Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat n vigoare

02 06 2010

La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat n vigoare, dup? ce a fost ratificat de c?tre toate statele membre ale Consiliului Europei, Federa?ia Rus? fiind ultima care a depus instrumentele de ratificare, la 18 februarie 2010, nainte de deschiderea Conferin?ei Ministeriale de la Interlaken.

Protocolul nr. 14 a fost elaborat pentru a garanta eficien?a sistemului european de protec?ie a drepturilor omului garantat prin Conven?ie. Odat? cu m?rirea num?rului de state membre ale Consiliul Europei, num?rul de cereri depuse la Curtea European? a crescut vertiginos, dep??ind cu mult capacit??ile Cur?ii de a le examina. La sfr?itul anului 2009, pe rolul Cur?ii se aflau 119,300 de cereri pendinte.

Volumul excesiv de lucru al Cur?ii este cauzat, n principal, de doi factori, ?i anume:

  • procesarea unui num?r mare de cauze care sunt declarate inadmisibile (mai mult de 90% din cereri, care se resping prin decizia unui complet din trei judec?tori);
  • cererile care se refer? la probleme structurale, pe marginea c?rora Curtea a adoptat deja hot?r?ri de constatate a viol?rilor Conven?iei ?i n care exist? o jurispruden?? bine stabilit?. Aceste cereri, numite repetitive, stau la baza a circa 60% din toate hot?rrile Cur?ii adoptate n fiecare an.

Protocolul nr. 14 prevede o serie de modific?ri n vederea perfec?ion?rii mecanismului de examinare a cauzelor de c?tre Curte ?i simplific?rii procedurii de examinare, precum ?i sporirii independen?ei judec?torilor Cur?ii (introducerea institu?iei judec?torului unic ?i a unui nou criteriu de admisibilitate, interzicerea realegerii judec?torilor Cur?ii, etc.).

Avnd n vedere c? intrarea n vigoare a Protocolului 14 era incert?, ceea ce putea duce la blocarea activit??ii Cur?ii, a fost elaborat Protocolului nr. 14 bis la CEDO, care permitea aplicarea provizorie, pn? la intrarea n vigoare a Protocolului 14, a unor institu?ii din Procolul 14 (institu?ia judec?torului unic ?i noile competen?e ale Comitetului de 3 judec?tori) n raport cu statele care l-au ratificat. Prorocolul nr. 14 bis a intrat n vigoare la 1 octombrie 2009. Odat? cu intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14, Protocolului nr. 14 bis nu mai genereaz? efecte.

Dup? intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14, prevederile acestuia vor fi aplicate tuturor cererilor pendinte. Totu?i, exist? o excep?ie care se refer? la noua condi?ie de admisibilitate, care nu va fi aplicat? cererilor care au fost declarate admisibile pn? la intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14. n termen de doi ani de la intrarea n vigoare a Protocolului nr. 14, acest criteriu de admisibilitate va putea fi aplicat doar de c?tre Camere ?i Marea Camer?.

Potrivit estim?rilor, modific?rile propuse prin Protocolul nr. 14 vor spori eficien?a Cur?ii n examinarea cauzelor cu 15-20%. Totu?i, acesta nu va solu?iona problema num?rului mare de cereri pendinte. Astfel, este necesar? reformarea n continuare a mecanismului Conven?iei.

La 18 ?i 19 februarie 2010, a fost organizat? Conferin?a Ministerial? de la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea CtEDO. Lucr?rile Conferin?ei s-au finalizat prin adoptarea unei declara?ii a reprezentan?ilor celor 47 de state membre la CoE. Potrivit acestei declara?ii, este necesar de a stabili o balan?? echitabil? ntre cauzele noi care sunt depuse la CtEDO ?i cele nregistrate deja ?i de a reduce volumul celor aproximativ 120,000 de cereri ntr-un mod care s? garanteze examinarea ntr-un termen rezonabil a cererilor noi. n scopul realiz?rii acestor obiective, declara?ia con?ine un Plan de ac?iuni care prevede o list? de m?suri pe termen scurt ?i mediu, precum ?i o agend? de implementare a acestora. Comitetul de Mini?tri urmeaz? s? evalueze, ntre 2012 ?i 2015, n ce m?sur? implementarea Protocolului nr. 14 ?i a Planului de ac?iuni de la Interlaken a ameliorat situa?ia la CtEDO ?i s? decid?, nainte de sfr?itul anului 2015, necesitatea adopt?rii unor noi ac?iuni.

***

Protocolul nr. 14 a fost deschis spre semnare la 13 mai 2004. Moldova a semnat Protocolul nr. 14 la 10 noiembrie 2004 ?i l-a ratificat la 22 august 2005. Protocolul nr. 14 bis nu a fost semnat ?i nici ratificat de c?tre Republica Moldova.