Repara?iile insuficiente duc la condamnarea Moldovei la CtEDO

30 05 2017

Ast?zi, Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut public? hot?rrea Grecu c. Moldovei.

n temeiul articolului 3 (Interzicerea torturii) ?i articolului 5 1 (Dreptul la libertate ?i siguran??), reclamanta s-a plns de arestarea ilegal?, maltratarea ?i investigarea ineficient? a plngerilor sale. De asemenea, ea s-a plns ?i n temeiul articolului 5 5 (Dreptul la repara?ii) ?i articolului 13 (Dreptul la un remediu efectiv).

Reclamanta, Tatiana Grecu, este cet??ean? a Moldvei, n?scut? n 1960 ?i este re?inut? n Vadul lui Vod? (Republica Moldova). Cazul se refer? la plngerea c? a fost re?inut? ilegal ?i supus? brutalit??ii poli?iei timp de aproape zece ore.

Reclamantul, Tatiana Grecu, a fost arestat? n primele ore ale dimine?ii, la 22 februarie 2002, ns? eliberat? 10 ore mai trziu dup? ce o instan?? a constatat c? deten?ia sa a fost abuziv?. Ulterior, ea a naintat o plngere penal? mpotriva colaboratorilor de poli?ie implica?i n arestarea sa, acuzndu-i c? au lovit-o ?i au strangulat-o. Plngerea sa nu a avut finalitate. Cu toate acestea, n procedurile civile pe care le-a formulat mpotriva statului, instan?ele judiciare na?ionale au constatat c? reclamantei i-au fost nc?lcate drepturile garantate de Conven?ie, n urma arest?rii ilegale, a relelor tratamente ?i a ineficien?ei investiga?iei plngerii sale. Curtea Suprem? de Justi?ie i-a acordat 3.200 Euro cu titlu de repara?ii.

Curtea a constatat vinov??ia Moldovei privind nc?lcarea articolelor 3 ?i 5 1 din Conven?ie ?i i-a acordat reclamantei suma de 12.640, dintre care 11.800 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 840 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Mai multe detalii la http://old.lhr.md/news/541.html

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.