Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Oferta Plus SRL a devenit definitiv?

15 07 2008

La 12 mai 2008, Guvernul Republicii Moldova a depus o cerere de retrimitere n fa?a Marii Camere a hot?rrii Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (Curtea) din 12 februarie 2008 n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04).

Printr-o scrisoare din 8 iulie 2008, Oferta Plus SRL a fost informat? de Curte c?, la 7 iulie 2008, panelul de 5 judec?tori al Marii Camere a Cur?ii a respins cererea Guvernului de retrimitere.

Prin urmare, pn? la 7 octombrie 2008, Republica Moldova trebuie s? pl?teasc? companiei Oferta Plus SRL echivalentul n MDL a EUR 2,535,104.

*  *  *

Hot?rrile Cur?ii

Anterior, la 19 decembrie 2006, Curtea a pronun?at hot?rrea cu privire la fondul cauzei Oferta Plus SRL c. Moldovei, n care a constatat c? urm?rirea penal? pornit? mpotriva directorului companiei reclamante a avut scopul de a-l descuraja Oferta Plus SRL s? men?in? aceast? cerere la Curte. De asemenea, Curtea a constatat c? casarea hot?rrii judec?tore?ti din 27 octombrie 1999 pronun?at? n favoarea companiei reclamante, privind plata sumei de MDL 20 milioane de c?tre Ministerul Finan?elor, a fost eronat?. Aceast? hot?rre a devenit definitiv? la 23 mai 2007.

La 12 februarie 2008, Curtea a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei. Potrivit acestei hot?rri, Curtea a obligat Guvernul Republicii Moldova s? pl?teasc? reclamantului EUR 2,500,000 cu titlu de prejudicii materiale, EUR 25,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 10,104 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

*  *  *

Ac?iunile ntreprinse de Guvern mpotriva Oferta Plus SRL

De?i nc? din 23 mai 2007 exista un lucru judecat constatat de Curte precum c? directorul reclamantului este nevinovat n comiterea infrac?iunilor ce i se incrimineaz?, pn? n prim?vara anului 2008 procuratura Republicii Moldova a insistat asupra condamn?rii directorului reclamantului la 15 ani priva?iune de libertate.

Astfel, dup? ce a aflat c? cererea de mai sus a fost depus? la Curte, la cererea Ministerului Finan?elor, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a casat hot?rrea judec?toreasc? din 27 octombrie 1999, iar Procuratura General? a intentat un dosar penal mpotriva directorului reclamantului pentru faptul c? a insistat asupra execut?rii acestei hot?rri judec?tore?ti pn? la casare. 

La 4 ianuarie 2007, dup? ce a fost pronun?at? prima hot?rre a Cur?ii, Oferta Plus SRL a depus o cerere de revizuire prin care a solicitat Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie s? caseze hot?rrea sa prin care a fost casat? hot?rrea din 27 octombrie 1999. La 29 octombrie 2007, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a admis cererea Oferta Plus SRL, a men?inut hot?rrea din 27 octombrie 1999, ns? a dispus ca hot?rrea din 1999 nu urmeaz? a fi pus? n executare. De fapt, aceasta nseamn? c? Oferta Plus SRL nu avea dreptul s? primeasc? sumele acordate prin hot?rrea din 1999. Cinci judec?tori ai Cur?ii Supreme de Justi?ie nu au fost de acord cu interdic?ia de a pune n executare hot?rrea (Valeriu DOAGĂ, Sveatoslav MOLDOVAN, Iuliana OPREA, Mihail POALELUNGI ?i Tatiana RĂDUCANU). n hot?rrea sa din 12 februarie 2008 (para. 69), Curtea ?i-a exprimat profunda ngrijorare ?i regret de faptul c? ns??i Plenul CSJ nu a ?inut cont de constat?rile din hot?rrea Cur?ii din 19 decembrie 2006 ?i chiar a pronun?at o hot?rre diametral opus? acesteia.

n septembrie 2006, dosarul penal intentat mpotriva directorului reclamantului a fost expediat instan?ei de judecat? pentru examinare. La 28 iunie 2007, Judec?toria Centru a adoptat o sentin?? de achitare integral? a directorului Oferta Plus SRL, n pofida cererii procuraturii de condamnare la 15 ani priva?iune de libertate. Instan?a de judecat? s-a bazat pe constat?rile din hot?rrea Cur?ii din 19 decembrie 2006.

De?i hot?rrea Cur?ii din 19 decembrie 2006, prin care s-a constatat c? dosarul penal nu serve?te unui scop legitim, a devenit definitiv? la 23 mai 2007, la 26 iulie 2007, procuratura a depus apel mpotriva sentin?ei din 28 iunie 2007, solicitnd condamnarea directorului Oferta Plus SRL la 15 ani priva?iune de libertate. La 12 octombrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a adoptat o decizie prin care a respins apelul procuraturii ca fiind nentemeiat.

La 12 octombrie 2007, procuratura a depus recurs la decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 12 octombrie 2007, prin care a solicitat condamnarea directorului Oferta Plus SRL la 15 ani priva?iune de libertate. La 1 aprilie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a adoptat o decizie prin care a respins cererea de recurs. Un judec?tor (Sergiu FURDUI) a avut o opinie separat?, considernd c? directorul Oferta Plus SRL trebuia condamnat.

*  *  *

Atragerea la r?spundere a persoanelor vinovate

La 26 decembrie 2006, Oferta Plus SRL a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii prin care a solicitat s? atrag? la r?spundere disciplinar? judec?torii vinova?i de nc?lcarea drepturilor lui. Printr-un r?spuns al Pre?edintelui Consiliului din 26 ianuarie 2007, Oferta Plus SRL a fost informat? c? la adoptarea hot?rrilor judec?tore?ti men?ionate de Oferta Plus SRL nu au fost constatate nc?lc?ri inten?ionate sau din culp? grav? a legii de c?tre judec?tori.

La 26 decembrie 2006, Oferta Plus SRL a depus o cerere la Procuratura General? prin care a solicitat s? se verifice dac? comportamentul func?ionarilor publici, procurorilor ?i judec?torilor, implica?i n casarea hot?rrii din 27 octombrie 1999 ?i pornirea urm?ririi penale mpotriva directorului reclamantului ntrunesc elementele constitutive ale infrac?iunilor, contraven?iilor administrative sau a abaterilor disciplinare. Printr-o ordonan?? a Procuraturii Generale din 6 noiembrie 2007, a fost refuzat? pornirea urm?ririi penale pe motiv c? n ac?iunile persoanelor vizate lipsesc elementele infrac?iunii.

*  *  *

Oferta Plus SRL a fost reprezentat? la Curte de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.