Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO

07 02 2008

Pn? la 31 decembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rri n 105 cauze moldovene?ti, n fiecare dintre ele constatnd cel pu?in o violare a Conven?iei Europene a Drepturilor Omului de c?tre Republica Moldova.

n 2006, au fost pronun?ate hot?rri n 20 din aceste cauze, iar n 2007 – n 60 de cauze. La 6 decembrie 2006, organiza?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a f?cut public? lista persoanelor, ac?iunile c?rora au determinat constatarea viol?rii Conven?iei n hot?rrile pronun?ate de CtEDO pn? la acea dat?.

Recent, a fost elaborat? o list? similar? n ceea ce prive?te hot?rrile pronun?ate n perioada 7 decembrie 2006 – 31 decembrie 2007.

Scopul public?rii acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilit??ii autorit??ilor publice ?i a transparen?ei n actul decizional.

Faptul c? numele unei persoane este nscris n asemenea liste nu nseamn? numaidect c? aceast? persoan? urmeaz? a fi atras? la r?spundere material? sau penal?. Totu?i, n cazul n care comportamentul oficialului constituie o infrac?iune sau dac? gre?eala acestuia a fost comis? inten?ionat sau din culp? grav?, mpotriva acestui oficial urmeaz? a fi pornite proceduri penale ?i, respectiv, civile. n Republica Moldova, stabilirea gradului vinov??iei este pus? n sarcina procuraturii.

Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la CtEDO ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ea ar putea s? con?in? inexactit??i.

Aceast? list? este incomplet?, deoarece persoanele care au ntocmit-o nu de?in toat? informa?ia relevant?. Toat? informa?ia pertinent? cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO ar trebui s? fie cunoscut? de Agentul Guvernamental.