste 10 cauze, Guvernul a acordat n total suma de 49.400 Euro, iar Prim?ria Chi?in?u 41.000 Euro, pentru acoperirea oric?ror prejudicii suportate de c?tre reclaman?i.

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2016 relev? nc?lcarea urm?toarelor articole:

Articolul 3 – Condi?ii inumane, tratament inuman ?i degradant pe timpul deten?iei (11 cauze);

Articolul 5 – Dreptul la libertate ?i la siguran?? (5 cauze);

Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (6 cauze);

Articolul 8 – Dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie (2 cauze);

Articolul 9 – Libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie (1 cauz?);

Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (5 cauze);

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Conven?ie – Protec?ia propriet??ii (5 cauze).

n dou? cauze, n privin?a Republicii Moldova, nu a fost constatat? nicio violare a Conven?iei, fiind constatat? responsabilitatea Federa?iei Ruse. Iar ntr-o cauz?, n ceea ce prive?te satisfac?ia echitabil?, Curtea a considerat c? problema aplic?rii articolului 41 nu este gata pentru a fi decis? ?i a a rezervat-o pentru o hot?rre separat?.

Totodat?, n 2016 Curtea European? a f?cut publice 25 de Decizii. 7 dintre decizii au fost scoase de pe rol ca urmare a ncheierii tranzac?iilor amiabile dintre Guvernul RM cu reclaman?ii ?i 3 ca urmare a recunoa?terii de c?tre Curte a declara?iilor unilaterale naintate de Guvern. Pentru aceste 10 cauze, Guvernul a acordat n total suma de 49,400 Euro, iar Prim?ria Chi?in?u 41,000 Euro, pentru acoperirea oric?ror prejudicii suportate de c?tre reclaman?i.

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2016 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de 277,807 EUR (2015 – 211,734 EUR; 2014 – 217,482 EUR; 2013 – 315,363 EUR; 2012   842,856 EUR ?i 2011 – 371,258 EUR).

Pn?, la data de 31 decembrie 2016, CtEDO a pronun?at 339 de hot?rri, dintre care n 307 a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei. De remarcat este faptul c? Moldova dup? num?rul de hot?rri ?i dup? num?rul viol?rilor constatate devanseaz? state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia care dup? num?rul popula?ie dep??e?te cu mult Moldova ?i care au aderat cu mult timp nainte la Conven?ia European? pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jum?tate din viol?rile constatate n privin?a Moldovei sunt pentru nc?lcarea dreptului la un proces echitabil (124), protec?ia propriet??ii (106), tratament inuman ?i degradant (80), dreptul la libertate ?i siguran?? (74).

Men?ion?m c? la data de 25 ianuarie curent, Asocia?ia Ob?teasc? "Juri?tii pentru Drepturile Omului" a publicat Lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea European? pentru Drepturile Omului.

Persoana de contact: Vitalie ZAMA, vitalie.zama@gmail.com, 069107270