Lista candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei a fost respins?

18 09 2007

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judec?torilor la Curtea European? a Drepturilor Omului a Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candida?ilor la func?ia de judec?tor la CtEDO propus? de c?tre Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma s?-?i ?in? ?edin?a ntre orele 8.30 ?i 18.45 la Paris, la care au fost invita?i pentru intervievare candida?ii nominaliza?i de c?tre Republica Moldova. Conform portalului web unimedia, Sub-comitetul a respins integral lista candida?ilor propus? de Guvernul de la Chi?in?u.

Reamintim c? mandatul judec?torilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO)  este de 6 ani. Potrivit art. 22 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), judec?torii la CtEDO sunt ale?i de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o list? de trei candida?i prezenta?i de statul parte. Guvernele sunt chemate s? propun? Consiliului Europei cele trei candidaturi cu 12 luni pn? la expirarea mandatului judec?torului n func?ie. 

Mandatul actualului judec?tor din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, expir? la 1 noiembrie 2007.

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot?rrea nr. 147 cu privire la Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO, care urma s? selecteze trei candida?i pn? la 9 martie 2007.

La 6 martie 2007 Comisia na?ional? pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO a ales trei candida?i, care au fost propu?i Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei. Ace?tia sunt: Victoria IFTODI, ?eful misiunii diplomatice a Republicii Moldova n Fran?a (ex-Ministru al Justi?iei); Victor ORNDA?, judec?tor la Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u ?i Lilia VASILEVICI judec?tor la Judec?toria Centru mun. Chi?in?u (ex-pre?edinte al acestei instan?e).

Componen?a Comisiei a fost format? n baza unor criterii necunoscute. ?edin?a din 6 martie 2007 a fost unica ?edin?? a Comisiei. Membrii Comisiei au fost informa?i despre ?edin?? printr-o scrisoare a Ministrului Justi?iei datat? din 28 februarie 2007. ?edin?a s-a desf??urat n incinta Ministerului Justi?iei ?i a durat circa 2.5 ore. La ?edin?? au lipsit ambii judec?tori ?i profesorul universitar inclu?i n componen?a Comisiei. De?i membrii Comisiei nu au fost informa?i expres, Pre?edintele Comisiei a insistat ca cei trei candida?i s? fie ale?i n aceea?i zi. Participan?ii la concurs nu au fost intervieva?i, iar selectarea a fost f?cut? n baza dosarului prezentat (dosarul a fost compus din cererea de nscriere la selec?ie; CV-ul n limba francez? sau englez?, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei n Rezolu?ia 1200 (1999), anexa I; copia actului de identitate; copia diplomei(lor) de studii superioare; copia carnetului de munc?; cazierul judiciar ?i certificatele medicale narcologic ?i psihiatric), n baza unor criterii care nu au fost f?cute publice. Dosarele participan?ilor la concurs au fost distribuite membrilor Comisiei abia n ?edin??. Procedura de vot a fost secret?, fiind ns? cerut? indicarea numelui membrului Comisiei pe buletinul de vot.

Adunarea Parlamentar? recurge destul de rar la restituirea listei candida?ilor. Aceasta poate avea loc cnd candida?ii nu ntrunesc condi?iile pentru exercitarea func?iei de judec?tor, men?ionate n art. 21 CEDO (s? aib? nalt? considera?ie moral? ?i s? ntruneasc? condi?iile pentru exercitarea unei nalte func?ii judiciare sau s? fie jurist cu o competen?? recunoscut?).

n cazul restituirii listei candida?ilor, un nou concurs pentru selectarea candida?ilor urmeaz? a fi organizat. Conform art. 23 CEDO, pn? la nlocuirea sa, actualul judec?tor continu? s?-?i exercite func?ia.