Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a ales noul judec?tor din partea Moldovei la CtEDO

23 01 2008

Conform agendei Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru data de 22 ianuarie 2008 a fost programat? alegerea judec?torilor la CtEDO din partea Bulgariei, Irlandei, Letoniei, Moldovei ?i Turciei. Alegerea judec?torilor a fost efectuat? prin vot secret. La ora 20:10, Pre?edintele APCE a anun?at rezultatele alegerii. Distribuirea voturilor la alegerea judec?torului la CtEDO din partea Moldovei a fost urm?toarea:

Mihail POALELUNGI – 97 voturi

Maria POSTOICO – 72 voturi

Veaceslav ZAPOROJAN – 10 voturi.

Mandatul de judec?tor la CtEDO al dlui Poalelungi va ncepe la 1 mai 2008 ?i va expira la 30 aprilie 2014.

Procedura de vot a fost precedat? de o intervievare a candida?ilor de c?tre sub-comitetul Adun?rii Parlamentare pentru alegerea judec?torilor la CtEDO. Din componen?a sub-comitetului nu au f?cut parte dl Serhiy HOLOVATY (din Ucraina) ?i dna Maria POSTOICO (din Moldova), deoarece ace?tia au fost inclu?i de Guvernele lor n lista candida?ilor la func?ia de judec?tor la CtEDO.

Interviul a avut loc la 18 decembrie 2007, n incinta oficiului CoE de la Paris. Candida?ii au fost intervieva?i separat, conform ordinii alfabetice. Intervievarea candida?ilor a fost programat? pentru ora local? 10.20, 10.40 ?i, respectiv, 11.00. La interviu, fiecare candidat a fost rugat s? fac? o scurt? prezentare a carierei sale ?i a procedurii de selectare la nivel na?ional iar, ulterior, s? r?spund? la ntreb?rile membrilor sub-comitetului. ntreb?rile membrilor sub-comitetului vizau chestiuni generale cu privire la interpretarea Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului (ex. corela?ia dintre Conven?ia European? pentru Drepturile Omului ?i Carta Social? European?), activitatea CtEDO (ex. m?surile care ar permite CtEDO s?-?i sporeasc? eficien?a) ?i rela?iile dintre Consiliul Europei ?i alte organiza?ii interna?ionale (ex. colaborarea dintre CoE ?i ONU). Intervievarea are loc n una din limbile oficiale ale CoE, f?r? a se acorda timp special pentru preg?tirea r?spunsurilor. Dup? interviu, candidatul era rugat s? p?r?seasc? sala n care avea loc intervievarea.   

***

Reamintim c?, la 19 noiembrie 2007, Comisia pentru selectarea candida?ilor din partea Moldovei la postul de judec?tor la CtEDO a selectat candida?ii de mai sus. Prin hot?rrea Guvernului nr. 1312, din 29 noiembrie 2007, Guvernul a aprobat candidaturile ?i a indicat Ministerului Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene s? notifice aceste candidaturi CoE. Printr-o scrisoare din 30 noiembrie 2007, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei a transmis lista candida?ilor ?i CV-urile lor la CoE.

Actualmente, mandatul judec?torilor CtEDO este de 6 ani. Mandatul actualului judec?tor din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, a expirat la 1 noiembrie 2007. Conform art. 23 CEDO, pn? la nlocuirea sa, actualul judec?tor continu? s?-?i exercite func?ia. Dl Pavlovschi ?i continu? activitatea ?i n prezent, deoarece, n luna septembrie 2007, Consiliul Europei a respins prima list? a candida?ilor la func?ia de judec?tor la CtEDO propus? de Guvernul Republicii Moldova n prim?vara anului 2007.

Conform articolului 40 b) al Regulilor de procedur? ale APCE, se consider? ales candidatul care ob?ine mai mult de 50 % din num?rul de voturi valabil exprimate. n cazul n care nici unul dintre candida?i nu ntrune?te num?rul necesar de voturi, se organizeaz? turul doi de scrutin. n acest caz, se consider? ales candidatul care a ob?inut cel mai mare num?r de voturi.