CtEDO a pronun?at patru hot?rri contra Moldovei

13 11 2007

La 13 noiembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile Cebotari c. Moldovei (cererea nr. 35615/06), Dolneanu c. Moldovei (cererea nr. 17211/03), Becciu c. Moldovei (cererea nr. 32347/04) ?i Gusovschi c. Moldovei (cererea nr. 35967/03).

*  *  *

n cauza Cebotari c. Moldovei, reclamantul, Mihail CEBOTARI, n anul 1997 era directorul ntreprinderii de stat Moldtranselectro. La 9 august 2006, el a fost recunoscut n calitate de b?nuit ntr-un dosar penal instrumentat de c?tre CCCEC cu privire la pretinsa sustragere a avutului statului n propor?ii deosebit de mari de c?tre SRL Oferta Plus. Reclamantul a fost b?nuit de dep??irea atribu?iilor de serviciu prin faptul c? a cerut Guvernului Republicii Moldova s? emit? pe numele SRL Oferta Plus o obliga?iune trezorerial? nominativ? (OTN) n valoare de MDL 20,000,000 pentru energia electric? consumat? de c?tre institu?iile bugetare. Reclamantul era b?nuit c? a solicitat emiterea OTN-ului, de?i cuno?tea c? energia livrat? de Oferta Plus nu a fost consumat? de institu?iile bugetare. Acuza?ii cu privire la sustragerea sumei de MDL 20,000,000 au fost aduse directorului SRL Oferta Plus, care a fost arestat tot la 9 august 2006.

La 9 august 2006, pe numele reclamantului a fost eliberat mandat de arest ?i el a fost de?inut sub arest pn? la 19 noiembrie 2006, cnd a fost eliberat pe cau?iune. Pn? la arestare, potrivit reclamantului, anchetatorul l-a l?sat s? n?eleag? c? eliberarea sa va depinde de faptul dac? va da declara?ii pe care le dore?te urm?rirea penal?.

O perioad? din deten?ia sa el a fost de?inut n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Camera pentru ntrevederi ntre avocat ?i client din IDP al CCCEC era dotat? cu un perete de sticl? care i separa. n timpul ntlnirilor n aceast? camer?, avocatul nu putea transmite sau primi documente de la client. Datorit? imposibilit??ii de a o semna personal f?r? a fi citit? de angaja?ii IDP, cererea reclamantului la CtEDO a fost semnat? de c?tre so?ia lui.

n temeiul OTN, n anul 2001, SRL Oferta Plus a ob?inut o hot?rre irevocabil? mpotriva Ministerului Finan?elor prin care prtul a fost obligat s? pl?teasc? MDL 20,000,000. n anul 2004, SRL Oferta Plus a depus o cerere la CtEDO, n care se plngea de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile n favoarea sa. Guvernul a fost informat de c?tre SRL Oferta Plus despre aceasta n ziua depunerii cererii la Curte. Dup? depunerea cererii la CtEDO hot?rrea n folosul SRL Oferta Plus a fost casat?, la cererea Ministerului Finan?elor, de c?tre Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie, iar preten?iile SRL Oferta Plus au fost ulterior respinse ca nentemeiate. Dup? casarea hot?rrii de c?tre Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie, la cererea Ministerului Finan?elor, Procuratura General? a intentat un dosar penal mpotriva directorului SRL Oferta Plus.

La 19 decembrie 2006, CtEDO a pronun?at hot?rrea sa n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. n aceast? hot?rre, CtEDO a constatat c? casarea hot?rrii n folosul SRL Oferta Plus a fost abuziv?, iar urm?rirea penal? mpotriva directorului SRL Oferta Plus ?i arestul acestuia au avut drept scop descurajarea SRL Oferta Plus n men?inerea cererii depuse la CtEDO, ceea ce contravine art. 34 al Conven?iei.

La 27 iulie 2007, dl Cebotari a fost achitat integral de c?tre Judec?toria Centru. 

n fa?a CtEDO, reclamantul pretindea violarea art. 5 1 CEDO (legalitatea deten?iei) combinat cu art. 18 CEDO (limitarea drepturilor pentru un alt scop dect cel prev?zut de CEDO), deoarece lipsirea sa de libertate a reprezentat o consecin?? a refuzului s?u de a da depozi?ii convenabile urm?ririi penale ?i a fost abuziv?. Reclamantul a f?cut referire la constat?rile CtEDO n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Reclamantul a mai pretins violarea art. 34 CEDO (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) ?i al art. 5 3 ?i 4 CEDO.

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 CEDO combinat cu art. 18 CEDO, pe motiv c? urm?rirea penal? mpotriva dlui Cebotari nu putea fi disociat? de cea intentat? mpotriva directorului SRL Oferta Plus, aceste dou? proceduri penale au coincis n timp ?i au fost instrumentate de aceia?i anchetatori penali. Din acest motiv, constat?rile din hot?rrea Oferta Plus SRL c. Moldovei sunt valabile ?i pentru aceast? cauz?. Prin urmare, arestarea reclamantului a fost f?cut? n lipsa unor motive verosimile de a b?nui reclamantul c? a s?vr?it o infrac?iune. Lund n considerare lipsa motivelor verosimile ?i constat?rile f?cute n hot?rrea Oferta Plus SRL c. Moldovei (para. 141), CtEDO a conchis c? intentarea dosarului penal mpotriva reclamantului ?i arestarea sa ulterioar? au avut drept scop impunerea reclamantului de a face declara?ii care ar fi mpiedicat SRL Oferta Plus s?-?i prezinte cauza la CtEDO. Un asemenea scop pentru lipsirea de libertate n temeiul art. 5 1 c) CEDO nu este permis. Prin urmare, a existat o violare a art. 18 CEDO.

n lumina constat?rilor prin prisma art. 5 1 CEDO combinat cu art. 18 CEDO, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat preten?iile reclamantului formulate n temeiul art. 5 3 ?i 4 CEDO.

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 34 CEDO, deoarece prezen?a peretelui de sticl? d?dea suficiente temeiuri unui observator independent de a crede c? ntrevederile nu erau confiden?iale (c? convorbirile erau interceptate), ceea ce afecta eficien?a asisten?ei avocatului.

CtEDO a acordat reclamantului EUR 10,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a  fost reprezentat la CtEDO de c?tre dl Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edintele organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

*  *  *

n cauza Dolneanu c. Moldovei, reclamantul a deschis, n perioada sovietic?, trei conturi de depozit la Banca de Economii. n rezultatul infla?iei, reclamantul a pierdut o mare parte a depozitelor. n scopul recuper?rii pierderilor cauzate popula?iei de infla?ie, Parlamentul a adoptat la 29 iulie 1994 Hot?rrea nr. 201-XIII, care avea urm?torul text:

Art. 1. - Se  indexeaz? depunerile popula?iei n institu?iile B?ncii de  Economii a Moldovei, att cele n vigoare, ct ?i cele rennoite  la data  prezentei  hot?rri,  lundu-se ca baz?  soldul  acestora  conform situa?iei  din  2  ianuarie  1992, pentru depun?torii  care  pn?  la  1 ianuarie  1994  au  atins vrsta de 60 de ani - prima  mie de  ruble  la toate conturile n raportul 1 rubl? : 1 leu.

Art. 2. - Guvernul  ?i  Banca Na?ional? a Moldovei: n termen  de  o lun?  vor  elabora  ?i vor propune modul ?i mecanismul de  amortizare a sumelor indexate ?i sursele de compensare: vor face propuneri privind modul de indexare a celorlalte depuneri ale popula?iei n institu?iile B?ncii de Economii a Moldovei.

La 16 februarie 1995, Guvernul a adoptat Hot?rrea nr. 108, prin care a creat o comisie responsabil? s? stabileasc? cuantumul compensa?iei care urma s? fie pl?tit? de c?tre Ministerul Finan?elor B?ncii de Economii, pentru recuperarea pierderilor cauzate de infla?ie deponen?ilor b?ncii. Aceast? sum? urma s? fie stabilit? n baza aloca?iilor bugetare pentru anul respectiv.

Reclamantul a solicitat B?ncii de Economii s?-i pl?teasc? MDL 3,000 pentru cele trei conturi de depozit. La 7 iunie 2000, lui i s-au pl?tit doar MDL 570. Reclamantul a ini?iat proceduri judiciare, solicitnd obligarea B?ncii de Economii ?i a Ministerului Finan?elor la plata sumei restante ?i a daunelor materiale ?i morale cauzate prin plata ntrziat?.

Ambii pr?i au recunoscut dreptul reclamantului la suma restant?, ns? au notat c? nu au fost prev?zute aloca?ii suficiente n acest sens n bugetele pentru anii 1995 – 2001. Prin hot?rrea Judec?toriei sectorului Centru din 4 martie 2002 pr?ii au fost obliga?i s? pl?teasc? reclamantului suma de MDL 2,429, ns? a respins preten?iile cu privire la daunele materiale ?i morale, deoarece nu exista o lege n acest sens. Aceast? hot?rre a fost men?inut? n apel ?i n recurs, fiind invocat? aceea?i motivare. La 29 iulie 2004, suma restant? a fost pl?tit?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plngea, n temeiul art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO ?i art.art. 6 ?i 13 CEDO, de plata ntrziat? a compensa?iilor pentru pierderea cauzat? de infla?ie.

CtEDO a notat c? art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO nu garanteaz? un drept de a dobndi propriet??i. Totu?i, o preten?ie poate reprezenta un bun n sensul art. 1 dac? reclamantul poate argumenta c? avea cel pu?in o speran?? legitim? c? va ob?ine un drept de proprietate. Pentru a stabili dac? a?teptarea este legitim?, Curtea trebuie s? stabileasc? dac? preten?ia reclamantului se baza pe un fundament legal suficient.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii). Curtea a notat c? reclamantul a ob?inut o compensa?ie n temeiul Hot?rrii Parlamentului nr. 201 din 1994 ?i satisf?cea toate criteriile stabilite n acest act. Nici una din p?r?ile n proces ?i nici instan?a de judecat? nu au contestat dreptul reclamantului de a ob?ine compensa?ii pentru depunerile de la Banca de Economii, ?i nici cuantumul acestora. Conform Hot?rrii Parlamentului nr. 201 din 1994, dreptul de a ob?ine compensa?ii nu era condi?ionat de volumul aloca?iilor bugetare prev?zute pentru aceasta, iar indica?iile date prin aceast? Hot?rre nu i permiteau Guvernului s? introduc? condi?ii suplimentare pentru ob?inerea compensa?iilor. Prin urmare, prevederile specifice ale Hot?rrii Guvernului nr. 108 din 1995 nu l lipseau pe reclamant de dreptul de a ob?ine compensa?ii n temeiul Hot?rrii Parlamentului nr. 201 din 1994. Prin urmare, preten?ia reclamantului se baza pe un fundament legal suficient, adic? constituia un bun n sensul art. 1 al Protocolului nr.1 la CEDO.

Curtea a constatat c? plata, peste mai mult de ?ase ani, a compensa?iei reprezint? o ingerin?? n dreptul reclamantului garantat de art. 1 al Protocolului nr.1 la CEDO. nse?i instan?ele na?ionale au constatat c? neplata compensa?iei restante este contrar? legii. Prin urmare, ingerin?a n dreptul reclamantului la respectarea bunurilor sale a fost contrar? legii.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) prin lipsa unui recurs efectiv pentru a ob?ine compensa?ii pentru nc?lcarea dreptului s?u garantat de art. 1 al Protocolului nr.1 la CEDO. Curtea a notat c? instan?ele na?ionale au respins preten?iile reclamantului cu privire la compensa?ii pe motiv de inexisten?? a unei legi speciale n acest sens.

n lumina constat?rilor prin prisma art. 1 al Protocolului nr.1 la CEDO, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat dac? a existat o violare a art. 6 1 CEDO.

Curtea a acordat reclamantului EUR 513 (infla?ia asupra sumei datorate) cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,588 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a  fost reprezentat la CtEDO de c?tre dna Luciana IABANGI, membru al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.

*  *  *

n cauza Becciu c. Moldovei, reclamantul se plngea de executarea ntrziat? a unei hot?rri de judecat? din 26 septembrie 2003 privind obligarea Ministerului Finan?elor la plata sumei de MDL 183,752 (EUR 11,960 la acea dat?). Hot?rrea nu a fost contestat? ?i a devenit executorie dup? 15 zile. Titlul executoriu a fost transmis spre executare oficiului de executare la 5 noiembrie 2003. Reclamantul a primit suma datorat? n 4 tran?e, efectuate ntre 29 decembrie 2004 ?i 13 decembrie 2005.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea din 26 septembrie 2003 nu a fost executat? integral timp de doi ani.

Curtea a acordat reclamantului EUR 3,537 (dobnda la suma datorat? conform hot?rrii de judecat?, calculat? conform ratei medii indicat? de BNM pentru depozitele n MDL pentru perioada de referin??) cu titlu de daune materiale, EUR 600 cu titlu de daune morale ?i EUR 600 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a  fost reprezentat la CtEDO de c?tre dna Natalia MARDARI, avocat din Chi?in?u.

*  *  *

n cauza Gusovschi c. Moldovei, casa reclaman?ilor (4 reclaman?i) a fost deconectat? de la conducta de gaz n septembrie 1999, din cauza neachit?rii facturilor. La 29 mai 2000, dl S. Gusovschi a ini?iat proceduri judiciare mpotriva operatorului Moldova-Gaz ?i a Prefectului jude?ului Tighina, solicitnd reconectarea casei sale la conducta de gaz ?i compensarea daunelor. Se pare c? ceilal?i trei reclaman?i au fost admi?i n proceduri n calitate de coreclaman?i.

ntre 18 aprilie 2001 ?i 28 ianuarie 2002 ?i ntre 14 noiembrie 2002 ?i 17 martie 2004 aproape c? nu au fost ntreprinse ac?iuni procesuale n cauza reclaman?ilor. Cauza reclaman?ilor a fost remis? la rejudecare de c?tre instan?ele ierarhic superioare la 18 aprilie 2001, la 14 noiembrie 2002, constatnd n hot?rre c? dosarul a fost tergiversat, ?i la 19 mai 2004. Procedurile judiciare s-au finisat la 30 martie 2005, cnd Curtea Suprem? de Justi?ie a reconfirmat constatarea instan?ei de apel precum c? procedurile de judecat? au durat o perioad? ndelungat? de timp ?i respingerea preten?iilor cu privire la compensarea daunelor.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la judecarea cauzei reclamantului ntr-un termen rezonabil). Curtea a notat c? procedurile judiciare n cazul reclaman?ilor au durat patru ani ?i zece luni, c? cauza nu era deosebit de complex?, c? tergiversarea procedurilor, n partea compensa?iilor solicitate, nu putea fi imputat? reclamantului ?i c? neprezentarea reclamantului n ?edin?e se datoreaz? necit?rii sale legale. Curtea a mai notat c? remiterea spre reexaminare a cauzei reclamantului poate vorbi despre erorile comise de instan?ele ierarhic inferioare, iar repetarea acestor erori n aceea?i procedur? relev? o deficien?? serioas? a sistemului judec?toresc. Curtea observ? c? nse?i instan?ele na?ionale au constatat c? durata procedurilor na?ionale a fost excesiv?, ns? ele nu au f?cut dect s? permit? o continuare a acestei tergivers?ri prin remiterea cauzei la rejudecare la 14 noiembrie 2002, refuznd s? acorde compensa?ii reclaman?ilor. Curtea a mai ?inut cont de importan?a litigiului pentru reclaman?i, care au trebuit s? a?tepte cinci ierni pentru a ob?ine o hot?rre de judecat? definitiv?, ceea ce a pus n pericol s?n?tatea reclaman?ilor, mai ales c? unul dintre ei este invalid de gradul doi.

CtEDO a acordat reclaman?ilor suma global? de EUR 1,000 cu titlu de daune morale.

*  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).