Audieri n Parlament cu privire la hot?rrile CtEDO c. Moldovei

25 03 2008

La 21 martie 2008, ncepnd cu ora 10:45, Parlamentul Republicii Moldova a organizat audieri n cadrul ?edin?ei Plenului Parlamentului cu privire la cauzele pronun??rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului n privin?a Republicii Moldova, executarea acestora ?i prevenirea nc?lc?rii drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale.

Marian LUPU, Pre?edintele Parlamentului, a men?ionat c? aceste audieri reprezint? o prim? ac?iune de acest gen, care se ncadreaz? n func?ia de control ?i monitorizare a Parlamentului n privin?a execut?rii legilor. Audieri similare au avut loc la 19 iulie 2007 n cadrul ?edin?ei comune a Comisiei parlamentare juridic?, pentru numiri ?i imunit??i ?i a Comisiei parlamentare pentru drepturile omului.

La audieri au prezentat rapoarte dl Vladimir GROSU, Agent Guvernamental; dl Vitalie PRLOG, Ministru n exerci?iu al Justi?iei; dl Nicolae CLIMA, pre?edinte al Consiliului Superior al Magistraturii; dl Valeriu GURBULEA, Procuror General; dl Mihai POP, Ministru n exerci?iu al Finan?elor ?i dl Ion MANOLE, pre?edinte al asocia?iei ob?te?ti Promo-Lex.

Pe lng? raportori, la ?edin?a Plenului Parlamentului au fost invita?i conducerea Ministerului Administra?iei Publice Locale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului S?n?t??ii, a Cur?ii Constitu?ionale, a Cur?ii Supreme de Justi?ie, a Procuraturii Generale, a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice ?i Corup?iei, a Serviciului Vamal, a Departamentului de executare a deciziilor judec?tore?ti, a Departamentului institu?iilor penitenciare, a Centrului pentru Drepturile Omului, a Institutului Na?ional al Justi?iei ?i a Consiliului Baroului Avoca?ilor. Au mai fost invita?i reprezentan?i ai organiza?iilor neguvernamentale – CReDO, Amnesty International Moldova, Juri?tii pentru drepturile omului, Soros Moldova, Institutul de Reforme Penale -, precum ?i reprezentan?i ai misiunilor diplomatice acreditate n Republica Moldova.

Audierile au durat circa 4 ore ?i 10 minute. Rapoartele au fost prezentate n urm?toarea ordine: Agentul Guvernamental, dl Vladimir GROSU; Ministrul n exerci?iu al Justi?iei, dl Vitalie PRLOG; Pre?edintele Consiliului Superior al Magistraturii, dl Nicolae CLIMA; Procurorul General, dl Valeriu GURBULEA; Ministrul n exerci?iu al Finan?elor, Mihai POP ?i Pre?edintele asocia?iei ob?te?ti Promo-Lex, Ion MANOLE.

Agentul Guvernamental, dl Vladimir GROSU, a prezentat statistica cauzelor moldovene?ti la CtEDO ?i a trecut n revist? ac?iunile ntreprinse de Direc?ia Agent Guvernamental ntru executarea hot?rrilor ?i prevenirea unor condamn?ri pe viitor. El a mai subliniat c? Agentul Guvernamental informeaz? periodic Procurorul General despre condamn?rile Republicii Moldova la Curtea de la Strasbourg. Dl Grosu a men?ionat urm?toarele cauze care duc la nc?lcarea drepturilor prev?zute de CEDO ?i la condamnarea Moldovei la CtEDO: oamenii au devenit mult mai con?tien?i de drepturile lor ?i de modul n care acestea pot fi ap?rate; supranc?rcarea instan?elor de judecat?; necesitatea schimb?rii mentalit??ii; lipsa unui mecanism intern care s? solu?ioneze plngerile persoanelor cu privire la pretinsele nc?lc?ri ?i s? asigure restabilirea n drepturi a cet??enilor; incompatibilitatea legisla?iei cu standardele europene n domeniul drepturilor omului; asumarea de c?tre stat a unor obliga?iuni care se dovedesc foarte greu realizabile (ex: retrocedarea imobilelor na?ionalizate); deficien?a n activitatea diverselor organe administrative sau a instan?elor judec?tore?ti n aplicarea legii (neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti, insuficien?a motiv?rii hot?rrilor judec?tore?ti); insuficien?a preg?tirii profesionale a juri?tilor n domeniul CEDO. El a men?ionat rolul autorit??ilor na?ionale, n particular a instan?elor judec?tore?ti na?ionale, n remedierea drepturilor nc?lcate, precum ?i necesitatea recunoa?terii precedentului judiciar ca izvor de drept. n final, Agentul Guvernamental a propus instituirea unui mecanism ce ar asigura un control eficient asupra respect?rii pe viitor al sistemului CEDO.

Ministrul n exerci?iu al Justi?iei, dl Vitalie PRLOG, a men?ionat ac?iunile ntreprinse n vederea execut?rii hot?rrilor CtEDO ?i prevenirii condamn?rilor pe viitor, printre care naintarea propunerilor de modificare a legisla?iei n diverse domenii, introducerea unui motiv nou pentru sanc?ionarea disciplinar? a judec?torilor pentru tergiversarea examin?rii cauzelor, renov?rile n unele institu?ii penitenciare, propunerile de construire a unui penitenciar n conformitate cu standardele europene etc. El a subliniat c? condamn?rile la CtEDO reprezint? ?i e?ecul justi?iei na?ionale. Dl Prlog a abordat necesitatea introducerii recursului individual la Curtea Constitu?ional?, mecanism care, n 2006, a fost respins de Parlament. 

Pre?edintele Consiliului Superior al Magistraturii, dl Nicolae CLIMA, a men?ionat nc?lc?rile care au fost constatate de CtEDO n cauzele mpotriva Moldovei ?i a declarat c? acestea au avut loc ?i datorit? culpabilit??ii instan?elor judec?tore?ti. El a notat c? condamnarea Moldovei la CtEDO este condi?ionat? ?i de supranc?rcarea judec?toriilor ?i a accentuat necesitatea consolid?rii capacit??ilor instan?elor de judecat? prin suplinirea num?rului necesar de judec?tori, precum ?i asigurarea judec?torilor cu consultan?i/referen?i. Dl Clima a declarat c? judec?torii nu pot fi constrn?i de a activa sub amenin?area unei sanc?iuni financiare, deoarece existen?a acesteia ar putea influen?a, inclusiv incon?tient, adoptarea unei hot?rri judec?tore?ti. El a mai notat c? condi?iile de activitate ale instan?elor judec?tore?ti, ?i anume cl?dirile inadecvate n care sunt amplasate judec?toriile, birourile mici de 9-10 m.p., lipsa stringent? de s?li de judecat?, diminueaz? activitatea de efectuare a justi?iei ?i accesul publicului la ?edin?ele de judecat?.

Procurorul General, dl Valeriu GURBULEA, a declarat c? Moldova a fost pus? n risc major de condamnare la Curtea European? a Drepturilor Omului imediat dup? ratificarea Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a protocoalelor sale adi?ionale, deoarece imediat dup? ratificarea acestei conven?ii n-a fost adoptat un plan complex de stat privind implementarea ei. n scopul eradic?rii torturii ?i a maltrat?rilor, n anii 2006-2007, au fost pornite circa 300 de dosare penale pe art. art. 3091 (tortura) ?i 328 (excesul de putere sau dep??irea atribu?iilor de serviciu) Cod penal, dintre care aproximativ jum?tate se examineaz? n instan?ele de judecat?. n privin?a ini?ierii ac?iunilor de regres, dl Gurbulea a comunicat c? sub conducerea unui adjunct al Procurorului General a fost creat un grup de lucru care examineaz? fiecare caz de condamnare a Moldovei la CtEDO ?i care pentru fiecare caz ntocme?te un aviz cu propuneri. Pn? n prezent, au fost naintate n instan?a de judecat? 4 cereri privind ncasarea prejudiciului cauzat pentru condamnarea Moldovei la CtEDO – n 2 cazuri pentru neexecutarea inten?ionat? a hot?rrilor judec?tore?ti (ambele mpotriva Ministrului de atunci al transporturilor ?i comunica?iilor, dl A. Cup?ov) ?i n alte 2 cazuri pentru aplicarea torturii de c?tre colaboratorii de poli?ie (mpotriva a 4 colaboratori de poli?ie care se pretinde c? au maltratat reclaman?ii care, ulterior, a dus la condamnarea Moldovei la CtEDO).

Ministrul n exerci?iu al Finan?elor, dl Mihai POP, a declarat c? Guvernul ?i onoreaz? obliga?iile sale n privin?a achit?rii sumelor prev?zute n hot?rrile CtEDO ?i nu are datorii. Pn? n prezent, au fost achitate circa EUR 1,49 mln n baza hot?rrilor CtEDO ?i a acordurilor amiabile ncheiate ntre reclaman?i ?i Guvern.

Pre?edintele asocia?iei ob?te?ti Promo-Lex, dl Ion MANOLE, s-a referit la statistica cauzelor moldovene?ti la CtEDO, cauzele care au provocat condamnarea Moldovei, alte cauze care ar putea duce la condamnarea Moldovei n viitor ?i m?surile pentru prevenirea condamn?rii pe viitor a Moldovei la CtEDO. Potrivit dlui Manole, pentru prevenirea unor noi situa?ii sistemice care ar putea duce la condamnarea Moldovei la CtEDO este nevoie, n special, de: motivarea adecvat? a hot?rrilor judec?tore?ti; schimbarea atitudinii func?ionarilor publici prin responsabilizare; explicarea de c?tre autorit??ile responsabile a esen?ei hot?rrilor anterioare ale CtEDO n cauzele moldovene?ti; sanc?ionarea disciplinar? a func?ionarilor publici pentru fiecare condamnare a Moldovei la CtEDO din vinov??ia lor; sanc?ionarea disciplinar? a judec?torilor pentru orice abatere grav? care a dus la condamnarea Moldovei la CtEDO; excluderea practicii de prelungire a examin?rii cauzelor n instan?ele de judecat? prin trimiterea, de c?tre instan?a ierarhic superioar?, a cauzei la rejudecare; cre?terea semnificativ? a num?rului ?i salariilor judec?torilor ?i implementarea institu?iei ac?iunii de regres n vederea compens?rii sumelor pl?tite n temeiul hot?rrilor CtEDO. El a mai sus?inut c? interpretarea art. 17 al Legii cu privire la Agentul Guvernamental, n partea ce ?ine de ac?iunea de regres, ca fiind aplicabil doar pentru abaterile care au fost comise dup? 14 aprilie 2006, cnd aceast? norm? a fost modificat?, este tenden?ioas?, deoarece ?i pn? la acea dat? n legisla?ia civil? exista institu?ia regresului, ?i anume art. art. 1405 ?i 1415 Cod civil.

Dup? prezentarea rapoartelor, care a durat circa o or? ?i 40 de minute, au urmat ntreb?rile deputa?ilor adresate raportorilor. Au adresat ntreb?ri urm?torii parlamentari: dna Vitalia PAVLICENCO, dl Vladimir FILAT, dl Dumitru PRIJMIREANU, dl Anatolie ZAGORODNII, dl Gheorghe SUSARENCOdna Valentina STRATAN, dl Nicolae OLEINIC, dl Vladimir DRAGOMIR, dl Valeriu COSARCIUC, dl Dumitru DIACOV, dl Iurie STOICOVdna Larisa ZIMIN, dl Anatol ŢĂRANUdl Leonid BUJORdl Ion PLE?CAdna Valentina CU?NIR, dl Ion VARTA ?.a.

Dup? faza ntreb?rilor ?i r?spunsurilor, au urmat lu?rile de cuvnt ale deputa?ilor. Au ?inut discursuri: dna Vitalia PAVLICENCO, dl Vladimir FILAT, dl Gheorghe SUSARENCO ?i dna Maria POSTOICO.

Deputa?ii urmau s? adopte o hot?rre privind aceste audieri. Din cauza mai multor propuneri de modificare a textului documentului, adoptarea hot?rrii a fost amnat? pentru aceast? s?pt?mn?. 

Stenograma ?edin?ei Plenului Parlamentului din 21 martie 2008 este disponibil? pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova.

La 28 martie 2008, Parlamentul a adoptat hot?rrea nr. 72-XVI.