Moldova ?i-a onorat obliga?iile; Rusia a fost g?sit? vinovat? de nc?lcarea Conven?iei

10 05 2017

La data de 9 mai 2017 Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice hot?rrile P?dure? c. Moldovei ?i Rusiei ?i Eriomenco c. Moldovei ?i Rusiei.

n ambele cauze Curtea a considerat c? Moldova ?i-a ndeplinit obliga?iile pozitive n privin?a reclaman?ilor, care i revin n temeiul articolului 1 din Conven?ie, pe cnd Federa?ia Rus? se face vinovat? de nc?lcarea drepturilor omului n regiunea transnistrean?.

Astfel, potrivit jurispruden?ei Cur?ii, de?i Moldova nu exercit? controlul efectiv asupra ac?iunilor Republicii Moldovene?ti Nistrene (RMN), acel fapt c? regiunea este recunoscut? n sensul dreptului interna?ional public ca fiind parte a teritoriului Moldovei, creeaz? o obliga?ie pentru Republica Moldova de a utiliza toate posibilit??ile juridice ?i diplomatice disponibile pentru a garanta beneficiul drepturilor ?i libert??ilor declarate n Conven?ie pentru to?i cei care locuiesc n aceast? regiune.

Totodat?, Curtea ?i-a men?inut constat?rile sale din Ila?cu ?i al?ii, Ivan?oc ?i al?ii, Catan ?i al?ii ?i Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, n sensul c? RMN este capabil? s? persiste ?i s? reziste eforturilor Moldovei ?i a comunit??ii interna?ionale ndreptate spre solu?ionarea conflictului ?i instaurarea democra?iei ?i a ordinii de drept n regiune din cauza sus?inerii militare, economice ?i politice din partea Rusiei. n aceste circumstan?e, un nalt grad de dependen?? a RMN de sprijinul rusesc relev? un indiciu indiscutabil c? Rusia continu? s? exercite un control efectiv ?i o influen?? decisiv? asupra autorit??ilor RMN.

n cauza P?dure?, reclamantului, un antreprenor din regiunea transnistrean?, n august 2010 n timp ce transporta marf? la o pia?? agricol? din Dub?sari, i-a fost confiscat automobilul pe motiv c? nu l-a nregistrat conform normelor transnistrene, fiindu-i aplicat? ?i o amend? de 1.320 Euro. n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? confiscarea autoturismului ?i a m?rfii ?i impunerea unei amenzi constituie o ingerin?? ilegal? n dreptul s?u de proprietate, garantat de Articolul 1 din Protocolul nr.1 la Conven?ie. Curtea i-a acordat reclamantului suma de 1.320 Euro cu titlu de prejudiciu material, 3.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2.000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli, sume ce urmeaz? a fi pl?tite de c?tre Federa?ia Rus?.

n cauza Eriomenco, reclamantul, un om de afaceri n regiunea transnistrean?, n martie 2011 a fost arestat ?i maltratat de c?tre mili?ia transnistrean? ?i obligat s? transmit? partea sa dintr-o societate cu r?spundere limitat? partenerului s?u de afaceri. Potrivit reclamantului, acesta a fost de?inut ntr-o celul? cu dimensiunile de 2,5 x 5 m mpreun? cu alte opt persoane. Pe perioada deten?iei au fost interzise vizitele din partea membrilor familiei, iar starea sa de s?n?tate s-a nr?ut??it considerabil.

Invocnd articolului 3 din Conven?ie, reclamantul s-a plns de condi?iile sale de deten?ie ?i de absen?a asisten?ei medicale. n sensul articolului 5, reclamantul a pretins c? privarea sa de libertate nu a fost efectuat? conform prevederilor legale ?i c? instan?ele care s-au pronun?at asupra arest?rii sale nu au fost competente s? o fac?. De asemenea, el s-a mai plns c? deciziile acestor instan?e nu au fost suficient de motivate. Invocnd articolului 8, reclamantul a afirmat c? perchezi?ia ilegal? efectuat? la domiciliul s?u ?i sechestrarea lucrurilor sale, precum ?i refuzul autorit??ilor din regiunea transnistrean? de a permite vizite membrilor familiei sale, i-a violat dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie. n sensul articolului 34, reclamantul a pretins c? dreptul s?u la un recurs individual a fost nc?lcat de autorit??ile din regiunea transnistrean? pe motivul imposibilit??ii familiei sale de a comunica cu dnsul ?i din cauza c? avocatul s?u a fost n imposibilitatea de a accede la dosarul s?u, inclusiv ?i la fi?a medical? din izolatorul de deten?ie. Invocnd violarea articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Conven?ie, reclamantul s-a plns de perchezi?ionarea ilegal? a domiciliului s?u ?i de transmiterea patrimoniului s?u unor ter?e persoane.  Reclamantul s-a plns n final de lipsa unui recurs intern efectiv, n sensul articolului 13 din Conven?ie.

Curtea i-a acordat reclamantului Eriomenco 119.755 Euro cu titlu de prejudiciu material, 20.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3.000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli; sume ce urmeaz? a fi pl?tite de c?tre Federa?ia Rus?.

Mai multe detalii la:

P?dure? c. Moldovei ?i Rusiei - http://old.lhr.md/news/530.html

Eriomenco c. Moldovei ?i Rusiei - http://old.lhr.md/news/531.html

 

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.